Publicité

kinder_q3_mod4_Makahibalo sa Sunod-sunod nga Panghitabo ug Makahan-ay sa mga Butang sa Usa ka Serye Sumala sa Gihatag nga Hiyas.PDF

11 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

kinder_q3_mod4_Makahibalo sa Sunod-sunod nga Panghitabo ug Makahan-ay sa mga Butang sa Usa ka Serye Sumala sa Gihatag nga Hiyas.PDF

 1. Kindergarten Kwarter 3 – Modyul 4: Makahibalo sa Sunod-sunod nga Panghitabo ug Makahan-ay sa mga Butang sa Usa ka Serye Sumala sa Gihatag nga Hiyas (Gidak-on ug Katas-on) K
 2. Kindergarten Ikatlong Markahan – Modyul 4: Makahibalo sa Sunod-sunod nga Panghitabo ug Makahan-ay sa mga Butang sa Usa ka Serye Sumala sa Gihatag nga Hiyas (Gidak-on ug Katas-on) Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon XI Regional Director: Allan G. Farnazo Assistant Regional Director: Maria Ines C. Asuncion Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – Division of Davao Oriental Office Address: Government Center, Dahican, City of Mati Telefax: (087) 388-3372 E-mail Address: davao.oriental@deped.gov.ph Bumubuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Mary Jane P. Necosia, Maricel C. Gonzales, Jenefer M. Agbot, Airen P. Sumaya Editor: Concepcion S. Beldad/ Jean Mart I. Pal/ Analie D. Bastian, Lyn Jie Rose P. Tipudan Tagasuri: Leah B. Fariolen Tagaguhit: Myla C. Pagandahan, Ticel Marisse D. Pausta Tagagawa ng Template: Neil Edward D. Diaz Layout Artist: Genie B. Genencia Technical Support: Milnie Y. Ipanag Tagapamahala: Allan G. Farnazo Reynaldo Mellorida Mary Jeanne B. Aldeguer Esther Jean U. Pelayo Analiza C. Almazan Susan N. Salazar Ma. Concepcion Wong
 3. K Kindergarten Kwarter 3 – Modyul 4: Makahibalo sa Sunod-sunod nga Panghitabo ug Makahan-ay sa mga Butang sa Usa ka Serye Sumala sa Gihatag nga Hiyas (Gidak-on ug Katas-on)
 4. ii Paunang Salita Alang sa Tigdumala: Isip usa ka tigdumala, ikaw gilauman nga pasabton ang mga magtutungha sa angay nga himuon sa modyul. Kinahanglan nimo usab nga masubay ang pag-uswag sa mga nahibal-an samtang gitugotan sila nga magdumala sa ilang kaugalingon nga pagkat-on sa balay. Dugang pa, gilauman usab nga dasigon ug giyahan ang mga nagkat-on samtang gibuhat nila ang mga buluhaton nga gilakip sa modyul. Alang sa Magtutungha: Kini nga modyul gilaraw aron mahatagan ka og lingaw ug makahuluganon nga kasinatian ug higayon aron magiyahan ang imong kahanas sa pagkat-on sa imong kaugalingon nga tulin ug oras.Mamahimo nimo nga maproseso ang sulod sa kahinguhaan sa pagkat-on nga usa ka aktibo nga magtutungha.Kini nga material gihimo nga dali maabut alang kanimo aron makat-on og maayo ug mabansay nga mahimong gawasnon ug responsable ang imong pagkat-on. Mga pipila pahinumdom sa paggamit sa modyul: 1. Ampingi ang paggamit sa modyul. Ayaw pagbutang og marka o sulat sa bisan asang bahin sa modyul. Paggamit og usa ka lahi nga papel sa pagtubag sa mga buluhaton. 2. Ayaw kalimti ang pagtubag sa Sulayan Nato sa dili pa magpadayon sa ubang buluhaton. 3. Basaha og tarong ang mga panudlo sa dili pa maghimo sa matag buluhaton. 4. Magmatinud-anon ug adunay kaligdong sa pagbuhat sa mga buluhaton ug pagsusi sa imong mga tubag. 5. Humanon usa ang buluhaton nga naa sa dili pa mopadayon sa sunod. 6. Ibalik/Iuli kini nga modyul sa imong magtutudlo/tigdumala sa higayon nga mahuman nimo. Kung nakasinati ka og bisan unsang kalisud sa pagtubag sa mga buluhaton sa modyul, ayaw pagpanuko sa pagkonsulta sa imong magtutudlo o tagdumala. Kanunay ibutang sa hunahuna nga wala ka nag-inusara. Naglaum kami nga pinaagi niini nga material, masinati nimo ang makahuluganon nga pag-kat-on ug makaangkon og lawom nga pagsabot nga adunay kalabutan sa katakus.Mahimo nimo kini!
