“Principles of designing electrical installations in business and residential buildings”

Faris Karić
Faris KarićElectric Power Engineer à Fitness Universe
UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU
Završni rad
I ciklusa studija
Principi projektovanja električnih instalacija u
poslovno – stambenim objektima
Mentor: Kandidat:
Red. prof. dr. Alija Muharemović, dipl. ing. el. Karić Faris
Sarajevo,
Juli 2015. Godine
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
1 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Završni rad – BSc
Mentor: Red. prof. dr Alija Muharemović, dipl. ing. el.
Kandidat: Faris Karić
Tema 7: Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim
objektima
Postavka završnog rada:
Za projektovanje električnih instalacija u poslovno - stambenim zgradama definišu se
tehnički uslovi za projektovanje elemenata električne instalacije kao obavezujući. Opći
uslovi služe projektantima da bi jednoznačnije definisali elemente instalacije koju
projektuju. Trebalo bi dati, za svaki dio projekta , tehničke odrednice za projektovanje u
smislu proračuna i odabira lokacije elemenata ili dijelova, šeme spajanja, funkcionalno
djelovanje itd. Pod odrednicama se podrazumijeva način i postupak proračuna svakog
segmenta projekta, definisanje potrebnih parametara, lokacija instaliranja, shema-nacrt,
itd.
Ciljevi:
U ovom radu je potrebno definisati načine odabira presjeka provodnika preko
odredjivanja padova napona. Padove napona odrediti za slučajeve trofaznih potrošača
(npr. slučajevi pokretanja motora i td. ), za slučajeve jednofaznih potrošača, (uzimati u
obzir i reaktivnu komponentu impedanse voda ). Definisati standardizirane padove
napona. OdreĎivanje padova napona kod više priključenih potrošača na različitim
lokacijama. Na osnovi tehničkih karakteristika osigurača dati detaljno uputstvo o načinu
njihovog odabira. Vrste osigurača i njihova primjena. Samostalno projektirati razvodni
ormar za priključak sedmospratne zgrade sa po 3. stana po spratu . Za snagu po stanu
koristiti uobičajenu tehničku praksu (prosječna ukupna maksimalna snaga je cca 25 kW,
računati sa ukupno 15 strujnih kola po stanu, zajednička potrošnja se može računati kao
potrošnja 2. stana, mjerno-razvodne ormare stavljati po spratovima, a razvodne ormare
stavljati po stanovima, ...)
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
2 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
TakoĎer, potrebno je dati osnovne načine proračuna i provjera napona dodira za obadva
primjenjiva sistema zaštite (TN i TT) na konkretnom predpostavljenom slučaju.
Potrebno je grafički obraditi elemenate u skladu sa uobičajenom tehničkom praksom.
Obavezna literatura:
1. A. Muharemović i I. Turković "Zaštita od atmosferskih pražnjenja objekata i ljudi u
aktuelnim meĎunarodnim propisima - Projektiranje i instaliranje", ETF Sarajevo
2014.
2. A. Muharemović i V. Boras "Električne instalacije i mjere sigurnosti", ETF Sarajevo
2009.
3. V. Srb „Električne instalacije i niskonaponske mreže“, Tehnička knjiga, Zagreb
1991.
Dodatna literatura:
Kandidat je dužan samostalno ili u suradnji sa nastavnikom i njegovim suradnicima
pribaviti i obraditi dopunsku literaturu.
Mentor:
_________________________________
Red. prof. dr Alija Muharemović, dipl. ing. el.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
3 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Saţetak
Projekat je skup meĎusobno usklaĎenih projekata, kojima se daje tehničko rješenje
objekta i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekt, kao i drugih zahtjeva
Za projektovanje električnih instalacija u poslovno – stambenim zgradama potrebno je
tačno i precizno proučiti projektni zadatak. Pomoću projektnog zadatka odreĎujemo sve
zahtjeve investitora i na osnovu toga vršimo realizaciju projekta. Cilj ovog završnog
rada jeste davanje čitaocu osnovnih smjernica i podataka s minimalnim brojem
potrebnih formula neophodnih za izradu projekta električnih instalacija. Veoma je bitno
uraditi kvalitetno dokumentaciju i prema njoj instalirati materijal i opremu u skladu s
važećim standardima i propisima iz ove oblasti.
Ključne riječi
Projekat električne instalacije, presjek provodnika, pad napona, zaštita, napon
dodira, sistem uzemljenja.
Abstract
This project is collection of synchronized projects which have technical solution of the
object and it serves to prove fulfillment of important and other demands for the object.
For modeling electrical installations in business built buildings it is necessary to
precisely and correctly research the project amendment. With help of the project
amendment we derive all the necessary demands of the investor and we make the
project real. The goal of this graduation paper is to give the reader basic guidelines and
data with minimal number of formulae needed for the developing of the project of
electrical installations. It is very important to produce the quality documentation and
according to it get the material and equipment with the standards and regulations of this
area.
Key words
Electrical installation project, section of the conductors, voltage drops,
electrical protection, contact voltage, grounding system.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
4 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
SADRŢAJ
1. Uvod..............................................................................................................10
1.1 Uvod i potrebna dokumentacija...............................................................10
1.1.1 Idejni projekt.................................................................................11
1.1.2 Glavni projekt...............................................................................12
1.1.3 Izvedbeni projekt..........................................................................14
1.1.4 Projekt izvedenog stanja..............................................................14
1.2 Zaštita od direktnog dodira......................................................................15
1.2.1 Zaštita dijelova pod naponom izoliranjem...................................15
1.2.2 Zaštita pregradama ili kućištima.................................................15
1.2.3 Zaštita preprekama.....................................................................17
1.2.4 Zaštita postavljanjem van dohvata rukom..................................17
1.2.5 Dopunska zaštita pomoću zaštitnih uređaja diferencijalne
Struje...........................................................................................17
1.3 Zaštita od indirektnog dodira...................................................................18
2. Projektni zadatak...........................................................................................20
2.1 Opći podaci.............................................................................................20
2.2 Projektni zadatak objekta.......................................................................20
3. Tehnički opis.................................................................................................22
3.1 Opće.......................................................................................................22
3.2 Napajanje električnom energijom i mjerenje.......................................23
3.3 Osnovni elektroenergetski podaci.........................................................23
3.4 Glavni razvodni ormar i mjerenje utroška energije.............................23
3.5 Razvodne table......................................................................................24
3.6 Instalacije rasvjete, utičnica i izvoda....................................................24
3.6.1 Instalacija utičnica....................................................................25
3.6.2 Instalacija el. izvoda za bojlere, grijalice i veš mašinu ..........25
3.7 Izjednačenja potencijala...........................................................................25
3.8 Instalacije slabe struje..............................................................................26
3.8.1 Instalacija telefona...................................................................26
3.8.2 Instalacija interfona.................................................................26
3.8.3 Instalacija antenskog sistema..................................................26
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
5 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
3.9 Gromobranska instalacija.........................................................................26
4. Tehnički uslovi................................................................................................27
4.1 Opšti uslovi................................................................................................27
4.2 Uslovi za materijal i rad............................................................................27
4.3 Uslovi za ispitivanje..................................................................................29
4.4 Pogodbeni uslovi.......................................................................................30
5. Proračuni.......................................................................................................31
5.1 Uvodne stavke...........................................................................................31
5.2 Proračun presjeka napojnih kablova za identične poslovne
prostore.....................................................................................................32
5.2.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT2............32
5.2.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT2)..................32
5.3 Proračun presjeka napojnih kablova za identične stanove na
međuspratovima manje kvadrature......................................................35
5.3.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT3...........35
5.3.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT3).................36
5.4 Proračun presjeka napojnih kablova za identične stanove na spratovima
velike kvadrature.......................................................................................38
5.4.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT1...........38
5.4.2 Proračun presjeka kabela u stambenom prostor (RT1)..................39
5.5 Dimenzionisanje kablova za priključak objekta na trafostanicu............41
5.6 Provjera padova napona..........................................................................42
5.7 Projektiranje i provjera zaštite od napona dodira...................................45
5.7.1 Uvod.................................................................................................45
5.7.2 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TN sistemima........................45
5.7.3 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TT sistemima.........................46
5.7.4 Provjera zaštite od napona dodira za objekat.................................47
6. Specifikacija materijala..................................................................................52
6.1 Instalacija jake struje................................................................................52
6.2 Instalacija slabe struje...............................................................................53
6.3 Gromobranska instalacija.........................................................................53
7. Predmjer i predračun radova.........................................................................54
7.1 Razvodne table i GRO...............................................................................54
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
6 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
7.2 Instalacija osvjetljenja, utičnica i napojni kabal.......................................54
7.3 Svjetiljke i sijalice........................................................................................57
8. Nacrti..............................................................................................................58
9. Zaključak........................................................................................................71
10. Literatura..........................................................................................................72
11. Prilog A – Korištene tabele..............................................................................73
12. Prilog B – Sistem jedinica................................................................................75
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
7 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Popis slika i tabela
Slika 5.7.5. Primjena ZUDS u TN-C/S sistemu .............................................................47
Tabela 5.7.1. Ovisnost napona dodira za izmjenični i istosmjerni napon od vremena
trajanja ............................................................................................................................48
Slika 5.7.2. Otpornosti nakon kvara................................................................................49
Slika 5.7.3. ......................................................................................................................49
Slika 5.7.4. Otpornosti svedene na impedanse................................................................50
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
8 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Lista simbola i skraćenica
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
9 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
10 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
1.Uvod
1.1 Uvod i potrebna dokumentacija
Projektna dokumentacija je skup različitih studija, projekata, analiza i ostale prateće
dokumentacije, kojom se prezentira, provjerava i dokazuje ideja, koja kasnije postaje
osnova za njenu pripremu, verifikaciju i realizaciju. U okviru projekta električnih
instalacija:
 analiziraju se zahtjevi za instalacije i u skladu sa tim koncipira se rješenje
uskladu sa ustaljenim principima, normama, propisima i drugim općim i
posebnim uvjetima o kojima ovisi ispravnost rješenja,
 proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata,
dimenzioniranja vodova, elemenata aparata i drugih ureĎaja u sastavu
instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, zaštite i dr,
 definiraju se nacrti neophodni za korektnu izvedbu instalacije,
 preciziraju se veličine i postupci ispitivanja kvalitete ugraĎenog materijala,
opreme, ureĎaja i drugog u sastavu instalacije, kvalitete obavljenih radova i
funkcije izvedene instalacije. 1
Projekt je pismeni rad kojim se odreĎuju svi potrebni podaci za izvedbu i održavanje
objekata u jednom ili svim svojim segmentima. Projekt najčešće definira i naziv
objekta, dakle, skup svih pred i investicionih aktivnosti, uključujući i fizičku
konstituciju sadržaja i investicione djelatnosti. Projekt je i osnova za okupljanje svih
društvenih, privrednih, finansijskih, a često i političkih subjekata, od kojih se očekuje
podrška i pomoć (administrativna, organizaciona, tehničko – tehnološka i finansijska),
za realizaciju odreĎene zamišljene (ili osmišljene) ideje.
Tehnička dokumentacija, prema redosljedu izrade, dijeli se na sljedeće vrste
projekata:
 idejni projekt,
 glavni projekt,
 izvedbeni projekt, i
 projekt izvedenog stanja.
1
A. Muharemović i V. Boras „Električne instalacije i mjere sigurnosti“, ETF Sarajevo 2009. str.36
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
11 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Projekti električnih instalacija obuhvataju slijedeće projekte:
 projekt unutrašnje elektroinstalacije (jaka i slaba struja, rasvjeta, ozvučenje,
gromobranska zaštita, signalizacija, automatika, telefonija, kablovska TV,
vatrodojava i dr),
 projekt vanjske elektroinstalacije (trafostanice, visoko i niskonaponska
gradska mreža, semaforizacija, javna rasvjeta i dr),
 projekt elektroenergetskih postrojenja (dalekovodi, hidro i termoelektrane,
industrijska postrojenja i dr. ). 2
1.1.1 Idejni projekt
Idejni projekt utvrĎuje opravdanost izgradnje objekta, koncepciju objekta,
mikrolokaciju objekta, tehničke i funkcionalne karakteristike, kapacitet, vrijednost
objekta, karakteristike održavanja objekta, utjecaj na okoliš i sl. Idejnim se projektom
izražava osnovna zamisao o investicionom objektu.
Idejni su projekti u pravilu izdvojeni za svaku vrstu električnih instalacija, kao
što su elektromotorni pogon, telefonija, rasvjeta, signalizacija itd. U svakom idejnom
projektu specifikacijom i troškovnikom obuhvaćena su oprema, ureĎaji, materijal i drugi
troškovi izgradnje. Idejni projekt služi kao osnova za razradu tehničke dokumentacije.
Idejni projekti za pribavljanje urbanističke saglasnosti sadrţe:
 naslov i registraciju pravnog lica koje vrši projektovanje,
 projektni zadatak ovjeren od strane investitora,
 tehnički opis s dokaznicom površina,
 osnovne tehničke proračune,
 situaciono rješenje objekta u prostoru,
 odgovarajuću grafičku dokumentaciju za izradu tehničke dokumentacije,
 grubi predmjer radova, materijala i opreme. 3
2
Ibid. 37
3
Ibid. 37-38
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
12 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
1.1.2 Glavni projekt
Glavni projekt je skup meĎusobno usklaĎenih projekata, kojima se daje tehničko
rješenje objekta i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekt, kao i drugih zahtjeva
prema zakonu, posebnim propisima, normama i tehničkim specifikacijama.
Glavni projekt ne smije biti u suprotnosti sa idejnim projektom u smislu
urbanističko-tehničkih uvjeta.
U slučaju da glavni projekat nije uradio projektant idejnog projekta investitor je
dužan autoru idejnog projekta dostaviti glavni projekt ili njegov dio radi mišljenja o
usklaĎenosti glavnog projekta sa idejnim projektom, a prije podnošenja zahtjeva za
izdavanje odobrenja za graĎenje. Glavni projekt, zajedno sa odobrenjem za graĎenjem,
investitor je dužan trajno čuvati.
Glavni projekt, zavisno od tehničke strukture objekta odnosno radova, može biti
izraĎen iz jednog ili više dijelova i obavezno sadrţi:
 naziv i registraciju pravnog lica koje vrši projektiranje,
 potpise ovlaštenih projektanata za sve dijelove projekta,
 projektni zadatak ovjeren od strane investitora,
 opće i posebne uvjete, standarde, norme i propise za objekat ili zahvat,
 tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina,
 predmjer radova, materijala i opreme,
 arhitektonski projekt,
 graĎevinski projekt,
 projekt hidro instalacija,
 projekt elektro instalacija,
 mašinski projekt,
 tehnološki projekt,
 projekt vanjskog ureĎenja,
 projekt zaštite prirodnog okoliša,
 geodetski projekt , itd.
 elaborat o gomehaničkim istraživanjima nosivosti temeljnog tla,
 elaborat odlaganja otpada,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
13 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 elaborat zaštite od požara i eksplozije,
 elaborat zaštite na radu i dr. 4
Svaki glavni projekt se sastoji od:
 sadržaja tekstualnog dijela projekta i
 sadržaja grafičkog dijela projekta
Sadržaj tekstualnog dijela projekta čine:
 Registracija pravnog lica;
 Rješenja, potvrde i kontrole;
 Projektni zadatak – tender;
 Spisak, zakona, normi, standarda i pravilnika;
 Mjere zaštite na radu i zaštite od požara;
 Tehnički opis;
 Proračun;
 Predmjer radova i opreme.
Sadržaj grafičkog dijela projekta čine:
 Napajanje objekta električnom energijom;
 Razvodni ureĎaji;
 Prekidači;
 Instalacija rasvjete;
 Instalacija utičnica;
 Instalacija kabela;
 Jednopolna shema;
 Tropolna shema;
 Instalacija izjednačenja potencijala;
 Gromobranska instalacija;
 Instalacija slabe struje;
Projekt treba sadržavati samo onoliko nacrta koliko je potrebno da izvoĎač i
korisnik mreže i instalacije mogu bez teškoća izvesti ili održavati postrojenje.
4
Ibid. 38-39
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
14 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
1.1.3 Izvedbeni projekt
Izvedbeni projekat je skup meĎusobno usklaĎenih projekata kojima se detaljnije
razraĎuje i dopunjuje izvedbenim detaljima odobreni glavni projekt u svrhu izvoĎenja
objekta. Na osnovi izvedbenog projekta pristupa se gradnji, vrši se inspekcijska kontrola
graĎenja, tehnički pregled izvedenih radova te izdavanje upotrebne dozvole za objekt.
Izbedbeni projekt graĎevine (projekt izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor,
odnosnos njegov pravni sljedbenik za vrijeme dok objekt postoji. Izvedbeni projekt nije
obavezan za objekt čija razvijena brutograĎevinska površina nije veća od 400 (m2
).
Izvedbeni projekt sadrži sve što i glavni projekt, uz razradu detalja objekta za izvoĎenje
(izvedbeni nacrti, armaturni nacrti, zanatski detalji i dr.) usklaĎeni s glavnim projektom,
usklaĎeni meĎusobno i s ostalim projektima. Izvedbeni projekat je skup meĎusobno
usklaĎenih projekata. 5
1.1.4 Projekt izvedenog stanja
Projekt izvedenog stanja je skup meĎusobno usklaĎenih projekata koji se
izraĎuju kada se u toku izvoĎenja radova na objektu vrše izmjene i to za one radove i
dijelove objekta na kojima je došlo do izmjena u odnosu na prvobitni glavni ili
izvedbeni projekt. Projekt izvedbenog stanja treba sadržati sve dopune i promjene
prema kojima je objekt izgraĎen. Investitor odnosno korisnik objekta, dužan je taj
dokument obavezno čuvati za sve vrijeme dok objekat postoji.
