SARE_prezentacja_wynikow_2016_

GRUPA
KAPITAŁOWA
SARE S.A.
Wyniki finansowe
za okres 4 kwartałów 2016 roku
„SARE S.A. is a leading independent Polish technology
company, which offers proprietary software solutions that
increase the effectiveness of email and performance
marketing campaigns.”
1
Kluczowe fakty
/////
Branża:
Marketing internetowy
Rynek notowań:
Rynek równoległy
Kapitalizacja*:
44 685 245 zł
Zatrudnienie:
109 osób
EBITDA w 2016 r.:
6 182 756 zł
Przychody w 2016 r.:
41 342 256 zł
Zysk netto 2016 r.:
3 978 657 zł
Zarząd:
Dariusz Piekarski
– Prezes Zarządu;
Przemysław Marcol
– Członek Zarządu
Krzysztof Zawadzki
– Członek Zarządu
* na dzień 31.12.2016 r.
2
Ważne wydarzenia
1. 15.02.2016 r.
– Debiut na GPW
2.Czerwiec 2016 r.
Zmiana dotychczasowego Zarządu SARE S.A.
oraz Zarządów Spółek zależnych
3. II półrocze 2016
– prace nad strategią Grupy Kapitałowej
SARE
1
2
3
44. Październik 2016 r. – INIS sp. z o.o. z Grupy SARE
wśród najszybciej rozwijających się spółek w Europie
(wyróżnienie Deloitte Technology Fast50)
5 5. Październik 2016 r.
– SARE S.A. otrzymuje nagrodę „Orzeł Innowacji”
3
9. INIS Gazelą Biznesu 2016 –
4. miejsce wśród firm ze Śląska
6
7
8
9
6. Listopad 2016 – Wyróżnienie dla
SARE S.A. w konkursie Gazety
Finansowej „Najlepszy Pracodawca”
7. Grudzień 2016 r. INIS sp. z o.o. z Grupy SARE
wśród 500 najszybciej rozwijających się spółek
technologicznych wyróżnionych w rankingu Deloitte
Technology Fast z regionu EMEA
8. Grudzień 2016 – wyróżnienie dla
SAREhub w zestawieniu „Innowacyjna
Firma 2016” Home&Market
4
Otoczenie rynkowe 2016 r.
Wartość rynku reklamy
online w Polsce po trzech
kwartałach 2016 r.
wyniosła 2,53 mld zł.
Według szacunków cały
rok ma się zamknąć
wartością rynku, sięgającą
co najmniej 3,6 mld zł (15-
17% wzrostu r/r)*
Udział reklamy
internetowej w Polsce
w 2020 r., zrówna się z
udziałem reklamy
telewizyjnej**
Nakłady na mobile
marketing wzrosły
o 63 proc.
w porównaniu
do roku
poprzedniego***
Populacja ludzi
korzystających z
Internetu, a w
szczególności z kont
mailowych, stale rośnie:
w 2019 roku będziemy
codziennie wysłać 40
mld wiadomości e-mail
więcej, niż w roku
2015!****
* http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-IAB_20162017_Perspektywy-rozwojowe-reklamy-online-w-Polsce.pdf
** http://pwc.to/2cTDLYH
*** http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/iabpwc-adex-2016q3-25-mld-zl-na-reklame-online-po-trzech-kwartalach-2016/
**** http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf 5
Dane finansowe
Przychody
ze sprzedaży
EBIT
Zysk netto
EBITDA
6Wszystkie dane podane są w tys. zł
Wyniki segmentów
IV kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET
PRZYCHODY 2 429 830 9 385 453 780 938 12 392
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY 158 362 2 740 102 -780 174 -143 101
EBIT 158 584 2 626 575 -684 006 -143 406
EBITDA 256 237 2 676 299 -717 524 -122 857
I-IV kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET
PRZYCHODY 8 485 775 30 741 436 2 090 449 24 596
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -229 975 9 014 507 -2 506 038 -548 877
EBIT -12 096 8 927 332 -1 743 565 -552 554
EBITDA 372 354 9 090 650 -2 297 098 -508 186
7
Dane podane w zł.
Przychody
Kampanie mailingowe 48%
Kampanie display 29%
Sprzedaż e-mail 12%
Pozostałe 11%
4Q2015
Kampanie mailingowe 54%
Kampanie display 23%
Sprzedaż e-mail 11%
Pozostałe 12%
4Q2016
Kampanie mailingowe 47%
Kampanie display 29%
Sprzedaż e-mail 16%
Pozostałe 8%
Kampanie mailingowe 54%
Kampanie display 22%
Sprzedaż e-mail 15%
Pozostałe 9%
1-4Q20161-4Q2015
8Wszystkie dane podane są w tys. zł
EBITDA
9Wszystkie dane podane są w tys. zł
Zadłużenie i poziom gotówki
EDITDA*
Dług netto*
10Dane podane są w tys. zł
Dług netto/EBITDAWskaźnik ogólnego zadłużenia
Środki pieniężne na koniec okresu*
11
Strategia Korporacyjna Grupy SARE – kluczowe cele
I. Budowa w pełni zintegrowanej organizacji, technologii i usług, których wspólnym celem jest działalność w interesie
Grupy SARE.
II. Zyskowny wzrost w głównych obszarach działalności, w oparciu o synergie wynikające z pełnej integracji i efektywność
kosztową
III. Aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju poprzez fuzje i przejęcia oraz prowadzenie prac badawczo –
rozwojowych
IV. Rozwój kapitału ludzkiego w celu zapewnienia pracowników z umiejętnościami i kwalifikacjami, potrzebnymi do realizacji
