Publicité
CV_Anupama_Nagaraja_May-15
CV_Anupama_Nagaraja_May-15
Prochain SlideShare
Manajemen operasiManajemen operasi
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

CV_Anupama_Nagaraja_May-15

  1. DDrr AAnnuuppaammaa NNaaggaarraajjaa EE--mmaaiill:: aannuuddoocc1155@@ggmmaaiill..ccoomm MMBBBBSS,, PPGGDDFFMM,, MMRRCCGGPP [[IINNTT]] MMoobbiillee:: ++9911--99774422002244114411 CCUURRRREENNTT RROOLLEE AAss tthhee AAssssoocciiaattee MMeeddiiccaall DDiirreeccttoorr ooff NNaattiioonnWWiiddee PPrriimmaarryy HHeeaalltthhccaarree SSeerrvviicceess PPvvtt.. LLttdd..,, II aamm rreessppoonnssiibbllee ffoorr ––  LLeeaaddiinngg tthhee MMeeddiiccaall,, NNuurrssiinngg aanndd OOppeerraattiioonnss DDiivviissiioonn ooff tthhee wwhhoollee oorrggaanniizzaattiioonn aanndd bbuuiilldd SS..MM..AA..RR..TT.. tteeaammss  CCrreeaattiinngg tthhee MMeeddiiccaall aanndd NNuurrssiinngg AAsssseessssmmeenntt CCeennttrreess ffoorr qquuaalliittyy rreeccrruuiittmmeenntt ooff aapppprroopprriiaattee,, sskkiillll--mmaappppeedd mmeeddiiccaall aanndd nnuurrssiinngg rreessoouurrccee  SShhoorrttlliissttiinngg,, iinntteerrvviieewwiinngg,, iinndduuccttiioonn,, oonn bbooaarrddiinngg aanndd ccoonnttiinnuuoouuss ttrraaiinniinngg ooff aallll nneeww ddooccttoorrss aanndd nnuurrsseess  SSttrraatteeggiiccaallllyy bbuuiillddiinngg tthhee MMeeddiiccaall EEdduuccaattiioonn && TTrraaiinniinngg DDiivviissiioonn iinn rruunnnniinngg oouurr iinn-- hhoouussee GGPP eedduuccaattiioonn ccuurrrriiccuulluumm aanndd ttrraaiinniinngg pprrooggrraamm  DDeevveellooppiinngg QQuuaalliittyy && OOuuttccoommee FFrraammeewwoorrkk TToooollss ttoo mmeeaassuurree qquuaalliittyy ooff mmeeddiiccaall ddaattaa ccaappttuurreedd iinn EElleeccttrroonniicc MMeeddiiccaall RReeccoorrddss,, tthheerreebbyy iimmpprroovviinngg tthhee qquuaalliittyy ooff cclliinniiccaall ddeelliivveerryy sseerrvviiccee  CCrreeaattiinngg SSOOPPss aanndd OOppeerraattiioonnss MMaannuuaallss aanndd mmoonniittoorriinngg tthheeiirr eeffffeeccttiivveenneessss aanndd pprroodduuccttiivviittyy tthhrroouugghh qquuaarrtteerrllyy aauuddiittss  EEnnssuurriinngg ccoonnssiisstteennttllyy hhiigghh ccuussttoommeerr ssaattiissffaaccttiioonn rraattiinngg,, bbyy gguuiiddiinngg tthhee mmeeddiiccaall aanndd nnuurrssiinngg tteeaammss iinn pprroovviiddiinngg hhiigghh qquuaalliittyy ppaattiieenntt--cceennttrriicc sseerrvviicceess  DDeevveellooppiinngg aa vveerryy ggoooodd nneettwwoorrkk ooff ssppeecciiaalliisstt ddooccttoorrss,, hhoossppiittaallss,, llaabbss aanndd pphhaarrmmaacciieess aanndd ffoorrggeedd kkeeyy ppaarrttnneerrsshhiippss wwiitthh tthheessee ppllaayyeerrss  EEssttaabblliisshhiinngg mmyysseellff aass aa ‘‘lleeaaddeerr’’ ooff tthhee wwhhoollee ddeelliivveerryy tteeaamm ((MMeeddiiccaall && OOppeerraattiioonnss)) ttoo eexxeeccuuttee oorrggaanniizzaattiioonnaall mmiissssiioonn aanndd vviissiioonn aatt tthhee ggrroouunndd lleevveell SSKKIILLLL SSEETTSS  UUnnddeerrssttaannddiinngg MMeeddiicciinnee oo SSeeaassoonneedd PPhhyyssiicciiaann wwiitthh wwiiddee tthheerraappeeuuttiicc aarreeaa eexxppeerriieennccee wwiitthh mmuullttii-- ccoonnttiinneennttaall aanndd