 5. UNANG ADLAW LESSON 1 Magkat-on Kita Hello! Kumusta ka? Aduna kitay bag-ong leksiyon karon. Mao ang Pagkat-on sa sunod-sunod nga panghitabo (sa wala pa nahitabo, katapusan; una, mosunod ug ang katapusan) ug ang pag-ila sa relasyon ug pagplastar sa gidak-on ug katas-on (dako, mas dako, pinakadako ug taas, mas taas, pinakataas) Pagkahuman sa mga buluhaton, ikaw gilauman nga:  makahan-ay sa sunod-sunod nga mga panghitabo;  makasulti sa sinugdanan, mosunod ug katapusan sa panghitabo; Sulayan Nato Tan-awa ang mga larawan. Markahi og tsek () ang unang nahitabo sa kada numero. Kolori ang sunod nga nahitabo. 1. 2. 1
 6. Magtuon Kita Ang mga panghitabo sa atong panimalay, palibot, ingon man sa eskwelahan, mahimo nato kining matiman-an o mahimo nato kining isulti sa uban kung nahibalo kita sa mga detalye sa panghitabo. Ang pagkasunod-sunod sa panghitabo usa sa pinakaimportante nga bahin aron kita makasulti sa insakto nga detalye ngadto sa atong kaila, amigo ug sa atong pamilya. Unsaon man nato sa pagkat-on? Tan-awa ang mga larawan. Kini nagpakita sa saktong pagkasunod-sunod sa mga panghitabo- ang una, ikaduha ug ang katapusan. Mobangon Maligo Mag-ilis 1. Moeskwela na ang bata. Mao kini ang sunod sunod nga mamahimo niyang buhaton. 2
 7. Andamon ang mga liso Ibutang sa bangag sa yuta Bisbisan og tubig Labhan Paugahon sa hayhayan Plantsahon 2. Magtanom ang bata. Mao kini ang iyang sunod-sunod nga buhaton. 3. Andamon ni nanay ang uniporme kay magsugod na ang klase. Mao kini ang angay niyang buhaton. 3
 8. Magbansay Kita Tan-awa ang mga hulagway. Isulat sa kahon ang 1 sa una nga nahitabo, 2 sa ika duha nga nahitabo, ug 3 ika tulo nga nahitabo. 1. 2. 3. 4. 4
 9. Magbansay Pa Kita Kanunay ta maghugas ug kamot aron malikayan ang sakit. Iplastar ang mga hulagway sumala sa pagkasunod-sunod nga pamaagi sa paghugas sa kamot. Isulat ang numero 1, 2,3,4,5 sa lingin sumala sa pagkasunod sunod niini. Hinumduman Nato Atong nakat-unan ang sakto nga pagkasunod-sunod sa mga panghitabo basi sa mga larawan nga inyong nakita. Kung ikaw moadto na sa eskwelahan unsa man ang mga angay nimong buhaton? Kung mag-andam si nanay sa imong uniporme, unsa man ang iyang mga angay nga buhaton? Ang tanang mga panghitabo adunay sakto nga pagkasunod-sunod aron aduna’y hapsay ug maayo nga resulta. Atong hinumduman, nga kung kabalo kita sa kung unsa’y sunod-sunod nga mahitabo, makahimo kita ug sakto nga desisyon ug makabalo kita sa posibleng mahitabo sa umaabot. 5
 10. Susihon Nato Tan-awa ang mga hulagway, pilia ang mga hustong hulagway sa ubos. Guntinga ug ipilit kini sa matag kahon. Ihan-ay ang mga panghitabo (una, sunod, ug katapusan). Isulat ang numero sa mga kahon nga naa sa ubos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
 11. Magpalambo Kita Si Lita ug ang Lima ka Lata Si Lita usa ka magtutuon sa Kinder. Tungod sa pandemya sa sakit nga Corona Virus, anaa lamang sa balay si Lita, uban sa iyang mama nga mao’y nagtudlo kaniya sa iyang leksyon sa modyul. Nagkuha na si Lita sa iyang lapis aron andamon sa iyang pagtubag sa modyul, sa dihang nakakita siya ug mga langgam sa dalan. Nigawas si Lita ug gisundan ang maong mga langgam. Nalipay siya sa iyang nakita. Sa wala madugay ninglupad ang mga langgam palayo kaniya. Nakadesisyon siya nga mopauli na. Sa iyang pagpauli, nakakita siya ug lima ka lata sa daplin sa dalan. Iya kining gitan-aw ug nahikurat siya kay adunay daghang lamok sa sulod sa lata. Nahadlok si Lita sa maong mga lamok kay nahibalo siya nga usa ang lamok sa makahatag og sakit. Nidali-dali si Lita og pauli sa ilang balay ug iyang gisulti sa iyang nanay ang iyang nakita. Gikuha dayon sa iyang nanay ang maong mga lata ug gisulod sa basurahan nga adunay taklob. Tubaga ang mga Pangutan 1. Kinsa ang bata sa istorya? 