5
Ibid. 39
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
15 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
1.2 Zaštita od direktnog dodira
Pod direktnim dodirom dijelova pod naponom podrazumijeva se direktni
kontakt ljudi sa vodljivim dijelovima električnih ureĎaja, koji su u normalnoj upotrebi
pod naponom, uključivo i neutralni vodič (N), ali po pravilu ne i zaštitni (PE) vodič.
Spriječavanje direktnog kontakta sa ovim dijelovima strujnog kruga vrši se
pomoću:
 zaštite dijelova pod naponom izoliranjem
 zaštite pregradama ili kućištima
 zaštite preprekama
 zaštite postavljanjem van dohvata ruke
 dopunska zaštite pomoću zaštitnih ureĎaja diferencijalne struje6
1.2.1 Zaštita dijelova pod naponom izoliranjem
Izoliranje spriječava svaki dodir s dijelovima električne instalacije koji su u
normalnom pogonu pod naponom. Ovi dijelovi strujnog kruga moraju biti potpuno
izolirani izolacijom koja se može ukloniti samo njenim oštećenjem. Izolacija mora biti
tako izvedena da trajno podnese mehaničke, hemijske, električne i termičke utjecaje,
kojima oprema može biti izložena u radu na odgovarajućem naponskom nivou. 7
1.2.2 Zaštita pregradama ili kućištima
Pregrade ili kućišta spriječavaju svaki kontakt s dijelovima električne instalacije
pod naponom. IEC 60364, odnosno TC 64 MeĎunarodne elektrotehničke komisije,
definirali su stepen mehaničke zaštite električnih ureĎaja čiji unutrašnji radni napon ne
prelazi 72,5 (V).
6
A. Muharemović i I. Turković „Mjere zaštite i metode mjerenja u električnim mrežama niskog napona“,
ETF Sarajevo 2002. str. 50
7
Ibid. 183-185
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
16 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Potpuno označavanje mehaničke zaštite izvodi se oznakom koja se sastoji iz tri
dijela:
 prvi dio oznake je slovni i on je obavezan i unificiran, a označava se velikim
latiničnim slovima IP (International Protection)
 drugi dio je brojčani i sastoji se od dvije cifre (karakteristične brojke) koje imaju
slijedeća značenja:
1) prva karakteristična brojka označava stepen zaštite od prodora stranih
tijela kroz otvore zaštitnog kućišta električnog ureĎaja,
2) druga karakteristična brojka označava stepen zaštite od prodora vode
kroz zaštitno kućište
 treći dio je dopunska slovna oznaka koja nije obavezna. Iza prve brojke
(2, 3 ili 4) oznaka L znači da je ureĎaj ispitan na prodor krutih tijela i dodir
dijelova pod naponom. Ako nema oznake L, ureĎaj je ispitan samo na prodor
krutih tijela. Iza druge brojke slovna oznaka može biti S, M, W i N i ima
slijedeća značenja (respektivno): aparat je zaštićen od štetnog prodiranja vode
kada je u stanju mirovanja, aparat je zaštićen od štetnog prodiranja vode kada je
u pogonu, oprema je prilagoĎena za rad pod posebnim vremenskim uvjetima,
oprema se upotrebljava u okolini gdje su potrebni dopunski podaci o prašini i
česticama (npr. pilane, kamenolomi).
Kada je potrebno ukloniti pregradu, otvoriti kućište ili ukloniti njegove dijelove,
moguće je to uraditi samo na jedan od slijedećih načina:
 upotrebom ključa ili alata
 nakon isključenja napajanja dijelova električne opreme pod naponom, koji
suzaštićeni ovim pregradama ili kućištima, s tim da se ponovno uspostavljanje
napajanja može ostvariti samo nakon zamjene i ponovnog postavljanja pregrada
ili kućišta
 umetanjem druge pregrade koja osigurava stepen zaštite najmanje IP2X i
spriječava svaki dodir s dijelovima pod naponom, a koja može biti uklonjena
samo pomoću ključa ili alata. 8
8
Ibid. 50-52
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
17 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
1.2.3 Zaštita preprekama
Prepreke spriječavaju slučajan dodir sa dijelovima električne instalacije pod
naponom, ali ne i namjeran dodir zaobilaženjem prepreke. Prepreke spriječavaju:
 slučajan fizički pristup dijelovima pod naponom,
 slučajan dodir dijelova pod naponom za vrijeme rukovanja sa opremom pod
naponom pri normalnom radu.
Prepreke se mogu ukloniti bez korištenja alata ili ključa, ali moraju biti tako pričvršćene
kako bi se spriječilo njihovo slučajno uklanjanje. 9
1.2.4 Zaštita postavljanjem van dohvata rukom
Ova vrsta zaštite spriječava samo slučajni dodir sa dijelovima pod naponom.
Dijelovi strujnog kruga koji su na različitim potencijalima, a istovremeno dostupni, ne
trebaju se nalaziti unutar prostora dohvata rukom (meĎusobno udaljeni 2.5m). U
principu, neizolirani dijelovi instalacije i opreme koji se nalaze pod naponom,
postavljaju se izvan dohvata rukom. Sa slike se vidi da su izvan dohvata rukom oni
dijelovi instalacije koji se od mogućeg stajališta čovjeka nalaze na visini većoj od 2.5 m
iznad tog stajališta, ili su udaljeni 1.25m vodoravno ili niže od stajališta. Znači,
istovremeno dostupnim smatraju se oni dijelovi čija je meĎusobna udaljenost manja od
2.5 m, odnosno 1.25 m. 10
1.2.5 Dopunska zaštita pomoću zaštitnih uređaja diferencijalne
struje
Zaštitni ureĎaji diferencijalne struje (zaštitna strujna sklopka – ZUDS) koriste se
samo kao dopunska zaštita drugim mjerama za zaštitu od direktnog dodira dijelova pod
naponom i to u slučaju otkazivanja jedne od naprijed navedenih vrsta zaštite od
direktnog dodira.
Zaštitna strujna sklopka nema ugradbenu zaštitu od preopterećenja niti od
kratkog spoja. Imajući u vidu da je struja kvara od cca 30 mA bezopasna za čovjekov
organizam, to je i nazivna vrijednost diferencijalne struje definirana na 30 mA.
Upotreba zaštitne strujne sklopke nije dozvoljena kao jedino sredstvo zaštite.
9
Ibid. 52
10
Ibid. 52
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
18 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
1.3 Zaštita od indirektnog dodira
U zaštitu od indirektnog dodira ubrajaju se:
 automatsko isključivanje napona
 izoliranje ili upotreba ureĎaja klase II
 postavljanje u nevodljive prostorije
 lokalno izjednačavanje potencijala bez spajanja sa zemljom
 električno odvajanje
Pod ovom vrstom zaštite podrazumijeva se zaštita ljudi od električnog udara do
kojeg može doći u slučaju kvara i dodira sa vodljivim dijelovima električne instalacije
koji u normalnom pogonu nisu pod naponom. Zaštita se sastoji u ograničavanju
dozvoljenog napona dodira UD.
Dozvoljeni napon dodira UD u normalnim uvjetima je 50 V efektivne vrijednosti
izmjeničnog napona ili 120 V istosmjernog napona. Znači, zaštitni ureĎaj treba
automatski isključiti napajanje strujnog kruga ili opreme u slučaju kvara izmeĎu dijela
pod naponom i izloženog vodljivog dijela, ili zaštitnog vodiča u strujnom krugu, ili
opreme kada očekivani napon dodira prelazi 50 V (AC efektivno), odnosno 120 V (DC
napona), tako da napon dodira ne traje dovoljno dugo da djeluje štetno fiziološki na
čovjeka.
Zaštita automatskim isključenjem napajanja kod indirektnog dodira, pri pojavi
greške u električnoj instalaciji, sprječava udar električne struje na čovjeka. Da bi se
ispunio ovaj zadatak, svaka greška u električnoj instalaciji mora prouzrokovati dovoljno
jaku struju greške, koja će izazvati prekidanje napajanja za dovoljno kratko vrijeme,
koje je nužno za sigurnost ljudi.
 Vrijeme isključenja kvara je u funkciji visine napona dodira koji se javlja na
kućištu ureĎaja. Da bi ova vrsta zaštite bila efikasna, moraju biti ispunjeni
slijedeći uvjeti:
 postojanje zatvorenog strujnog kruga (krug petlje) kroz koji prolazi struja
greške
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
19 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 prekidanje struje greške primjenom prikladnih zaštitnih ureĎaja u manjem ili
jednakom vremenu, koje je propisano za sigurnost ljudi.
Svi dostupni vodljivi dijelovi instalacije moraju biti spojeni sa uzemljenom tačkom
sistema pomoću zaštitnog vodiča, koji takoĎer treba biti uzemljen. U svakoj zgradi
slijedeći vodljivi dijelovi spajaju se na glavni vod za izjednačenje potencijala:
 glavni zaštitni vodič
 glavni vodič uzemljenja ili glavna stezaljka za uzemljenje;
 metalni dijelovi konstrukcija koji se koriste unutar zgrade, npr. plinovod,
vodovod, metalni dijelovi konstrukcije, centralno grijanje i sistem klima
ureĎaja. 11
11
Ibid. 54
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
20 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
2. Projektni zadatak
2.1 Opći podaci
Stambeno-poslovni objekat investitora Karić Farisa lociran je u ulici Bistrik, broj
66 u Sarajevu. Objekat predstavlja stambenu zagradu na sedam etaža. Prvi etažni dio
predstavlja dva identična poslovna prostora u podnožju stambenog objekta, dok ostali
etažni dijelovi predstavljaju stambeni dio objekta investitora. Poslovni prostori mogu
biti različitih namjena npr. prodavnica, kancelarija i sl.
2.2 Projektni zadatak objekta
Potrebno izvršiti izradu projekata elektroinstalacije jake i slabe struje za
stambeno-poslovni prostor koji se nalazi u ulici Bistrik 66 u Sarajevu. Potrebno je
napomenuti da su objekti izgraĎeni prema važećim graĎevinskim nacrtima. Projekat
treba obuhvatiti elektroenergetsku, telekomunikacionu i gromobransku instalaciju za
svaki prostor pojedinačno.
Priključak objekta na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu predvidjeti prema
tehničkim regulativama koje traži Elektroprivreda BiH. Priključak na gradsku
telefonsku mrežu predvidjeti prema tehničkim regulativama koje traži preduzeće PTT
BiH.
Utrošak energije mjeriti odvojeno za stambeni i poslovne prostore i to trofaznim
dvotarifnim brojilima električne energije. U sklopu telekomunikacinih instalacija za
stambeni dio objekta predvidjeti interfon, instalaciju zajedničke RTV antene i
telefonsku instalaciju .U stambenim i poslovnim prostorima predvidjeti potreban broj
priključnih mjesta i rasvjetnih izvoda shodno važećim standardima.
Projekat treba u svojim proračunima obuhvatiti i definisati načine odabira
presjeka provodnika preko odreĎivanja padova napona, te načine odabira zaštitnih
osigurača i njihove primjene. Potrebno je izvršiti proračun i provjeru napona dodira za
TN i TT sistem zaštite u datom stambeno-poslovnom objektu.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
21 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Električne instalacije, u ovom projektu, moraju biti uraĎene u svemu prema :
 Važećim regulativama za izvoĎenje električnih instalacija,
 Standardima BAS,
 Tehničkim uslovima Elektridistribucije BiH,
 Tehničkim uslovima preduzeća PTT BiH,
 Tehničkim uslovima ministarstva za saobraćaj i komunikacije
 Uslovima i tehničkim normativama za projektovanje stambeno-poslovnih
prema preporukama EP BiH.
Zaštitu od previsokog napona dodira predvidjeti u svemu prema zahtjevu
Elektrodistribucije BiH i BAS standardima. Predvidjeti sistem zažtitnog uzemljenja svih
metalnih kućišta u objektu na sabirnicu za izjednačenje potencijala (SIP).
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
22 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
3. Tehnički opis
3.1 Opće
Ovim projektom su obuhvaćene elektroinstalacije za stambeno-poslovni objekat
investitora Karić Farisa.
Projekat je raĎen prema sljedećim stavkama:
 Priloženim arhitektonskim graĎevinskim podlogama
 Važećim tehničkim propisima, preporukama i standardima
 Saglasnostima elektoprivrede BiH i preduzeća PTT BiH.
Objekat predstavlja sedmospratnu zgradu, gdje se na svakom spratu nalazi veliki
stan, dok na meĎuspratovima dva stana manje kvadrature. U prizemlju zgrade će se
nalaziti poslovni prostori. Stan veće kvadrature je trosoban i obuhvata: predsoblje,
kuhinju, trpezariju, dnevni boravak, kupatilo i dvije sobe. PredviĎena su dva poslovna
prostora opće namjene (kancelarije) i svaki se sastoji od sanitarnog čvora i
kancelarijskog prostora. Stambeno-poslovni objekat u ulici Bistrik 66 uraĎen je prema
datim saglasnostima.
Ovim projektom je dato riješenje:
 N.N razvod u objektu
 Instalacije rasvjete
 Instalacije utičnica opće namjene
 Instalacije za priključenje termičkih trošila
 Instalacije za izjednačenje potencijala
 Instalacije slabe struje
 Gromobranska instalacija
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
23 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
3.2 Napajanje električnom energijom i mjerenje
Napajanje objekta električnom energijom vršit će se iz N.N distributivne mreže
u svemu prema uslovima iz elektroenergetske saglasnosti i prema investitorskim
zahtjevima. Napajanje može biti izvršeno u dvije varijante:
 „Priključak izvršiti tako što ćemo dovesti napojni vod PP-Y presjeka 5x120
mm2
, do razvodnog mjernog ormara (RMO/GRO) sa ugraĎenim trofaznim
mjerilom sa spajanjem za postojeći MTK ureĎaj ili uklopni sat. „
 „Priključak izvršiti tako što ćemo poloţiti kabal PP-Y presjeka 5x120 mm2
, do
razvodnog mjernog ormara (RMO/GRO) sa ugraĎenim trofaznim mjerilom sa
spajanjem za postojeći MTK ureĎaj ili uklopni sat.“
U saglasnosti sa elektrodistributivnim preduzećem odabraće se povoljnija varijanta.
3.3 Osnovni elektroenergetski podaci
Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti podnosi se isporučiocu
električne energije prije početka gradnje objekta odnosno pri priključenju novih
potrošača. Isporučilac je dužan odgovoriti na zahtjev za izdavanje elektroenergetske
saglasnosti u roku 30 dana kako je precizirano u čl. 10 . Općih uslova za isporuku
električne energije (Sl. novine F BIH br. 35/99 od 25.08.1999. god.).
IzvoĎenje priključka (vanjskog i unutrašnjeg) na N.N distributivnu mrežu i
formiranje obračunskih mjernih mjesta vrši isporučilac koji ugraĎuje materijal, opremu,
zaštitne i mjerne ureĎaje kako je precizirano u čl. 31 Općih uslova za isporuku
električne energije (Sl. novine F BiH br. 35/99 od 25.08.99.god.).
3.4 Glavni razvodni ormar i mjerenje utroška energije
Glavni razvodni ormar je izraĎen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm i
u obliku je kvadra, a kao zaštita od korozije izvršeno je plastificiranje površina. Pošto se
radi o objektu koji ima više od pet razvodnih tabli, koristit ćemo ormar sa sabirničkim
razvodom. Kućište glavnog razvodnog ormara je povezano na zaštitnu PE sabirnicu
koja je uzemljena i odvojena od nultog (N) provodnika, koja se nalazi sa prednje strane
pri vrhu osiguranog dijela, ali iza zaštitnog poklopca. Postavljamo horizontalnu izvedbu
glavnog razvodnog ormara koji je predviĎen za montažu u zid. Visina glavnog
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
24 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
razvodnog ormara treba da zadovoljava uslov da se mogu postaviti tri brojila jedno
iznad drugog. IzraĎen je od četiri dijela:
 Prvi dio sa glavnom sklopkom,
 Drugi dio sa osiguračima prije brojila i sabirnicama,
 Treći dio sa brojilima za registraciju utroška energije i uklopnim satom
 Četvrti dio sa rednim stezaljkama sa odvodnim kablovima, sabirnicama za
nulti i zaštitni provodnik
Svaki dio ima vrata sa bravom za zaključavanje i premoštenjima izvedenim žicama P/F
1x6mm2
za uspostavljanje električne veze izmeĎu kućišta i vrata. Na dijelu gdje dolazi
glavna sklopka nalazi se stakleni otvor koji se u slučaju nužde razbije da bi se mogla
isključiti instalacija sa mreže. Na vratima dijela u kojim se nalaze brojila, ugraĎeni su
zastakljeni otvori za očitanje utroška električne energije. Svaki dio glavnog razvodnog
ormara je izvoĎen prema propisima „Elektrodistribucije BiH“.
3.5 Razvodne table
Razvodne table su izraĎene od plastičnog kućišta sa poklopcem izraĎenim od
negorive odnosno samogasive plastike, koje su predviĎene za ugradnju u zid.
Postavljamo ih na visinu od najmanje 1.70 m od poda, te na mjestima koja su trajno
suha i zaštićena od mehaničkih udara. U razvodne table potrebno je ugraditi opremu
kako je dato na priloženoj jednopolnoj šemi, a elemente u tabli i samu tablu označiti
lako čitljivom oznakom. Za instalacije velikih stanova potrebno je ugraditi razvodne
tablu sa 11 paralelno vezanih vodova i dva dodatna voda za zvono i rasvjetu u kupatilu,
dok za male stanove sa 8 paralelno vezanih vodova.
Za poslovne prostore potrebno je ugraditi razvodne table sa 8 paralelno vezanih
vodova i dodatnom opremom.