mmuullttii--ccuullttuurraall eexxppoossuurree oo GGoooodd eexxppeerriieennccee iinn ppaattiieenntt ccaarree,, hheeaalltthhccaarree aaddmmiinniissttrraattiioonn aanndd ppuubblliicc hheeaalltthh mmaannaaggeemmeenntt  PPeeooppllee MMaannaaggeemmeenntt oo RReeccrruuiittiinngg rriigghhtt ttaalleenntt ffoorr tthhee rriigghhtt jjoobb pprrooffiillee oo CCrreeaattiinngg ttrraaiinniinngg mmoodduulleess ffoorr iinndduuccttiioonn aanndd ttrraaiinniinngg pprrooggrraamm ooff rreeccrruuiittss oo AAlliiggnniinngg aanndd mmoottiivvaattiinngg tteeaamm mmeemmbbeerrss ttoo aacchhiieevvee sseett ggooaallss aanndd oobbjjeeccttiivveess oo RReevviieewwiinngg ppeerrffoorrmmaannccee ooff tteeaamm mmeemmbbeerrss aanndd ccooaacchhiinngg//mmeennttoorriinngg tthheemm ttoo mmeeeett tthheeiirr ppeerrssoonnaall aass wweellll aass oorrggaanniizzaattiioonnaall ggooaallss  AAnnaallyyttiiccaall aanndd WWrriittiinngg SSkkiillll oo PPrrooffiicciieenntt iinn iiddeennttiiffyyiinngg iissssuueess,, ffoorrmmiinngg hhyyppootthheessiiss,, ddeessiiggnniinngg aanndd ccoonndduuccttiinngg aannaallyyssiiss,, ssyynntthheessiizziinngg rreeccoommmmeennddaattiioonnss,, aanndd iimmpplleemmeennttiinngg cchhaannggee oo DDeevveellooppeedd ssaalleess ffoorrccee ttrraaiinniinngg aanndd mmeeddiiccaall eedduuccaattiioonnaall ssoolluuttiioonnss ffoorr mmaajjoorr PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall aanndd HHeeaalltthhccaarree oorrggaanniizzaattiioonnss iinn UUSS aanndd EEuurrooppee oo GGeenneerraatteedd rreevviieeww ooff cclliinniiccaall ddaattaa aanndd ttrriiaall aannaallyyttiiccss  PPrroojjeecctt//CClliieenntt MMaannaaggeemmeenntt oo CCoommppeetteennccyy iinn hhiigghhlliigghhttiinngg ttoo cclliieennttss aannyy cchhaannggee iinn ssccooppee ooff wwoorrkk dduurriinngg pprroojjeecctt iimmpplleemmeennttaattiioonn,, aanndd tthheerreebbyy eeaarrnniinngg eexxttrraa rreevveennuuee ffoorr tthhee ccoommppaannyy oo LLeeaaddiinngg ffrroomm tthhee ffrroonntt iinn pprriioorriittyy sseettttiinngg,, wwoorrkkllooaadd ddiissttrriibbuuttiioonn,, aanndd rreessoouurrccee ppllaannnniinngg oo IInnddeeppeennddeennttllyy mmaannaaggeedd cclliieennttss dduurriinngg oonn--ssiittee aanndd ooffff--ssiittee iinntteerraaccttiioonnss iinn UUSS aanndd EEuurrooppee
  2. PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL EEXXPPEERRIIEENNCCEE  AAssssoocciiaattee MMeeddiiccaall DDiirreeccttoorr –– NNaattiioonnWWiiddee PPrriimmaarryy HHeeaalltthhccaarree SSeerrvviicceess PPvvtt.. LLttdd..,, BBaannggaalloorree,, IInnddiiaa ((JJaannuuaarryy 22001100 –– ttiillll ddaattee))  TTeeaacchhiinngg FFaaccuullttyy -- MMMMeedd ((FFaammiillyy MMeeddiicciinnee)) CCoouurrssee,, CChhrriissttiiaann MMeeddiiccaall CCoolllleeggee ((CCMMCC)),, VVeelllloorree ((22001144 oonnwwaarrdd))  AAssssoocciiaattee MMaannaaggeerr –– IInnddeeggeennee LLiiffeessyysstteemmss,, BBaannggaalloorree,, IInnddiiaa ((JJuunnee 22000077 –– DDeecceemmbbeerr -- 22001100))  CClliinniiccaall OObbsseerrvveerr –– RRooyyaall VViiccttoorriiaa IInnffiirrmmaarryy,, NNeewwccaassttllee GGeenneerraall HHoossppiittaall,, NNeewwccaassttllee-- uuppoonn--TTyynnee,, UUKK ((MMaayy 22000044 –– NNoovveemmbbeerr 22000044))  SSeenniioorr HHoouussee OOffffiicceerr ((OObbsstteettrriiccss && GGyynnaaeeccoollooggyy)) –– GGaannggootthhrrii HHoossppiittaall,, BBaannggaalloorree,, IInnddiiaa ((JJaannuuaarryy 22000033 –– MMaarrcchh 22000033))  PPrree--rreeggiissttrraattiioonn HHoouussee OOffffiicceerr –– BBoowwrriinngg && LLaaddyy CCuurrzzoonn HHoossppiittaall,, SSrrii DDeevvrraajj UUrrss MMeeddiiccaall CCoolllleeggee,, KKaarrnnaattaakkaa,, IInnddiiaa ((DDeecceemmbbeerr 22000011 –– JJaannuuaarryy 22000033)) AACCAADDEEMMIICCSS TTRRAAIINNIINNGG AANNDD CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  EECCMMOO ccoouurrssee,, FFrreeeemmaann HHoossppiittaall,, NNoovveemmbbeerr 22000044  NNoorrtthh ooff EEnnggllaanndd PPaaeeddiiaattrriicc IInntteennssiivvee CCaarree MMeeeettiinngg,, NNeewwccaassttllee GGeenneerraall HHoossppiittaall,, SSeepptteemmbbeerr 22000044  CChhiilldd HHeeaalltthh CCoouurrssee,, NNeewwccaassttllee GGeenneerraall HHoossppiittaall,, AAuugguusstt 22000044  PPaaeeddiiaattrriicc EEmmeerrggeennccyy DDaayy,, RRooyyaall VViiccttoorriiaa IInnffiirrmmaarryy,, AAuugguusstt 22000044 PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS  PPrriimmaarryy CCaarree MMooddeell iinn IInnddiiaa –– AA PPaanneell DDiissccuussssiioonn,, PPaanneelliisstt,, KKeerraallaa AAFFPPII CCMMEE,, CCaalliiccuutt,, 22001144  GGeerriiaattrriiccss -- WWhhaatt iiss nneeww?? -- WWOONNCCAA CCoonnffeerreennccee,, CChheennnnaaii,, AAuugguusstt 22001144  CCoonnssuullttaattiioonn SSkkiillllss PPrreesseennttaattiioonn –– FFMMPPCC 22001133,, DDeellhhii,, AApprriill 22001133  AAmmbbiigguuoouuss GGeenniittaalliiaa -- RRooyyaall VViiccttoorriiaa IInnffiirrmmaarryy,, SSeepptteemmbbeerr 22000044  KKaawwaassaakkii DDiisseeaassee -- RRooyyaall VViiccttoorriiaa IInnffiirrmmaarryy,, NNeewwccaassttllee GGeenneerraall HHoossppiittaall,, JJuunnee 22000044  CCoommmmoonn PPrroobblleemmss iinn NNeewwbboorrnn -- GGaannggootthhrrii HHoossppiittaall,, BBaannggaalloorree,, FFeebbrruuaarryy 22000033 DDaattee ooff BBiirrtthh:: 1155 MMaarrcchh 11997788 GGeennddeerr:: FFeemmaallee MMaarriittaall SSttaattuuss:: MMaarrrriieedd NNaattiioonnaalliittyy:: IInnddiiaann LLaanngguuaaggeess kknnoowwnn:: EEnngglliisshh,, HHiinnddii,, KKaannnnaaddaa,, TTeelluugguu aanndd TTaammiill RReeffeerreenncceess aanndd VVeerriiffyyiinngg DDooccuummeennttaattiioonn FFuurrnniisshheedd uuppoonn RReeqquueesstt ****************************************************** DDeeggrreeee ((YYeeaarr)) IInnssttiittuuttee MMRRCCGGPP [[IINNTT]] ((22001122)) RRooyyaall CCoolllleeggee ooff GGeenneerraall PPrraaccttiittiioonneerrss,, UUKK PPGGDDFFMM ((22001122)) CChhrriissttiiaann MMeeddiiccaall CCoolllleeggee ((CCMMCC)),, VVeelllloorree,, IInnddiiaa MMRRCCPPCCHH PPaarrtt 11 ((22000055)) RRooyyaall CCoolllleeggee ooff PPaaeeddiiaattrriiccss aanndd CChhiilldd HHeeaalltthh UUKK PPLLAABB ((22000044)) GGeenneerraall MMeeddiiccaall CCoouunncciill,, UUKK IIEELLTTSS ((22000033)) YYoorrkk,, UUKK MMBBBBSS ((22000033)) RRaajjiivv GGaannddhhii UUnniivveerrssiittyy ooff HHeeaalltthh SScciieenncceess,, KKaarrnnaattaakkaa,, IInnddiiaa
Publicité