Publicité

Керівництво самоосвітньою діяльністю педагога

Aniram11
9 Feb 2015
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Керівництво самоосвітньою діяльністю педагога(20)

Publicité

Plus de Aniram11(20)

Dernier(20)

Publicité

Керівництво самоосвітньою діяльністю педагога

 1. «Керівництво самоосвітньою діяльністю педагога щодо підвищення його професійної компетентності в контексті реалізації єдиного науково-методичного проекту. Презентація проекту формування та розвитку компетентності педагогів шляхом самоосвіти «СХОДИНКИ ДО УСПІХУ».
 2. «Хто стоїть на місці, той відстає» (народна мудрість). «Лише той здатний насправді виховувати та навчати, хто сам працює над своїм особистим навчанням і вихованням» (А.Дістервег) «Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це самоосвіта!» (Д.Писарєв)
 3. Компоненти професійної компетентності педагога • Соціальний – володіння спільною (груповою, кооперативною) професійною діяльністю, співробітництвом, а також прийнятими в даній професії прийомами професійного спілкування, соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці. • Особистісний – володіння прийомами особистісного самовираження та саморозвитку засобами протистояння професійним деформаціям особистості; • Індивідуальний – володіння прийомами самореалізації і розвитку індивідуальності у межах професії, готовність до професійного зростання, вміння раціонально організувати свою працю без перевантажень. • Спеціальний – володіння власне професійною діяльністю на досить високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток.
 4. Методи дослідження, спрямовані на реалізацію різних напрямків педагогічної діяльності працівників: • Адаптування своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності. • Постійне підвищення процесійної компетеннтності. • Неперервний розвиток соціально-моральних та інших якостей особистості. • Самопізнання, самопрограмування, самовплив.
 5. Умови реалізації проекту : • - цілісність і аналітичність в оцінці педагога; • - індивидуально-орієнтований піхід до вихователя; • - мотивація педагогічного працівника; • - гуманність и демократичність взаємовідносин адміністрації і педагога; • - безперервне відслідкування результатів праці педагога і її оцінка; • - диференційований підхід до можливості професійного зростання, особистісного розвитку і самореалізації різних категорій педагогів.
 6. Теоретико-методологічна основа проекту: • Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». • Положення філософії освіти про гуманізм із урахуванням багатомірності та багатоваріативності прояву педагогічної діяльності (В. Андрущенко, В.Вернадський, І.Зязюн, В.Кремень, В.Лутай). • Принципи та положення особистісно орієтованої освітньої парадигми (Ш.Амонашвілі, Г.Балл, І.Бех, Є. Бондаревська, В.Лутай, С.Подмазін, В.Рибалка, І.Якиманська). • Положення гуманістичної психології про спрямованість людини в майбутнє, її прагнення до свободи й реалізації своїх можливостей, здатності до саморозвиту й самореалізації (Г.Балл, А.Маслоу, Р.Рей, К.Роджерс, В.Франкл). • Положення теорії педагогічної інноватики (К.Ангеловські, О.Богданова, О.Попова, та ін.) • Концептуальні основи менеджменту та управління освітою (В.Бондар, В.Лазарєв, інші).
 7. Етапи проекту: І. Мотиваційно-моніторинговий етап – виявлення рівня теоретичної підготовленості та професійної майстерності. Аналіз психолого- педагогічних джерел вдосконалення професійної майстерності педагога, визначення стратегічних тенденцій цього процесу. Виявлення суперечностей між сучасною потребою особистісно-професійного становлення педагога нової генерації та реальним станом рівня професійної майстерності педагога.
 8. ІІ. Інформаційний етап – знайомство з ППД, варіативністю використання програм та інноваційних технологій, нормативно- правові аспекти, організація роботи з різних розділів програми, організація режимних моментів. Здійснення пошуку альтернативних методик щодо удосконалення професійної діяльності педагога. Складання самоосвітньої програми педагога в залежності від досвіду роботи та проблемних питань.
