Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
DDiiaaggnnoossttiicc NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree
QQuueellqquueess cchhiiffffrreess…… 
 88 ttoouurriisstteess ssuurr 1100 pprrééppaarreenntt lleeuurrss vvaaccaanncceess 
ss...
LL’’AAnniimmaattiioonn NNuumméérriiqquuee 
ddee TTeerrrriittooiirree ((AANNTT) 
 IIll ffaauutt ss’’aaddaapptteerr àà ccees...
LL’’AAnniimmaattiioonn NNuumméérriiqquuee ddee 
TTeerrrriittooiirree 
 QQuuee ffaaiitt ll’’AANNTT ?? 
–– IIll rrééaalliiss...
LL’’AAnniimmaattiioonn NNuumméérriiqquuee ddee 
TTeerrrriittooiirree 
 EEnn aannggllaaiiss,, AANNTT vveeuutt 
ddiirree « f...
LL’’Office de Tourisme ssuurr llee wweebb :: 
llee ssiittee IInntteerrnneett 
 PPrrééss ddee 7755440000 vviissiitteess 
ee...
LL’’Office de Tourisme ssuurr llee wweebb :: 
lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx 
 FFaacceebbooookk :: 
-- UUnnee ccoomm...
LL’’Office de Tourisme ssuurr llee wweebb :: 
lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx 
 PPiinntteerreesstt :: 
339955 pphhoot...
DDiiaaggnnoossttiicc NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree 
33 
sites / activités 
(sur 130) 
6 
Restaurants et 
Sa...
MMooddee ddee ccoonnnneexxiioonn àà IInntteerrnneett 
 LL’’aaccccèèss àà IInntteerrnneett eesstt pplluuttôôtt bboonn 
 LLe...
LL’’ééqquuiippeemmeenntt ddeess pprreessttaattaaiirreess 
 PPlluuttôôtt bboonn ééqquuiippeemmeenntt ddeess pprreessttaatta...
LL’’ééqquuiippeemmeenntt pprrooppoosséé aauuxx vviissiitteeuurrss 
 TTrroopp ppeeuu dd’’ééqquuiippeemmeenntt eett sseerrvv...
LL’’ééqquuiippeemmeenntt pprrooppoosséé aauuxx vviissiitteeuurrss 
 LLee ccoonntteexxttee aaccttuueell dduu 
nnuumméérriiq...
LLee ssiittee IInntteerrnneett 
 UUnn nnoommbbrree eennccoorree iimmppoorrttaanntt ddee ppaarrtteennaaiirreess 
nnee ssoon...
LLee ssiittee IInntteerrnneett 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :: 
–– 88 ttoouurriisstteess ssuurr 1100 
...
LLee ssiittee IInntteerrnneett 
site web eux eux--mêmes 
57% n n’’ont pas de site 
Google MyBusiness 
 LLeess ssiitteess w...
LLee ssiittee IInntteerrnneett 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :: 
–– LLaa pprréésseennccee ssuurr llee w...
PPaass ddee ssiittee wweebb == PPrréésseennccee aaiilllleeuurrss 
 QQuuaanndd llee ppaarrtteennaaiirree nn’’aa ppaass ssoo...
Pas de ssiittee IInntteerrnneett == pprréésseennccee aaiilllleeuurrss 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :: ...
RRééservation servation eett ddiissppoonniibbiilliittééss eenn lliiggnnee 
 LLeess ppaarrtteennaaiirreess nn’’aaffffiicchh...
RRééservation servation eett ddiissppoonniibbiilliittéé eenn lliiggnnee 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :...
LLeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx 
(36% ne 
connaissent pas) 
 UUnnee pprréésseennccee eett uunnee vviissiibbiilliittéé...
LLeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx 
 LLeess rraaiissoonnss ddee llaa nnoonn--pprréésseennccee ddeess ppaarrtteennaaiirre...
LLeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :: 
–– 8866%% ddeess ffrraannççaaiis...
LL’’utilisation ddee llaa pphhoottoo//vviiddééoo 
 UUnnee uuttiilliissaattiioonn bbeeaauuccoouupp 
ttrroopp ffaaiibbllee d...
LL’’utilisation ddee llaa pphhoottoo//vviiddééoo 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :: 
–– DDéévveellooppppe...
La relation cclliieenntt ppaarr ll’’eemmaaiill 
 LL’’uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’eemmaaiill rreessttee ttrrèèss bbaass...
venue ( remember 
 Quelle uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’eemmaaiill ?? 
LLaa rreellaattiioonn cclliieenntt ppaarr ll’’eem...
La relation cclliieenntt ppaarr ll’’eemmaaiill 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :: 
–– BBeessooiinn ddee r...
LLaa rrééppuuttaattiioonn ssuurr IInntteerrnneett 
 LLee rrôôllee ((iimmppoorrttaanntt) ddeess aavviiss nn’’eesstt ppaass ...
LLaa rrééppuuttaattiioonn ssuurr IInntteerrnneett 
 LLee ccoonntteexxttee dduu 
nnuumméérriiqquuee :: 
–– 8800%% ddeess tt...
LLee PPllaann dd’’AAccttiioonn
DDuu ccôôttéé ddee ll’’ OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee 
 PPrroojjeettss rrééaalliissééss àà ccee jjoouurr 
 PPeerrssoo...
DDuu ccôôttéé ddee ll’’ OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee 
 PPrroojjeettss eenn ccoouurrss 
 MMaattéérriieell :: EEssppaa...
DDuu ccôôttéé ddeess ppaarrtteennaaiirreess 
 PPrroojjeettss rrééaalliissééss àà ccee jjoouurr 
 PPeerrssoonnnneell :: MMi...
DDuu ccôôttéé ddeess ppaarrtteennaaiirreess 
 PPrroojjeettss eenn ccoouurrss 
 AAtteelliieerrss nnuumméérriiqquueess :: mm...
LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess 
 AAtteelliieerr 11 :: UUttiilliisseerr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx ...
LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess 
 AAtteelliieerr 22 :: CCrrééeerr ggrraattuuiitteemmeenntt ssoonn ssiittee ww...
LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess 
 AAtteelliieerr 33 :: LLeess AAvviiss cclliieennttss eett llaa ee--rrééppuut...
LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess 
 AAtteelliieerr 44 :: LL’’eemmaaiill ddaannss llaa rreellaattiioonn cclliiee...
Calendrier ddeess aatteelliieerrss 
HHoorrss--ssaaiissoonn 22001144--22001155 
AAtteelliieerr TThhèèmmee DDaattee LLiieeuu...
Les inscriptions aauuxx aatteelliieerrss 
 PPoouurr qquuii ?? 
–– LLeess ppaarrtteennaaiirreess ddee ll’’OOffffiiccee ddee...
VVoottrree ccoonnttaacctt àà ll’’OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee 
CCaallvviinn LLEEYYOOUURR 
AAnniimmaatteeuurr NNuummé...
Diagnostic Numérique de Territoire 2014 - Office de Tourisme de Lisieux Pays d'Auge
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Diagnostic Numérique de Territoire 2014 - Office de Tourisme de Lisieux Pays d'Auge

226 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Diagnostic Numérique de Territoire 2014 - Office de Tourisme de Lisieux Pays d'Auge

 1. 1. DDiiaaggnnoossttiicc NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree
 2. 2. QQuueellqquueess cchhiiffffrreess…… 88 ttoouurriisstteess ssuurr 1100 pprrééppaarreenntt lleeuurrss vvaaccaanncceess ssuurr IInntteerrnneett.. 8800%% ddeess ffrraannççaaiiss lliisseenntt lleess aavviiss eenn lliiggnnee.. 8888%% ddeess ffrraannççaaiiss ssoonntt ééqquuiippééss ddee ttéélléépphhoonneess mmoobbiilleess.. LL’’ee--ttoouurriissmmee eesstt aauu 11eerr rraanngg ddeess aacchhaattss eenn lliiggnnee eenn FFrraannccee ((22001122) SSoouurrccee :: BBaarroommèèttrree GGuuyy RRaaffffoouurr
 3. 3. LL’’AAnniimmaattiioonn NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree ((AANNTT) IIll ffaauutt ss’’aaddaapptteerr àà cceess éévvoolluuttiioonnss !! -- NNee ppaass ppaasssseerr àà ccôôttéé dduu nnuumméérriiqquuee -- RReesstteerr ccoommppééttiittiiffss CC’’eesstt llaa qquu’’iinntteerrvviieennnneenntt lleess AANNTT !! -- DDéévveellooppppeerr llaa pprréésseennccee ddee llaa ddeessttiinnaattiioonn ssuurr IInntteerrnneett -- AAccccoommppaaggnneerr lleess ppaarrtteennaaiirreess llooccaauuxx ddaannss ll’’éévvoolluuttiioonn dduu nnuumméérriiqquuee
 4. 4. LL’’AAnniimmaattiioonn NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree QQuuee ffaaiitt ll’’AANNTT ?? –– IIll rrééaalliissee uunnee eennqquuêêttee ssuurr ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu nnuumméérriiqquuee ssuurr llee tteerrrriittooiirree :: llee DDiiaaggnnoossttiicc NNuumméérriiqquuee –– IIll ééllaabboorree uunnee ssttrraattééggiiee nnuumméérriiqquuee ddee tteerrrriittooiirree eett uunn ppllaann dd’’aaccttiioonnss –– IIll oorrggaanniissee ddeess ccoonnfféérreenncceess ddee sseennssiibbiilliissaattiioonn eett ddeess aatteelliieerrss ddee ffoorrmmaattiioonn aauuxx ddiifffféérreennttss tthhèèmmeess dduu nnuumméérriiqquuee –– IIll mmeett eenn ppllaaccee uunnee « bbooiittee àà oouuttiillss » dduu nnuumméérriiqquuee,, uunn cceennttrree ddee rreessssoouurrccee ppoouurr lleess ppaarrtteennaaiirreess –– IIll iinnffoorrmmee lleess ppaarrtteennaaiirreess ddeess éévvoolluuttiioonnss dduu wweebb –– IIll eesstt llàà ppoouurr vvoouuss aaccccoommppaaggnneerr,, vvoouuss aaiiddeerr eett rrééppoonnddrree àà vvooss qquueessttiioonnss !!
 5. 5. LL’’AAnniimmaattiioonn NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree EEnn aannggllaaiiss,, AANNTT vveeuutt ddiirree « ffoouurrmmii »…… –– LL’’AANNTT eesstt uunn ttrraavvaaiill ddee ffoouurrmmii :: « uunn ttrraavvaaiill hhuummbbllee qquuii ddeemmaannddee bbeeaauuccoouupp ddee ppeerrsséévvéérraannccee » – TTrraavvaaiill ééggaalleemmeenntt ssoouuvveenntt iinnvviissiibbllee eett ttrrèèss cchhrroonnoopphhaaggee qquuii ddeemmaannddee bbeeaauuccoouupp ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn EEnn ffrraannççaaiiss,, AANNTT vveeuutt ddiirree êêttrree ffaann ddee MMaacc GGyyvveerr !!!!!! ☺ – LL’’AANNTT aa ttoouujjoouurrss uunn ccoouutteeaauu ssuuiissssee eett dduu ssccoottcchh nnuumméérriiqquuee ddaannss ssaa ppoocchhee !!
