Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

kinder_q3_mod2_komunidad.pdf

 1. Kindergarten Kwarter 3 – Modyul 2: Komunidad K
 2. Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Joan A. Lopez, Karla Guia T. Tudio Editor: Content Editors: Francis Kevin M. Parreňo, Gay GIndley P. Cagas, Language Editors: Marisol M. Abique, Pearl Ivy P. Parantar, Tagasuri: Jaime C. Carlom Tagaguhit: Ariel V. Tecson, Aprilyn B. Calvez Tagalapat: Joan A. Lopez Tagagawa ng Template: Neil Edward D. Diaz Tagapamahala: Allan G. Farnazo Reynaldo M. Guillena Lorenzo E. Mendoza Mary Jeanne B. Aldeguer Alma C. Cifra Felix I. Antecristo Analiza C. Almazan Aris B. Juanillo Ernie E. Agsaulio Ma. Cielo D. Estrada Fortunato B. Sagayno Nelia Q. Madelo Janete B. Esteban Jonathan C. Araneta Kindergarten Kwarter 3 – Modyul 2: Komunidad Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon XI Regional Director: Allan G. Farnazo Assistant Regional Director: Maria Ines C. Asuncion Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – Division of Davao City, Davao Occidental Office Address: F. Torrest St., Davao City Telefax: (082) 291-1665, (082) 221-6147 Email Address: lrms.regionxi@deped.gov.ph
 3. Kindergarten Kwarter 3 – Modyul 2: Komunidad K
 4. ii Paunang Salita Alang sa Tigdumala: Kini nga modyul kay nagabase sa Curriculum Guide sa Kindergarten na gihubad aron mamahimong MELCs. Ang MELCs adunay mga competencies matag semana. Matag semana nga competencies kay gibuhatan og mga buluhaton aron mapahanas ang mga tinun-an karong panahon sa Covid 19. Aduna usab kini nagkalain laing mga buluhaton base sa adlaw sa semana na gitakna. Hinaut na makatabang kini aron mapasayon ang pagtuon sa mga tinun-an. Alang sa Magtutungha: Kini nga modyul gilaraw aron mahatagan ka og lingaw ug makahuluganon nga kasinatian ug higayon aron magiyahan ang imong kahanas sa pagkat-on sa imong kaugalingon nga tulin ug oras. Mamahimo nimo nga maproseso ang sulod sa kahinguhaan sa pagkat-on nga usa ka aktibo nga magtutungha. Kini nga material gihimo nga dali maabut alang kanimo aron makat-on og maayo ug mabansay nga mahimong gawasnon ug responsable ang imong pagkat- on. Mga pipila pahinumdom sa paggamit sa modyul: 1. Ampingi ang paggamit sa modyul. 2. Ayaw kalimti ang pagtubag sa Sulayan Nato sa dili pa magpadayon sa ubang buluhaton. 3. Basaha og tarong ang mga panudlo sa dili pa maghimo sa matag buluhaton. 4. Magmatinud-anon ug adunay kaligdong sa pagbuhat sa mga buluhaton ug pagsusi sa imong mga tubag. 5. Humanon usa ang buluhaton nga naa sa dili pa mopadayon sa sunod. 6. Ibalik/Iuli kini nga modyul sa imong magtutudlo/tigdumala sa higayon nga mahuman nimo. Kung nakasinati ka og bisan unsang kalisud sa pagtubag sa mga buluhaton sa modyul, ayaw pagpanuko sa pagkonsulta sa imong magtutudlo o tagdumala. Kanunay ibutang sa huna-huna nga wala ka nag-inusara. Naglaum kami nga pinaagi niini nga material, masinati nimo ang makahuluganon nga pag-kat-on ug makaangkon og lawom nga pagsabot nga adunay kalabutan sa katakus. Mahimo nimo kini!
