36876504 kaedah-simulasi

Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
1
Pendahuluan.
Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk mejadikan
pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah-kaedah itu
terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung.
Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi,
demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah
simulasi.
Kaedah simulasi.
Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi
membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep,
kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan
memudahkan kreativiti1
.
Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja
diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan
demi untuk menyelesaikan masalah2
.
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan
untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur
dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang
ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang
rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai,
jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.
Jenis-jenis simulasi.
Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti
pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main
peranan.
1
Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22.
2
Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.
Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
2
Sosiodrama.
Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik, ianya adalah berdasarkan
sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik, mempunyai
perwatakan yang menentang sosial. Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti
lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di
sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami, di baca, dan membuat persediaan oleh
pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3
.
Main peranan.
Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan
pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip, ianya adalah merupakan lakonan yang
berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. Biasanaya, di dalam aktiviti
main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan
sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan.
Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh
guru. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang
ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan
dihuraikan oleh guru. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih
sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut. Oleh kerana aktiviti main peranan
ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di berikan hendaklah
pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di
dalam bilik darjah.
Prinsip-prinsip menggunakan simulasi.
Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka
guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:-
1- Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara
bertulis atau lisan di dalam kelas.
3
Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah, hlm348.
Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
3
2- Sebelum menjalankan aktiviti lakonan, peneranagan yang ringkas tentnag masalah,
peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan.
3- Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. Ini akan
menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar.
4- Bagi sosiodrama, skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka
yang dipilih untuk terlebih dahulu.
5- Jika perlu, sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon.
6- Semasa sesi simulasi, [astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar
menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu
7- Selepas sesi simulasi, guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang
cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan.
8- Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu
pelajaran4
.
Tujuan-tujuan simulasi.
- Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti
lakonan. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan
sebutan yang tepat.
- Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti
lakonan, murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk
menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan.
4
Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah, hlm349-350.
Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
4
- Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan, konflik sosial itu
dapat diselesaikan. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf
yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk.
- Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan
berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral, murid-murid dapat menghayati nilai-nilai
dan sikap orang lain.
- Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya, untuk
menjelaskan konsep ‘drmokrasi’ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundi-
pengundi dalam situasi pilihanraya yang direka.
- Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar
tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan
kemahiran bahasa dengan berkesan5
.
Kelebihan simulasi.
Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam
situasi bermasalah yang diwujudkan.
Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka.
Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok, dan
membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan.
Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul.
Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar.
Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid, ianya juga memberi kesempatan
kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik, seterusnya
mengubah sikap negatif dan membina sikap positif.
Dengan menggunakan teknik simulasi, banyak situasi di luar bilik darjah dapat
ditunjukkan dalam bilik darjah.
Secaratidak langsung,bakat lakonan murid dapat diasah.
5
Mok Soon Sang (2006), nota pengurusan pengajaran-pembelajaran, hlm57.
Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
5
Kelemahan simulasi.
Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada
pengelaman berlakon.
Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan
penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di
lakukan oleh pelakon-pelakon.
Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman
secara langsung dan faedah-faedah berlakon.
Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6
.
Perlaksanaan aktiviti simulasi.
Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi,
peringkat perlaksanaan simulasi, dan peringkat selepas simulasi.
Peringkat sebelum simulasi.
- Objektif pembelajaran. Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang
hendak dicapai.
- Kemahiran. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus.
- Penyerapan nilai. Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan.
- Penilaian. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi.
- Pengukiuhan dan pengayahan. Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan
pengayaan.
- Alatan. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan.
Peringkat perlaksanaan simulasi.
- Adakan set induksi untik menarik minat murid.
6
Mok Soon Sang (2006), nota pengurusan pengajaran-pembelajaran, hlm59.
Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
6
- Bacakan arahan dengan jelas.
- Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan.
- Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian.
- Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka.
- Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan.
- Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang
diadakan.
- Diakhir simulasi penilaian dijalan kan.
Peringkat selepas simulasi.
- Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan.
- Menulis laporan tentang maslah itu.
- Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi.
- Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7
.
Perlaksanaan sesi main peranan.
Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi
main peranan, peringkat semasa main peranan, dan peringkat selepas main peranan.
Peringkat sebelum main peranan.
- Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan.
- Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan.
- Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan.
- Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi. Guru memberitahu aspek-
aspek yang perlu diberi perhatian.
Peringkat semasa sesi main peranan.
- Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas.
- Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek-aspek lakonan yang
tertentu.
Peringkat selepas sesi main peranan.
7
Ee Ah Meng (1999), pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran, hlm167-168.
Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
7
- Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. Dia (guru) akan menenyakan
kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif, siapa yang menjalankan main
peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif.
- Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan:
Mrnganalisis kesan main peranan,
Membaiki kelemahan jika ada,
Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar,
Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu
kemahiran.
Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam
main peranan8
.
Langkah-langkah perlaksanaan main peranan.
- Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid.
- Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini.
- Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat.
- Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela.
- Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada.
- Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka
membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan.
- Setelah selesai sesi main peranan, peniaian pesrta hendaklah dibuat.
- Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiranya ada
kekurangan dan jika perlu.
- Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon.
- Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9
.
Kesimpulannya.
Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah
sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Kaedah simulasi ini adalah salah satu
kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk
menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka.
8
Ee Ah Meng (1999), pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran, hlm175-176.
9
Ee Ah Meng (1999), pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran, hlm180-181.
Mumtazah md Ibrahim(09sp007)
8
Bibliografi.
Ang Huat Bin.2001. Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif.
Utusan Publication&Distributions Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.
Ee Ah Meng.1999. Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Selangor
Darul Ehsan.
Mok Soon Sang. 2004. Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah. Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
Mok Soon Sang.2006. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. Multimedia-ES Resources
Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Recommandé

Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian par
Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujianKonsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian
Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujianWan Nor Faezah
63.3K vues11 diapositives
Model Assure dan Model Addie par
Model Assure dan Model AddieModel Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model AddieArifahAzlanShah2
2.3K vues5 diapositives
Kaedah main peranan par
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main perananANiS ADiBaH
27.5K vues25 diapositives
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja... par
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)
20.5K vues4 diapositives
Ciri dan prinsip pentaksiran par
Ciri dan prinsip pentaksiranCiri dan prinsip pentaksiran
Ciri dan prinsip pentaksirannurul syifaa'
32K vues62 diapositives
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... par
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...Syrvison Goh
20K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi par
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan StrategiPendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategiazirah azizul
66.7K vues44 diapositives
Pentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpv par
Pentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpvPentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpv
Pentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpvSiTi Nurhidayah
6.1K vues27 diapositives
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN) par
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)Fizz Scopio
17.2K vues46 diapositives
Kemahiran set induksi par
Kemahiran set induksiKemahiran set induksi
Kemahiran set induksiSohib AlQuran
15.5K vues2 diapositives
Kepentingan pentaksiran par
Kepentingan pentaksiranKepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksirancikgusuepkhas
27.7K vues6 diapositives
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guru par
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruProfesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruHishamuddin Jabar
37.2K vues28 diapositives

Tendances(20)

Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi par azirah azizul
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan StrategiPendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
azirah azizul66.7K vues
Pentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpv par SiTi Nurhidayah
Pentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpvPentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpv
Pentaksiran ujian objektif, subjektif, kertas pensil,mpv
SiTi Nurhidayah6.1K vues
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN) par Fizz Scopio
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)
Fizz Scopio17.2K vues
Kepentingan pentaksiran par cikgusuepkhas
Kepentingan pentaksiranKepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksiran
cikgusuepkhas27.7K vues
Pengintegrasian Teknologi dalam PdP par Aina Shafina
Pengintegrasian Teknologi dalam PdPPengintegrasian Teknologi dalam PdP
Pengintegrasian Teknologi dalam PdP
Aina Shafina17.5K vues
model-model pengajaran par Opie Mohamad
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
Opie Mohamad26.7K vues
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran par Ahmad Fahmi
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranNota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Ahmad Fahmi35K vues
Akauntabiliti guru par ibnussomad
Akauntabiliti guruAkauntabiliti guru
Akauntabiliti guru
ibnussomad23.4K vues
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINI par AiniNazihah
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINIKAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
AiniNazihah3.4K vues
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja... par Atifah Ruzana Abd Wahab
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Topik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran par Nik Ibrahim Nik Mat
Topik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran
Nik Ibrahim Nik Mat12.5K vues
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke... par Cho Shirley
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
Cho Shirley40.2K vues
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan par Zue Shari
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanPerancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Zue Shari21.8K vues
Kepelbagaian sosial budaya par mas preity
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
mas preity57.8K vues