 6. 6. LL’’Office de Tourisme ssuurr llee wweebb :: llee ssiittee IInntteerrnneett PPrrééss ddee 7755440000 vviissiitteess eenn 22001133 22001144 eenn hhaauussssee :: ddééjjàà 8888661155 vviissiitteess ((ddee JJaannvviieerr àà SSeepptteemmbbrree iinncclluuss) RRééfféérreenncceemmeenntt eeffffiiccaaccee RRéésseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee ((ppllaaccee ddee mmaarrcchhéé)
 7. 7. LL’’Office de Tourisme ssuurr llee wweebb :: lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx FFaacceebbooookk :: -- UUnnee ccoommmmuunnaauuttéé ddee 11220000 ppeerrssoonnnneess -- MMiinniimmuumm 11 ppuubblliiccaattiioonn ppaarr jjoouurr -- DDeess iinntteerraaccttiioonnss eennrriicchhiieess,, nnoommbbrreeuuxx ppaarrttaaggeess eett ccoommmmeennttaaiirreess -- IImmaaggee ddyynnaammiiqquuee
 8. 8. LL’’Office de Tourisme ssuurr llee wweebb :: lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx PPiinntteerreesstt :: 339955 pphhoottooss mmiisseess eenn lliiggnnee == VViissiibbiilliittéé dduu tteerrrriittooiirree GGooooggllee++ :: 8877 aabboonnnnééss 228800775577 ccoonnssuullttaattiioonnss
 9. 9. DDiiaaggnnoossttiicc NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree 33 sites / activités (sur 130) 6 Restaurants et Salons de thé (sur 55) 11 BB (sur 29) 18 gîtes (sur 56) 7 Hôtels (sur 12) 75 répondants 282 questionnaires envoyés 75 répondants 27% de réponses
 10. 10. MMooddee ddee ccoonnnneexxiioonn àà IInntteerrnneett LL’’aaccccèèss àà IInntteerrnneett eesstt pplluuttôôtt bboonn LLee ddéébbiitt eesstt hhaauutt eett rraappiiddee UUnnee ggrraannddee mmaajjoorriittéé ddeess ppaarrtteennaaiirreess aa aaccccèèss àà IInntteerrnneett ddéébit) bit) 7% n n’’ont pas Internet 87% ont l l’’ADSL (haut 7% ont la 3G (tr trèès haut s ddéébit) bit) 5% ont Internet via un MODEM (bas d déébit) bit) Conditions réunies pour se lancer dans le numérique
 11. 11. LL’’ééqquuiippeemmeenntt ddeess pprreessttaattaaiirreess PPlluuttôôtt bboonn ééqquuiippeemmeenntt ddeess pprreessttaattaaiirreess,, ssuurrttoouutt eenn oorrddiinnaatteeuurr.. 12% ne sont pas du tout ééquip quipééss 27% sont ééquip quipéés d s d’’un appareil photo 64% sont ééquip quipéés en s ordinateur fixe ordinateur portable 58% sont ééquip quipéés en s 28% sont ééquip quipéés d s d’’un smartphone Conditions réunies pour se lancer dans le numérique
 12. 12. LL’’ééqquuiippeemmeenntt pprrooppoosséé aauuxx vviissiitteeuurrss TTrroopp ppeeuu dd’’ééqquuiippeemmeenntt eett sseerrvviicceess pprrooppoossééss aauuxx vviissiitteeuurrss eett ttoouurriisstteess 48% ne mettent rien àà disposition 3% proposent une 45% proposent le wifi 4% proposent un tablette ordinateur portable 7% proposent un ordinateur fixe 92% proposent ces services gratuitement Il y a un besoin de sensibilisation aux nouveaux besoins des visiteurs
 13. 13. LL’’ééqquuiippeemmeenntt pprrooppoosséé aauuxx vviissiitteeuurrss LLee ccoonntteexxttee aaccttuueell dduu nnuumméérriiqquuee :: –– 8888%% ddeess ffrraannççaaiiss ssoonntt ééqquuiippééss ddee ssmmaarrttpphhoonneess –– UUnnee mmaajjoorriittéé ssoouuhhaaiittee rreesstteerr ccoonnnneeccttéé eenn vvaaccaanncceess –– 7744%% ddeess ffrraannççaaiiss pprrééffèèrreenntt uunn aaccccèèss WWiiffii àà uunnee bbaaiiggnnooiirree ddaannss uunnee cchhaammbbrree !! ((SSoouurrccee :: RRuukkttuuss WWiirreelleessss) –– LLee WWiiffii ggrraattuuiitt ppeeuutt ccoonnvvaaiinnccrree 44 ppeerrssoonnnneess ssuurr 1100 ddee cchhooiissiirr uunn ééttaabblliisssseemmeenntt ((SSoouurrccee :: TTrriippAAddvviissoorr) LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr lleess ppaarrtteennaaiirreess aauuxx nnoouuvveeaauuxx bbeessooiinnss ddeess ttoouurriisstteess –– PPrrooppoosseerr ddeess ssoolluuttiioonnss dd’’iinnssttaallllaattiioonn ddee WWiiffii ssééccuurriisséé
 14. 14. LLee ssiittee IInntteerrnneett UUnn nnoommbbrree eennccoorree iimmppoorrttaanntt ddee ppaarrtteennaaiirreess nnee ssoonntt ppaass ééqquuiippééss dd’’uunn ssiittee wweebb.. 32% n n’’ont pas de site web 7% ont pour projet dd’’avoir un site web 61% disposent d dééjjàà dd’’un site web Il y a un besoin de sensibilisation aux nouveaux besoins des visiteurs
 15. 15. LLee ssiittee IInntteerrnneett LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– 88 ttoouurriisstteess ssuurr 1100 pprrééppaarreenntt lleeuurrss vvaaccaanncceess ssuurr IInntteerrnneett.. LLee pprreessttaattaaiirree nnoonn pprréésseenntt ssuurr IInntteerrnneett ppeeuutt ppaasssseerr àà ccôôttéé ddee 8800%% ddee cclliieennttss ppootteennttiieellss –– LL’’ee--ttoouurriissmmee eesstt aauu 11eerr rraanngg ddeess aacchhaattss eenn lliiggnnee eenn FFrraannccee ((22001122) LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr lleess ppaarrtteennaaiirreess ssuurr ll’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa pprréésseennccee eenn lliiggnnee –– PPrrooppoosseerr uunnee ssoolluuttiioonn ssiimmppllee ddee ccrrééaattiioonn ddee ssiittee wweebb