 5. 1 Magkat-on Kita Kini nga modyul gihimo aron mamahimong mahanas ang mga tinun-an sa kindergarten sa mga angay matun-an sa kada semana. Niagi kini og saktong pagpili sa mga buluhaton aron mahimong mahinungdanon ang pagtuon. Ang modyul mamahimong magamit sa sulod sa eskuylahan o sa panimalay. Unta makatabang kini sa imong pagtuon ug pagsabot sa leksyon. Sa paghuman sa module, gilauman nga ikaw:  Nakaila sa mga lugar sa komunidad,  nakahisgot ang mga kasinatian sa komunidad,  Nakaila sa mga butang nga nagsugod sa letrang Nn,  Nakasulat sa lower case ug upper case nga letrang Nn. Unang Adlaw
 6. 2 Sulayan Nato Buluhaton: Sa concept web, isulat ang mga lugar nga makita sa inyong Komunidad. Pangalan sa Barangay _____________________________ _____________________________ _____________________________ Unang Adlaw
 7. 3 Bakery o Panaderya Magtuon Kita Magtutudlo/Ginikanan: Naka adto na ba kamo sa mga lugar nga anaa sa inyong komunidad? Sama sa barangay hall, eskuylahan o tunghaan, simbahan, sambahan, mosque, plasa o parke, hospital, pharmacy o botika, police station, fire station, merkado o palengke, mall, tindahan, karenderya, dagat, kabukiran sa sapa ug busay, bakery o panaderya. Ang mga hulagway nga makita sa ubos mao ang mga lugar nga atong makita sa komunidad. Mga Lugar sa Komunidad Unang Adlaw Barangay Hall Eskuylahan o Tunghaan Simbahan, Sambahan, Mosque
 8. 4 Kabukiran Sapa o Busay Dagat Plasa o Park Police Station Hospital Pharmacy o Botika Fire Station Merkado o Palengke Grocery Store/ Mall Tindahan Karenderya
 9. 5 Magbansay Kita Unang Adlaw Kolori ang mga lugar sa komunidad nga naadtuan na ninyo.
 10. 6 Magbansay Pa Kita Tan–awa ang mga hulagway sa ubos. Ipares ang magkapareha nga mga lugar sa komunidad pinaagi sa paglinya gamit ang lapis. Unang Adlaw
 11. 7 Magtuon Kita Magtutudlo/Ginikanan: Sa pag-adto ninyo sa usa ka mga lugar sa komunidad, unsa ang inyong mga kasinatian? Sa pagkakaron nga panahon, ginadili pa sa mga bata ang pagsulod o pag adto sa mga lugar sa komunidad kay tungod sa tibuok-kalibotang epidemya nga nasinati sa atong nasud.  Sa simbahan, sambahan, mosque kita nagasimba ug naga-ampo. Magsuot kita og desenting sanina kung kita mosimba.  Sa merkado/palengke nagapalit og mga pagkaon sama sa karneng baboy, isda, manok, bugas, gulay ug prutas.  Sa eskuylahan o tunghaan nagatuon og basa ug sulat ang mga bata. Adunay mga magtutudlo sa sulod sa eskuylahan nga nagatudlo sa leksyon. Adunay mga patakaran ang usa ka eskuylahan nga gikinahanglan sundon sa mga studeyante ug mga ginikanan. Ikaduhang Adlaw Mga kasinatian sa mga lugar sa komunidad
 12. 8  Sa plasa/park nagadula, nagapahangin ug nagasuroy suroy ang mga tao. Ilabay ang mga basura sa tama nga basurahan nga makita sa sulod sa plasa.  Sa mall nagapamalit og mga sanina, gamit sa panimalay ug naga grocery. Maglinya kung mobayad sa cashier.  Sa hospital ginadala ang mga naay sakit. Adunay mga doktor ug nars nga nagatabang sa mga naay sakit.  Sa dagat/swimming pool diin kita mangaligo. Magsuot og life vest aron malikay sa disgrasya.  Sapa makita kini sa kabukiran nga pwede kitang mangaligo. Likayan ang pag adto sa lawom nga bahin ug magsuot usab kita og life vest.  Sa fire station makita nato ang trak sa Bombero o fire truck ug mga gamit pang apula sa sunog. Nagahulat og tawag ang mga Bombero o Fireman kung adunay sunog mahitabo. Abtik silang moresponde aron maapula dayon ang sunog.  Sa police station makita nato ang mga pulis nga naay nagkalain-laing mga buluhaton. Makita usab nato ang presohan sa mga tao nga nakalapas og mga sala sa atong lugar.  Sa pharmacy o botika diin kita mopalit og tambal. Adunay pharmacist nga nagahatag sa atong mga palitunon nga mga tambal.