Similaire à 36876504 kaedah-simulasi

Assignment hbml 4303 kurikulum dan perkaedahan par
Assignment hbml 4303 kurikulum dan perkaedahanAssignment hbml 4303 kurikulum dan perkaedahan
Assignment hbml 4303 kurikulum dan perkaedahanIkmal Hisham Bong Abdullah
2.7K vues8 diapositives
Simulasi par
SimulasiSimulasi
Simulasizakaria Arif
221 vues16 diapositives
Modul syahril par
Modul syahrilModul syahril
Modul syahrilAHMADSYAHRIL12
91 vues14 diapositives
Modul pembelajaran simulasi par
Modul pembelajaran simulasiModul pembelajaran simulasi
Modul pembelajaran simulasiharmanman1
46 vues12 diapositives
Modul metode simulasi par
Modul metode simulasiModul metode simulasi
Modul metode simulasiyusriphysic
1.1K vues18 diapositives
Tugas media pembelajaran dinda modul par
Tugas media pembelajaran dinda modulTugas media pembelajaran dinda modul
Tugas media pembelajaran dinda modulDindaSriYuni
35 vues19 diapositives

Similaire à 36876504 kaedah-simulasi(20)

Modul pembelajaran simulasi par harmanman1
Modul pembelajaran simulasiModul pembelajaran simulasi
Modul pembelajaran simulasi
harmanman146 vues
Modul metode simulasi par yusriphysic
Modul metode simulasiModul metode simulasi
Modul metode simulasi
yusriphysic1.1K vues
Tugas media pembelajaran dinda modul par DindaSriYuni
Tugas media pembelajaran dinda modulTugas media pembelajaran dinda modul
Tugas media pembelajaran dinda modul
DindaSriYuni35 vues
Kaedah dan strategi pengajaran oleh zaim par zaimomar
Kaedah dan strategi pengajaran oleh zaimKaedah dan strategi pengajaran oleh zaim
Kaedah dan strategi pengajaran oleh zaim
zaimomar4.3K vues
Modul Media Pembelajaran (Model Pembelajaran Simulasi) par RekaKaswanti
Modul Media Pembelajaran (Model Pembelajaran Simulasi)Modul Media Pembelajaran (Model Pembelajaran Simulasi)
Modul Media Pembelajaran (Model Pembelajaran Simulasi)
RekaKaswanti26 vues
PEDAGOGI KAEDAH PDPC.pdf par keylahisham
PEDAGOGI KAEDAH PDPC.pdfPEDAGOGI KAEDAH PDPC.pdf
PEDAGOGI KAEDAH PDPC.pdf
keylahisham23 vues
Modul Pembelajaran Simulasi par ambarlestari
Modul Pembelajaran SimulasiModul Pembelajaran Simulasi
Modul Pembelajaran Simulasi
ambarlestari190 vues
Modul media pembelajaran simulasi par LINDAJULIANTI
Modul media pembelajaran simulasiModul media pembelajaran simulasi
Modul media pembelajaran simulasi
LINDAJULIANTI98 vues
Strategi dan kaedah pengajaran pembelajaran pendidikan moral par Fiona Ting
Strategi dan kaedah pengajaran pembelajaran pendidikan moralStrategi dan kaedah pengajaran pembelajaran pendidikan moral
Strategi dan kaedah pengajaran pembelajaran pendidikan moral
Fiona Ting7.7K vues
Simulasi par rosilen
SimulasiSimulasi
Simulasi
rosilen489 vues
Sumber Media dan Pembelajaran SD Kelompok 7 par Mahasiswa
Sumber Media dan Pembelajaran SD Kelompok 7Sumber Media dan Pembelajaran SD Kelompok 7
Sumber Media dan Pembelajaran SD Kelompok 7
Mahasiswa256 vues
Teknik par ideaki
Teknik Teknik
Teknik
ideaki4.3K vues