 16. 16. LLee ssiittee IInntteerrnneett site web eux eux--mêmes 57% n n’’ont pas de site Google MyBusiness LLeess ssiitteess wweebb ddeess ppaarrtteennaaiirreess ssoonntt ttrroopp ppeeuu aaddaappttééss :: 46% des sites web ont plus de 2 ans 70% n n’’ont pas traduit leur site web frfrééquemment quemment àà jour 50% ne le mettent pas -- NNoonn ggééoollooccaalliissééss ((GGooooggllee MMyyBBuussiinneessss) -- NNoonn ggéérrééss ppaarr lleess pprreessttaattaaiirreess eeuuxx--mmêêmmeess -- NNoonn lliissiibblleess ssuurr mmoobbiilleess -- PPeeuu aaccttuuaalliissééss -- NNoonn rreennoouuvveellééss -- NNoonn ttrraadduuiittss 53% ne g gèèrent pas leur rent web lisible sur mobile 72% n n’’ont pas de
 17. 17. LLee ssiittee IInntteerrnneett LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– LLaa pprréésseennccee ssuurr llee wweebb nnee ggaarraannttii ppaass uunnee vveennttee :: llaa pprréésseennccee ddooiitt êêttrree ccllaaiirree,, vviissuueellllee eett eeffffiiccaaccee ((eellllee ddooiitt sseerrvviirr pplluuttôôtt qquuee ddeesssseerrvviirr) –– RRèèggllee ddeess « 33 cclliiccss » LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr ssuurr ll’’iimmppoorrttaannccee ddee mmeettttrree àà jjoouurr,, ddee rreennoouuvveelleerr,, ddee ffaaiirree ttrraadduuiirree eett dd’’aaddaapptteerr aauuxx mmoobbiilleess ssoonn ssiittee wweebb –– AAiiddee àà llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunnee GGooooggllee MMyyBBuussiinneessss –– AAiiddee àà llaa rrééddaaccttiioonn ppoouurr llee wweebb
 18. 18. PPaass ddee ssiittee wweebb == PPrréésseennccee aaiilllleeuurrss QQuuaanndd llee ppaarrtteennaaiirree nn’’aa ppaass ssoonn pprroopprree ssiittee wweebb,, iill eesstt aauu mmooiinnss pprréésseenntt ssuurr dd’’aauuttrreess dd’’un label/une marque 48% sont sur le site web 43% sont sur le site web du CDT 100% sont sur le site web de l l’’Office de Tourisme
 19. 19. Pas de ssiittee IInntteerrnneett == pprréésseennccee aaiilllleeuurrss LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– UUnnee pprréésseennccee ssuurr pplluussiieeuurrss ssiitteess wweebb ffaavvoorriissee llaa vviissiibbiilliittéé ddee llaa ssttrruuccttuurree LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr lleess ppaarrtteennaaiirreess àà nnoouuss ttrraannssmmeettttrree uunnee iinnffoorrmmaattiioonn ccllaaiirree,, pprréécciissee eett eenn tteemmppss vvoouulluu –– DDéévveellooppppeerr lleess ffiicchheess ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuurr lleess ssttrruuccttuurreess ddeess ppaarrtteennaaiirreess ((ppoouurr mmiieeuuxx lleess vvaalloorriisseerr ssuurr llee ssiittee ddee ll’’OOTT)
 20. 20. RRééservation servation eett ddiissppoonniibbiilliittééss eenn lliiggnnee LLeess ppaarrtteennaaiirreess nn’’aaffffiicchheenntt ppaass lleeuurrss ddiissppoonniibbiilliittééss eenn lliiggnnee LLeess ppaarrtteennaaiirreess nnee pprrooppoosseenntt ppaass llaa rréésseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee 66% ne montrent pas leur disponibilit disponibilitéés en s ligne 75% ne proposent pas la rrééservation en ligne servation
 21. 21. RRééservation servation eett ddiissppoonniibbiilliittéé eenn lliiggnnee LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– LL’’ee--ttoouurriissmmee eesstt aauu 11eerr rraanngg ddeess aacchhaattss eenn lliiggnnee eenn FFrraannccee ((22001122) –– LLaa rréésseerrvvaattiioonn,, eett ddoonncc lleess ddiissppoonniibbiilliittééss llaa ppeerrmmeettttaanntt,, ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr êêttrree ppoossssiibblleess eett vviissiibblleess àà ttoouutt mmoommeenntt LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr lleess ppaarrtteennaaiirreess àà aaffffiicchheerr lleeuurrss ddiissppoonniibbiilliittééss eenn lliiggnnee ((eett lleess ttrraannssmmeettttrree àà ll’’OOTT) –– SSeennssiibbiilliisseerr lleess ppaarrtteennaaiirreess aauu ssiittee ddee rréésseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee ddee ll’’OOTT ((mmaarrqquuee bbllaanncchhee dduu CCDDTT)
 22. 22. LLeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx (36% ne connaissent pas) UUnnee pprréésseennccee eett uunnee vviissiibbiilliittéé bbeeaauuccoouupp ttrroopp ffaaiibbllee ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx Google+ (36% ne 76% n n’’utilisent pas connaissant pas) Youtube (28% ne 80% n n’’utilisent pas connaissent pas) 100% n n’’utilisent pas Flickr (70% ne connaissent pas) 97% n n’’ont pas de compte Twitter (40% ne connaissent pas) 85% n n’’ont pas de fan page Facebook 35% ont un profil rrééseaux sociaux seaux Facebook 95% trouvent les efficaces