2. Unsa ang iyang nakita sa dalan nga mao’y hinungdan sa iyang paggawas? 3. Unsa ang sulod sa lata nga iyang nakita? 4. Kung ikaw si Lita, unsay imong buhaton sa lata nga imong nakita? 5. Unsa’y angayan buhaton sa mga basura sama sa lata nga makita sa dalan? 6. Isulti pag-usab ang istorya mahitungod kang “Lita ug ang Lima ka Lata” sa sakto nga pagka sunod-sunod sa mga panghitabo. Ipadungog kini atubangan sa imong mama, papa ug mga igsuon. 7
 12. Mamalandong Kita Congratulations kanimo! Nakahuman na ikaw sa atong leksyon sa unang adlaw, nga mao ang pagsunod-sunod sa mga panghitabo nga nadungog ug nakita. Hinaut nga ikaw magapadayon sa imong pagpaninguha nga mas makakat-on pa. Kini adunay kalambigitan sa adlaw-adlaw nimo nga mga buluhaton isip usa ka bata. Mamahimo ikaw nga makahatud sa sakto ug kompleto nga impormasyon sa imong higala ug pamilya kung ikaw adunay kahibalo sa kung unsa ang husto nga pagkasunod- sunod sa mga panghitabo. IKADUHANG ADLAW LESSON 2 Magkat-on Kita Hello! Kumusta ka? Aduna kitay bag-ong leksiyon karon. Kini mao ang: Paghan-ay sa mga butang sa usa ka serye sumala sa gihatag nga hiyas (gidak-on) ug matandi ilang relasyon (dako,mas dako ug pinakadako). Pagkahuman sa mga buluhaton, ikaw gilauman nga:  makahan-ay sa mga butang nga sunod-sunod sa usa ka serye sumala sa gidak-on.  matandi ang dako, mas dako,pinakadako. 8
 13. Sulayan Nato Ilha ang matag hulagway sa ubos. Lingini ug pula nga krayola ang pinakadako nga hulagway. 9
 14. Magtuon Kita Atong tun-an karon paghan-ay sa mga butang nga sunod-sunod sa usa ka serye. Ang mga butang nga atong makit-an sa atong palibot atong matandi basi sa gidak-on sama sa dako, mas dako ug pinakadako. Isip usa ka magtutuon kinahanglan mahibalo ka unsaon paghan-ay ang mga butang. Ang musunod mao ang mga sumbanan sa paghan-ay sa mga butang. A. Puwede nato mahan-ay gikan sa dako, mas dako ug pinakadako. B. Puwede nato mahan-ay gikan sa pinakadako, mas dako ug dako. Mga Balay 10
 15. Magbansay Kita BULUHATON 1 Ilha ang matag hulagway sa ubos. Lingini ang dako nga mga hulagway, i tsek (/) ang mas dako ug butangi ug eks(X) ang pinakadako. 1. 2. 3. 11
 16. Magbansay Pa Kita BULUHATON 2 Idibuho sa kahon ang mga butang nga nawala sa kada han-ay. Mga Butang Dako Mas Dako Pinakadako 1. lata 2. libro 3. lubi 4. lollipop 12
 17. Hinumduman Nato Very Good! Imo nang natun-an ug nabansay ang mga buluhaton. Kanunay nato hinumduman na pwede nato matandi ang mga butang sa atong palibot sumala sa gidak- on. Pwede nato mahan-ay gikan sa dako,mas dako ug pinakadako. Pwede usab nato mahan-ay ang mga butang gikan sa pinakadako, mas dako ug dako. Sa inyong, panimalay daghang butang ang pwede matandi, sama sa sanina, sapatos, bag ug uban pa. Pinalanggang bata sa kindergarten, sige daw ato pa gyud nga tun-an kining leksiyon. Kuhaa ang sapatos ni papa, ni mama ug ni kuya/ate. Itandi kini basi sa gidak-on ug tubaga ang mga pangutana: 1. Kinsa ang dunay dako nga sapatos?_____________ 2. Kinsa ang dunay mas dako nga sapatos?__________ 3. Sa ilang tulo, kinsa ang dunay pinakadako nga sapatos?_________ Very Good! Kay imong natandi kini. 13