3.6 Instalacije rasvjete, utičnica i izvoda
Instalacija osvjetljenja, stambenog dijela je izvedena vodovima tipa
PP-Y 3 i 4 x 1.5 mm2
, čij je presjek dobijamo nakon proračuna padova napona. Rasvjeta
je predviĎena u svim prostorijama. Upravljanje osvjetljenjem je općenito pomoću
jednopolnih sklopki, a u nekim dijelovima sa serijskim sklopkama. Instalacija poslovnih
prostora predviĎena je istim kablovima čiji su presjeci dobijeni proračunom padova
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
25 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
napona te je potrebno formirati izvode za priključenje rasvjetnog tijela koje treba
završiti grlom E-27 sa sijalicom 60W. Rasvjetna tijela nisu predviĎena i njih će nabaviti
korisnik po vlastitom izboru. Upravljanje je izvedeno sa sklopkama rasporeĎenim po
prostorijama. Sve sklopke postaviti na visinu h=1.5m od poda. Instalacije za električnu
grijalicu, bojler i rasvjetu kupatila uključivati preko indikatorske sklopke u hodniku
stana. Sve instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je ubačen u bužir cijev.
3.6.1 Instalacija utičnica
Instalacija utičnica se sastoji iz monofaznih i trofaznih utičnica sa zaštitnim
kontaktom. Instalacija za monofaznih utičnica je izvedena vodovima PP-Y 3x2.5 mm2
.
Instalacija trofaznih utičnica je izvedena vodovima PP-Y 5x2.5 mm2
. Sve utičnice
postaviti na visinu 0.30 m od poda, osim u kuhinji potrebno je postaviti na visinu 1.1 m
od poda, a u kupatilu 1.70 m od poda, a 60 cm minimalno udaljena od umivaonika. Sve
instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je ubačen u bužir cijev.
3.6.2 Instalacija električnih izvoda za bojlere, grijalice i veš mašinu
Instalacija za bojler, grijalice, veš mašine izvesti kablovima PP-Y 3x2,5mm2
položenih u zid ispod maltera. Sve instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je
ubačen u bužir cijev.
3.7 Izjednačenja potencijala
U mokrim čvorovima i kupatilima predviĎena je instalacija za izjednačenje
potencijala. Sabirnicu za izjednačenje potencijala ćemo povezati sa nultom sabirnicom i
uzemljiti. To se vrši samo u mjernom ormaru i dalje u instalaciji se ne dozvoljava.
Kao dodatna mjera zaštite na dovodu je postavljen zaštitni ureĎaj diferencijalne struje
(FID) sa strujom prorade 30mA. Sva metalna kućišta u kupatilima i mokrim čvorovima
(slavine, odvodi, kada i sl.) povezuju sa vodom P/F 6 mm2
, preko kutije PS-49, sa
zaštitnom sabirnicom u pripadajućoj razvodnoj kutiji. Na taj način sva metalna kućišta
su dovedena na jednak potencijal i zastićeni su korisnici. Kao zaštitu za stambeni
objekat predvidjeti ćemo sistem zaštitnog uzemljenja, koji treba povezati sa sistemom
zaštite kompletnog objekta. Zaštita od preopterećenja i kratkih spojeva predviĎena je
topljivim i automatskim osiguračima.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
26 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
3.8 Instalacije slabe struje
Instalacije slabe struje obuhvataju sljedeće instalacije:
 instalacija telefona,
 instalacija interfona,
 instalacija antenskog sistema.
3.8.1 Instalacija telefona
Instalacije telefona izvesti sa kablom IY/St/Y2x2x0.6mm u JC 11mm pod
ţbuk. Telefonska instalacija završava ugradnim telefonskim podžbuknim utičnicama sa
osampinskim konektorom, na koju se priključuju telefonski aparati. U objektu se
predviĎaju telefonski priključci u svim radnim prostorima pored radnih stolova, dok se
u stambenim objektima predviĎaju telefonski priključci u dnevnim boravcima. Sve
instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je ubačen u bužir cijev.
3.8.2 Instalacija interfona
Interfonska instalacija je izvedena za stambeni objekat i opremljena je
interfonom sistema NV 800. Interfon se sastoji od ulaznog panela, ulaznih vrata sa
električnom bravom, ureĎaja za razgovor i otvaranje ulaznih vrata.
3.8.3 Instalacija antenskog sistema
Antenska instalacija je izvedena koaksijalnim vodom u bužir cijevi. Antenski
sistemi sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. Antene za
VHF i UHF (zemaljske programe) postavljaju se na antenski stup. Antenski stup je
čelični stup visine cca 3 m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim vijcima .
Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mm².
3.9 Gromobranska instalacija
Gromobranska instalacija se sastoji iz od hvataljkih, odvoda, spojnice i mreže
provodnika. Izvršena je pomoću trakastih uzemljivača koji obuhvataju citav obim
objekta.Traka je napravljena od Fe/Zn. Na krovu je promjera 20x3mm2
do mjerne
spojnice, a prema zemlji i u zemlji je promjera 25x4 mm2
. Ispitna spojnica se nalazi na
1.7 m od tla i ugraĎena je na zid.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
27 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
4. Tehnički uslovi
Za izvođenje električnih instalacija objekta:
4.1 Opći uslovi
a. Ovi tehnički uslovi su sastavni dio projekta za montažu električnih i telefonskih
instalacija i takvi su obavezni za izvoĎača
b. Sva instalacije izvest će se u svemu prema priloženim nacrtima, tehničkim
opisom, predračunom, ovim tehničkim uslovima i tehničkim propisima za
izvoĎenje elektroenergetskih instalacija u stambeno-poslovnim prostorima i
drugim tehničkim propisima, zakonima i standardima, a u skladu sa Sl. list R
BIH 2/92.
c. Telefonska instalacija će se izvesti prema propisima i upustvima za izradu
telefonskih pretplatničkih instalacija Generalne direkcije PTT-a.
4.2 Uslovi za materijal i rad
a. Sav materijal upotrebljen za elektroinstalacije mora biti standardiziranog
kvaliteta i izraĎen prema standardima JUS, BAS, DIN.
b. Sva oprema se isporučuje kompletna za montažu i upotrebu, osim ako nije
drugačije navedeno
c. Prije izvoĎenja radova, izvoĎač je dužan da vodi računa o već izvedenim
radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi, pri montaži električnih
instalacija, nepotrebno i usljed nemarnosti i nestručnosti oštetilim, troškove štete
snosit će izvoĎač električnih instalacija.
d. Rušenje i sječenje željezno-armiranih betonskih greda i stubova ne smije se
vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove.
e. U višežilnom izolovanom vodu ili kablu mogu biti provodnici samo jednog
strujnog kruga. Ovaj uslov važi i za signalne i regulacione provodnike.
f. Spajanje i razdvajanje vodova može se vrišiti samo u spojnim i razvodnim
kutijama i ormarima.
g. Metalno zaštitne obloge cijevi i kablova ne smiju biti upotrebljenje kao povratni
provodnici, ni kao provodnici za zaštitno uzemljenje.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
28 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
h. Kablove svih vrsta treba polagati na pravoj liniji vertikalno i
horizontalno.Krivolinijsko polaganje može se vršiti samo izuzetno.Pri
horizontalnom polaganju cijevi moraju imati mali pad prema kutijama. Na
slobodnim krajevima cijevi treba postaviti uvodnice od izolacionog materijala. U
suhim prostorijama provodnici slični kablu mogu se polagati neposredno na zid.
U vlažnim prostorijama mogu se polagati neposredno na zid samo provodnici
čiji je plašt od odgovarajuće vještačke mase.
i. Kablovi položeni u zid ili podu ne smiju se prekrivrati materijalom koji bi ih
nagrizao.
j. Vodovi koji prolaze kroz zid moraju biti mehanički zaštićeni. Kao mehanička
zaštita može se koristiti zaštitna cijev. Postavljanje provodnika i kablova u cijevi
treba da je izvedeno tako da provodnici bez bilo kakvih smetnji mogu izvlačiti.
k. Sklopke i osigurači stavljaju se samo na fazne provodnike.
l. U vlažnim prostorijama može se postaviti samo oprema otporna na vlagu i uticaj
vode.
m. Pri prolazu kroz pregradne zidove, izmeĎu vlažne u suhu prostoriju cijevi teba
polagati tako da u njihove otvore ne može da prodre vlaga i da su postavljene
nagibom prema vlažnoj prostoriji.
n. Spajanje različitih materijala može se vršiti samo preko olovnog podmetača
debljine 2 mm, a nastavljanje provodnika se ne smije vršiti uvrtanjem, već samo
stezaljkama.
o. Provodnici slabe struje moraju se postaviti u zasebne cijevi. Pri paralelnom
polaganju horizontalne vodove jake i slabe struje postaviti na sljedeći način:
Pri vrhu zida polažu se vodovi za telekomunikacije na 10cm, ispod njih polažu
se vodovi energetike.
p. IzvoĎač električnih radova vodi obavezno graĎevinski dnevnik. Sav saobraćaj na
gradilištu izmeĎu nadozrnog organa i izvoĎača radova vrši se preko istoga. Na
početku radova na instalaciji se vrši pregled graĎevinskih radova i stanje se
upiše u dnevnik i konstatuje da li postoje normalni uslovi za pravilno izvoĎenje
radova.
q. Ako se prilikom izvoĎenja radova pokaže potreba za manjim odstupanjem od
glavnog projekta, mora se za svaku promjenu dati pismena saglasnost nadzornog
organa. To se može izvršiti zamjenom odgovarajućeg nacrta u projektu, dopune
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
29 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
projekta ili unošenja u sam projekat ili nacrt ili putem dopisa. Veća odstupanja
mogu se izvoditi samo sa odobrenjem projektanta.
r. Prije nego što se počne sa polaganjem vodova, izvoĎač je dužan da izvrši
obilježavanje na zidu i tavanici i da naznače mjesta za kutije, sklopke i slično.
s. Da bi se omogućilo vezivanje žica, na ulasku u kutije sklopkih, izlaznim
armaturama, utičnicama, razvodnim kutijama, potrebno je ostaviti provodnike
duže 10-15 cm.
t. Svi osigurači moraju biti za nazivni napon od 500V.
u. Zabranjeno krpanje topljenih uložaka osigurača.
v. Razvodne i druge table moraju biti zaštićene okvirom, tako da strana tijela ne
mogu dospjeti iza ploče.
4.3 Uslovi za ispitivanje
a. Sklopke, utičnice i ostale aparate prije postavljanja ispitati na ispravnost.
b. Prilikom ispitivanja električne instalacije, meĎusobni otpor izolacije provodnika
prema zemlji, a kod napona 220V mora iznositi najmanje 200.000 Ohma, a
meĎufazni 380.000 Ohma.
c. Otpor uzemljenja za kućne telefonske centrale ne smije imati veću vrijednost od
10 ohma. Pri nepovoljnom zemljištu dozvoljava se izuzetni otpor uzemljenja do
30 Ohma.
d. Ako se prilikom ispitivanja i pregleda instalacije pokaže da je ista neispravna,
izvoĎač je dužan o svom trošku dovesti u potpuno ispravno stanje.
e. Otpor izolacije izmeĎu provodnika mora iznositi najmanje 20 Megaohma, a
izmeĎu provodnika i zemlje najmanje 6 Megaohma za svaki priključak kadasu
isključeni aparati i izvor struje. Rezultati mjerenja unose se u graĎevinski
dnevnik.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
30 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
4.4 Pogodbeni uslovi
a. Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transporta, montaža,
pripremno završni radovi.
b. IzvoĎač je dužan da prije početka radova provjeri projekat na licu mjesta i da
izvrši potrebne ispravke nastale iz bilo kojeg razloga u saradnji sa nadzornim
organom. TakoĎer je dužan da investitoru ukaže na potrebne dopune i
eventualna racionalnija tehnička rješenja. Manje izmjene u projektu može
izvršiti nadzorni organ. Za veće izmjene potrebna je saglasnost projektanta.
c. Sve otpatke nastale pri izvoĎenju ovih radova izvoĎač je dužan da otkloni sa
gradilišta na mjesto koje odredi nadzorni organ.
d. Za ispravnost radova izvoĎač daje garantni rok prema uslovima iz Ugovora
(minimalno 2 godine).
e. Puštanje instalacije u stalni rad može se obaviti tek po dobijanju dozvole za
upotrebu.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
31 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
5. Proračuni
5.1 Uvodne stavke
U proračunu se koriste sljedeće veličine:
Pinst - Instalisana snaga Jedinica: (W)
fi - Faktor istovremenosti Jedinica: (Bezdimenzionalna)
Pv - Vršno opterećenje Jedinica: (W)
Un - Nazivni napon Jedinica: (V)
cosℓ - Faktor snage Jedinica: (Bezdimenzionalna)
Iv - Vršna struja Jedinica: (A)
S - Presjek vodiča u kablu Jedinica: (mm2
)
l - Dužina kabela Jedinica: (m)
u% - Pad napona na dionici Jedinica: (%)
ρ - specifična otpornost vodiča Jedinica: (Ω mm2
/m)
Vršna snaga se računa po sljedećoj formuli:
Pv = Pi · fi (5.1 − 1)
Maksimalna struja se računa po sljedećoj formuli:
 Za trofazni sistem:
𝑰 𝒗 =
𝑷 𝒗
𝟑 ∙ 𝑼 ∙ 𝐜𝐨𝐬𝓵
(5.1 − 2)
 Za monofazni sistem:
𝑰 𝒗 =
𝑷 𝒗
𝑼 ∙ 𝐜𝐨𝐬𝓵
(5.1 − 3)
Pad napona se računa po sljedećoj formuli:
 Za trofazni sistem:
𝒖% =
𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝝆 ∙ 𝑷 𝒗 ∙ 𝒍
𝑺 ∙ 𝑼 𝟐
(5.1 − 4)
 Za jednofazni sistem:
𝒖% =
𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝝆 ∙ 𝑷 𝒗 ∙ 𝒍
𝑺 ∙ 𝑼 𝟐
(5.1 − 5)
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
32 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
5.2 Proračun presjeka napojnih kablova za identične
poslovne prostore
Polazni podaci: Vrijednosti:
Nazivni napon: Un = 3x220/380 V
Frekvencija: f = 50 Hz
Faktor snage: cosφ = 0.9
Vrsta struje: Naizmjenična
Namjena objekta: Poslovni prostor
Instalisana snaga: Pinst = 14000 W
Faktor istovremenosti: fi = 0.6
Vršna snaga: Pv = 8400 W
Maksimalna struja: Iv = 14.18 A
Struja osigurača u GRO: 3x63/35 A
Napojni kabal GRO – RO2: PP00-Y 5x6 mm2
5.2.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT2
Vršna snaga ovog dijela objekta:
Pv = Pi · fi = 14000 · 0,6 = 8400 W
Vršna struja ovog dijela objekta:
𝐼𝑣 =
𝑃𝑣
3 ∙ 𝑈 ∙ cosℓ
=
7830
3 ∙ 380 ∙ 0.9
= 14.18 𝐴
Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja
jednaka:
𝐼𝑣
′
=
𝐼𝑣
𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙
= 14.18 𝐴
Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9
uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj).
Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati
presjek kabla od 4 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x6 mm² kojem odgovara trajna
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
33 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
struja Itd = 40A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na osnovu
strujnog opterečenja.
Osigurač se dimenzioniše kao:
1.1 𝐼𝑣 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 15.6 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 40 𝐴
Na osnovu tabele 12.15 u KPO/GRO/MRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom
tipa D (tromi osigurač) nominalne struje 35A.
Pad napona ovog dijela objekta:
𝑢% =
100 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑣 ∙ 𝑙
𝑆 ∙ 𝑈2
=
100 ∙ 0.0175 ∙ 8400 ∙ 𝟓
6 ∙ 3802
= 0,0848 % < 3%
Zaključuje se da je odabrani kabel tip PP00-Y 5x6 mm2
zadovoljava i po osnovu
pada napona, pa možemo reći da je projektovani kabal pravilno odabran.
Proračun dimenzionisanja napojnog kabla za sve stanove velike kvadrature koji se
nalaze na spratovima je identičan, pa stoga nećemo vršiti proračun za svaki
pojedinačno.
5.2.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT2)
U poslovnim prostorima objekta koristit ćemo standardizirani tip kabela PP 00. Za
strujne krugove rasvjete koristit ćemo standardizirani presjek kabela od 3x1.5 mm2
, a za
ostale krugove 3x2.5 mm2
. U poslovnom prostoru nalazi se termičko trošilo snage
2000W, čiji je faktor snage cosφ = 1.
U razvodni ormar poslovnog prostora (RO1) se polaže 8 paralelno vezanih
vodova, na osnovu čega se iz tabele za C tip razvoda odreĎuje korekcioni faktor
kpol = 0.7, dok za temperaturni korekcioni faktor uzimamo ktemp = 1.