 9. ІІІ. Моделюючий етап – науково-методичний супровід формування педагога нової формації, здійснення диференціації у поцесі самовдосконалення особистості педагога ІV. Репродуктивно-креативний етап – розробка та впровадження інноваційних технологій, власних проектів, авторських програм, використання методики експериментального пошуку.
 10. V. Рефлексивно-оцінювальний етап – кількісний та якісний аналіз комплексної діяльності педагога, системне оцінювання ефективності впровадження системи особистісно-професійного становлення педагога нової формації. VІ. Імідж-прогресивний етап – популяризація досвіду самоосвітньої діяльності педагогів. Включає у себе три інноваційні етапи компетентної особистості, в залежності від індивідуалізації розвитку: «Я - Зірка ДНЗ (НВК)», «Я - Зірка міста», «Я - зірка області», «Я - зірка України».
 11. Кадрова стратегія: • - рекрутування (пошук, найм, прийом) та ротація (збереження) кадрів; • - створення умов для постійної можливості самоосвіти; • - формування кваліфікованого "запасу" кадрів; • - розробка і примінення різних форм стимулювання педагогів; • - моніторинг діяльності працівників; • - рейтингове оцінювання діяльності працівників.
 12. Очікуванні результати здійснення кадрової стратегії: Висока продуктивність праці Досягнення професійної мети Підвищення професійного статусу педагога Імідж педагога – імідж ДНЗ – іміжд НВК «Дивосвіт»
 13. - самооцінка - вміння оцінювати свої можливості; - самооблік - вміння брати до уваги наявність своїх якостей; - самовизначення - вміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, усвідомлювати свої інтереси; - самоорганізація - вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність; - самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; - самокритичність - вміння критично оцінювати перевагу та недоліки власної роботи; - самоконтроль - здатність контролювати свою діяльність; - саморозвиток - результат самоосвіти. Складові самоосвітньої діяльності:
 14. Структура процесу самовдосконалення: • планування та вироблення програми самовдосконалення; • безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань, пов’язаних із роботою над самим собою; • самоконтроль та самокорекція цієї діяльності. •самоусвідомлення та прийняття рішення здійснювати процес самовдосконалення;
 15. Педагогічна рефлексія – діяльність педагога, направлена на осмислення особистих дій, своїх внутрішніх почуттів, станів, переживань, аналіз цієї діяльності, формулювання висновків.
 16. Форми самоосвіти Форма самоосвіти Методичний супровід Куратори Індивідуальна Ініціатор сам педагог Керівники методичних обєднань, курсів підвищення кваліфікації, які ініціюють та стимулюють діяльність вихователя Колективна Адміністрація Колектив педагогів Адміністрація, яка є організатором діяльності методичного обєднання, семінарів, практикумів, тощо.
 17. Диференціація форм роботи у процесі підвищення професійного зростання педагогів Самоосвіта молодих спеціалістів Самоосвіта педагогів зі стажем “Входження в професію”, професійна адаптація: - організаційний супровід; - консультування; - навчально-методична допомога; -тьюторський супровід; -наставництво. Створення умов для професійного зростання: - робота в проектних і творчих групах; - інноваційна та дослідницька діяльність; - узагальнення досвіду. Тью́тор — (англ. tutor) особлива педагогічна позиція, що забезпечує розробку індивідуальних освітніх програм педагога та супровождує процес індивидуальної освіти в системах додаткової й непреривної освіти.
 18. 1. Щоденна робота з інформацією. 2. Бажання творчості. 3. Стрімкий ріст прогресу. 4. Суспільна думка. Власний престиж. (Поганим педагогом бути погано, хорошим – престижно). 5. Конкуренція. (До кращого педагога діти йдуть в першу чергу). 6. Матеріальне стимулювання. Потреби і мотиви педагога: Шляхи взаємодії у процесі формування самоосвітньої діяльності педагогів •Дружба •Відчуження •Загравання •Дистанція •Співпраця Морально- психологічні Мотиваційні Материальні
 19. Риси педагогічної креативності педагога: Високий рівень загальної культури Проблемне бачення Критичність мислення Розвинені інтелектуаль- но-логічні здібності Творча фантазія Альтерна- тивне мислення Комунікативні здібнсті Пошуково- перетворю- вальний стиль мислення Риси креативного педагога