 23. 23. LLeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx LLeess rraaiissoonnss ddee llaa nnoonn--pprréésseennccee ddeess ppaarrtteennaaiirreess :: 2255%% nn’’oonntt ppaass ddee ssttrraattééggiiee ddee rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx 2244%% nnee ssaavveenntt ppaass lleess uuttiilliisseerr 2266%% ssoonntt ffrriilleeuuxx ppaass rraappppoorrtt àà cceess rréésseeaauuxx 2266%% ssee mmééffiieenntt ddeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx 1166%% ccrraaiiggnneenntt dd’’eennccoouurriirr uunn rriissqquuee eenn tteerrmmee dd’’iimmaaggee IIll ffaauutt lleess sseennssiibbiilliisseerr IIll ffaauutt lleess ffoorrmmeerr
 24. 24. LLeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– 8866%% ddeess ffrraannççaaiiss ssoonntt pprréésseennttss ssuurr aauu mmooiinnss uunn rréésseeaauu ssoocciiaall –– 11 ppeerrssoonnnnee ssuurr 55 cchhooiissiitt sseess vvaaccaanncceess vviiaa ddeess pphhoottooss//vviiddééooss vvuueess ssuurr uunn rréésseeaauu ssoocciiaall !! LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr àà ll’’iimmppoorrttaannccee ddeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx –– FFoorrmmeerr eett mmoonnttrreerr lleess bboonnnneess pprraattiiqquueess ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx –– AAiiddee àà ll’’ééllaabboorraattiioonn dd’’uunnee ssttrraattééggiiee ppoouurr sséédduuiirree ll’’iinntteerrnnaauuttee llàà ooùù iill ssee ttrroouuvvee ((aarrrrêêtteerr ddee ll’’aatttteennddrree)
 25. 25. LL’’utilisation ddee llaa pphhoottoo//vviiddééoo UUnnee uuttiilliissaattiioonn bbeeaauuccoouupp ttrroopp ffaaiibbllee ddee llaa pphhoottoo eett vviiddééoo ppaarr lleess ppaarrtteennaaiirreess 100% n n’’utilisent pas Flickr UUnnee vviissiibbiilliittéé ffaaiibbllee dduu territoire sur Internet 80% n80% n’’utilisent pas (70% ne connaissent pas) Youtube (28% ne connaissent pas) 90% n n’’utilisent pas Picasa (48% ne connaissent pas)
 26. 26. LL’’utilisation ddee llaa pphhoottoo//vviiddééoo LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– DDéévveellooppppeemmeenntt eett ddéémmooccrraattiissaattiioonn ddeess oouuttiillss eett ddee llaa pphhoottoo//vviiddééoo –– CCoommmmuunniiccaattiioonn ddee pplluuss eenn pplluuss vviissuueellllee –– BBeessooiinn ddee ssee pprroojjeetteerr ppoouurr cchhooiissiirr sseess vvaaccaanncceess LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr àà ll’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa sséédduuccttiioonn ppaarr ll’’iimmaaggee//llaa vviiddééoo –– FFoorrmmeerr aauu cchhooiixx,, àà llaa rreettoouucchhee,, aauu nnoommmmaaggee ddeess pphhoottooss –– FFoorrmmeerr àà llaa ccrrééaattiioonn ddee vviiddééoo àà ppaarrttiirr ddee pphhoottooss
 27. 27. La relation cclliieenntt ppaarr ll’’eemmaaiill LL’’uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’eemmaaiill rreessttee ttrrèèss bbaassiiqquuee :: iill nnee sseerrtt qquu’’àà rrééppoonnddrree aauuxx ddeemmaannddeess 92% r réépondent aux pondent Seulement 57% ont un emails dans la journ journééee email pro emails 2 fois par jour 70% consultent leurs
 28. 28. venue ( remember Quelle uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’eemmaaiill ?? LLaa rreellaattiioonn cclliieenntt ppaarr ll’’eemmaaiill dd’’être venu 24% pour envoyer une 92% pour r réépondre aux pondre dd’’information par demandes email 11% pour envoyer une (newsletter) lettre d d’’info 76% pour confirmer une rrééservation servation 30% pour remercier offre commerciale 1% pour inciter àà laisser un avis 20% pour rappeler la mail)
 29. 29. La relation cclliieenntt ppaarr ll’’eemmaaiill LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– BBeessooiinn ddee rréé-- aassssuurraannccee dduu vvooyyaaggeeuurr –– BBeessooiinn dd’’hhuummaanniissaattiioonn aaccccoommppaaggnnaanntt llaa rreellaattiioonn vviirrttuueellllee LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr aauu ccyyccllee dduu vvooyyaaggeeuurr ((aavvaanntt//ppeennddaanntt//aapprrèèss) –– SSeennssiibbiilliisseerr àà ll’’iimmppoorrttaannccee dd’’uunnee aaddrreessssee eemmaaiill pprrooffeessssiioonnnneellllee –– SSeennssiibbiilliisseerr àà llaa rreellaattiioonn cclliieenntt ppaarr ll’’eemmaaiill
 30. 30. LLaa rrééppuuttaattiioonn ssuurr IInntteerrnneett LLee rrôôllee ((iimmppoorrttaanntt) ddeess aavviiss nn’’eesstt ppaass pprriiss eenn ccoommppttee sur Google+ local (ou 75% n n’’ont pas de fiche ne savent pas) 84% n n’’ont pas de fiche sur TripAdvisor (ou ne savent pas) 75% ne r réépondent pas pondent aux avis laiss laisséés (ou s ne se sentent pas concern concernéés) s)
 31. 31. LLaa rrééppuuttaattiioonn ssuurr IInntteerrnneett LLee ccoonntteexxttee dduu nnuumméérriiqquuee :: –– 8800%% ddeess ttoouurriisstteess pprrééppaarreenntt lleeuurrss vvaaccaanncceess ssuurr IInntteerrnneett.. –– 8800%% ddeess ffrraannççaaiiss lliisseenntt lleess aavviiss eenn lliiggnnee.. LLeess ssoolluuttiioonnss qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss :: –– SSeennssiibbiilliisseerr àà ll’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa ee-- rreeppuuttaattiioonn –– FFoorrmmeerr lleess ppaarrtteennaaiirreess àà eennccoouurraaggeerr llee ddééppôôtt dd’’aavviiss eett,, eennssuuiittee,, vvaalloorriisseerr lleess aavviiss llaaiissssééss ssuurr lleeuurrss ssttrruuccttuurreess –– FFoorrmmeerr àà llaa rrééppoonnssee aauuxx mmaauuvvaaiiss aavviiss