Za ovaj tip razvoda iz tablice „12.5“ odreĎujemo trajno dozvoljenu struju za
sljedeće presjeke:
 Za presjek 3x1.5 mm2
trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 18.5 A
 Za presjek 3x2.5 mm2
trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 23 A
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
34 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Namjena Pins I S(mm2
) Itd (A) IN (A)
1 Kancelarijske utičnice 1 1200 5.22 2.5 23 16
2 Kancelarijske utičnice 2 1200 5.22 2.5 23 16
3 Trofazna utičnica 3000 3x4.33 2.5 23 3x16
4 Termičko trošilo 2000 8.7 2.5 23 16
5 Osvjetljenje 1 1000 4.34 1.5 23 10
6 Osvjetljenje 2 100 0.434 1.5 18.5 10
7 Osvjetljenje 3 500 2.173 1.5 18.5 10
8 Rezerva 5000 - - - -
BILANS SNAGE
Red. br. L1 L2 L3 L1, L2, L3
1 1200
2 1200
3 3000
4 2000
5 1000
6 100
7 500
8 5000
UKUPNO: 1800 2200 2000 8000
Pv = 14000 · 0.6 = 8400 W
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
35 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
5.3 Proračun presjeka napojnih kablova za identične
stanove na međuspratovima manje kvadrature
Polazni podaci: Vrijednosti:
Nazivni napon: Un = 3x220/380 V
Frekvencija: f = 50 Hz
Faktor snage: cosφ = 0.95
Vrsta struje: Naizmjenična
Namjena objekta: Stambeni
Instalisana snaga: Pinst = 20860 W
Faktor istovremenosti: fi = 0.8
Vršna snaga: Pv = 16688 W
Maksimalna struja: Iv = 26.689 A
Napojni kabal GRO – RO1: PP00-Y 5x6 mm2
5.3.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT3
Vršna snaga ovog dijela objekta:
Pv = Pi · fi = 20860 · 0,8 = 16688 W
Vršna struja ovog dijela objekta:
𝐼𝑣 =
𝑃𝑣
3 ∙ 𝑈 ∙ cosℓ
=
16688
3 ∙ 380 ∙ 0.95
= 26.689 ≈ 27 𝐴
Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja
jednaka:
𝐼𝑣
′
=
𝐼𝑣
𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙
= 26.689 ≈ 27 𝐴
Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9
uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj).
Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati
presjek kabla od 4 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x6 mm² kojem odgovara trajna
struja Itd = 40A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na osnovu
strujnog opterečenja.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
36 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Osigurač se dimenzioniše kao
1.1 𝐼𝑣 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 29.3579 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 40 𝐴
Na osnovu tabele 12.15 u KPO/GRO/MRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom
tipa D (tromi osigurač) nominalne struje 35A.
Pad napona ovog dijela objekta:
𝑢% =
100 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑣 ∙ 𝑙
𝑆 ∙ 𝑈2
=
100 ∙ 0.0175 ∙ 16688 ∙ 𝟒𝟎
6 ∙ 3802
= 1,348 % < 3%
Zaključuje se da je odabrani kabal tip PP00-Y 5x6 mm2
zadovoljava i po osnovu
pada napona, pa možemo reći da je projektovani kabal pravilno odabran. Proračun
dimenzionisanja napojnog kabla za sve stanove velike kvadrature koji se nalaze na
spratovima je identičan, pa stoga nećemo vršiti pojedinačni proračun za svaki od njih
5.3.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT3)
U stanovima manje kvadrature unutar objekta koristit ćemo standardizirani tip
kabela PP 00. Za strujne krugove rasvjete koristit ćemo standardizirani presjek kabela
od 3x1.5 mm2
, a za ostale krugove 3x2.5 mm2
.
U razvodni ormar poslovnog prostora (RO3) se polaže 8 paralelno vezanih
vodova, na osnovu čega se iz tabele za C tip razvoda odreĎuje korekcioni faktor
kpol = 0.7, dok za temperaturni korekcioni faktor uzimamo ktemp = 1.
Za ovaj tip razvoda iz tablice „12.5“ odreĎujemo trajno dozvoljenu struju za
sljedeće presjeke:
 Za presjek 3x1.5 mm2
trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 18.5 A
 Za presjek 3x2.5 mm2
trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 23 A
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
37 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Namjena Pins I S(mm2
) Itd (A) IN (A)
1 Utičnice soba 1600 6.95 2.5 23 16
2 Utičnice dnevni boravak 2400 10.43 2.5 23 16
3 Osvjetljenje 1 60 0.26 2.5 23 16
4 Osvjetljenje 2 400 1.74 2.5 23 16
5 Osvjetljenje 3 900 3.91 2.5 23 16
6 Trofazna utičnica za šporet 5000 3x7.22 2.5 23 3x16
7 Termičko trošilo 3000 13.04 2.5 23 16
8 Bojler 2500 10.87 2.5 23 16
9 Rezerva 5000 - - - -
BILANS SNAGE
Red. br. L1 L2 L3 L1, L2, L3
1 1600
2 2400
3 60
4 400
5 900
6 5000
7 3000
8 2500
9 5000
UKUPNO: 4000 3460 3400 10000
Pv = 20860 · 0.8 = 16688 W
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
38 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
5.4 Proračun presjeka napojnih kablova za identične
stanove na spratovima velike kvadrature
Polazni podaci: Vrijednosti:
Nazivni napon: Un = 3x220/380 V
Frekvencija: f = 50 Hz
Faktor snage: cosφ = 0.95
Vrsta struje: Naizmjenična
Namjena objekta: Stambeni
Instalisana snaga: Pinst = 25000 W
Faktor istovremenosti: fi = 0.7
Vršna snaga: Pv = 17500 W
Maksimalna struja: Iv = 27,987 A
Struja osigurača u GRO: 3x63/35 A
Napojni kabal GRO – RO1: PP00-Y 5x6 mm2
5.4.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT1
Vršna snaga ovog dijela objekta:
Pv = Pi · fi = 25000 · 0,7 = 17500 W
Vršna struja ovog dijela objekta:
𝐼𝑣 =
𝑃𝑣
3 ∙ 𝑈 ∙ cosℓ
=
17500
3 ∙ 380 ∙ 0.95
= 27,987 𝐴
Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja
jednaka:
𝐼𝑣
′
=
𝐼𝑣
𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙
= 27,987 𝐴
Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9
uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj).
Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati
presjek kabla od 4 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x6 mm² kojem odgovara trajna
struja Itd = 40A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na osnovu
strujnog opterečenja.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
39 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Osigurač se dimenzioniše kao:
1.1 𝐼𝑣 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 30,786 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 40 𝐴
Na osnovu tabele 12.15 u KPO/GRO/MRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom
tipa D (tromi osigurač) nominalne struje 35A.
Pad napona ovog dijela objekta:
𝑢% =
100 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑣 ∙ 𝑙
𝑆 ∙ 𝑈2
=
100 ∙ 0.0175 ∙ 17500 ∙ 𝟓𝟎
6 ∙ 3802
= 1,767 % < 3%
Zaključuje se da je odabrani kabal tip PP00-Y 5x6 mm2
zadovoljava i po osnovu
pada napona, pa možemo reći da je projektovani kabal pravilno odabran. Proračun
dimenzionisanja napojnog kabla za sve stanove velike kvadrature koji se nalaze na
spratovima je identičan, pa stoga nećemo vršiti pojedinačni proračun za svaki od njih.
5.4.2 Proračun presjeka kabela u stambenom prostor (RT1)
U stanovima manje kvadrature unutar objekta koristit ćemo standardizirani tip
kabela PP 00. Za strujne krugove rasvjete koristit ćemo standardizirani presjek kabela
od 3x1.5 mm2
, a za ostale krugove 3x2.5 mm2
.
U razvodni ormar poslovnog prostora (RO3) se polaže 11 paralelno vezanih
vodova i dva dodatna voda za zvono i rasvjetu u kupatilu, na osnovu čega se iz
tabele za C tip razvoda odreĎuje korekcioni faktor kpol = 0.7, dok za temperaturni
korekcioni faktor uzimamo ktemp = 1.
Za ovaj tip razvoda iz tablice „12.5“ odreĎujemo trajno dozvoljenu struju za
sljedeće presjeke:
 Za presjek 3x1.5 mm2
trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 18.5 A
 Za presjek 3x2.5 mm2
trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 23 A
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
40 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Namjena Pins I S(mm2
) Itd (A) IN (A)
1 Utičnice mala soba 1200 5.22 2.5 23 16
2 Utičnice druga mala soba +
zvono
1200 5.22 2.5 23 16
3 Utičnice dnevni boravak 1 1200 5.22 2.5 23 16
4 Utičnice dnevni boravak 2 1200 5.22 2.5 23 16
5 Utičnice kuhinja + hodnik 1200 5.22 2.5 23 16
6 Utičnica za veš mašinu 3000 13.04 2.5 23 16
7 Trofazna utičnica za šporet 5000 3x7.22 2.5 23 3x16
8 Termičko trošilo 2500 10.87 2.5 23 16
9 Bojler 2500 10.87 2.5 23 16
10 Osvjetljenje 1 940 + 60 4.34 1.5 18.5 10
11 Rezerva 5000 - - - -
BILANS SNAGE
Red. br. L1 L2 L3 L1, L2, L3
1 1200
2 1200
3 1200
4 1200
5 1200
6 3000
7 5000
8 2500
9 2500
10 940+60
11 5000
UKUPNO: 4800 4700 5500 10000
Pv = 25000 · 0.7 = 17500 W
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
41 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
5.5 Dimenzionisanje kablova za priključak objekta
na trafostanicu
Faktor istovremenosti za dimenzionisanje napojnih vodova kućnih priključaka se računa
po sljedećoj relaciji:
𝑘𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 0.7 ∙ 0.25 +
0.75
𝑛
= 0.7 ∙ 0.25 +
0.75
21
= 0.28956
Gdje se sa n označava broj stanova u priključenom objektu.
Ukupna instalisana snaga cijelog objekta se dobija na osnovu sljedeće relacije:
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑜 = 𝑃𝑖
𝑛
𝑖
= 12 ∙ 20860 + 7 ∙ 25000 + 2 ∙ 14000 = 453320 𝑊
Ukupna istovremena snaga cijelog objekta se dobija na osnovu sljedeče relacije:
𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 = 𝑘𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑜 = 131263,3392 𝑊
Istovremena struja cijelog objekta se dobija kao:
𝐼𝑖𝑠 =
𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜
3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=
131263,3392
3 ∙ 400 ∙ 0.9
= 210.51 𝐴
Gdje se nazivni napon uzima Un = 400V.
Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja
jednaka:
𝐼𝑖𝑠
′
=
𝐼𝑖𝑠
𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙
Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9
uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj). Pa je:
𝐼𝑖𝑠
′
= 210.51 𝐴
Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati
presjek kabla od 95 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x120 mm² kojem odgovara
trajna struja Itd =249A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na
osnovu strujnog opterečenja. Osigurač se dimenzioniše kao:
1,1 ∙ 𝐼𝑖𝑠 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 231,561 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 249 𝐴
U KPO/GRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom tipa D (tromi osigurač)
nominalne struje 250 A.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
42 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
5.6 Provjera padova napona
Padove napona trofaznih potrošača računamo po sljedećoj formuli:
∆𝑢 % =
100 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙
𝑈2
(𝑅1 ∙ cos 𝜑 + 𝑋1 sin 𝜑)
Gdje su R1, X1 aktivni i induktivni otpor po kilometru dužine, respektivno, kabela uzeti
iz tabele.
Padove napona monofaznih potrošača računamo po sljedećoj formuli:
∆𝑢 % =
200 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙
𝑈2
(𝑅1 ∙ cos 𝜑 + 𝑋1 sin 𝜑)
 Na sekciji TS-PMO/GRO (TIP KABLA PP-Y 5x120 mm2
):
Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 0.15 (Ω/km) i X1 = 0.08 (Ω/km). Za
definirani faktor snage cosφ = 0.9 dobija se tgφ = 0.484, a udaljenost do
trafostanice je 50m, pa vrijedi:
∆𝑢1 % =
100 ∙ 453320 ∙ 0.05
4002
0.15 ∙ 0.9 + 0.08 ∙ 0.4358 = 2.4 %
 Na sekciji GRO/RT1 (TIP KABLA PP-Y 5x6 mm2
):
Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 2.98 (Ω/km) i X1 = 0.1 (Ω/km). Za definirani
faktor snage cosφ = 0.95 dobija se tgφ = 0.328, a udaljenost od GRO do RT1 je
50m, pa vrijedi:
∆𝑢2 % =
100 ∙ 25000 ∙ 0.7 ∙ 0.05
4002
2.98 ∙ 0.95 + 0.1 ∙ 0.3122 = 1.56 %
 Na sekciji GRO/RT2 (TIP KABLA PP-Y 5x6 mm2
):
Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 2.98 (Ω/km) i X1 = 0.1 (Ω/km). Za
definirani faktor snage cosφ = 0.9 dobija se tgφ = 0.484, a udaljenost od GRO
do RT2 je 5m (najudaljenija RT), pa vrijedi:
∆𝑢3 % =
100 ∙ 14000 ∙ 0.6 ∙ 0.005
4002
2.98 ∙ 0.9 + 0.1 ∙ 0.4358 = 0.072 %
 Na sekciji GRO/RT3 (TIP KABLA PP-Y 5x6 mm2
):
Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 2.98 (Ω/km) i X1 = 0.1 (Ω/km). Za definirani
faktor snage cosφ = 0.95 dobija se tgφ = 0.328, a udaljenost od GRO do RT3 je
40m (najudaljenija RT)
∆𝑢1 % =
100 ∙ 20860 ∙ 0.8 ∙ 0.04
4002
2.98 ∙ 0.95 + 0.1 ∙ 0.3122 = 1.194 %
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
43 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 Na sekciji RT1/TROŠILO (TIP KABLA PP-Y 5x4 mm2
):
o Strujni krug 1:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.317 = 1.877 %
o Strujni krug 2:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 1200 ∙ 15 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.475 = 2.035 %
o Strujni krug 3:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 1200 ∙ 20 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.634 = 2.194 %
o Strujni krug 4:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.317 = 1.877 %
o Strujni krug 5:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 1200 ∙ 20 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.634 = 2.194 %
o Strujni krug 6:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 3000 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.793 = 2.353 %
o Strujni krug 7:
∆𝑢 % = 1.56 +
100 ∙ 5000 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 3802
= 1.56 + 0.242 = 1.802 %
o Strujni krug 8:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 2500 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.330 = 1.890 %
o Strujni krug 9:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 2500 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.56 + 0.330 = 1.890 %
o Strujni krug 10:
∆𝑢 % = 1.56 +
200 ∙ 1000 ∙ 25 ∙ 0.0175
1.5 ∙ 2302
= 1.56 + 1.105 = 2.662 %
 Na sekciji RT2/TROŠILO (TIP KABLA PP-Y 5x4 mm2
):
o Strujni krug 1:
∆𝑢 % = 0.07 +
200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 0.07 + 0.317 = 0.387 %
o Strujni krug 2:
∆𝑢 % = 0.07 +
200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 0.07 + 0.317 = 0.387 %
o Strujni krug 3:
∆𝑢 % = 0.07 +
100 ∙ 3000 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 3802
= 0.07 + 0.072 = 0.142 %
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
44 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
o Strujni krug 4:
∆𝑢 % = 0.07 +
200 ∙ 2000 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 0.07 + 0.264 = 0.334 %
o Strujni krug 5:
∆𝑢 % = 0.07 +
200 ∙ 1000 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 0.07 + 0.264 = 0.334 %
o Strujni krug 6:
∆𝑢 % = 0.07 +
200 ∙ 100 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 0.07 + 0.0132 = 0.083 %
o Strujni krug 7:
∆𝑢 % = 0.07 +
200 ∙ 500 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 0.07 + 0.066 = 0.136 %
 Na sekciji RT3/TROŠILO (TIP KABLA PP-Y 5x4 mm2
):
o Strujni krug 1:
∆𝑢 % = 1.19 +
200 ∙ 1600 ∙ 10 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.19 + 0.423 = 1.613 %
o Strujni krug 2:
∆𝑢 % = 1.19 +
200 ∙ 2400 ∙ 15 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.19 + 0.952 = 2.142 %
o Strujni krug 3:
∆𝑢 % = 1.19 +
100 ∙ 5000 ∙ 15 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 3802
= 1.19 + 0.363 = 1.553 %
o Strujni krug 4:
∆𝑢 % = 1.19 +
200 ∙ 3000 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.19 + 0.396 = 1.586 %
o Strujni krug 5:
∆𝑢 % = 1.19 +
200 ∙ 400 ∙ 10 ∙ 0.0175
1.5 ∙ 2302
= 1.19 + 0.176 = 1.366 %
o Strujni krug 6:
∆𝑢 % = 1.19 +
200 ∙ 900 ∙ 15 ∙ 0.0175
1.5 ∙ 2302
= 1.19 + 0.595 = 1.785 %
o Strujni krug 7:
∆𝑢 % = 1.19 +
200 ∙ 60 ∙ 5 ∙ 0.0175
1.5 ∙ 3802
= 1.19 + 0.048 = 1.194 %
o Strujni krug 8:
∆𝑢 % = 1.19 +
200 ∙ 2500 ∙ 5 ∙ 0.0175
2.5 ∙ 2302
= 1.19 + 0.330 = 1.520 %
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
45 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
5.7 Projektiranje i provjera zaštite od napona
dodira
5.7.1 Uvod
Napon dodira je napon koji se pojavljuje za vrijeme kvara na izolaciji izmeĎu
istovremeno pristupačnih dijelova. Ovaj termin koristi se samo kada se radi o zaštiti
od indirektnog dodira. Napon kvara je napon koji se pojavljuje u uvjetima kvara na
izolaciji izmeĎu dostupnih vodljivih dijelova ili zemlje. Očekivani napon dodira je
pad napona u vodiču izmeĎu dostupnog vodljivog dijela i referentne tačke, koji
pravi struja kvara. Zaštitni ureĎaj se bira tako da struja kvara osigurava djelovanje u
odreĎenom vremenu „t“.
5.7.2 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TN sistemima
U TN sistemima uzemljena tačka sistema i svi vodljivi dijelovi kućišta
električnih ureĎaja su pomoću zaštitnog vodiča meĎusobno galvanski povezani.
