Publicité

DAY 2- TEACH ME HOW TO LOVE (1).pptx

22 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

DAY 2- TEACH ME HOW TO LOVE (1).pptx

 1. “ Teach me how to love
 2. “ 1.
 3. “ 2.
 4. “ 3.
 5. “ 4.
 6. “ 5.
 7. Kabalo ba ka? Nga adunay nahigugma kanimo bisan pag wala pa nimo siya higugmaa?
 8. Ug tungod sa iyang dako nga gugma kanimo, aduna siyay plano sa pagluwas kanimo sukad pa kaniadto.
 9. Ang Maayo nga Plano ni Jesus para Kanimo
 10. KALUWASAN Ang pinakasentro sa Kristiyanismo
 11. Unsa ang SALA ?
 12. Roma 6:23 Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon…
 13. Genesis 3:7 Pagkahuman gayod nilag kaon, naabli ang ilang salabotan ug nakita nila nga hubo diay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas.
 14. Plano sa Kaluwasan
 15. “ Efeso 2:8 8 Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu- Cristo.
 16. “ Efeso 2:9 9 Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo.
 17. Juan 1:29 Pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagapadulong kaniya. Miingon dayon si Juan, “Ania na ang Nating Karnero sa Dios nga mowagtang sa sala sa kalibotan.
 18. Hebreohanon 9:22 Sumala sa Kasugoan, halos tanan hinloan pinaagi sa dugo. Ug kon walay dugo nga giula isip halad ngadto sa Dios walay kapasayloan ang sala.
 19. Unsa ang kinahanglan nga buhaton sa mga makasasala sama kanako sa pagdawat sa gasa sa kaluwasan?
 20. Roma 3:23 Kay ang tanang mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Dios.
 21. “ Buhat 16:30 Unya, gidala niya sila si Pablo sa gawas ug gipangutana, “Unsa man ang akong himuon aron maluwas?”
 22. “ Buhat 16:31 Mitubag sila si Pablo, “Tumuo ka kang Ginoong Jesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay.”
 23. Buhat 2:37 Pagkadungog niadto sa mga tawo natandog ang ilang mga kasing-kasing. Busa nangutana sila kang Pedro ug sa iyang mga kauban nga mga apostoles, “Mga kaigsoonan, unsa ang angay namong himuon?”
 24. Buhat 2:38 Miingon si Pedro kanila, “Ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol sa inyong mga sala ug magpabautismo sa ngalan ni Jesu-Cristo,ug mapasaylo ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo
 25. May usa ka tawo nga miduol kang Jesus ug nangutana, “Magtutudlo, unsa ba ang maayo kong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay kataposan?” Mateo 19:16
 26. Mitubag si Jesus kaniya, “Nganong nangutana ka kanako kon unsa ang maayo? Usa lang ang maayo, ug walay lain kondili ang Dios. Kon gusto mo nga maangkon ang kinabuhi nga walay kataposan tumana ang mga sugo.” Mateo 19:17
 27. Pila ka mga Dios ang naa kanato?
 28. Ang Dios Usa ra (Triune God)
 29. “ Deuteronomio 6:4 “Pamati kamo, O katawhan sa Israel: Ang GINOO nga atong Dios mao lang ang GINOO.
 30. Jehovah (Yahweh) our God (Elohim) “Elohim”- Hebrew word for God Plural form; more than one
 31. Jehovah (Yahweh) our God (Elohim) “Echad”- Hebrew word for one A composite unity; one identical to a group
 32. “ Mateo 3:16 Sa dihang nabautismohan na si Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita ni Jesus ang Espiritu sa Dios nga mikunsad kaniya sama sa salampati.
 33. “ Mateo 3:17 Ug may nadungog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, “Mao kini ang akong hinigugmang Anak. Nalipay gayod ako kaniya.”
 34. Si Jesu- Kristo, ang Anak, mao ang Diyos
 35. “ Juan 10:30 Ako ug ang Amahan usa lang.”
 36. Ang Espiritu Santo mao ang Dios
 37. “ Juan 14:26 Apan kon makagikan na ako, ang Magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Siya adunay salabutan- isip usa ka magtutudlo.
 38. “ 1 Corinto 12:11 Apan usa lang gayod ka Espiritu ang nagahatag niining tanan, ug giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubut-on. Siya adunay kabubut-on isip tighatag sa gasa.
 39. Ug pangayoon ko sa Amahan nga padad-an niya kamog laing Magdadasig. Kini nga Magdadasig walay lain kondili ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. Juan 14:16
 40. Balaanong mga Hiyas sa Diyos
 41. Ang Dios makagagahum sa tanan.
 42. Ang Dios nahibalo sa tanan.
 43. Ang Dios anaa sa tanang dapit.
 44. Ang Dios walay katapusan.
 45. Pabor ug Kabubut-on ni Hesus para Kanimo
 46. Unsa ang balaod sa Dios?
 47. Apan kon gisunod ninyo ang Kasugoan sa Hari, nga nahisulat sa Kasulatan nga nagaingon, “Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon,”maayo ang inyong gihimo. Santiago 2:8 Ang harianong balaod.
 48. Busa pagbantay kamo sa inyong pagsulti ug pagkinabuhi, tungod kay ang kasugoan nga nagahatag kaninyo ug kagawasan mao usab ang maghukom kaninyo. Santiago 2:12 Ang balaod sa kalingkawasan.
 49. Unsa ang katuyoan sa balaod?
 50. Aron ipakita kon unsaon paghigugma sa Diyos ug sa tawo
 51. “ Matteo 22:36 Miingon siya, “Magtutudlo, unsa ba gayod ang labing mahinungdanon nga sugo diha sa Kasugoan?”
 52. “ Mateo 22:37-38 Mitubag si Jesus kaniya, “ ‘Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna.’ 38 Mao kini ang labing mahinungdanon nga sugo.
 53. “ Mateo 22:39-40 Ug ang ikaduha nga labing mahinungdanon susama sa nahauna, ‘Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.’40 Ang tibuok nga Kasugoan ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta nalangkob niining duha ka sugo.”
 54. Aron itudlo ang sala
 55. Roma 3:20 Kay wala gayoy tawo nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa Kasugoan. Ang Kasugoan gihatag sa tawo aron ipakita nga siya makasasala.
 56. Roma 7:7 Kon mao kana, basig may moingon nga daotan diay ang Kasugoan. Wala ako mag-ingon nga kini daotan. Kay kon wala ang Kasugoan dili unta ako masayod kon unsa ang sala. Pananglitan, kon wala mag-ingon ang Kasugoan, “Ayaw pagpangibog,” dili unta ako masayod nga daotan diay ang pagpangibog.
 57. Unsa ang grasya sa Dios?
 58. Grace (charis) = “favor” or “kindness ”
 59. Grace is the “unmerite d favor” of God
 60. God’s Riches Available at Christ’s Expense
 61. Unsa ang katuyoan sa grasya sa Dios?
 62. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo. Efeso 2:8-9
 63. BALAOD GRASYA Daang Tugon Bag-ong Tugon
 64. Karon unsay atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron madugangan pa gayod ang grasya sa Dios kanato? Roma 6:1
 65. Dili gayod! Dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala nay gahom kanato. Roma 6:2
 66. Unya, tungod kay kita dili na man ilalom sa Kasugoan kondili ilalom na sa grasya sa Dios, magpakasala pa ba kita? Dili gayod! Roma 6:15
 67. BALAOD GRASYA Daang Tugon Bag-ong Tugon
 68. “Kon nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo.” -Jesus
Publicité