 32. 32. LLee PPllaann dd’’AAccttiioonn
 33. 33. DDuu ccôôttéé ddee ll’’ OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee PPrroojjeettss rrééaalliissééss àà ccee jjoouurr PPeerrssoonnnneell :: FFoorrmmaattiioonn AANNTT ++ FFoorrmmaattiioonn MMaannaaggeerr NNuumméérriiqquuee ddee DDeessttiinnaattiioonn ppoouurr CCaallvviinn LLeeyyoouurr eett sseennssiibbiilliissaattiioonn ddee ttoouuttee ll’’ééqquuiippee aauu nnuumméérriiqquuee ((ppeerrssoonnnneell dd’’aaccccuueeiill eett ddiirreeccttiioonn ccoommpprriissee) MMaattéérriieell :: IInnssttaallllaattiioonn dduu WWiiffii ggrraattuuiitt ((àà ll’’ooffffiiccee),, dd’’uunn oorrddiinnaatteeuurr àà ddiissppoossiittiioonn ((àà ll’’ooffffiiccee) eett dd’’uunn aaccccuueeiill ddéémmaattéérriiaalliisséé vviiaa bboorrnneess dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ttaaccttiilleess ((eenn vviillllee) SSeerrvviiccee NNuumméérriiqquuee :: MMiissee ppllaaccee ddee llaa rréésseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee,, rrééééccrriittuurree dduu ssiittee wweebb,, pprréésseennccee ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx ((FFaacceebbooookk,, PPiinntteerreesstt,, GGooooggllee++) eett ccrrééaattiioonn dd’’uunnee nneewwsslleetttteerr ((vviissiitteeuurrss eett pprrooss)
 34. 34. DDuu ccôôttéé ddee ll’’ OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee PPrroojjeettss eenn ccoouurrss MMaattéérriieell :: EEssppaaccee ddééddiiéé aauu nnuumméérriiqquuee ddaannss lleess nnoouuvveeaauuxx llooccaauuxx ddee ll’’OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee ((aavveecc TTVV ccoonnnneeccttééee),, mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddee ttaabblleetttteess ttaaccttiilleess àà ll’’ooffffiiccee eett uuttiilliissaattiioonn ppaarr llee ppeerrssoonnnneell SSeerrvviiccee NNuumméérriiqquuee :: RReeffoonnttee dduu ssiittee IInntteerrnneett ddee ll’’OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee lliissiibbllee ssuurr ttoouuss ssuuppppoorrttss ((aavveecc mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn IInntteerrnneett ddee ssééjjoouurr),, ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa pprréésseennccee ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx,, ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee llaa pphhoottoo eett ddee llaa vviiddééoo
 35. 35. DDuu ccôôttéé ddeess ppaarrtteennaaiirreess PPrroojjeettss rrééaalliissééss àà ccee jjoouurr PPeerrssoonnnneell :: MMiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn DDiiaaggnnoossttiicc NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree ((eennqquuêêttee),, ccrrééaattiioonn ddeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess àà ddeessttiinnaattiioonn ddeess ppaarrtteennaaiirreess SSeerrvviiccee NNuumméérriiqquuee :: PPrréésseennccee ssuurr llee ssiittee wweebb ddee ll’’OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee,, mmiissee ppllaaccee ddee llaa rréésseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee ((mmaarrqquuee bbllaanncchhee dduu CCDDTT),, pprréésseennccee ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx ((FFaacceebbooookk,, PPiinntteerreesstt,, GGooooggllee++) eett ccrrééaattiioonn dd’’uunnee nneewwsslleetttteerr ((vviissiitteeuurrss eett pprrooss)
 36. 36. DDuu ccôôttéé ddeess ppaarrtteennaaiirreess PPrroojjeettss eenn ccoouurrss AAtteelliieerrss nnuumméérriiqquueess :: mmiissee eenn ppllaaccee dd’’aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess eenn hhoorrss--ssaaiissoonn ccoonnssttrruuiittss eenn 22 ppaarrttiieess :: sseennssiibbiilliissaattiioonn ssuurr llee tthhèèmmee eett mmiissee eenn pprraattiiqquuee eennssuuiittee EEssppaaccee pprroo ssuurr llee ssiittee wweebb :: mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn eessppaaccee ddééddiiéé aauuxx pprrooffeessssiioonnnneellss aavveecc ppoossssiibbiilliittéé dd’’yy rreettrroouuvveerr ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss nnéécceessssaaiirreess ((cceennttrree ddee rreessssoouurrcceess)
 37. 37. LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess AAtteelliieerr 11 :: UUttiilliisseerr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx PPrréésseennttaattiioonn :: DDaannss llee mmoonnddee,, 33 iinntteerrnnaauutteess ssuurr 44 ssoonntt aauujjoouurrdd’’hhuuii pprréésseennttss ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx.. SSuurr cceess iinntteerrnnaauutteess « ccoonnnneeccttééss »,, 11 ssuurr 22 eesstt iinnssccrriitt ssuurr FFaacceebbooookk,, llee pplluuss ggrraanndd rréésseeaauu ssoocciiaall dduu mmoonnddee.. EEnn FFrraannccee,, llee tteemmppss ppaasssséé ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx eesstt dd’’eennvviirroonn 11hh3300 ppaarr jjoouurr.. LL’’eennjjeeuu eesstt dd’’aarrrrêêtteerr