Obično, uzemljena tačka sistema je i neutralna tačka sistema. Ako neutralna tačka
nije raspoloživa ili nije dostupna, jedan fazni vodič može se uzemljiti u
transformatorskoj stanici. U ovom slučaju, fazni vodične smije služiti kao zaštitni
vodič. Zaštitni vodiči moraju biti uzemljeni u/ili blizu odgovarajućeg transformatora
ili generatora. Ako postoje drugi efikasni spojevi sa zemljom, zaštitni vodiči se, po
pravilu, takoĎer spajaju u svim tačkama, gdje god je to moguće. Da se potencijal
zaštitnog vodiča održi što bliže potencijalu neutralne zemlje u slučaju kvara, može
biti potrebno izvršiti uzemljenje u dodatnim tačkama, rasporeĎenim što je moguće
ravnomjernije. Zaštitni vodič, na mjestu ulaza u stambene zgrade ili objekte, po
pravilu se uzemljuje iz istih razloga. 12
Karakteristike zaštitnih uređaja i
impedanse strujnog kruga trebaju biti takve da, u slučaju nastanka
zemljospoja preko zanemarive impedanse, dođe do automatskog prekidanja
napajanja za kratko dozvoljeno vrijeme. Ovo je zadovoljeno ako važi:
𝑍 𝑃𝐾 ∙ 𝐼𝑘 ≤ 𝑈0 (5.7.1 − 1)
12
A. Muharemović i V. Boras „Električne instalacije i mjere sigurnosti“, ETF Sarajevo 2009. str.85
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
46 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Gdje su:
Zpk – impedansa petlje kvara
Ik – struja, koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog ureĎaja za automatsko
isključenje napajanja.
U0 – nazivni napon prema zemlji.
Tamo gdje je osigurano izjednačenje potencijala izmeĎu svih istovremeno
dostupnih vodljivih dijelova, pojava opasnih napona dodira nije vjerovatna u praksi,
pa se tada dozvoljava izostavljanje odreĎivanja uvjeta za zaštitu od indirektnog
dodira za strujne krugove koji se nalaze ispred izjednačenja potencijala. Dopunsko
izjednačenje potencijala nije neophodno ako napon dodira, koji bi se mogao pojaviti
u slučaju kvara, nije viši od Ud koji u općoj praksi iznosi 50V. Ako se upotrebom
osigurača ne mogu ispuniti uvjeti, mora se primjeniti dopunsko izjednačenje
potencijala ili se može primjeniti zaštita pomoću zaštitnog ureĎaja diferencijalne
struje. U TN sistemima mogu se koristiti sljedeći ureĎaji za zaštitu:
o Zaštitni ureĎaj prekomjerne struje (osigurači)
o Zaštitni ureĎaj diferencijalne struje (zaštitna strujna sklopka)
Očekivani napon dodira je onaj napon koji se pojavljuje izmeĎu dostupnog
vodljovog dijela i neutralne tačke i jednak je:
𝑈𝑐 = 𝑍 𝑑 ∙ 𝐼𝑑 (5.7.1 − 2)
U praksi se očekivani napon dodira odreĎuje iz jednostavne formule:
𝑈𝑐 = 𝑈0 ∙
𝑅 𝑝𝑘
𝑍 𝑝𝑘
(5.7.1 − 3)
Gdje su:
Zpk – impedansa petlje kvara
Rpk – otpornost zaštitnog vodiča izmeĎu posmatranog vodljivog dijela i referentne
tačke.
5.7.3 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TT sistemima
Nadstrujna zaštita u TT mrežama provodi se tako da se izvede direktan spoj kućišta
s uzemljivačem ili s uzemljenim dijelovima čime se postiže da pri grešci na izolaciji
putem osigurača dolazi do prekida napajanja. Kod ovog sistema zaštite nema nultog
vodiča, nego je nulti vodič zemlja. Zbog toga su, kod ovih sistema veoma važne
vrijednosti pogonskog i zaštitnog uzemljenja. TakoĎer, za ove sisteme vodič za
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
47 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
kruto uzemljenje zvijezdišta transformatora mora biti dovoljno velikog presjeka da
ne utiče na veličinu struje greške koja kroz njega protiče. Važno je istaknuti da se
kod ovih sistema kvar može zadržati duže vremena, a to opet znači da na mjestu
kvara ne može se zanemariti prijelazna otpornost, čiju je stvarnu vrijednost u praksi
vrlo teško utvrditi. Za razliku od TN sistema za ove sisteme je potrebno uzeti u obzir
nepotpuni kvar. Da bi se uzelo u obzir postojanje ovih kvarova, čija otpornost ne
mora biti poznata, bezbjednost će se postići ako se zahtjeva da očekivani napon
dodidra, odreĎen za struju kvara, ne prelazi utvrĎeni dozvoljeni očekivani napon
dodira, odnosno:
𝑈 𝐷 = 𝑅 𝐴 ∙ 𝐼𝑑 ≤ 𝑈 𝐷 (5.7.1 − 4)
𝐼𝑑 =
𝑈0
𝑅 𝐴 + 𝑅 𝐵
(5.7.1 − 5)
Gdje su:
RA – otpor pogonskog uzemljenja
RB – otpor zaštitnog uzemljenja. 13
5.7.4 Provjera zaštite od napona dodira za objekat
Na objektu ćemo primjeniti TN-C/S sistem zaštite. Osnovna karakteristika ovog
sistema je da su nulti i zaštitni vodič djelimično odvojeni pri čemu se zaštitni i
neutralni vodič pouzdano spajaju u jednoj tački, a zatim se od tog mjesta moraju
potpuno odvojeno voditi. Kod ovog sistema dozvoljena je upotreba slijedećih
zaštitnih ureĎaja:
 prekostrujni zaštitni uređaj, koji reagira na struju greške, koji mora zadovoljavati
uslov:
𝐼𝑑 =
𝑈0
𝑍 𝑃𝐾
≥ 𝑘 ∙ 𝐼 (5.7.1 − 6)
gdje je k koeficijent koji ovisi od potrebnog vremena isključenja ureĎaja
 strujni zaštitni uređaj, koji reagira na struju greške.
Kod primjene ove vrste zaštite mora se ispuniti slijedeći uvjet:
𝐼 𝐶 ≪ 𝐼𝐴
pri čemu je IA>>5 A, a isključenje se mora izvršiti u propisanom vremenu.
13
Ibid. 100-103
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
48 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Slika 5.7.5. Primjena ZUDS u TN-C/S sistemu
Podaci o transformatoru su: 630kVA; 10/0.4kV; 𝑃𝐶𝑢𝑛 =5.0 kW; 𝑃𝐹𝑒0=1 kW; Dyn5;
uk=4%
Pa imamo:
𝑢 𝑟 =
𝑃𝐶𝑢𝑛
𝑆 𝑛
∙ 100 = 0.793 %
𝑢 𝑥 (%) = 𝑢 𝑘
2
(%) − 𝑢 𝑟
2(%) = 3.92 %
Otpornost transformatora iznosi:
𝑅 𝑇 =
𝑃𝐶𝑢𝑛
(
𝑆 𝑛
𝑈 𝑛
)2
= 2.01 mΩ
Reaktansa transformatora iznosi:
𝑋 𝑇 =
𝑢 𝑥 ∗ 𝑈𝑛
2
100 ∗ 𝑆 𝑛
= 9.95 mΩ
Otpornost paralelne grane transformatora iznosi:
𝑅0 =
𝑈𝑛
2
𝑃𝐹𝑒0
=
0.4 ∙ 103 2
1 ∙ 103
= 160 Ω
Otpornost i reaktansa voda TS-KPO/GRO iznose:
𝑅 𝑉0 =
𝑅0 ∙ 𝑙0
103
=
0.15 ∙ 50
103
= 7.5 𝑚Ω 𝑋 𝑉0 =
𝑋0 ∙ 𝑙0
103
=
0.08 ∙ 50
103
= 4 𝑚Ω
Otpornost i reaktansa voda KPO/GRO - RT1 su:
𝑅 𝑉1 =
𝑅2 ∙ 𝑙2
103
=
2.98 ∙ 50
103
= 149 𝑚Ω 𝑋 𝑉1 =
𝑋2 ∙ 𝑙2
103
=
0.1 ∙ 50
103
= 5 𝑚Ω
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
49 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Otpornost i reaktansa voda KPO/GRO - RT2 su:
𝑅 𝑉2 =
𝑅3 ∙ 𝑙3
103
=
2.98 ∙ 5
103
= 14.9 𝑚Ω 𝑋 𝑉2 =
𝑋3 ∙ 𝑙3
103
=
0.1 ∙ 5
103
= 0.5 𝑚Ω
Otpornost i reaktansa voda KPO/GRO – RT3 su:
𝑅 𝑉3 =
𝑅3 ∙ 𝑙3
103
=
2.98 ∙ 40
103
= 119.2 𝑚Ω 𝑋 𝑉3 =
𝑋3 ∙ 𝑙3
103
=
0.1 ∙ 40
103
= 4 𝑚Ω
Reaktanse svih vodova su zanemarivo male u odnosu na otpornosti.
Otpornost vodiča od RT1 do trošila PP-Y 3x2.5 mm2
, uz prosječnu dužinu strujnog
kruga od 10 m:
𝑅 𝑉4 = 𝜌 ∙
𝑙
𝑆
= 0.0175
Ωmm2
m
∙
10 m
2.5 mm2
= 0.07 Ω
Pri ovoj analizi usvajamo da je ukupni otpor čovjeka 1450 Ω, prelazni ulazni otpor Ru je
50Ω, unutrašnji otpora čovjeka Rč je 1300Ω a izlazni prelazni otpora čovjeka Riz 100Ω.
Tabela dobivena na osnovu karakteristike osigurača pokazuju maksimalno
vrijeme trajanja napona dodira:
Vrijeme
trajanja (s)
UAC (V) UDC (V)
 <50 <120
5 50 120
1 75 140
0.5 90 160
0.2 100 175
0.1 150 200
0.05 220 250
0.03 280 310
Tabela 5.7.1. Ovisnost napona dodira za izmjenični i istosmjerni napon od vremena
trajanja
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
50 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Za RO1, ukupna otpornost strujnog kruga se može izračunati prema slici:
Slika 5.7.2. Otpornosti nakon kvara.
𝑍1 = 2.01 + 𝑗9.95 mΩ + 7.5 mΩ + 149 mΩ + 0.07 Ω = 0.2285 + j0.0099 Ω
𝑍2 = 7.5 mΩ + 149 mΩ + 0.07 Ω = 0.2265 Ω
𝑍3 = 2 Ω + 100 Ω + 1300 Ω + 50 Ω = 1452 Ω
Slika 5.7.3. Otpornosti svedene na impedanse.
Z 𝑠 =
𝑍2∙𝑍3
𝑍2+𝑍3
+ 𝑍1 ∙ 𝑅0
𝑍2∙𝑍3
𝑍2+𝑍3
+ 𝑍1 + 𝑅0
=
0.2264 + 0.2285 + j0.0099 ∙ 160
0.2264 + 0.2285 + j0.0099 + 160
𝑍𝑠 =
72.784 + 𝑗1.584
160.454 + j0.0099
=
72.784 + 𝑗1.584
160.454 + j0.0099
∙
160.454 − j0.0099
160.454 − j0.0099
𝑍𝑠 = 0.453 + 0.00983 Ω
Kako je realni dio znatno veći od imaginarnog, uzimamo da je :
𝑍𝑠 = 𝑅𝑠 = 0.453 Ω
Ukupna struja kvara je :
𝐼𝑘 =
𝑈0
𝑍𝑠
=
230
0.453
= 507.726 𝐴
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
51 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Struja greške, koja ide kroz osigurač, je :
𝐼𝑔 = 𝐼𝑘 −
𝑈0
𝑅0
= 507.726 −
230
160
= 507.726 − 1.437 = 506.288 𝐴
Iz termičke karakteristike korištenog osigurača može se očitati u kojem će
vremenu osigurač prekinuti strujni krug ukoliko kroz njega proteče struja kvara od
506.288 A.
𝐼𝑔 =
506.288
35
𝐼𝑛 ≈ 14.46 ∙ 𝐼𝑛
Slika 5.7.4. Otpornosti svedene na impedanse.
Vidimo da će osigurač reagovati prije 4 ms.
Napon izmeĎu metalnog kućišta i neutralne tačke (zvjezdišta) TR je :
𝑈 𝑀𝑁 = 230 − 𝐼𝑔 ∙ 𝑍1
𝑈 𝑀𝑁 = 113.98 − 𝑗5.0125
𝑈 𝑀𝑁 = 113.982 + 5.01252 = 114.09 𝑉
Napon od 114 V smije se zadržati na metalnom kućištu maksimalno 0.1 – 0.2 s. Naš
osigurač će prekinuti struju prije 4 ms, pa zaključujemo da je zaštita efikasna.
Struja kroz čovjeka prije nego prekidač proradi je:
𝐼Č =
114.205
1425
A = 80,006 mA
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
52 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
6. Specifikacija materijala
6.1 Instalacija jake struje
Potrebni materijali: Količina [kom ili m]
1. GRO sa svim elementima prema jednopolnoj šemi. 1 Kom
2. RT sa svim elementima prema jednopolnoj šemi. 21 Kom
3. Napojni Kabel PP00-Y 5x120mm2
-
4. Kabel PP-Y 5x6mm2
-
5. Kabel PP-Y 3x1.5mm2
-
6. Kabel PP-Y 3x2.5mm2
-
7. Kabel PP-Y 5x2.5mm2
-
8. Kabel P/F 6mm2
-
9. Sijalična grla za sijalice snage 100 W + sijalice 234 Kom
10. Sijalična grla za sijalice snage 60 W + sijalice 33 Kom
11. Sijalična grla za sijalice snage 40 W + sijalice 21 Kom
12. Sijalične armature za snage 500 W + sijalice 6 Kom
13. Monofazna šuko utičnica 10/16A-220V 237 Kom
14. Utičnice za priključak trošila snage 3000W 9 Kom
15. Serijske sklopke 47 Kom
16. Jednopolne sklopke 45 Kom
17. Kutija za fiksni spoj trošila 19 Kom
18. Instalaciono zvonce 12 V 50 Hz 7 Kom
19. Transformator 220/12 V 50VA 7 Kom
20. Indikatorski trostruki prekidač 21 Kom
21. Traka za izoliranje i sitni pomoćni pribor 21 Kom
22. Bužir 3x2.5 mm2
-
23. Bužir 3x1.5 mm2
-
24. Bužir 5x2.5 mm2
-
25. Bužir 5x6 mm2
-
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
53 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
6.2 Instalacija slabe struje
Potrebni materijali: Količina [kom ili m]
1. Kabel telefonski IY(ST)Y 2x2x0.6 mm2
-
2. Telefonske utičnice 65 Kom
3. Antenski koaksijalni kabal 400 m
4. Interfonski sistem NV 800 1 Kom
5. Interfonski kabal za navedeni sistem 400 m
6.3 Gromobranska instalacija
Potrebni materijali: Količina [kom ili m]
1. Gromobranska traka Fe/Zn 25x4 500 m
2. Gromobranska traka Fe/Zn 20x3 300 m
3. Nosači traka JUS N.B 4 925 200 Kom
4. Mjerna spojnica traka-traka JUS N.B 4 936 4 Kom
5. Obujmice za oluk JUS N.B 4 914 10 Kom
6. Stezaljke za oluk JUS N.B 4 908 4 Kom
7. Sitni i pomoćni pribor. -
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
54 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
7. Predmjer i predračun radova
7.1 Razvodne table i GRO:
 Nabavka i ugradnja glavnog razvodnog ormara izraĎenog od dva puta dekapiranog
lima sa vratima, elzet bravom i ključem. U tabli je ugraĎena oprema prema
jednopolnoj šemi.
KOM.1 ____3000,00____ ____3000,00____
 Izrada, isporuka i montaža na naznačenom mjestu razvodne table sa oznakom RT-N
(N - broj razvodne table). Tabla je plastično kućište sa poklopcem izraĎeno od
negorive plastike i predviĎena je za ugradnju u zid. U nju ugraditi opremu prema
priloženoj jednopolnoj šemi, a elemente u bateriji i samu tablu označiti
odgovarajućim natpisnim pločicama.
KOM.21 ____400,00____ ____8410,00____
7.2 Instalacija osvjetljenja, utičnica i napojni kabal:
 Nabavka materijala i izrada instalacije običnog, serijskog i naizmjeničnog sijaličnog
mjesta provodnikom PP-Y presjeka 3 i 4x1,5 mm2
, položenim u zid ispod maltera, a
na plafonima na „OG“ odstojne obujmice. Kompletno sa, razvodnim kutijama i
sitnim instalacionim materijalom.
KOM.261 ____30,00____ ____7830,00____
 Nabavka materijala i izrada instalacije „šuko“ monofazne utičnice provodnikom tipa
PP-Y presjeka 3x2.5 mm2
, položenim u zid ispod maltera, sa „šuko“ monofaznim
utišnicama 250V za montažu u zid. Kompletno sa, razvodnim kutijama i sitnim
instalacionim materijalom.
KOM.237 ____30,00____ ____7110,00____
 Nabavka materijala i izrada instalacije „šuko“ monofazne utičnice u kupatilu
provodnikom tipa PP-Y presjeka 3x2.5 mm2
, položenim u zid ispod maltera, sa
„šuko“ monofaznim utišnicama 250V za montažu u zid. Kompletno sa „šuko“
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
55 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
monofaznim utičnicama 250V i 10 A za montažu u zid sa poklopcem, razvodnim
kutijama i sitnim instalacionim materijalom.
KOM.9 ____30,00____ ____270,00____
 Nabavka materijala i izrada instalacije „šuko“ trofazne utičnice u kuhinji
provodnikom tipa PP-Y 5x2,5 mm2
, položenim u zid ispod maltera. Komplet sa
„šuko“ torfaznom utičnicom 500 V, 10 A za montažu u zid, razvodim kutijama i
sitnim instalacionim materijalom.
