Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Economia 2n batxillerat

7 838 vues

Publié le

Unitat 1 i unitat 2

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Economia 2n batxillerat

  1. 1. ECONOMIA DE L’EMPRESA Unitat 1 1.1 El patrimoni empresarial El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats en relació amb la finalitat en què es destinen. Béns → tot allò que por ser apreciat i valorat per les persones a qui serveix. Drets → sumes o quantitats de diners pendents de cobrament de les empreses. Obligacions → conjunt de deutes exigibles que té l’empresa. (Riquesa empresa) Patrimoni net = béns + drets – obligacions ACTIU (inversions) PASSIU (fonts de finançament) ACTIU PN I PASSIU - Béns - Drets -Patrimoni net - Obligacions → les dues columnes han de sumar el mateix perquè es compleixi la igualtat. estruct. econòmica estruct. financera RESULTAT (benefici o pèrdua d’un període) = PN (f) – PN (i) ACTIU - Actiu no corrent · Immobilitat intangible · Immobilitat material · Inversions financeres a ll/t · Inversions immobiliàries - Actiu corrent · Existències · Realitzable · Disponible PN I PASSIU - Patrimoni net (no exigible) - Passiu no corrent (exigible a ll/t) - Passiu corrent (exigible a c/t)
  2. 2. 1.2 El fet comptable El fet comptable són totes les operacions que transformen o modifiquen el patrimoni de l’empresa. Fet comptable permutatiu: no altera la xifra del patrimoni net de l’empresa. - Fet comptable modificatiu: conseqüència d’un ingrés o una despesa de l’empresa conseqüència a la vegada de la seva gestió. - Fet comptable mixt: modificació en el valor del patrimoni com a conseqüència d’un fet permutatiu. El compte és l’eina comptable que representa un grup d’elements patrimonials de característiques i funcions similars, mitjançant una denominació comuna. - - Comptes de balanç: actiu, passiu i patrimoni net. Comptes de gestió o de resultat: despeses i ingressos. Parts i funcions del compte Nom del compte Deure Haver Deure → (esquerra) debitar o carregar. Qui rep. Haver → (dreta) creditar o abonar. Qui entrega. Saldo → diferència entre deure-haver. Deure > Haver → saldo deutor Deure < Haver → saldo creditor Deure = Haver → saldo 0 1.3 La partida doble El mètode de la partida doble consisteix a anotar simultàniament en dos comptes, com a mínim la variació que es produeix en el patrimoni a causa de cada fet comptable. Funcionament dels comptes CONCEPTE Comptes d’actiu ANOTACIONS AL DEURE Imports inicials Entrades o augments Comptes de passiu Disminucions Comptes de PN Disminucions Comptes de despesa Comptes d’ingrés ANOTACIONS A L’HAVER Disminucions Imports inicials Entrades o augments Imports inicials Entrades o augments Sempre al deure Sempre a l’haver 1.4 Els assentaments Llibre diari → serveix per registrar totes les operacions que afecten al patrimoni de l’empresa en el mateix ordre cronològic en què se succeeixen.
  3. 3. Assentament → expressió comptable en el diari, seguint el mètode de la partida doble, de les variacions del patrimoni provocades per qualsevol tipus de fet comptable. Unitat 2 2.1 El cicle comptable Comptabilitat → ciència que estudia el patrimoni empresarial tant de manera estadística com dinàmica. Fets comptables → sèrie de fets que realitza l’empresa periòdicament. 2.2 Assentament d’obertura L’assentament d’obertura consisteix a escriure tots els elements d’actiu en el deure del llibre diari i tots el elements de passiu i patrimoni net en l’haver. Aquest assentament constitueix el primer assentament del llibre diari. 2.3 Llibre diari i llibre major L’empresa fa diverses activitats i s’ordenen en el llibre diari en forma d’assentaments, seguint el mètode de la partida doble, i en el llibre major, augmentant la part deutora o creditora dels comptes que es modifiquen. ______________ x x x ___________ 1500 mercaderies a bancs 1000 a proveïdors 500 Compr. Merc. 1500 LLIBRE DIARI Bancs 1000 Proveïdors 500 LLIBRE MAJOR 2.4 El balanç de comprovació Comprovar que les anotacions efectuades en el llibre major a partir dels assentaments del llibre diari s’hagin passat correctament. Balanç de comprovació = balanç de sumes i saldos.
  4. 4. 2.5 Correccions i assentaments de final d’exercici Correcció del compte de mercaderies → variació d’existències (augment o disminució del valor de les mercaderies. Ei → Ef) _________________________ x x x _________________________ variació d’existències a mercaderies (valor de les inicials) _________________________ x x x _________________________ mercaderies (valor de les finals) a variació d’esxistències Mercaderies Ei > Ef = totes les compres efectuades durant l’exercici han estat consumides i a més s’ha consumit part de les existències inicials. Ei < Ef = una part de les compres efectuades durant el període no s’ha consumit. V. Merc. Inic. V. Merc. Inic. V. Merc. Fin. Un inventari és una relació detallada i valorada dels diversos elements que integren el patrimoni d’una empresa en un moment donat. Segons el moment en què es realitza, l’inventari pot ser: inicial, periòdic, de final d’exercici o de tancament de negoci. Correcció del valor real de l’immobilitzat Amortització de l’immobilitzat material → devaluació que pateix una màquina cada any. Amortització acumulada de l’immobilitzat material → reserva que va incorporant i afegint les dotacions que s’efectuen cada any. ______________________________ x x x _____________________________ amortització de l’immobilitzat material a amortització acumulada de l’im. mat. Amortització de l’im. material 200 (ex.) Amortització acumulada de l’im. mat. 200 (ex.) → 1r any 200 (ex.) → 2n any
  5. 5. 2.6 Obtenció del resultat de l’exercici La regularització dels comptes de gestió es fa traslladant tots aquests comptes que representen ingressos o despeses al compte “resultat d’exercici”. ______________ x x x ______________ Despeses > ingressos = deutor Despeses < ingressos = creditor* resultat d’exercici a despeses ______________ x x x ______________ ingressos a resultat d’exercici *Quan el saldo es creditor, i per tant l’empresa té un benefici s’ha de pagar el corresponent impost de societats (30% del benefici). ______________________ x x x _____________________ Impost sobre beneficis a Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals ______________________ x x x _____________________ Resultat d’exercici a impost sobre benefici 2.7 Balanç de situació final i tancament de comptes Per procedir al tancament de comptes d’actiu i passiu i patrimoni net s’efectua l’anomenat assentament de tancament, que consisteix a posar tots els comptes de passiu i patrimoni net al deure del llibre diari i tots els d’actiu a l’haver, amb el saldo corresponent. ___________________________ x x x ___________________________ comptes de passiu i patrimoni net a comptes d’actiu Quan es passen totes aquestes anotacions al llibre major es tanquen tots els comptes. L’assentament de tancament coincideix amb el d’obertura de l’any següent però al revés: amb aquests assentaments s’inicia un nou cicle comptable. Al final de l’exercici s’haurà de fer el balanç de situació final. Aquest es por fer des de l’últim balanç de comprovació de sumes i saldos o des del major.

×