wizji i wynikających z niej celów strategicznych
12
MISJA:
Wzrost wartości i zapewnienie naszym klientom wzrostu
sprzedaży, poprzez efektywne innowacje w segmencie digital
marketingu oraz mobile, zorganizowane oraz współpracujące w
oparciu o najlepsze praktyki rynkowe w ramach wspólnej
platformy technologicznej
WIZJA:
SARE będzie wiodącą polską Grupą w obszarze wsparcia
procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie
wdrażającą w kraju i za granicą innowacyjne rozwiązania
technologiczne
13
LINIE PRODUKTOWE GRUPY
SARE
13
14
Celem finansowym realizacji strategii w perspektywie
do 2019 roku, jaki stawia sobie Zarząd SARE S.A., jest
istotny wzrost wartości Grupy SARE,
mierzony kapitalizacją rynkową, opartą o cenę akcji.
3
2
Zarząd SARE S.A. dołoży wszelkich starań, aby
średnioroczna dynamika wzrostu EBITDA w
perspektywie 2017-2019 była
nie niższa niż 120%.
Grupa nie wyklucza wypłaty dywidendy.
Decyzja dotycząca podziału zysku
uwzględniać będzie w szczególności
zapotrzebowanie finansowe na rozwój
organiczny i zakupy strategiczne.
1
CELE FINANSOWE ZARZĄDU
15
Grupa SARE jest innowacyjną, wiodącą na polskim rynku firmą marketingu
internetowego wspierającą sprzedaż swoich klientów, wyróżniającą się
autorską technologią i nowatorskim podejściem do usług oferowanych
klientom w modelach abonamentowych.
SARE S.A.
Relacje inwestorskie:
Agnieszka Grodoń
IR Specialist
+ 48 519 190 216
Agencja IR
Martis Consulting Sp. z o.o.
Karolina Mystek
+ 48 604 262 362
relacjeinwestorskie@sare.pl
Siedziba w Rybniku
ul. Raciborska 35a
44-200 Rybnik
+ 48 32 42 10 180
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 2 lok. 34
00-131 Warszawa
+ 48 22 121 00 60
Zapraszamy do kontaktu
16
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Prezentacja została sporządzona przez SARE S.A. („Spółka”, a
wraz z jej spółkami zależnymi podlegającymi konsolidacji w niniejszej Prezentacji „Grupa SARE”). Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku
oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy SARE i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy SARE w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Prezentacja w żadnym
przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania zapisów ani zachęty do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, jak również nie powinna być
interpretowana jako taka. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania i nie należy na niej polegać w
związku z taką umową lub zobowiązaniem. Ponadto Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Spółka sporządza roczne sprawozdania
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Informacje finansowe zawarte w niniejszej prezentacji są przygotowane w
oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie dane przedstawione w niniejszej prezentacji są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu
finansowym za III kwartał 2016 roku, przy czym ewentualne różnice mogą wynikać z dokonania zaokrągleń niektórych liczb. Wielkości przedstawione w niniejszym dokumencie są
niezaudytowane. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i, w opinii Spółki, wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani
zupełności. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje
rynkowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, niektóre oświadczenia
zawarte w niniejszej prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość opracowanych w
oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się
istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na globalnych rynkach kapitałowych i
kredytowych lub warunków gospodarczych, szczególnie na tych terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji
za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani żaden jej podmiot
zależny lub osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny w
związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część
Prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w
Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub innych okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki,
chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych
Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z
prawa polskiego.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
17
1 sur 17