 18. Susihon Nato Itandi ang mga hulagway sa ubos. Ihan-ay kini basi sa gidak-on. Isulat sa kahon ang letra nga A kung dako,B kung mas daku ug C kung pinakadako. 1. 2. 3. 4. 14
 19. Magpalambo Kita Alang sa dugang na kahibalo. Duna kamo’y dugang nga buhatonon. Gupita ang matag porma. Iplastar ang mga porma ug ihan-ay napud kini basi sa gidak-on (dako, mas dako, pinakadako). Ipilit sa tama nga kahon ang mga porma. Mga Gupitonon Dako Mas Dako Pinakadako 15
 20. Mamalandong Kita Yehey! Imo nang nahuman ang tanang mga buluhaton! Maayo! Kini nga mga buluhaton nagtudlo kanimo sa paghan-ay sa mga butang nga sunod-sunod sa usa ka serye sumala sa gihatag nga hiyas (gidak-on) ug itandi ilang relasyon (dako, mas dako ug pinakadako) Nalipay ka ba nga duna kay bag-o nga nakat-onan? Wow! Very good! ayaw kalimot sa pagtuon ug pagbuhat sa mga buluhaton sa imong modyul ug kanunay ug paminaw sa imong mama ug papa. Hinumdumi, nga “Ang Batang Boutan,Garbo Sa Ginikanan” Kay imo man gibuhat ang mga buluhaton karong adlawa, aduna kay madawat nga tulo ka bitoon ug tulo ka malipayon nga hulagway. (Hatagan sa ginikanan og tulo ka bitoon ug malipayon nga hulagway ang bata kung iya kining nabuhat) IKATULONG ADLAW LESSON 3 Magkat-on Kita Hello! Kumusta ka? Aduna kitay bag-ong leksiyon karon. Kini mao ang: Paghan-ay sa mga butang sa usa ka serye sumala sa gihatag nga hiyas (katas-on) ug matandi ilang relasyon (taas, mas-taas, pinakataas) Pagkahuman sa mga buluhaton, ikaw gilauman nga:  makahan-ay sa mga butang nga sunod-sunod sa usa ka serye sumala sa katas-on.  matandi ang taas, mas-taas, pinakataas. 16
 21. Sulayan Nato Idibuho sa kahon ang kasunod nga hulagway. 1. Magtuon Kita Ang paghan-ay sa mga butang sa usa ka serye importante aron hapsay tan-awon ang atong mga butang. Unsaon man nato sa pagkat-on niini? Tan-awa ang mga hulagway. Kini nagpakita sa saktong pahan-ay sa mga butang sumala sa gitas-on. 1. 2. taas mas taas pinakataas taas mas taas pinakataas 17
 22. Magbansay Kita Inubanan sa ginikanan. Tan-awa ang mga hulagway ug isulat ang numero nga 1 kung taas, 2 kung mas taas ug 3 kung pinakataas diha sa sulod sa kahon. 1. 2. 3. 18
 23. Magbansay Pa Kita Tan-awa ang mga hulagway. Guntingon kini nga giniyahan sa ginikanan. Plastara kini sumala sa ilang katas-on ug idikit sa sulod sa kahon sa angay nga mahimutangan. 19
 24. Hinumduman Nato Atong nahibaw-an nga ang mga butang sa atong palibot adunay nagkalain-lain nga kataas niini. Adunay butang nga taas, mas taas ug pinakataas/kinatas-an. Ipaila-ila sa ginikanan ang mga hulagway sa ubos.Linginan (O) ang pinakataas nga hulagway. Susihon Nato Idibuho sa kahon ang pinakataas nga hulagway. 1. 2. 1. 2. 20
 25. Magpalambo Kita Idibuho sa kahon ang husto nga kataas sa hulagway nga nawala. Mamalandong Kita Hinumduman nato nga ang mga butang sa atong palibot nagkalain-lain. Mamahimo nato kining mahan-ay sugod sa taas, mas taas ug pinakataas, ug puwede usab nga magsugod kita sa paghan-ay sa pinakataas, mas taas ug taas. Ang atong kahibalo sa paghan-ay sa butang sumala sa gitas-on makatabang aron mamahimong maayo tan- awon ang mga butang sa atong palibot. 21