36876504 kaedah-simulasi

 • 1. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 1 Pendahuluan. Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk mejadikan pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah-kaedah itu terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung. Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah simulasi. Kaedah simulasi. Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti1 . Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah2 . Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya. Jenis-jenis simulasi. Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main peranan. 1 Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22. 2 Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.
 • 2. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 2 Sosiodrama. Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik, ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik, mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami, di baca, dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3 . Main peranan. Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip, ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. Biasanaya, di dalam aktiviti main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan. Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di berikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah. Prinsip-prinsip menggunakan simulasi. Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:- 1- Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas. 3 Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah, hlm348.
 • 3. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 3 2- Sebelum menjalankan aktiviti lakonan, peneranagan yang ringkas tentnag masalah, peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan. 3- Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar. 4- Bagi sosiodrama, skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih untuk terlebih dahulu. 5- Jika perlu, sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon. 6- Semasa sesi simulasi, [astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu 7- Selepas sesi simulasi, guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan. 8- Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu pelajaran4 . Tujuan-tujuan simulasi. - Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. - Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti lakonan, murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan. 4 Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah, hlm349-350.
 • 4. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 4 - Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan, konflik sosial itu dapat diselesaikan. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. - Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral, murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. - Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya, untuk menjelaskan konsep ‘drmokrasi’ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundi- pengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. - Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan5 . Kelebihan simulasi. Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka. Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok, dan membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan. Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul. Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid, ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik, seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. Dengan menggunakan teknik simulasi, banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah. Secaratidak langsung,bakat lakonan murid dapat diasah. 5 Mok Soon Sang (2006), nota pengurusan pengajaran-pembelajaran, hlm57.
 • 5. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 5 Kelemahan simulasi. Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada pengelaman berlakon. Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di lakukan oleh pelakon-pelakon. Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman secara langsung dan faedah-faedah berlakon. Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6 . Perlaksanaan aktiviti simulasi. Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi, peringkat perlaksanaan simulasi, dan peringkat selepas simulasi. Peringkat sebelum simulasi. - Objektif pembelajaran. Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. - Kemahiran. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. - Penyerapan nilai. Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan. - Penilaian. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi. - Pengukiuhan dan pengayahan. Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. - Alatan. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. Peringkat perlaksanaan simulasi. - Adakan set induksi untik menarik minat murid. 6 Mok Soon Sang (2006), nota pengurusan pengajaran-pembelajaran, hlm59.
 • 6. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 6 - Bacakan arahan dengan jelas. - Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. - Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. - Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka. - Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. - Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. - Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. Peringkat selepas simulasi. - Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. - Menulis laporan tentang maslah itu. - Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. - Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7 . Perlaksanaan sesi main peranan. Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi main peranan, peringkat semasa main peranan, dan peringkat selepas main peranan. Peringkat sebelum main peranan. - Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. - Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. - Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan. - Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi. Guru memberitahu aspek- aspek yang perlu diberi perhatian. Peringkat semasa sesi main peranan. - Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas. - Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek-aspek lakonan yang tertentu. Peringkat selepas sesi main peranan. 7 Ee Ah Meng (1999), pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran, hlm167-168.
 • 7. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 7 - Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. Dia (guru) akan menenyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif, siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. - Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: Mrnganalisis kesan main peranan, Membaiki kelemahan jika ada, Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar, Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu kemahiran. Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan8 . Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. - Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid. - Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. - Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. - Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. - Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. - Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. - Setelah selesai sesi main peranan, peniaian pesrta hendaklah dibuat. - Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiranya ada kekurangan dan jika perlu. - Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon. - Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9 . Kesimpulannya. Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Kaedah simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka. 8 Ee Ah Meng (1999), pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran, hlm175-176. 9 Ee Ah Meng (1999), pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran, hlm180-181.
 • 8. Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 8 Bibliografi. Ang Huat Bin.2001. Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Utusan Publication&Distributions Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan. Ee Ah Meng.1999. Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan. Mok Soon Sang. 2004. Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. Mok Soon Sang.2006. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. Multimedia-ES Resources Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.