Recommandé

SARE prezentacja wyników I półrocze 2016 par
SARE prezentacja wyników I półrocze 2016SARE prezentacja wyników I półrocze 2016
SARE prezentacja wyników I półrocze 2016Agnieszka Grodoń
2K vues16 diapositives
Strategia Korporacyjna Grupy SARE S.A. par
Strategia Korporacyjna Grupy SARE S.A. Strategia Korporacyjna Grupy SARE S.A.
Strategia Korporacyjna Grupy SARE S.A. Agnieszka Grodoń
1.9K vues21 diapositives
SARE_3Q2016_prezentacja_wyników par
SARE_3Q2016_prezentacja_wynikówSARE_3Q2016_prezentacja_wyników
SARE_3Q2016_prezentacja_wynikówAgnieszka Grodoń
1.6K vues16 diapositives
Raport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - Stockwatch par
Raport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - StockwatchAgnieszka Grodoń
996 vues18 diapositives
Raport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - Stockwatch par
Raport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - StockwatchAgnieszka Grodoń
874 vues18 diapositives
SARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value Research par
SARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value ResearchSARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value Research
SARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value ResearchAgnieszka Grodoń
738 vues16 diapositives

Contenu connexe

Similaire à SARE_prezentacja_wynikow_2016_

SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r. par
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.Agnieszka Grodoń
367 vues21 diapositives
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ par
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJKBJ_IR
26 vues22 diapositives
Rafako strategia par
Rafako strategiaRafako strategia
Rafako strategiaGrupa PTWP S.A.
2.1K vues20 diapositives
Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok par
Gk px m  prezentacja wyników finansowych za 2015 rokGk px m  prezentacja wyników finansowych za 2015 rok
Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rokGrupa PTWP S.A.
1.1K vues21 diapositives
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015 par
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015Qumak SA
919 vues19 diapositives
Inter Cars - fakty i liczby par
Inter Cars - fakty i liczbyInter Cars - fakty i liczby
Inter Cars - fakty i liczbyInterCars
579 vues15 diapositives

Similaire à SARE_prezentacja_wynikow_2016_(20)

SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r. par Agnieszka Grodoń
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ par KBJ_IR
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
KBJ_IR26 vues
Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok par Grupa PTWP S.A.
Gk px m  prezentacja wyników finansowych za 2015 rokGk px m  prezentacja wyników finansowych za 2015 rok
Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok
Grupa PTWP S.A.1.1K vues
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015 par Qumak SA
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Qumak SA919 vues
Inter Cars - fakty i liczby par InterCars
Inter Cars - fakty i liczbyInter Cars - fakty i liczby
Inter Cars - fakty i liczby
InterCars579 vues
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A. par KBJ_IR
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
KBJ_IR475 vues
Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013 par Łukasz Konopko
Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013
Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013
Łukasz Konopko491 vues
Jak otworzyć biznes w Polsce (2014) par Grant Thornton
Jak otworzyć biznes w Polsce (2014)Jak otworzyć biznes w Polsce (2014)
Jak otworzyć biznes w Polsce (2014)
Grant Thornton5.5K vues
Prezentacja inwestorska 1Q2023 par InterCars
Prezentacja inwestorska 1Q2023Prezentacja inwestorska 1Q2023
Prezentacja inwestorska 1Q2023
InterCars541 vues
Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019 par SARE S.A.
Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019
Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019
SARE S.A.164 vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch par Agnieszka Grodoń
Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A. par KBJ_IR
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
KBJ_IR511 vues
Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023
Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023
InterCars75 vues
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023
InterCars374 vues