 13. 9  Sa bakery o panaderya diin makita nato ang mga klase klaseng mga tinapay ug cake. Panadero ang nagaluto sa mga tinapay ug cake.  Sa tindahan diin kita makapalit og ginagmay nga mga pagkaon. Adunay klase klaseng tinda sa sulod.  Sa barangay hall adunay kapitan nga nagaserbisyo sa mga panginahanglanon sa mga taong nagpuyo sa usa ka komunidad.  Sa karenderya o kan-anan diin makapalit kita og tinakos nga naluto na daan. Pwede kita mokaon sa usa ka karenderya.
 14. 10 Magbansay Kita Tan awa ang mga hulagway nga naa sa walang bahin. Nakaadto na ba kamo sa lugar sa konumidad nga anaa sa hulagway? Unsa inyong gibati? Nalipay, nagguol, nahadlok, o nasuko ba kamo? Kolori ang nawong sa inyong gibati. Ikaduhang Adlaw
 15. 11 Magbansay Pa Kita Butangi og tsek (√) ang hulagway kung tama ang gipadayag, ekis (x) kung mali. Ikaduhang Adlaw
 16. 12 Mga pangutana: 1. Unsa ang pangalan sa Barangay? 2. Kinsa ang nagaluto og mga lamiang sud-an? 3. Unsa ang pangalan sa kapitan? 4. Unsa ang mga pangalan nga nagsugod sa letrang Nn ang nakita sa storya? Magtuon Kita Pinaagi sa tabang sa magtutudlo/ginikanan, palihug basaha ang sugilanon sa ubos ug tubaga ang mga pangutana. Ikatulong Adlaw Ang Barangay Nognog Gisulat ni: Karl Guia T. Tudio Gidibuho ni: Aprilyn B. Calvez Usa sa pinakaprogresibong lugar sa Munisipyo sa Nasipit ang Barangay Nognog. Halos tanang lumulupyo naa nay mga negosyo og mga trabaho. Una na diha ang kan-anan ni Nang Nelia kung diin nagaluto og mga lamiang sud-an. Sa kilid sa kan-anan makita ang Nerso’s Grocery Store nga nagabaligya og mga unang panginahanglanon sa balay. Sa sunod nga kanto ang panaderya ni Nong Nonoy diin matilawan nimu ang mga makabusog nga pan. Atbang niana mao ang tindahan ni Nang Narda kung diin makapalit og mga rinipak gikan sa groserihan. Malipayon kayo ang tanang nagpuyo niining maong barangay kay dili na nila kinahanglan molugsong sa poblacion pirme. Ang ilang kapitan nga si Nelson Naig kanunay nagabantay sa kalinaw sa lugar.
 17. 13 Magbansay Kita Lingini ang letrang Nn sa pangalan nga makita sa Barangay Nognog. Ikatulong Adlaw Nonoy’s Bakery Barangay Nognog Nelson Nelia’s Eatery Narda’s Store Nerso’s Grocery
 18. 14 Magbansay Pa Kita Isumpay ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang Nn ngadto sa tunga nga letra gamit ang inyong lapis. nigo nota Ikatulong Adlaw nars mais mata
 19. 15 Magtuon Kita Letrang Nn Ang mga hulagway nga anaa sa taas kay nagsugod sa letrang Nn. Ang tingog sa letrang Nn kay /n/. Ato kining litukon sa ikatulo /n/, /n/, /n/. Atong tan-awon sa ubos kung unsa ang tama nga pagkasulat sa letrang Nn. Ato kining sulayan. Ing-ani ang pagsulat sa uppercase nga letrang N. Ing-ani ang pagsulat sa lowercase nga letrang n. Ika - upat nga Adlaw numero nawong nata nangka Nanay
 20. 16 Magbansay Kita Isulat sa linya ang 5 ka uppercase nga letrang N. Isulat sa linya ang 5 ka lowercase nga letrang n. N n Ika - upat nga Adlaw
 21. 17 Magbansay Kita Letrang Nn Collage Mga Materyales: colored paper, gunting, glue o papilit, papel na adunay letrang Nn. Mga Pamaagi sa Pagbuhat: 1.Magkuha og colored paper ug guntingon kini sa pino. 2. Human ipapilit kini sa sulod sa papel na adunay letrang Nn. 3. Punu-a ang hulagway na letrang Nn sa sulod sa bondpaper og mga pino nga colored paper. Ika - upat nga Adlaw
 22. 18 Magbansay Pa Kita Ika - upat nga Adlaw Kolori og asul ang uppercase nga letrang N, dalag ang lowercase nga letrang n.