 26. IKA-UPAT NGA ADLAW LESSON 4 Magkat-on Kita Ang letrang Ll Maayong adlaw kanimo! Karong adlawa atong kat-onan ang bahin sa Letrang Ll. Human niining leksiyon, mamahimo ikaw nga:  makaila sa mga butang nga makita sa palibot nga nagsugod sa letrang Ll  makaila sa letrang Ll  makasulti sa tingog /Ll/  makasulat sa nga sakto porma sa letrang Ll Paninguhaa nga ikaw makahibalo niini kay adunay ganti alang sa mga bata nga maningkamot aron sila makabalo. Sulayan Nato Kolori ug dalag ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog /l/. lapis lata langgam langaw lamok 22
 27. Isulat ang letrang Ll. L l Magtuon Kita Ang mga mosunod mao ang mga butang nga atong kasagarang makita sa atong palibot ug sa panimalay. Kini adunay mga nagkalainlaing ngalan. Ilha ang mga hulagway. Isulti ang matag ngalan niini. lapis lamok lata langgam langaw lima 23
 28. Magbansay Kita Giniyahan sa imong magtutudlo o ginikanan, tubaga ang mga pangutana sa ubos. Kolori ug pula ang kahon kung imong natubag ug sakto ang mga pangutana. 1. Unsa ang ngalan sa letra nga naa sulod sa kahon? Ll 2. Unsa ang tingog sa letrang Ll? 3. Ang pulong nga lapis, nagsugod ba kini sa letrang /l/? 4. Ang pulong nga elepante, nagsugod ba kini sa letrang /l/? 5. Isulat sa hangin ang dako ug gamay nga letrang Ll. Magbansay Pa Kita Pag-gupit og gagmay nga colored paper. Idikit sulod sa letrang Ll nga outline. 24
 29. IKALIMANG ADLAW LESSON 5 Hinumduman Nato Ilha ug isulti ang ngalan sa kada hulagway. Unsa ang sinugdanang tingog niini? Lingini ang letrang l sa sinugdanan sa matag pulong. lapis lamok lata langgam langaw lima 25
 30. Susihon Nato Ikonekta ang mga pulong sa han-ay A ngadto sa mga hulagway sa han-ay B. Han-ay A Han-ay B 1. lapis 2. lamok 3. langaw 4. lima 5. lata 26
 31. Magpalambo Kita 1. 1. Tan-awa ang matag pundok sa mga pulong. Lingini ang pulong nga nagsugod sa letrang Ll. 2. Ikahon ( ) ang magkapareho nga pulong. laba bala laba Ria Lea Lea lapis lapis basa bola bulak bulak Lisa Lisa Hazel 1. bulak lata mata 2. apa tasa laba 3. lima tama papel 4. lamok pasa pito 5. piso bata lapis 27
 32. Mamalandong Kita Nahuman na ang atong mga buluhaton aron pag-ila sa letrang Ll. Ako nalipay pag-ayo sa inyong nakat-unan. Dili nato kalimtan ang letrang Ll, L ang dako nga letra, l ang gamay nga letra. Ang tingog niini /l/. Adunay mga butang sa atong palibot nga nagsugod sa tingog /l/ sama sa langgam, lapis, lamok, langaw, lata, lima ug uban pa. Ang pag-ila sa letrang Ll ug sa tingog niini, mao ang sinugdanan aron makabasa kita ug mga silaba ug pulong nga adunay letrang Ll. Nagalaum ako nga mag-uban kita sa sunod na mga buluhaton. Daghang Salamat! 28
 33. Susi sa Pag-insakto 29
 34. Reperensiya Kindergarten Curriculum Guide. DepEd, Philippines. Standards and Competencies for Five-Year-Old Filipino Children. DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City Kindergarten Teacher’s Guide.DepEd, Philippines. Standard and Competencies for Five-year-Old Filipino Children. DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City. pp. 201-202. Most Essential Learning Competencies (2020) DepEdComplex, Meralco Avenue 1600 Pasig City, Philippines Pagpahanas sa Pagpangandam, Sinugbuanong Binisaya, Seventh Edition 2018 Marillette R. Almayda, et, al. Dpeartment of Education, Bureau of Learning Resources. DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City. P. 74 30
 35. For inquiries or feedback, please write or call: Department of Education – Region XI F. Torres St., Davao City Telefax: (082) 291-1665; (082) 221-6147 Email Address: lrms.regionxi@deped.gov.ph
Publicité