KOM.21 ____40,00____ ____840,00____
 Nabavka materijala i izrada instalacije za signalizaciju druge tarife na razvodnim
tablama, provodnikom tipa PP-Y presjeka 2x1,5 mm2
, položenim u zid ispod
maltera. Komplet sa povezivanjem i sitnim instalacionim materijalom.
KOM.21 ____21,00____ ____441,00____
 Nabavka materijala i izrada izvoda za bojler i grijalicu provodnikom tipa PP-Y
presjeka 3x2,5 mm2
, položenim u zidu ispod maltera. Komplet sa razvodnim
kutijama i sitnim instalacionim materijalom.
KOM.40 ____24,00____ ____960,00____
 Izrada instalacije za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima realizovana
vodom P/F 6 mm2
. Prosječna dužina voda po jednom čvoru je 15m. Sve komplet sa
kutijom PS-49 i šinom za izjednačenje potencijala.
KOM.21 ____90,00____ ____1890,00____
 Nabavka materijala i izrada instalacije pozivnog zvona provodnikom tipa PP-Y
presjeka 2x1,5 mm2
, položenim u zidu ispod maltera, sa transformatorima. Komplet
sa povezivanjem i sitnim instalacionim materijalom.
KOM.7 ____20,00____ ____140,00____
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
56 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 Nabavka materijala i izrada instalacije napojnog kabla zgrade, provodnikom tipa
PP-Y presjeka 5x120 mm2
, položenim u zemlju. Komplet sa povezivanjem i sitnim
instalacionim materijalom. Kabl se ugraĎuje u zid i dužine je 50m.
KOM.1 ____200,00____ ____200,00____
 Izrada napojnog voda (od GRO do razvodnih tabli) kablom PP00-Y 5x6 mm2
,
položenim u bužirske cijevi u zidu.
KOM.21 ____500,00____ ____500,00____
 Izrada signalnog voda (od GRO do razvodnih tabli) kablom PP-Y 3x1,5 mm2
. Kabal
se ugraĎuje u zid.
KOM.21 ____50,00____ ____1050,00____
 Izvodi rasvjete realizovani kablom PP-Y 3-5x1,5 mm2
.
KOM.261 ____40,00____ ____10440,00____
 Isporuka i montaža instalacionih prekidača (isklopni, serijski, izmjenični) 10A – 220
V za ugradnju u zid.
KOM.92 ____5,00____ ____460,00____
 Kutija za fiksni spoj trošila.
KOM.19 ____10,00____ ____190,00____
 Sijalično grlo E-27 sa sijalicom 60 W.
KOM.33 ____3,00____ ____99,00____
 Nabavka i ugradnja indikatorskog trostrukog prekidača za kupatilo.
KOM.21 ____40,00____ ____840,00____
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
57 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
7.3 Svjetiljke i sijalice
 Nabavka i ugradnja sijalične armature, plafonjera sa opal četvrtastim staklom.
Obračun po komadu.
KOM.234 ____28,00____ ____6552,00____
 Nabavka i ugradnja neonske armature, sa zaštitnom mrežom. Obračun po komadu.
KOM.6 ____50,00____ ____300,00____
 Nabavka i montaža grla sa sijalicama i luster kukama. Obračun po komadu.
KOM.40 ____5,00____ ____200,00____
Rekapitulacija: Iznos u KM
I Razvodne table ukupno: 11410,00
II Instalacija osvjetljenja i utičnica: 33260,00
III Svjetiljke i sijalice: 7052,00
Ukupno: 51722,00
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
58 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
8. Nacrti
1. Razvodna tabla „1“ za stan velike kvadrature. (Br. Nacrta 2)
2. Razvodna tabla „2“ za poslovne prostore. (Br. Nacrta 6)
3. Razvodna tabla „3“ za stan male kvadrature. (Br. Nacrta 9)
4. Plan električne instalacije rasvjete i utičnica za stan velike kvadrature.
(Br. Nacrta 1)
5. Plan telefonske instalacije za stan velike kvadrature. (Br. Nacrta 3)
6. Plan električne instalacije rasvjete i utičnica za poslovne prostore. (Br. Nacrta 4)
7. Plan telefonske instalacije za poslovne prostore. (Br. Nacrta 5)
8. Plan električne instalacije rasvjete i utičnica za stan male kvadrature.
(Br. Nacrta 7)
9. Plan telefonske instalacije za stan male kvadrature. (Br. Nacrta 8)
10. Jednopolna šema glavnog razvodnog ormara objekta – GRO (Br. Nacrta 10)
11. Nacrt gromobranske instalacije objekta (Br. Nacrta 11)
12. Tlocrt gromobranske instalacije objekta (Br. Nacrta 12)
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
59 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
60 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
61 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
62 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
63 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
64 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
65 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
66 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
67 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
68 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
69 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
70 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
71 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
9. Zaključak
Za projektovanje električnih instalacija u poslovno – stambenim zgradama potrebno
je tačno i precizno proučiti projektni zadatak. Pomoću projektnog zadatka odreĎujemo
sve zahtjeve investitora i na osnovu toga vršimo realizaciju projekta. U ovom radu
izvršio sam samostalno projektiranje sedmospratne zgrade, koja se sastoji iz spratova i
meĎuspratova. Na svakom meĎuspratu nalaze se po dva stana manje kvadrature, a na
svakom spratu jedan stan velike kvadrature. U prizemlju zgrade nalaze se poslovni
prostori. Za sve navedene objekte izvršio sam proračun presjeka provodnika, proračun
pada napona, odabir osigurača i proračun napona dodira za tačno definisani sistem
zaštite.
TakoĎer kroz ovaj rad prošao sam kroz sve vrste mogućih zahtjeva za
projektovanje u praksi. Zahtjevi u praksi su najčešće razne vrste poslovnih prostora,
velikih/malih stanova, ali i zahtjevi za projektovanje velikih objekata koji se sastoji od
većeg broja prethodno navedenih stambenih ili poslovnih prostora.
Projektovanjem velikih stambeno-poslovnih prostora možemo primjetiti koliko
je težak i kompleksan posao samog projektanta ili grupe projektanata. Svakako današnji
razvoj tehnologije olakšava projektantima rad. Danas, za projektovanje električnih
instalacija koriste se razne vrste programa, pomoću kojih se olakšava jako kompleksan
i ogroman proračun. Na taj način smanjujemo vrijeme izrade projekta.
Za izradu svog projekta usavršio sam korištenje programskog paketa
„AutoCad“, koji je jedan od najbitnijih programa za sadašnje/buduće generacije
projektanata. Što se tiće budućnosti ovog posla, moje mišljenje je da ona nikad neće
doći u pitanje. Razlog tome proizilazi iz povećane naseljenosti, a time i povećanom
izgradnjom raznih vrsta objekata koji moraju po zakonu imati „Projekat električne i
ostalih instalacija“ da bi se mogao legalizovati objekat.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
72 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
10. Literatura
[1] Muharemović i I. Turković „Zaštita od atmosferskih pražnjenja objekata i ljudi u
aktuelnim meĎunarodnim propisima – Projektiranje i instaliranje“, ETF Sarajevo
2014.
[2] Muharemović i V. Boras „Električne instalacije i mjere sigurnosti“, ETF Sarajevo
2009.
[3] V. Srb „Električne instalacije i niskonaponske mreže“, Tehnička knjiga, Zagreb
1991.
[4] Štošić „Projektovanje i izvoĎenje električnih instalacija“, GraĎevinska knjiga,
Beograd 2008.
[5] Muharemović i I. Turković „Mjere zaštite i metode mjerenja u električnim
mrežama niskog napona“, ETF Sarajevo 2002.
[6] Projekat stambenog prostora u ulici „Bistrik br. 66“, Sarajevo 2002.
[7] Projekat poslovnog prostora u ulici „Avde Smajlovića br. 3a“, Sarajevo 2008.
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
73 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
11. Prilog A – Korištene tabele
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
74 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015
75 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
12. Prilog B – Sistem jedinica
 Internacionalni sistem (SI) osnovnih jedinica:
 Decimalne mjerne jedinice:

Recommandé

Instalações elétricas industriais_slides_parte_i par
Instalações elétricas industriais_slides_parte_iInstalações elétricas industriais_slides_parte_i
Instalações elétricas industriais_slides_parte_iwagner26
3.6K vues67 diapositives
Instalações elétricas industriais_slides_parte_ii par
Instalações elétricas industriais_slides_parte_iiInstalações elétricas industriais_slides_parte_ii
Instalações elétricas industriais_slides_parte_iiJeziel Rodrigues
3.7K vues80 diapositives
Nbr5419 4-sistema eletronicos.pdf par
Nbr5419 4-sistema eletronicos.pdfNbr5419 4-sistema eletronicos.pdf
Nbr5419 4-sistema eletronicos.pdfPaulo H Bueno
16.6K vues99 diapositives
Ge protecao diferencial par
Ge protecao diferencialGe protecao diferencial
Ge protecao diferencialLeonardo Ferreira
1.5K vues12 diapositives
Apostila de comandos elétricos (senai sp) par
Apostila de comandos elétricos (senai  sp)Apostila de comandos elétricos (senai  sp)
Apostila de comandos elétricos (senai sp)Antonio Carlos
47.5K vues158 diapositives
05 amplificador diferencial par
05 amplificador diferencial05 amplificador diferencial
05 amplificador diferencialUniversidade Federal de Santa Catarina
840 vues51 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Maquinas elétricas - aula 01 par
Maquinas elétricas - aula 01Maquinas elétricas - aula 01
Maquinas elétricas - aula 01Rodolfo Lovera
641 vues28 diapositives
Nbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-risco par
Nbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-riscoNbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-risco
Nbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-riscoPaulo H Bueno
21.3K vues116 diapositives
Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger... par
Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger...Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger...
Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger...Paulo H Bueno
30.8K vues77 diapositives
Nbr 5419 (2015) part. 3 par
Nbr 5419 (2015) part. 3Nbr 5419 (2015) part. 3
Nbr 5419 (2015) part. 3Paulo Silva
6K vues61 diapositives
eBook Elementos de Instalações Elétricas Prediais par
eBook Elementos de Instalações Elétricas PrediaiseBook Elementos de Instalações Elétricas Prediais
eBook Elementos de Instalações Elétricas Prediaisautonomo
32.9K vues238 diapositives
Apostila de instalação e manutenção de motores elétricos weg par
Apostila de instalação e manutenção de motores elétricos wegApostila de instalação e manutenção de motores elétricos weg
Apostila de instalação e manutenção de motores elétricos wegClaudio Arkan
17.6K vues90 diapositives

Tendances(20)

Nbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-risco par Paulo H Bueno
Nbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-riscoNbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-risco
Nbr5419 2-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-2-gerenciamento-de-risco
Paulo H Bueno21.3K vues
Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger... par Paulo H Bueno
Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger...Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger...
Nbr 5419-1-2015-protecao-contra-descargas-atmosfericas-parte-1-principios-ger...
Paulo H Bueno30.8K vues
eBook Elementos de Instalações Elétricas Prediais par autonomo
eBook Elementos de Instalações Elétricas PrediaiseBook Elementos de Instalações Elétricas Prediais
eBook Elementos de Instalações Elétricas Prediais
autonomo32.9K vues
Apostila de instalação e manutenção de motores elétricos weg par Claudio Arkan
Apostila de instalação e manutenção de motores elétricos wegApostila de instalação e manutenção de motores elétricos weg
Apostila de instalação e manutenção de motores elétricos weg
Claudio Arkan17.6K vues
Curso ensaios eletricos par fabiofds
Curso ensaios eletricosCurso ensaios eletricos
Curso ensaios eletricos
fabiofds17.1K vues
Apostila senai eletricista_predial_residencial_industrial par jurasantos
Apostila senai eletricista_predial_residencial_industrialApostila senai eletricista_predial_residencial_industrial
Apostila senai eletricista_predial_residencial_industrial
jurasantos2.5K vues
Exercícios eletricidade ii_circuitos_rc_séries_e_rc_paralelo_resolução par Rodrigo Amorim
Exercícios eletricidade ii_circuitos_rc_séries_e_rc_paralelo_resoluçãoExercícios eletricidade ii_circuitos_rc_séries_e_rc_paralelo_resolução
Exercícios eletricidade ii_circuitos_rc_séries_e_rc_paralelo_resolução
Rodrigo Amorim5.5K vues
Weg guia-de-especificacao-de-motores-eletricos-50032749-manual-portugues-br par zetec10
Weg guia-de-especificacao-de-motores-eletricos-50032749-manual-portugues-brWeg guia-de-especificacao-de-motores-eletricos-50032749-manual-portugues-br
Weg guia-de-especificacao-de-motores-eletricos-50032749-manual-portugues-br
zetec103.5K vues
Nbr 14039 instalacoes_eletricas_media_tensao par SFQ Albuquerque
Nbr 14039 instalacoes_eletricas_media_tensaoNbr 14039 instalacoes_eletricas_media_tensao
Nbr 14039 instalacoes_eletricas_media_tensao
SFQ Albuquerque365 vues
LTspiceを活用した平均損失の算出方法 par Tsuyoshi Horigome
LTspiceを活用した平均損失の算出方法LTspiceを活用した平均損失の算出方法
LTspiceを活用した平均損失の算出方法
Tsuyoshi Horigome1.3K vues
Fontes 12V 20A par fabioqwe
Fontes 12V 20AFontes 12V 20A
Fontes 12V 20A
fabioqwe38.8K vues
Nbr iec 61439 1 - 2016 - versão corrigida-2017 - conjuntos de manobra e coman... par EdmilsonNDosSantos
Nbr iec 61439 1 - 2016 - versão corrigida-2017 - conjuntos de manobra e coman...Nbr iec 61439 1 - 2016 - versão corrigida-2017 - conjuntos de manobra e coman...
Nbr iec 61439 1 - 2016 - versão corrigida-2017 - conjuntos de manobra e coman...
EdmilsonNDosSantos3.9K vues
Liga e desliga com um unico botao par Ademir Santos
Liga e desliga com um unico botaoLiga e desliga com um unico botao
Liga e desliga com um unico botao
Ademir Santos3.8K vues
Comandos elétricos par Lucas Lima
Comandos elétricosComandos elétricos
Comandos elétricos
Lucas Lima1.6K vues
Study of NEPLAN Software for Load Flow and Short Faults Analysis تصميم شبكة ت... par Mohamed Abuella
Study of NEPLAN Software for Load Flow and Short Faults Analysis تصميم شبكة ت...Study of NEPLAN Software for Load Flow and Short Faults Analysis تصميم شبكة ت...
Study of NEPLAN Software for Load Flow and Short Faults Analysis تصميم شبكة ت...
Mohamed Abuella918 vues

En vedette

12687eir ppei 0809 par
12687eir ppei 080912687eir ppei 0809
12687eir ppei 0809Samir Salman
5.7K vues32 diapositives
3. sistemi zastita par
3.  sistemi zastita3.  sistemi zastita
3. sistemi zastitaJordan Atanasov
11.4K vues30 diapositives
Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju par
Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju
Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju gordana comic
1.9K vues35 diapositives
Topic 2-topic-31 par
Topic 2-topic-31Topic 2-topic-31
Topic 2-topic-31Samir Salman
650 vues34 diapositives
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS par
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYSUSAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYSDženan Ćelić
556 vues16 diapositives
struja par
strujastruja
strujapcmc123
1.3K vues17 diapositives

En vedette(20)

Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju par gordana comic
Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju
Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju
gordana comic1.9K vues
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS par Dženan Ćelić
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYSUSAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
Dženan Ćelić556 vues
struja par pcmc123
strujastruja
struja
pcmc1231.3K vues
Kablovi i električne instalacije par gworks
Kablovi i električne instalacijeKablovi i električne instalacije
Kablovi i električne instalacije
gworks984 vues
Komenzacija reaktivne elektricne energije par zornik
Komenzacija reaktivne elektricne energijeKomenzacija reaktivne elektricne energije
Komenzacija reaktivne elektricne energije
zornik10.9K vues
10 gromobranska zastita par Wizard TM
10 gromobranska zastita10 gromobranska zastita
10 gromobranska zastita
Wizard TM4.2K vues
заштита од струен удар par Jovanka Ivanova
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен удар
Jovanka Ivanova4.5K vues
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE... par Dženan Ćelić
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...