 23. 19 Nagapuyo kita sa usa ka katilingban nga adunay nagkalain laing komunidad. Ang komunidad adunay mga lugar nga nagahatag og klase-klaseng mga serbisyo. Ang mga lugar sa komunidad: barangay hall, eskuylahan o tunghaan, simbahan, sambahan mosque, plasa o parke, hospital, pharmacy o botika, police station, fire station, merkado o palengke, mall, tindahan, karenderya, dagat, kabuliran sa sapa ug busay, bakery o panaderya. Kining tanang lugar sa komunidad atong ampingan. Adunay mga pulong nga nagsugod sa letrang Nn, sama sa nars, notebook, nigo, nawong, niwang, numero ug nota. Adunay mga pulong nga nagsugod sa letrang Nn. Ang tingog sa letrang Nn kay /n/. Hinumduman Nato
 24. 20 Susihon Nato #1 Asa mopalit og tambal? Asa mopalit og pandesal? Asa moadto ang gusto moeskwela? Ikalima nga Adlaw Lingini ang hulagway sa saktong tubag sa kada pangutana.
 25. 21 Susihon Nato #2 Hanay A Hanay B Ikalima nga Adlaw Ilha ang mga hulagway nga anaa sa Hanay A. Isumpay kini sa hulagway nga ana sa Hanay B kung asa nakasulat ang mga butang nga makita sa usa ka lugar sa komunidad. Isumpay kini gamit ang inyong lapis.
 26. 22 Susihon Nato #3 Isulat sa linya ang 5 ka uppercase ug lowercase nga letrang Nn. Ikalima nga Adlaw N n
 27. 23 Susihon Nato #4 Tan-awa ang mga hulagway sa kada grupo. Lingini ang hulagway nga wala nagsugod sa letra nga Nn. Ikalima nga Adlaw
 28. 24 Magpalambo Kita #1 Basaha ang ngalan sa mga lugar nga anaa sa walang bahin. Kolori ang saktong hulagway nga anaa sa tuong bahin. Eskuylahan Palengke/Merkado Fire Station Ikalima nga Adlaw
 29. 25 Magpalambo Kita #2 Ang mga hulagway nga anaa sa Hanay A nagpakita nga mali nga bulohaton. Pangitaa ang tama nga bulohaton nga anaa sa Hanay B. Isumpay kini gamit ang inyong lapis. Ikalima nga Adlaw Hanay A Hanay B
 30. 26 Magpalambo Kita #3 Atong Pangitaon: Kolori og dalag ang kahon nga adunay uppercase N. Asul ang lowercase n. Ikalima nga Adlaw N P t Z o x V n h L s b n e q m d M N W N M A L a
 31. 27 Magpalambo Kita #4 Lingini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang Nn. Ikalima nga Adlaw
 32. 28 Mamalandong Kita Nagkalain-laing mga lugar ang makita sa usa ka komunidad. Kini nga mga lugar importante aron ang matag usa magpuyo nga himsog, haruhay, layo sa kasamok ug walay kahadlok. Atong ampingan ang mga lugar sa atong komunidad. Adunay mga lugar nga dili kita pweding magsaba, ug adunay lugar nga pweding mag estorya ug magdula. Sa pagkakaron nga panahon, ginadili pa ang pagsulod sa mga bata sa mga lugar sa komunidad kay tungod sa tibuok-kalibutang epidemya nga nasinati sa atong nasud karon.
 33. 29 Susihon #3 Rubrics: 1 point; can write the upper case and lower case of the letter correctly within the line. 0; if he/she writes the upper case and lower case of the letter incorrectly. Susihon #1 Magpalambo Kita #3 Magpalambo Kita #4 Susi sa Pag-insakto Magpalambo Kita #2 Magpalambo Kita #1 Susihon #2 Susihon #4
 34. 30 Reperensiya  Kindergarten Teachers Guide  Kindergarten Curriculum Guide  Sinugbuanong Binisaya Orthography (Revised)  DepEd Learning Portal LRMDS (https://lrmds.deped.gov.ph )  Paghanas sa Pagpangandam  MELCS
 35. 31 Para sa mga pangutana o komento, sulat o tawag sa: Department of Education – Region XI F. Torres St., Davao City Telefax: (082) 291-1665, (082) 221-6147 Email Address: lrms.regionxi@deped.gov.ph
Publicité