Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฏีการเรียนรู้

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ทฤษฎีการเรียนรู้

  1. 1. มุ่งเน้นเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้เท่านัน้ ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ การจัดระเบียบสารสนเทศใหม่และสร้างโครงสร้างสารสนเทศให้กับผู้เรียน การจัดระเบียบสารสนเทศใหม่และสร้างโครงสร้างสารสนเทศให้กับผู้เรียน การจัดระเบียบสารสนเทศใหม่และสร้างโครงสร้างสารสนเทศให้กับผู้เรียน การออกแบบเทคโนโลยีและสื่อตามแนวพุทธิปัญญา เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม บทบาทของครูผู้สอนจะเป็นผู้นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ บทบาทของผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลสารสนเทศ มุ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสงิ่เร้ากับการ ตอบสนอง สอนในแต่ละขัน้ตอน ให้ผู้เรียนเรียนตามอัตราการเรียนรู้ของตนเอง ดาเนินการสอนไปตามโปรแกรม บสนอง การเรียนรู้ เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา การเรียนรู้ การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสงิ่ที่เรียนรู้ได้อย่างเป็นระเบียบ เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา การออกแบบสื่อตามแนวพฤติกรรมนิยม ระบุวัตถุประสงค์การสอนที่ชัดเจน ออกแบบการเรียนให้เป็นลา ดับขัน้ตอน การให้ผลตอบกลับทันที การเปลยี่นแปลงความรู้ของผู้เรียนทัง้ทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ การสร้างสิ่งแทนควา มรู้ ผู้เรียนมีบทบาทลงมือกระทาการเรียนรู้ ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้แนะนาทางพุทธิปัญญา ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างตื่นตัวสร้างความเข้าใจ นอกเหนือเนอื้หา ครูผู้สอนช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคดิอย่างอิสระสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทฤษฎี การเรียนรู้

×