 20. Інструментарій отримання знань: • Публіцистичний пакет: Література - книжки (наукова, науково-методична, методична, публіцистична, художня та інші літератури); фахова періодика (газети, журнали); • ІКТ-пакет: Інтернет; телебачення; відео, аудіо інформація; • Практичний пакет: семінари, круглі столи, конференції; майстер-класи; курси підвищення кваліфікації; екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти; заходи з обміну досвідом; різноманітні курси; подорожі тощо.
 21. Інноваційні технології Тренінгові технології Особистісно- орієнтовані Інформаційно- комунікативні Модульно- рейтингові Розвитку творчості Ігрові та інтерактивні технології Діалогові технології Проектні технології Цілепокладання та життєтворення
 22. Індивідуальний освітній маршрут педагога ДНЗ - унікальна тільки для цієї особистості система саморозвитку в освітньому просторі, що реалізується на засадах свідомого вибору основних компонентів своєї освіти – змісту (смислу), мети, завдань, темпів, форм і методів навчання, способів самовираження, самоудосконалення та самореалізації, системи контролю і оцінки результатів.
 23. Зміст роботи вихователя-методиста у здійсненні методичного супроводу підвищення педагогічної майстерності педагогів. Етапи роботи з педагогом Діяльність вихователя-методиста Формування потреби в самоосвіті, самооцінка підготовленості, самовизначення необхідності в знаннях, постановка мети та завдань підвищення власної педмайстерності. Педагогічна діагностика та всесторонній аналіз діяльності педагога. Виявленння бажання педагога працювати над тією или іншою проблемою: індивідуальні бесіди, анкетування. Планування роботи з самоосвіти. Консультування й методичні рекомендації з проблеми: • вибір змісту роботи по самоосвіті; • вибір питань для самостійного поглибленого вивчення; • складання плану самосвіти та індивідуального маршруту розвитку професійної компетентності в залежності від рівня професіоналізму педагога.
 24. Теоретичне вивчення проблеми самоосвіти. Створення умов для роботи педагога по самоосвіті: • тематична підбірка та складання картотеки наукової, науково-популярної, методичної та періодичної літератури; • електронні презентації; • фонограмні записи; • відеозаписи; • оформлення матеріалів «На допомогу в самоосвіті»; • материали з досвіду роботи; • тематичні стенди «Навчаємось у коллег», «Переймаємо досвід колег міста», тощо. Практична діяльність (примінення знань, умінь, навичок на практиці: виготовлення посібників та атрибутів, організація та проведення практичної роботи з дітьми). Оцінка роботи педагога по самоосвіті при відвідуванні занять та других форм НВП, вивчення практичних матеріалів. Підведення підсумків самоосвіти педагога. Залучення до проведення індивидуальної або групової консультації; виступу на засіданні педрад, педгодин; проведення відкритих заходів. Допомога в оформленні результатів самоосвіти: • виступ за результатами роботи та обміну досвідом; • складання картотеки з проблеми; • ігри та посібники; • поради та рекомендації по проведеннню НВП; • складання перспективного плану роботи з дітьми; • організація виставки робіт дітей або педагога за темою самоосвіти; • оформлення передового педагогічного досвіду; • оформлення «портфоліо особистості, методичного посібника, тощо.
 25. Стратегія вибудовування траєкторії професійного та кар’єрного зростання педагогів Суб’єкт діяльності Педагог Суб’єкт управління Менеджер по персоналу (завідуюча, вихователь- методист) Зміст діяльностіЗміст діяльності Управлінська функція Основні етапи роботи
 26. ПОДІЇ РОКИ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Атестація Курсова перепідготовка Професійні інтереси (над чим безпосередньо працює педагог) Узагальнений досвід роботи (тема, мета, зміст) Друкування Де представлено досвід Основні показники педагогічного моніторингу
 27. Автор Назва
 28. Картка аналізу самоосвітньої діяльності педагогів: Зміст діяльності І півріччя (співбесіда по самоосвіті за графіком) ІІ півріччя Контрольний зріз по самоосвіті в кінці року) Програмно-методичне забезпечення Календарно-тематичне планування самоосвіти Відкриті заходи, колективні перегляди Апробація навчальних комплексів Участь у пегодинах, семінарах, тощо Взаємовідвідування різних форм НВП Участь в процедурі аналізу заняття Участь у формах метод. навчання (метод. об’єдн., ШППД, адрес.доп.) Участь в системі методичної роботи ДНЗ Власна картотека по за темою самоосвіти (за цей рік та за 3-5р.) Атестація (якщо в цьому році) Узагальнення результатів роботи