Dženan Ćelić317 vues
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS par Dženan Ćelić
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONSNEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS
Dženan Ćelić382 vues
Standardni instalacioni elementi par Slavka Čičak
Standardni instalacioni elementiStandardni instalacioni elementi
Standardni instalacioni elementi
Slavka Čičak24.8K vues
Baterijski sistem paljenje par igoriv
Baterijski sistem paljenjeBaterijski sistem paljenje
Baterijski sistem paljenje
igoriv8.5K vues
Električne instalacije i signalni uredjaji par igoriv
Električne instalacije i signalni uredjajiElektrične instalacije i signalni uredjaji
Električne instalacije i signalni uredjaji
igoriv11K vues

Similaire à “Principles of designing electrical installations in business and residential buildings”

(Microsoft word upotreba osciloskopa za mjerenja) par
(Microsoft word  upotreba osciloskopa za mjerenja)(Microsoft word  upotreba osciloskopa za mjerenja)
(Microsoft word upotreba osciloskopa za mjerenja)Ivan Kokic
890 vues64 diapositives
761254.osnove strojarstva par
761254.osnove strojarstva761254.osnove strojarstva
761254.osnove strojarstvaDamir Babic
2.5K vues205 diapositives
M3 vusb 2013 par
M3 vusb 2013M3 vusb 2013
M3 vusb 2013University of Slavonski Brod
161 vues80 diapositives
So6 16 par
So6 16So6 16
So6 16ivanramlj
291 vues13 diapositives
DIPLOMSKI RAD - 2012 par
DIPLOMSKI RAD - 2012DIPLOMSKI RAD - 2012
DIPLOMSKI RAD - 2012Dejvid Varga
7.1K vues82 diapositives

Similaire à “Principles of designing electrical installations in business and residential buildings”(8)

“Principles of designing electrical installations in business and residential buildings”

 • 1. UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU Završni rad I ciklusa studija Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Mentor: Kandidat: Red. prof. dr. Alija Muharemović, dipl. ing. el. Karić Faris Sarajevo, Juli 2015. Godine
 • 2. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 1 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Završni rad – BSc Mentor: Red. prof. dr Alija Muharemović, dipl. ing. el. Kandidat: Faris Karić Tema 7: Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Postavka završnog rada: Za projektovanje električnih instalacija u poslovno - stambenim zgradama definišu se tehnički uslovi za projektovanje elemenata električne instalacije kao obavezujući. Opći uslovi služe projektantima da bi jednoznačnije definisali elemente instalacije koju projektuju. Trebalo bi dati, za svaki dio projekta , tehničke odrednice za projektovanje u smislu proračuna i odabira lokacije elemenata ili dijelova, šeme spajanja, funkcionalno djelovanje itd. Pod odrednicama se podrazumijeva način i postupak proračuna svakog segmenta projekta, definisanje potrebnih parametara, lokacija instaliranja, shema-nacrt, itd. Ciljevi: U ovom radu je potrebno definisati načine odabira presjeka provodnika preko odredjivanja padova napona. Padove napona odrediti za slučajeve trofaznih potrošača (npr. slučajevi pokretanja motora i td. ), za slučajeve jednofaznih potrošača, (uzimati u obzir i reaktivnu komponentu impedanse voda ). Definisati standardizirane padove napona. OdreĎivanje padova napona kod više priključenih potrošača na različitim lokacijama. Na osnovi tehničkih karakteristika osigurača dati detaljno uputstvo o načinu njihovog odabira. Vrste osigurača i njihova primjena. Samostalno projektirati razvodni ormar za priključak sedmospratne zgrade sa po 3. stana po spratu . Za snagu po stanu koristiti uobičajenu tehničku praksu (prosječna ukupna maksimalna snaga je cca 25 kW, računati sa ukupno 15 strujnih kola po stanu, zajednička potrošnja se može računati kao potrošnja 2. stana, mjerno-razvodne ormare stavljati po spratovima, a razvodne ormare stavljati po stanovima, ...)
 • 3. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 2 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima TakoĎer, potrebno je dati osnovne načine proračuna i provjera napona dodira za obadva primjenjiva sistema zaštite (TN i TT) na konkretnom predpostavljenom slučaju. Potrebno je grafički obraditi elemenate u skladu sa uobičajenom tehničkom praksom. Obavezna literatura: 1. A. Muharemović i I. Turković "Zaštita od atmosferskih pražnjenja objekata i ljudi u aktuelnim meĎunarodnim propisima - Projektiranje i instaliranje", ETF Sarajevo 2014. 2. A. Muharemović i V. Boras "Električne instalacije i mjere sigurnosti", ETF Sarajevo 2009. 3. V. Srb „Električne instalacije i niskonaponske mreže“, Tehnička knjiga, Zagreb 1991. Dodatna literatura: Kandidat je dužan samostalno ili u suradnji sa nastavnikom i njegovim suradnicima pribaviti i obraditi dopunsku literaturu. Mentor: _________________________________ Red. prof. dr Alija Muharemović, dipl. ing. el.
 • 4. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 3 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Saţetak Projekat je skup meĎusobno usklaĎenih projekata, kojima se daje tehničko rješenje objekta i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekt, kao i drugih zahtjeva Za projektovanje električnih instalacija u poslovno – stambenim zgradama potrebno je tačno i precizno proučiti projektni zadatak. Pomoću projektnog zadatka odreĎujemo sve zahtjeve investitora i na osnovu toga vršimo realizaciju projekta. Cilj ovog završnog rada jeste davanje čitaocu osnovnih smjernica i podataka s minimalnim brojem potrebnih formula neophodnih za izradu projekta električnih instalacija. Veoma je bitno uraditi kvalitetno dokumentaciju i prema njoj instalirati materijal i opremu u skladu s važećim standardima i propisima iz ove oblasti. Ključne riječi Projekat električne instalacije, presjek provodnika, pad napona, zaštita, napon dodira, sistem uzemljenja. Abstract This project is collection of synchronized projects which have technical solution of the object and it serves to prove fulfillment of important and other demands for the object. For modeling electrical installations in business built buildings it is necessary to precisely and correctly research the project amendment. With help of the project amendment we derive all the necessary demands of the investor and we make the project real. The goal of this graduation paper is to give the reader basic guidelines and data with minimal number of formulae needed for the developing of the project of electrical installations. It is very important to produce the quality documentation and according to it get the material and equipment with the standards and regulations of this area. Key words Electrical installation project, section of the conductors, voltage drops, electrical protection, contact voltage, grounding system.
 • 5. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 4 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima SADRŢAJ 1. Uvod..............................................................................................................10 1.1 Uvod i potrebna dokumentacija...............................................................10 1.1.1 Idejni projekt.................................................................................11 1.1.2 Glavni projekt...............................................................................12 1.1.3 Izvedbeni projekt..........................................................................14 1.1.4 Projekt izvedenog stanja..............................................................14 1.2 Zaštita od direktnog dodira......................................................................15 1.2.1 Zaštita dijelova pod naponom izoliranjem...................................15 1.2.2 Zaštita pregradama ili kućištima.................................................15 1.2.3 Zaštita preprekama.....................................................................17 1.2.4 Zaštita postavljanjem van dohvata rukom..................................17 1.2.5 Dopunska zaštita pomoću zaštitnih uređaja diferencijalne Struje...........................................................................................17 1.3 Zaštita od indirektnog dodira...................................................................18 2. Projektni zadatak...........................................................................................20 2.1 Opći podaci.............................................................................................20 2.2 Projektni zadatak objekta.......................................................................20 3. Tehnički opis.................................................................................................22 3.1 Opće.......................................................................................................22 3.2 Napajanje električnom energijom i mjerenje.......................................23 3.3 Osnovni elektroenergetski podaci.........................................................23 3.4 Glavni razvodni ormar i mjerenje utroška energije.............................23 3.5 Razvodne table......................................................................................24 3.6 Instalacije rasvjete, utičnica i izvoda....................................................24 3.6.1 Instalacija utičnica....................................................................25 3.6.2 Instalacija el. izvoda za bojlere, grijalice i veš mašinu ..........25 3.7 Izjednačenja potencijala...........................................................................25 3.8 Instalacije slabe struje..............................................................................26 3.8.1 Instalacija telefona...................................................................26 3.8.2 Instalacija interfona.................................................................26 3.8.3 Instalacija antenskog sistema..................................................26
 • 6. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 5 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 3.9 Gromobranska instalacija.........................................................................26 4. Tehnički uslovi................................................................................................27 4.1 Opšti uslovi................................................................................................27 4.2 Uslovi za materijal i rad............................................................................27 4.3 Uslovi za ispitivanje..................................................................................29 4.4 Pogodbeni uslovi.......................................................................................30 5. Proračuni.......................................................................................................31 5.1 Uvodne stavke...........................................................................................31 5.2 Proračun presjeka napojnih kablova za identične poslovne prostore.....................................................................................................32 5.2.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT2............32 5.2.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT2)..................32 5.3 Proračun presjeka napojnih kablova za identične stanove na međuspratovima manje kvadrature......................................................35 5.3.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT3...........35 5.3.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT3).................36 5.4 Proračun presjeka napojnih kablova za identične stanove na spratovima velike kvadrature.......................................................................................38 5.4.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT1...........38 5.4.2 Proračun presjeka kabela u stambenom prostor (RT1)..................39 5.5 Dimenzionisanje kablova za priključak objekta na trafostanicu............41 5.6 Provjera padova napona..........................................................................42 5.7 Projektiranje i provjera zaštite od napona dodira...................................45 5.7.1 Uvod.................................................................................................45 5.7.2 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TN sistemima........................45 5.7.3 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TT sistemima.........................46 5.7.4 Provjera zaštite od napona dodira za objekat.................................47 6. Specifikacija materijala..................................................................................52 6.1 Instalacija jake struje................................................................................52 6.2 Instalacija slabe struje...............................................................................53 6.3 Gromobranska instalacija.........................................................................53 7. Predmjer i predračun radova.........................................................................54 7.1 Razvodne table i GRO...............................................................................54
 • 7. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 6 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 7.2 Instalacija osvjetljenja, utičnica i napojni kabal.......................................54 7.3 Svjetiljke i sijalice........................................................................................57 8. Nacrti..............................................................................................................58 9. Zaključak........................................................................................................71 10. Literatura..........................................................................................................72 11. Prilog A – Korištene tabele..............................................................................73 12. Prilog B – Sistem jedinica................................................................................75
 • 8. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 7 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Popis slika i tabela Slika 5.7.5. Primjena ZUDS u TN-C/S sistemu .............................................................47 Tabela 5.7.1. Ovisnost napona dodira za izmjenični i istosmjerni napon od vremena trajanja ............................................................................................................................48 Slika 5.7.2. Otpornosti nakon kvara................................................................................49 Slika 5.7.3. ......................................................................................................................49 Slika 5.7.4. Otpornosti svedene na impedanse................................................................50
 • 9. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 8 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Lista simbola i skraćenica
 • 10. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 9 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 11. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 10 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 1.Uvod 1.1 Uvod i potrebna dokumentacija Projektna dokumentacija je skup različitih studija, projekata, analiza i ostale prateće dokumentacije, kojom se prezentira, provjerava i dokazuje ideja, koja kasnije postaje osnova za njenu pripremu, verifikaciju i realizaciju. U okviru projekta električnih instalacija:  analiziraju se zahtjevi za instalacije i u skladu sa tim koncipira se rješenje uskladu sa ustaljenim principima, normama, propisima i drugim općim i posebnim uvjetima o kojima ovisi ispravnost rješenja,  proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata, dimenzioniranja vodova, elemenata aparata i drugih ureĎaja u sastavu instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, zaštite i dr,  definiraju se nacrti neophodni za korektnu izvedbu instalacije,  preciziraju se veličine i postupci ispitivanja kvalitete ugraĎenog materijala, opreme, ureĎaja i drugog u sastavu instalacije, kvalitete obavljenih radova i funkcije izvedene instalacije. 1 Projekt je pismeni rad kojim se odreĎuju svi potrebni podaci za izvedbu i održavanje objekata u jednom ili svim svojim segmentima. Projekt najčešće definira i naziv objekta, dakle, skup svih pred i investicionih aktivnosti, uključujući i fizičku konstituciju sadržaja i investicione djelatnosti. Projekt je i osnova za okupljanje svih društvenih, privrednih, finansijskih, a često i političkih subjekata, od kojih se očekuje podrška i pomoć (administrativna, organizaciona, tehničko – tehnološka i finansijska), za realizaciju odreĎene zamišljene (ili osmišljene) ideje. Tehnička dokumentacija, prema redosljedu izrade, dijeli se na sljedeće vrste projekata:  idejni projekt,  glavni projekt,  izvedbeni projekt, i  projekt izvedenog stanja. 1 A. Muharemović i V. Boras „Električne instalacije i mjere sigurnosti“, ETF Sarajevo 2009. str.36
 • 12. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 11 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Projekti električnih instalacija obuhvataju slijedeće projekte:  projekt unutrašnje elektroinstalacije (jaka i slaba struja, rasvjeta, ozvučenje, gromobranska zaštita, signalizacija, automatika, telefonija, kablovska TV, vatrodojava i dr),  projekt vanjske elektroinstalacije (trafostanice, visoko i niskonaponska gradska mreža, semaforizacija, javna rasvjeta i dr),  projekt elektroenergetskih postrojenja (dalekovodi, hidro i termoelektrane, industrijska postrojenja i dr. ). 2 1.1.1 Idejni projekt Idejni projekt utvrĎuje opravdanost izgradnje objekta, koncepciju objekta, mikrolokaciju objekta, tehničke i funkcionalne karakteristike, kapacitet, vrijednost objekta, karakteristike održavanja objekta, utjecaj na okoliš i sl. Idejnim se projektom izražava osnovna zamisao o investicionom objektu. Idejni su projekti u pravilu izdvojeni za svaku vrstu električnih instalacija, kao što su elektromotorni pogon, telefonija, rasvjeta, signalizacija itd. U svakom idejnom projektu specifikacijom i troškovnikom obuhvaćena su oprema, ureĎaji, materijal i drugi troškovi izgradnje. Idejni projekt služi kao osnova za razradu tehničke dokumentacije. Idejni projekti za pribavljanje urbanističke saglasnosti sadrţe:  naslov i registraciju pravnog lica koje vrši projektovanje,  projektni zadatak ovjeren od strane investitora,  tehnički opis s dokaznicom površina,  osnovne tehničke proračune,  situaciono rješenje objekta u prostoru,  odgovarajuću grafičku dokumentaciju za izradu tehničke dokumentacije,  grubi predmjer radova, materijala i opreme. 3 2 Ibid. 37 3 Ibid. 37-38
 • 13. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 12 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 1.1.2 Glavni projekt Glavni projekt je skup meĎusobno usklaĎenih projekata, kojima se daje tehničko rješenje objekta i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekt, kao i drugih zahtjeva prema zakonu, posebnim propisima, normama i tehničkim specifikacijama. Glavni projekt ne smije biti u suprotnosti sa idejnim projektom u smislu urbanističko-tehničkih uvjeta. U slučaju da glavni projekat nije uradio projektant idejnog projekta investitor je dužan autoru idejnog projekta dostaviti glavni projekt ili njegov dio radi mišljenja o usklaĎenosti glavnog projekta sa idejnim projektom, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za graĎenje. Glavni projekt, zajedno sa odobrenjem za graĎenjem, investitor je dužan trajno čuvati. Glavni projekt, zavisno od tehničke strukture objekta odnosno radova, može biti izraĎen iz jednog ili više dijelova i obavezno sadrţi:  naziv i registraciju pravnog lica koje vrši projektiranje,  potpise ovlaštenih projektanata za sve dijelove projekta,  projektni zadatak ovjeren od strane investitora,  opće i posebne uvjete, standarde, norme i propise za objekat ili zahvat,  tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina,  predmjer radova, materijala i opreme,  arhitektonski projekt,  graĎevinski projekt,  projekt hidro instalacija,  projekt elektro instalacija,  mašinski projekt,  tehnološki projekt,  projekt vanjskog ureĎenja,  projekt zaštite prirodnog okoliša,  geodetski projekt , itd.  elaborat o gomehaničkim istraživanjima nosivosti temeljnog tla,  elaborat odlaganja otpada,