SARE_prezentacja_wynikow_2016_

 • 1. GRUPA KAPITAŁOWA SARE S.A. Wyniki finansowe za okres 4 kwartałów 2016 roku „SARE S.A. is a leading independent Polish technology company, which offers proprietary software solutions that increase the effectiveness of email and performance marketing campaigns.” 1
 • 2. Kluczowe fakty ///// Branża: Marketing internetowy Rynek notowań: Rynek równoległy Kapitalizacja*: 44 685 245 zł Zatrudnienie: 109 osób EBITDA w 2016 r.: 6 182 756 zł Przychody w 2016 r.: 41 342 256 zł Zysk netto 2016 r.: 3 978 657 zł Zarząd: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu; Przemysław Marcol – Członek Zarządu Krzysztof Zawadzki – Członek Zarządu * na dzień 31.12.2016 r. 2
 • 3. Ważne wydarzenia 1. 15.02.2016 r. – Debiut na GPW 2.Czerwiec 2016 r. Zmiana dotychczasowego Zarządu SARE S.A. oraz Zarządów Spółek zależnych 3. II półrocze 2016 – prace nad strategią Grupy Kapitałowej SARE 1 2 3 44. Październik 2016 r. – INIS sp. z o.o. z Grupy SARE wśród najszybciej rozwijających się spółek w Europie (wyróżnienie Deloitte Technology Fast50) 5 5. Październik 2016 r. – SARE S.A. otrzymuje nagrodę „Orzeł Innowacji” 3
 • 4. 9. INIS Gazelą Biznesu 2016 – 4. miejsce wśród firm ze Śląska 6 7 8 9 6. Listopad 2016 – Wyróżnienie dla SARE S.A. w konkursie Gazety Finansowej „Najlepszy Pracodawca” 7. Grudzień 2016 r. INIS sp. z o.o. z Grupy SARE wśród 500 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych wyróżnionych w rankingu Deloitte Technology Fast z regionu EMEA 8. Grudzień 2016 – wyróżnienie dla SAREhub w zestawieniu „Innowacyjna Firma 2016” Home&Market 4
 • 5. Otoczenie rynkowe 2016 r. Wartość rynku reklamy online w Polsce po trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 2,53 mld zł. Według szacunków cały rok ma się zamknąć wartością rynku, sięgającą co najmniej 3,6 mld zł (15- 17% wzrostu r/r)* Udział reklamy internetowej w Polsce w 2020 r., zrówna się z udziałem reklamy telewizyjnej** Nakłady na mobile marketing wzrosły o 63 proc. w porównaniu do roku poprzedniego*** Populacja ludzi korzystających z Internetu, a w szczególności z kont mailowych, stale rośnie: w 2019 roku będziemy codziennie wysłać 40 mld wiadomości e-mail więcej, niż w roku 2015!**** * http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-IAB_20162017_Perspektywy-rozwojowe-reklamy-online-w-Polsce.pdf ** http://pwc.to/2cTDLYH *** http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/iabpwc-adex-2016q3-25-mld-zl-na-reklame-online-po-trzech-kwartalach-2016/ **** http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf 5
 • 6. Dane finansowe Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk netto EBITDA 6Wszystkie dane podane są w tys. zł
 • 7. Wyniki segmentów IV kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 2 429 830 9 385 453 780 938 12 392 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY 158 362 2 740 102 -780 174 -143 101 EBIT 158 584 2 626 575 -684 006 -143 406 EBITDA 256 237 2 676 299 -717 524 -122 857 I-IV kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 8 485 775 30 741 436 2 090 449 24 596 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -229 975 9 014 507 -2 506 038 -548 877 EBIT -12 096 8 927 332 -1 743 565 -552 554 EBITDA 372 354 9 090 650 -2 297 098 -508 186 7 Dane podane w zł.
 • 8. Przychody Kampanie mailingowe 48% Kampanie display 29% Sprzedaż e-mail 12% Pozostałe 11% 4Q2015 Kampanie mailingowe 54% Kampanie display 23% Sprzedaż e-mail 11% Pozostałe 12% 4Q2016 Kampanie mailingowe 47% Kampanie display 29% Sprzedaż e-mail 16% Pozostałe 8% Kampanie mailingowe 54% Kampanie display 22% Sprzedaż e-mail 15% Pozostałe 9% 1-4Q20161-4Q2015 8Wszystkie dane podane są w tys. zł
 • 10. Zadłużenie i poziom gotówki EDITDA* Dług netto* 10Dane podane są w tys. zł Dług netto/EBITDAWskaźnik ogólnego zadłużenia Środki pieniężne na koniec okresu*