 29. ПОКАЗНИКИ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 1. Знання 1.1. Законодавчих актів та нормативних документів, які регламентують НВП в ДНЗ. 1.2. Інноваційних програм та технологій. 1.3. Особистісно-орієнтованої моделі взаємодії з дітьми. 1.4. Методів діагностування та прогнозування розвитку дитини. 1.5. Принципів побудови розвиваючого середовища. 1.6. Педагогічних завдань з урахуванням індивідуальних вікових особливостей дітей та потреб сім’ї. 1.7. Корекційної роботи з дітьми 1.8. Мотивів, що сприяють удосконаленню власної педмайстерності. 2. Вміння 2.1. Створювати комфортний мікроклімат, розвиваюче середовище в групі. 2.2. Брати участь у методичній та дослідницькій діяльності. 2.3. Володіти засобами діагностування, проектування педагогічної діяльності. 2.4. Здійснювати особистісно-орієнтований підхід у роботі з дітьми. 2.5. Використовувати в роботі інноваційні технології. 2.6. Систематизувати та узагальнювати педагогічний досвід. 2.7. Встановлювати довірливі відносини з дітьми та батьками. 2.8. Вміння аналізувати результати досліджень та недоліків в професійній педагогічній діяльності. 3. Результати 3.1. Реалізація освітніх програм. 3.2. Наявність власних планів та розробок. 3.3. Наявність матеріалів педагогічного досвіду, узагальненого на міському, обласному рівні. 3.4. Стан розвиваючого середовища. 3.5. Рівень розвитку дітей. 3.6. Удосконалення особистої майстерності педагога.
 30. Критерії оцінювання показників: + - рівень знань, умінь та результатів оптимальний, доцільний обмін досвідом. * - достатній рівень, забезпечує нормальний рівень НВП. ! - недостній рівень, посилення методичного супроводу самоосвітньої діяльності педагога.
 31. • Звіт вихователя (ПІБ педагога, освіта, стаж)______________________________________ _____________ групи за підсумками роботи за 20_____ - 20_____ навчальний рік • Програми, за якими здійснюється навчально-виховний процес _______________________________________________________________________________ • Аналіз діагностики на початок року ______________________________________________ • Основна мета та завдання роботи на рік (з дітьми, батьками, педагогами)___________ ________________________________________________________________________________ • Форми та види організації дітей (використання інноваційних та інтерактивних форм організації діяльності дошкільників) ______________________________________________ • Організація гурткової роботи (назва гуртка, мета, завдання, кількість дітей, література, результативність) _______________________________________________________________ • Використання продуктивних видів діяльності в оформленні групи, ДНЗ ________________________________________________________________________________ • Участь в работі ДНЗ, міста, області (коли, з якою темою) ____________________________ • Аналіз результатів діяльності на кінець навчального року (моніторинг) _______________ _________________________________________________________________________________ • Аналіз успіхів та невдач (причини) та шляхи їх вирішення ___________________________ • Плани на новий навчальний рік (Перспектива діяльності), основні напрямки роботи (завдання на новий навчальний рік) ________________________________________________ __________________________________________________________________________________
 32. Форми результативності самоосвіти педагогів Традиційні Інноваційні -доповідь, виступ на семінарі, педагогічній раді, методичному об`єднанні; -реферат; -програма; -методичний посібник; -статті до фахового видання; -дидактичний матеріал; -науково-методичної розробки; -проект; -методичний чи діагностичний кейс, тощо. -розробка пакету текстового та дидактичного матеріалу в електронному вигляді; -створення і використання в роботі електронних презентацій; -розробка або наповнення сайту ДНЗ; -розробка авторських навчальних проектів; -проект особистої методичної веб-сторінки, onlaine-сесія; - електронні посібники тощо.
Publicité