dd’’aatttteennddrree qquuee lleess iinntteerrnnaauutteess ttrroouuvveenntt vvoottrree ssttrruuccttuurree ssuurr IInntteerrnneett :: iill vvaa ffaallllooiirr aalllleerr lleess cchheerrcchheerr eett pprroommoouuvvooiirr vvooss sseerrvviicceess !! PPrrooggrraammmmee :: -- OOùù eenn êêtteess--vvoouuss aavveecc lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx ?? ((ttoouurr ddee ttaabbllee) -- TToouurr dd’’hhoorriizzoonn ((nnoonn--eexxhhaauussttiiff) ddeess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx eexxiissttaannttss -- AAvvaanntt ddee ssee llaanncceerr :: ééttaabblliirr ssaa ssttrraattééggiiee -- CCrrééaattiioonn dd’’uunn pprrooffiill FFaacceebbooookk -- CCrrééaattiioonn dd’’uunnee ffaann ppaaggee FFaacceebbooookk -- LLeess bboonnnneess pprraattiiqquueess PPrréé--rreeqquuiiss :: AAvvooiirr uunnee aaddrreessssee eemmaaiill AAvvooiirr ddeess pphhoottooss ddee ssaa ssttrruuccttuurree DDuurrééee :: EEnnvviirroonn 22hh AA LLiissiieeuuxx :: MMééddiiaatthhèèqquuee -- LLuunnddii 1177//1111 àà 1100hh AA MMooyyaauuxx :: EEPPNN –– MMeerr.. 1199//1111 àà 1100HH IInnssccrriippttiioonn :: AAvvaanntt llee 0011//1111//22001144 NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss :: 66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii..
 38. 38. LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess AAtteelliieerr 22 :: CCrrééeerr ggrraattuuiitteemmeenntt ssoonn ssiittee wweebb PPrréé--rreeqquuiiss :: AAvvooiirr uunnee aaddrreessssee eemmaaiill PPrréévvooiirr ll’’aarrbboorreesscceennccee,, ddeess pphhoottooss eett uunnee ddeessccrriippttiioonn DDuurrééee :: EEnnvviirroonn 22hh PPrréésseennttaattiioonn :: QQuueellllee ssttrruuccttuurree nn’’aa ppaass ssoonn ssiittee IInntteerrnneett ?? LLaa pprréésseennccee eenn lliiggnnee ddee vvoottrree ssttrruuccttuurree eesstt aauujjoouurrdd’’hhuuii iinnddiissppeennssaabbllee.. AAvveecc JJIIMMDDOO,, ccrrééeezz vvoottrree ssiittee wweebb eenn qquueellqquueess cclliiccss.. FFaacciillee dd’’uuttiilliissaattiioonn,, JJIIMMDDOO eesstt llaa ssoolluuttiioonn ppoouurr ddoonnnneerr ddee llaa vviissiibbiilliittéé àà vvoottrree ssttrruuccttuurree vviiaa uunn ssiittee ddééddiiéé.. EEtt ssii,, vvoouuss aauussssii,, vvoouuss aavviieezz vvoottrree ssiittee wweebb ?? PPrrooggrraammmmee :: -- OOùù eenn êêtteess--vvoouuss aavveecc vvooss ssiittee wweebb ?? ((ttoouurr ddee ttaabbllee) -- CCoommmmeenntt ccrrééeerr vvoottrree ssiittee JJIIMMDDOO ?? -- CChhooiissiirr ssoonn nnoomm ddee ddoommaaiinnee -- PPeerrssoonnnnaalliisseerr vvoottrree ssiittee wweebb -- QQuueellqquueess ccllééss ddee rrééfféérreenncceemmeenntt AA LLiissiieeuuxx :: MMééddiiaatthhèèqquuee -- LLuunnddii 0011//1122 àà 1100 hh AA MMooyyaauuxx :: EEPPNN –– MMeerr.. 0033//1122 àà 1100hh IInnssccrriippttiioonn :: AAvvaanntt llee 1155//1111//22001144 NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss :: 66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii..
 39. 39. LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess AAtteelliieerr 33 :: LLeess AAvviiss cclliieennttss eett llaa ee--rrééppuuttaattiioonn PPrréésseennttaattiioonn :: SSii llaa mmeeiilllleeuurree ppuubblliicciittéé eesstt llee bboouucchhee--àà--oorreeiillllee aalloorrss lleess ssiitteess dd’’aavviiss ssoonntt uunn bboouucchhee--àà--oorreeiillllee mmoonnddiiaall !! LLaa ggeessttiioonn ddeess aavviiss eesstt iinnddiissppeennssaabbllee :: 8800%% ddeess iinntteerrnnaauutteess uuttiilliisseenntt lleess aavviiss ppoouurr cchhooiissiirr ooùù ppaasssseerr lleeuurrss vvaaccaanncceess.. LLaa ggeessttiioonn ddeess aavviiss ll’’eesstt uunn ddee vvooss mmeeiilllleeuurrss aattoouuttss :: PPlluuss dd’’aavviiss,, cc’’eesstt pplluuss ddee vviissiibbiilliittéé eett pplluuss ddee vviissiibbiilliittéé cc’’eesstt pplluuss ddee vveenntteess !! PPrrooggrraammmmee :: -- OOùù eenn êêtteess--vvoouuss aavveecc lleess aavviiss cclliieennttss ?? -- VVéérriiffiieerr ssaa pprréésseennccee ssuurr lleess ssiitteess dd’’aavviiss -- CCrrééeerr eett vvaalliiddeerr ssaa ffiicchhee ssuurr TTrriippaaddvviissoorr -- PPrreennddrree llee ccoonnttrrôôllee ddee vvoottrree ee--rreeppuuttaattiioonn -- LLeess bboonnnneess pprraattiiqquueess :: ssaavvooiirr rrééaaggiirr qquuaanndd ll’’aavviiss eesstt bboonn mmaaiiss aauussssii qquuaanndd iill nnee ll’’eesstt ppaass -- IInncciitteerr vvooss cclliieennttss àà ddoonnnneerr lleeuurr aavviiss ((cceerrccllee vveerrttuueeuuxx) PPrréé--rreeqquuiiss :: AAvvooiirr uunnee aaddrreessssee eemmaaiill,, pphhoottooss eett ddeessccrriippttiioonn ddee ssaa ssttrruuccttuurree DDuurrééee :: EEnnvviirroonn 11hh3300 AA LLiissiieeuuxx :: MMééddiiaatthhèèqquuee -- LLuunnddii 2266//0011 àà 1100 hh AA MMooyyaauuxx :: EEPPNN –– MMeerr.. 2288//0011 àà 1100hh IInnssccrriippttiioonn :: AAvvaanntt llee 1155//0011//22001155 NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss :: 66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii..