 • 11. 11 Strategia Korporacyjna Grupy SARE – kluczowe cele I. Budowa w pełni zintegrowanej organizacji, technologii i usług, których wspólnym celem jest działalność w interesie Grupy SARE. II. Zyskowny wzrost w głównych obszarach działalności, w oparciu o synergie wynikające z pełnej integracji i efektywność kosztową III. Aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju poprzez fuzje i przejęcia oraz prowadzenie prac badawczo – rozwojowych IV. Rozwój kapitału ludzkiego w celu zapewnienia pracowników z umiejętnościami i kwalifikacjami, potrzebnymi do realizacji wizji i wynikających z niej celów strategicznych
 • 12. 12 MISJA: Wzrost wartości i zapewnienie naszym klientom wzrostu sprzedaży, poprzez efektywne innowacje w segmencie digital marketingu oraz mobile, zorganizowane oraz współpracujące w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe w ramach wspólnej platformy technologicznej WIZJA: SARE będzie wiodącą polską Grupą w obszarze wsparcia procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie wdrażającą w kraju i za granicą innowacyjne rozwiązania technologiczne
 • 14. 14 Celem finansowym realizacji strategii w perspektywie do 2019 roku, jaki stawia sobie Zarząd SARE S.A., jest istotny wzrost wartości Grupy SARE, mierzony kapitalizacją rynkową, opartą o cenę akcji. 3 2 Zarząd SARE S.A. dołoży wszelkich starań, aby średnioroczna dynamika wzrostu EBITDA w perspektywie 2017-2019 była nie niższa niż 120%. Grupa nie wyklucza wypłaty dywidendy. Decyzja dotycząca podziału zysku uwzględniać będzie w szczególności zapotrzebowanie finansowe na rozwój organiczny i zakupy strategiczne. 1 CELE FINANSOWE ZARZĄDU
 • 15. 15 Grupa SARE jest innowacyjną, wiodącą na polskim rynku firmą marketingu internetowego wspierającą sprzedaż swoich klientów, wyróżniającą się autorską technologią i nowatorskim podejściem do usług oferowanych klientom w modelach abonamentowych.
 • 16. SARE S.A. Relacje inwestorskie: Agnieszka Grodoń IR Specialist + 48 519 190 216 Agencja IR Martis Consulting Sp. z o.o. Karolina Mystek + 48 604 262 362 relacjeinwestorskie@sare.pl Siedziba w Rybniku ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik + 48 32 42 10 180 Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 2 lok. 34 00-131 Warszawa + 48 22 121 00 60 Zapraszamy do kontaktu 16
 • 17. Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Prezentacja została sporządzona przez SARE S.A. („Spółka”, a wraz z jej spółkami zależnymi podlegającymi konsolidacji w niniejszej Prezentacji „Grupa SARE”). Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy SARE i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy SARE w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Prezentacja w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania zapisów ani zachęty do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, jak również nie powinna być interpretowana jako taka. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania i nie należy na niej polegać w związku z taką umową lub zobowiązaniem. Ponadto Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Spółka sporządza roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Informacje finansowe zawarte w niniejszej prezentacji są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie dane przedstawione w niniejszej prezentacji są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 roku, przy czym ewentualne różnice mogą wynikać z dokonania zaokrągleń niektórych liczb. Wielkości przedstawione w niniejszym dokumencie są niezaudytowane. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i, w opinii Spółki, wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje rynkowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na globalnych rynkach kapitałowych i kredytowych lub warunków gospodarczych, szczególnie na tych terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani żaden jej podmiot zależny lub osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część Prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub innych okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 17