Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

bophelo bja mohu.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

bophelo bja mohu.pptx

 1. 1. SEPEDI
 2. 2. TŠA BOPHELO BJA MOHU
 3. 3. DIPONAGALO TŠA BOPHELO BJA MOHU • Thoma ka go ngwala leina le sefane sa mohu ● Batswadi ba mohu • Lefelo leo mohu a belegetšwego go lona • Letšatši la matswalo la mohu • Dithuto tšeo mohu a di fihleletšego • Tšweletša tša mošomo wa gagwe • Bontšha ditiro tše dibotse le tša go kgahliša tšeo mohu a gopolwago ka tšona goba tše a di dirilego • Letšatši leo a hlokofetšego ka lona e tše di nepagetšego
 4. 4. • Seo se hlotšego lehu la gagwe • Meloko ya kgauswi yeo mohu a e tlogelago • Lefoko la taelo, mohu a ka laelwa ka sereto, mohlala: Robala ka khutšo Thamagana • Retšistara le polelo ya gago e be tša semmušo • Tšhomišo ya gago ya polelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego
 5. 5. SEBOPEGO • E be bjo bokopana • Mohu o belegwe neng, kae le gore o hlokofetše neng • Dithuto tša mohu • Mešomo yeo mohu a bego a e dira setšhabeng • Maemo a lenyalo le bana ba gagwe • Bao a ba tlogelago
 6. 6. MOHLALA WA MOŠONGWANA WA TŠA BOPHELO BJA MOHU ŠO: • Rakgolo wa gago o robetše boroko bjo bogolo. Ba lapa ba go kgopetše gore o ngwale tša bophelo bja gagwe. Ka botlalo ngwala tša bophelo bja mohu yoo.
 7. 7. PEAKANYO • Tša matswalo • Tša dithuto • Tša mešomo • Tšeo a tlo gopolwago ka tšona • Maemo a lenyalo • Seo se hlotšego lehu • Bao a ba tlogelago • Lefoko la taelano
 8. 8. TŠA BOPHELO BJA MOHU PALEGO MOHLOBO MOKIWANE • Mohu Palego Mohlobo Mokiwane o belegwe ka di 13 Manthole 1955 go la Polokwane motsaneng wa GaKomape, Moletši. Ke morwedi wa pele wa Mna. le Mdi. Retšweletšwe Kgaoki Mokiwane. • • O thomile dithuto sekolong sa tlase sa Thušang go tloga ka ngwaga wa 1961 go fihla ka 1971. Go tloga fao a ya sekolong se se phagamego sa Karabi mo a hweditšego lengwalo la gagwe la marematlou ka dihlora ka ngwaga wa 1976. O ile a ya go ithutela tša bongaka, MBChB, Yunibesithing ya Tshwane go tloga ka ngwaga wa 1977 go fihla ka 1984.
 9. 9. • Mohu o šomile bjalo ka ngaka nageng ya gabo, bookelong bja Polokwane go tloga ka ngwaga wa 1985 go fihla ka 2000. Ka 2001 o thomile go šoma lefelong la gagwe la tša kalafo go fihla ngwaga wo ge a kgaogana le le lefase le. • • Mohu o agetše setšhaba sa gaKomape sekolo sa digotlane. Ka nako ya Matswalo a Morena o be a abela batšofe diphuthelwana tša dijo ngwaga ka ngwaga. Mohu e be e le modulasetulo wa khuduthamaga ya tša maphelo Profenseng ya Limpopo
 10. 10. • Mohu o šomile bjalo ka ngaka nageng ya gabo, bookelong bja Polokwane go tloga ka ngwaga wa 1985 go fihla ka 2000. Ka 2001 o thomile go šoma lefelong la gagwe la tša kalafo go fihla ngwaga wo ge a kgaogana le le lefase le. • • Mohu o agetše setšhaba sa gaKomape sekolo sa digotlane. Ka nako ya Matswalo a Morena o be a abela batšofe diphuthelwana tša dijo ngwaga ka ngwaga. Mohu e be e le modulasetulo wa khuduthamaga ya tša maphelo Profenseng ya Limpopo.
 11. 11. • • O nyetše Leremi Kefa ka ngwaga wa 1997 ba šegofatšwa ka diemakgorong tše pedi. Mohu o hlokofetše ka 12 Pherekgong 2018 ka morago ga bolwetši bjo bokopana. • • O tlogela mosadi, morwa le batswadi ba gagwe. • • Robala ka khutšo Noko!

×