 40. 40. LLeess aatteelliieerrss nnuumméérriiqquueess AAtteelliieerr 44 :: LL’’eemmaaiill ddaannss llaa rreellaattiioonn cclliieenntt PPrréésseennttaattiioonn :: LL’’eemmaaiill eesstt uunn oouuttiill iinnddiissppeennssaabbllee.. LLeess ssttrruuccttuurreess ssee ddooiivveenntt ddee ll’’ooppttiimmiisseerr ppoouurr ggaaggnneerr eenn eeffffiiccaacciittéé.. LL’’eemmaaiill ddooiitt ddeevveenniirr uunn mmooyyeenn dd’’ééttaabblliirr uunnee vvéérriittaabbllee rreellaattiioonn ddee ccoonnffiiaannccee aavveecc vvooss cclliieennttss.. PPrrooggrraammmmee :: -- OOùù eenn êêtteess--vvoouuss aavveecc ll’’eemmaaiill ddaannss vvoottrree rreellaattiioonn cclliieenntt ?? ((ttoouurr ddee ttaabbllee) -- LL’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa rreellaattiioonn cclliieenntt ppaarr ll’’eemmaaiill -- CCrrééeerr ssoonn aaddrreessssee eemmaaiill -- CCrrééeerr uunnee ssiiggnnaattuurree eemmaaiill ppeerrssoonnnnaalliissééee -- CCrrééeerr ddeess rrééppoonnsseess ttyyppeess ssuuiivvaanntt llee ccyyccllee dduu vvooyyaaggeeuurr -- UUttiilliisseerr ll’’eemmaaiill ppoouurr iinncciitteerr vvooss cclliieennttss àà llaaiisssseerr uunn aavviiss PPrréé--rreeqquuiiss :: AAvvooiirr aaccccèèss àà sseess eemmaaiillss ((ssii aaddrreessssee eemmaaiill ddééjjàà eexxiissttaannttee) DDuurrééee :: EEnnvviirroonn 22hh AA LLiissiieeuuxx :: MMééddiiaatthhèèqquuee –– LLuunnddii 2233//0022 àà 1100hh AA MMooyyaauuxx :: EEPPNN –– MMeerr.. 2255//0022 àà 1100hh IInnssccrriippttiioonn :: AAvvaanntt llee 0011//0022//22001155 NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss :: 66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii..
 41. 41. Calendrier ddeess aatteelliieerrss HHoorrss--ssaaiissoonn 22001144--22001155 AAtteelliieerr TThhèèmmee DDaattee LLiieeuu 11 RRééss.. ssoocciiaauuxx LLuunn.. 1177//1111 àà 1100hh MMééddiiaatthhèèqquuee MMeerr.. 1199//1111 àà 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx 22 SSiittee wweebb LLuunn.. 0011//1122 àà 1100hh MMééddiiaatthhèèqquuee MMeerr.. 0033//1122 àà 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx 33 AAvviiss cclliieennttss LLuunn.. 2266//0011 àà 1100hh MMééddiiaatthhèèqquuee MMeerr.. 2288//0011 àà 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx 44 LL’’EEmmaaiill pprroo.. LLuunn.. 2233//0022 àà 1100hh MMééddiiaatthhèèqquuee LLuunn.. 2255//0022 àà 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx
 42. 42. Les inscriptions aauuxx aatteelliieerrss PPoouurr qquuii ?? –– LLeess ppaarrtteennaaiirreess ddee ll’’OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee ddee LLiissiieeuuxx AAnniimméé ppaarr qquuii ?? –– CCaallvviinn LLeeyyoouurr,, AAnniimmaatteeuurr nnuumméérriiqquuee ddee tteerrrriittooiirree CCoommmmeenntt ss’’iinnssccrriirree ?? –– PPaarr eemmaaiill :: cclleeyyoouurr@@lliinntteerrccoomm..ffrr –– PPaarr ttéélléépphhoonnee :: 0022..3311..4488..1188..1100 CCoommbbiieenn ççaa ccooûûttee ?? –– GGrraattuuiitt ((cceettttee aannnnééee)
 43. 43. VVoottrree ccoonnttaacctt àà ll’’OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee CCaallvviinn LLEEYYOOUURR AAnniimmaatteeuurr NNuumméérriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree EEmmaaiill :: cclleeyyoouurr@@lliinntteerrccoomm..ffrr TTéélléépphhoonnee ((lliiggnnee ddiirreeccttee) :: 0022 3311 4488 1188 1177

×