 • 14. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 13 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima  elaborat zaštite od požara i eksplozije,  elaborat zaštite na radu i dr. 4 Svaki glavni projekt se sastoji od:  sadržaja tekstualnog dijela projekta i  sadržaja grafičkog dijela projekta Sadržaj tekstualnog dijela projekta čine:  Registracija pravnog lica;  Rješenja, potvrde i kontrole;  Projektni zadatak – tender;  Spisak, zakona, normi, standarda i pravilnika;  Mjere zaštite na radu i zaštite od požara;  Tehnički opis;  Proračun;  Predmjer radova i opreme. Sadržaj grafičkog dijela projekta čine:  Napajanje objekta električnom energijom;  Razvodni ureĎaji;  Prekidači;  Instalacija rasvjete;  Instalacija utičnica;  Instalacija kabela;  Jednopolna shema;  Tropolna shema;  Instalacija izjednačenja potencijala;  Gromobranska instalacija;  Instalacija slabe struje; Projekt treba sadržavati samo onoliko nacrta koliko je potrebno da izvoĎač i korisnik mreže i instalacije mogu bez teškoća izvesti ili održavati postrojenje. 4 Ibid. 38-39
 • 15. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 14 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 1.1.3 Izvedbeni projekt Izvedbeni projekat je skup meĎusobno usklaĎenih projekata kojima se detaljnije razraĎuje i dopunjuje izvedbenim detaljima odobreni glavni projekt u svrhu izvoĎenja objekta. Na osnovi izvedbenog projekta pristupa se gradnji, vrši se inspekcijska kontrola graĎenja, tehnički pregled izvedenih radova te izdavanje upotrebne dozvole za objekt. Izbedbeni projekt graĎevine (projekt izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor, odnosnos njegov pravni sljedbenik za vrijeme dok objekt postoji. Izvedbeni projekt nije obavezan za objekt čija razvijena brutograĎevinska površina nije veća od 400 (m2 ). Izvedbeni projekt sadrži sve što i glavni projekt, uz razradu detalja objekta za izvoĎenje (izvedbeni nacrti, armaturni nacrti, zanatski detalji i dr.) usklaĎeni s glavnim projektom, usklaĎeni meĎusobno i s ostalim projektima. Izvedbeni projekat je skup meĎusobno usklaĎenih projekata. 5 1.1.4 Projekt izvedenog stanja Projekt izvedenog stanja je skup meĎusobno usklaĎenih projekata koji se izraĎuju kada se u toku izvoĎenja radova na objektu vrše izmjene i to za one radove i dijelove objekta na kojima je došlo do izmjena u odnosu na prvobitni glavni ili izvedbeni projekt. Projekt izvedbenog stanja treba sadržati sve dopune i promjene prema kojima je objekt izgraĎen. Investitor odnosno korisnik objekta, dužan je taj dokument obavezno čuvati za sve vrijeme dok objekat postoji. 5 Ibid. 39
 • 16. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 15 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 1.2 Zaštita od direktnog dodira Pod direktnim dodirom dijelova pod naponom podrazumijeva se direktni kontakt ljudi sa vodljivim dijelovima električnih ureĎaja, koji su u normalnoj upotrebi pod naponom, uključivo i neutralni vodič (N), ali po pravilu ne i zaštitni (PE) vodič. Spriječavanje direktnog kontakta sa ovim dijelovima strujnog kruga vrši se pomoću:  zaštite dijelova pod naponom izoliranjem  zaštite pregradama ili kućištima  zaštite preprekama  zaštite postavljanjem van dohvata ruke  dopunska zaštite pomoću zaštitnih ureĎaja diferencijalne struje6 1.2.1 Zaštita dijelova pod naponom izoliranjem Izoliranje spriječava svaki dodir s dijelovima električne instalacije koji su u normalnom pogonu pod naponom. Ovi dijelovi strujnog kruga moraju biti potpuno izolirani izolacijom koja se može ukloniti samo njenim oštećenjem. Izolacija mora biti tako izvedena da trajno podnese mehaničke, hemijske, električne i termičke utjecaje, kojima oprema može biti izložena u radu na odgovarajućem naponskom nivou. 7 1.2.2 Zaštita pregradama ili kućištima Pregrade ili kućišta spriječavaju svaki kontakt s dijelovima električne instalacije pod naponom. IEC 60364, odnosno TC 64 MeĎunarodne elektrotehničke komisije, definirali su stepen mehaničke zaštite električnih ureĎaja čiji unutrašnji radni napon ne prelazi 72,5 (V). 6 A. Muharemović i I. Turković „Mjere zaštite i metode mjerenja u električnim mrežama niskog napona“, ETF Sarajevo 2002. str. 50 7 Ibid. 183-185
 • 17. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 16 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Potpuno označavanje mehaničke zaštite izvodi se oznakom koja se sastoji iz tri dijela:  prvi dio oznake je slovni i on je obavezan i unificiran, a označava se velikim latiničnim slovima IP (International Protection)  drugi dio je brojčani i sastoji se od dvije cifre (karakteristične brojke) koje imaju slijedeća značenja: 1) prva karakteristična brojka označava stepen zaštite od prodora stranih tijela kroz otvore zaštitnog kućišta električnog ureĎaja, 2) druga karakteristična brojka označava stepen zaštite od prodora vode kroz zaštitno kućište  treći dio je dopunska slovna oznaka koja nije obavezna. Iza prve brojke (2, 3 ili 4) oznaka L znači da je ureĎaj ispitan na prodor krutih tijela i dodir dijelova pod naponom. Ako nema oznake L, ureĎaj je ispitan samo na prodor krutih tijela. Iza druge brojke slovna oznaka može biti S, M, W i N i ima slijedeća značenja (respektivno): aparat je zaštićen od štetnog prodiranja vode kada je u stanju mirovanja, aparat je zaštićen od štetnog prodiranja vode kada je u pogonu, oprema je prilagoĎena za rad pod posebnim vremenskim uvjetima, oprema se upotrebljava u okolini gdje su potrebni dopunski podaci o prašini i česticama (npr. pilane, kamenolomi). Kada je potrebno ukloniti pregradu, otvoriti kućište ili ukloniti njegove dijelove, moguće je to uraditi samo na jedan od slijedećih načina:  upotrebom ključa ili alata  nakon isključenja napajanja dijelova električne opreme pod naponom, koji suzaštićeni ovim pregradama ili kućištima, s tim da se ponovno uspostavljanje napajanja može ostvariti samo nakon zamjene i ponovnog postavljanja pregrada ili kućišta  umetanjem druge pregrade koja osigurava stepen zaštite najmanje IP2X i spriječava svaki dodir s dijelovima pod naponom, a koja može biti uklonjena samo pomoću ključa ili alata. 8 8 Ibid. 50-52
 • 18. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 17 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 1.2.3 Zaštita preprekama Prepreke spriječavaju slučajan dodir sa dijelovima električne instalacije pod naponom, ali ne i namjeran dodir zaobilaženjem prepreke. Prepreke spriječavaju:  slučajan fizički pristup dijelovima pod naponom,  slučajan dodir dijelova pod naponom za vrijeme rukovanja sa opremom pod naponom pri normalnom radu. Prepreke se mogu ukloniti bez korištenja alata ili ključa, ali moraju biti tako pričvršćene kako bi se spriječilo njihovo slučajno uklanjanje. 9 1.2.4 Zaštita postavljanjem van dohvata rukom Ova vrsta zaštite spriječava samo slučajni dodir sa dijelovima pod naponom. Dijelovi strujnog kruga koji su na različitim potencijalima, a istovremeno dostupni, ne trebaju se nalaziti unutar prostora dohvata rukom (meĎusobno udaljeni 2.5m). U principu, neizolirani dijelovi instalacije i opreme koji se nalaze pod naponom, postavljaju se izvan dohvata rukom. Sa slike se vidi da su izvan dohvata rukom oni dijelovi instalacije koji se od mogućeg stajališta čovjeka nalaze na visini većoj od 2.5 m iznad tog stajališta, ili su udaljeni 1.25m vodoravno ili niže od stajališta. Znači, istovremeno dostupnim smatraju se oni dijelovi čija je meĎusobna udaljenost manja od 2.5 m, odnosno 1.25 m. 10 1.2.5 Dopunska zaštita pomoću zaštitnih uređaja diferencijalne struje Zaštitni ureĎaji diferencijalne struje (zaštitna strujna sklopka – ZUDS) koriste se samo kao dopunska zaštita drugim mjerama za zaštitu od direktnog dodira dijelova pod naponom i to u slučaju otkazivanja jedne od naprijed navedenih vrsta zaštite od direktnog dodira. Zaštitna strujna sklopka nema ugradbenu zaštitu od preopterećenja niti od kratkog spoja. Imajući u vidu da je struja kvara od cca 30 mA bezopasna za čovjekov organizam, to je i nazivna vrijednost diferencijalne struje definirana na 30 mA. Upotreba zaštitne strujne sklopke nije dozvoljena kao jedino sredstvo zaštite. 9 Ibid. 52 10 Ibid. 52
 • 19. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 18 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 1.3 Zaštita od indirektnog dodira U zaštitu od indirektnog dodira ubrajaju se:  automatsko isključivanje napona  izoliranje ili upotreba ureĎaja klase II  postavljanje u nevodljive prostorije  lokalno izjednačavanje potencijala bez spajanja sa zemljom  električno odvajanje Pod ovom vrstom zaštite podrazumijeva se zaštita ljudi od električnog udara do kojeg može doći u slučaju kvara i dodira sa vodljivim dijelovima električne instalacije koji u normalnom pogonu nisu pod naponom. Zaštita se sastoji u ograničavanju dozvoljenog napona dodira UD. Dozvoljeni napon dodira UD u normalnim uvjetima je 50 V efektivne vrijednosti izmjeničnog napona ili 120 V istosmjernog napona. Znači, zaštitni ureĎaj treba automatski isključiti napajanje strujnog kruga ili opreme u slučaju kvara izmeĎu dijela pod naponom i izloženog vodljivog dijela, ili zaštitnog vodiča u strujnom krugu, ili opreme kada očekivani napon dodira prelazi 50 V (AC efektivno), odnosno 120 V (DC napona), tako da napon dodira ne traje dovoljno dugo da djeluje štetno fiziološki na čovjeka. Zaštita automatskim isključenjem napajanja kod indirektnog dodira, pri pojavi greške u električnoj instalaciji, sprječava udar električne struje na čovjeka. Da bi se ispunio ovaj zadatak, svaka greška u električnoj instalaciji mora prouzrokovati dovoljno jaku struju greške, koja će izazvati prekidanje napajanja za dovoljno kratko vrijeme, koje je nužno za sigurnost ljudi.  Vrijeme isključenja kvara je u funkciji visine napona dodira koji se javlja na kućištu ureĎaja. Da bi ova vrsta zaštite bila efikasna, moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:  postojanje zatvorenog strujnog kruga (krug petlje) kroz koji prolazi struja greške
 • 20. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 19 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima  prekidanje struje greške primjenom prikladnih zaštitnih ureĎaja u manjem ili jednakom vremenu, koje je propisano za sigurnost ljudi. Svi dostupni vodljivi dijelovi instalacije moraju biti spojeni sa uzemljenom tačkom sistema pomoću zaštitnog vodiča, koji takoĎer treba biti uzemljen. U svakoj zgradi slijedeći vodljivi dijelovi spajaju se na glavni vod za izjednačenje potencijala:  glavni zaštitni vodič  glavni vodič uzemljenja ili glavna stezaljka za uzemljenje;  metalni dijelovi konstrukcija koji se koriste unutar zgrade, npr. plinovod, vodovod, metalni dijelovi konstrukcije, centralno grijanje i sistem klima ureĎaja. 11 11 Ibid. 54
 • 21. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 20 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 2. Projektni zadatak 2.1 Opći podaci Stambeno-poslovni objekat investitora Karić Farisa lociran je u ulici Bistrik, broj 66 u Sarajevu. Objekat predstavlja stambenu zagradu na sedam etaža. Prvi etažni dio predstavlja dva identična poslovna prostora u podnožju stambenog objekta, dok ostali etažni dijelovi predstavljaju stambeni dio objekta investitora. Poslovni prostori mogu biti različitih namjena npr. prodavnica, kancelarija i sl. 2.2 Projektni zadatak objekta Potrebno izvršiti izradu projekata elektroinstalacije jake i slabe struje za stambeno-poslovni prostor koji se nalazi u ulici Bistrik 66 u Sarajevu. Potrebno je napomenuti da su objekti izgraĎeni prema važećim graĎevinskim nacrtima. Projekat treba obuhvatiti elektroenergetsku, telekomunikacionu i gromobransku instalaciju za svaki prostor pojedinačno. Priključak objekta na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu predvidjeti prema tehničkim regulativama koje traži Elektroprivreda BiH. Priključak na gradsku telefonsku mrežu predvidjeti prema tehničkim regulativama koje traži preduzeće PTT BiH. Utrošak energije mjeriti odvojeno za stambeni i poslovne prostore i to trofaznim dvotarifnim brojilima električne energije. U sklopu telekomunikacinih instalacija za stambeni dio objekta predvidjeti interfon, instalaciju zajedničke RTV antene i telefonsku instalaciju .U stambenim i poslovnim prostorima predvidjeti potreban broj priključnih mjesta i rasvjetnih izvoda shodno važećim standardima. Projekat treba u svojim proračunima obuhvatiti i definisati načine odabira presjeka provodnika preko odreĎivanja padova napona, te načine odabira zaštitnih osigurača i njihove primjene. Potrebno je izvršiti proračun i provjeru napona dodira za TN i TT sistem zaštite u datom stambeno-poslovnom objektu.
 • 22. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 21 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Električne instalacije, u ovom projektu, moraju biti uraĎene u svemu prema :  Važećim regulativama za izvoĎenje električnih instalacija,  Standardima BAS,  Tehničkim uslovima Elektridistribucije BiH,  Tehničkim uslovima preduzeća PTT BiH,  Tehničkim uslovima ministarstva za saobraćaj i komunikacije  Uslovima i tehničkim normativama za projektovanje stambeno-poslovnih prema preporukama EP BiH. Zaštitu od previsokog napona dodira predvidjeti u svemu prema zahtjevu Elektrodistribucije BiH i BAS standardima. Predvidjeti sistem zažtitnog uzemljenja svih metalnih kućišta u objektu na sabirnicu za izjednačenje potencijala (SIP).
 • 23. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 22 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 3. Tehnički opis 3.1 Opće Ovim projektom su obuhvaćene elektroinstalacije za stambeno-poslovni objekat investitora Karić Farisa. Projekat je raĎen prema sljedećim stavkama:  Priloženim arhitektonskim graĎevinskim podlogama  Važećim tehničkim propisima, preporukama i standardima  Saglasnostima elektoprivrede BiH i preduzeća PTT BiH. Objekat predstavlja sedmospratnu zgradu, gdje se na svakom spratu nalazi veliki stan, dok na meĎuspratovima dva stana manje kvadrature. U prizemlju zgrade će se nalaziti poslovni prostori. Stan veće kvadrature je trosoban i obuhvata: predsoblje, kuhinju, trpezariju, dnevni boravak, kupatilo i dvije sobe. PredviĎena su dva poslovna prostora opće namjene (kancelarije) i svaki se sastoji od sanitarnog čvora i kancelarijskog prostora. Stambeno-poslovni objekat u ulici Bistrik 66 uraĎen je prema datim saglasnostima. Ovim projektom je dato riješenje:  N.N razvod u objektu  Instalacije rasvjete  Instalacije utičnica opće namjene  Instalacije za priključenje termičkih trošila  Instalacije za izjednačenje potencijala  Instalacije slabe struje  Gromobranska instalacija
 • 24. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 23 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 3.2 Napajanje električnom energijom i mjerenje Napajanje objekta električnom energijom vršit će se iz N.N distributivne mreže u svemu prema uslovima iz elektroenergetske saglasnosti i prema investitorskim zahtjevima. Napajanje može biti izvršeno u dvije varijante:  „Priključak izvršiti tako što ćemo dovesti napojni vod PP-Y presjeka 5x120 mm2 , do razvodnog mjernog ormara (RMO/GRO) sa ugraĎenim trofaznim mjerilom sa spajanjem za postojeći MTK ureĎaj ili uklopni sat. „  „Priključak izvršiti tako što ćemo poloţiti kabal PP-Y presjeka 5x120 mm2 , do razvodnog mjernog ormara (RMO/GRO) sa ugraĎenim trofaznim mjerilom sa spajanjem za postojeći MTK ureĎaj ili uklopni sat.“ U saglasnosti sa elektrodistributivnim preduzećem odabraće se povoljnija varijanta. 3.3 Osnovni elektroenergetski podaci Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti podnosi se isporučiocu električne energije prije početka gradnje objekta odnosno pri priključenju novih potrošača. Isporučilac je dužan odgovoriti na zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti u roku 30 dana kako je precizirano u čl. 10 . Općih uslova za isporuku električne energije (Sl. novine F BIH br. 35/99 od 25.08.1999. god.). IzvoĎenje priključka (vanjskog i unutrašnjeg) na N.N distributivnu mrežu i formiranje obračunskih mjernih mjesta vrši isporučilac koji ugraĎuje materijal, opremu, zaštitne i mjerne ureĎaje kako je precizirano u čl. 31 Općih uslova za isporuku električne energije (Sl. novine F BiH br. 35/99 od 25.08.99.god.). 3.4 Glavni razvodni ormar i mjerenje utroška energije Glavni razvodni ormar je izraĎen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm i u obliku je kvadra, a kao zaštita od korozije izvršeno je plastificiranje površina. Pošto se radi o objektu koji ima više od pet razvodnih tabli, koristit ćemo ormar sa sabirničkim razvodom. Kućište glavnog razvodnog ormara je povezano na zaštitnu PE sabirnicu koja je uzemljena i odvojena od nultog (N) provodnika, koja se nalazi sa prednje strane pri vrhu osiguranog dijela, ali iza zaštitnog poklopca. Postavljamo horizontalnu izvedbu glavnog razvodnog ormara koji je predviĎen za montažu u zid. Visina glavnog
 • 25. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 24 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima razvodnog ormara treba da zadovoljava uslov da se mogu postaviti tri brojila jedno iznad drugog. IzraĎen je od četiri dijela:  Prvi dio sa glavnom sklopkom,  Drugi dio sa osiguračima prije brojila i sabirnicama,  Treći dio sa brojilima za registraciju utroška energije i uklopnim satom  Četvrti dio sa rednim stezaljkama sa odvodnim kablovima, sabirnicama za nulti i zaštitni provodnik Svaki dio ima vrata sa bravom za zaključavanje i premoštenjima izvedenim žicama P/F 1x6mm2 za uspostavljanje električne veze izmeĎu kućišta i vrata. Na dijelu gdje dolazi glavna sklopka nalazi se stakleni otvor koji se u slučaju nužde razbije da bi se mogla isključiti instalacija sa mreže. Na vratima dijela u kojim se nalaze brojila, ugraĎeni su zastakljeni otvori za očitanje utroška električne energije. Svaki dio glavnog razvodnog ormara je izvoĎen prema propisima „Elektrodistribucije BiH“. 3.5 Razvodne table Razvodne table su izraĎene od plastičnog kućišta sa poklopcem izraĎenim od negorive odnosno samogasive plastike, koje su predviĎene za ugradnju u zid. Postavljamo ih na visinu od najmanje 1.70 m od poda, te na mjestima koja su trajno suha i zaštićena od mehaničkih udara. U razvodne table potrebno je ugraditi opremu kako je dato na priloženoj jednopolnoj šemi, a elemente u tabli i samu tablu označiti lako čitljivom oznakom. Za instalacije velikih stanova potrebno je ugraditi razvodne tablu sa 11 paralelno vezanih vodova i dva dodatna voda za zvono i rasvjetu u kupatilu, dok za male stanove sa 8 paralelno vezanih vodova. Za poslovne prostore potrebno je ugraditi razvodne table sa 8 paralelno vezanih vodova i dodatnom opremom. 3.6 Instalacije rasvjete, utičnica i izvoda Instalacija osvjetljenja, stambenog dijela je izvedena vodovima tipa PP-Y 3 i 4 x 1.5 mm2 , čij je presjek dobijamo nakon proračuna padova napona. Rasvjeta je predviĎena u svim prostorijama. Upravljanje osvjetljenjem je općenito pomoću jednopolnih sklopki, a u nekim dijelovima sa serijskim sklopkama. Instalacija poslovnih prostora predviĎena je istim kablovima čiji su presjeci dobijeni proračunom padova
 • 26. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 25 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima napona te je potrebno formirati izvode za priključenje rasvjetnog tijela koje treba završiti grlom E-27 sa sijalicom 60W. Rasvjetna tijela nisu predviĎena i njih će nabaviti korisnik po vlastitom izboru. Upravljanje je izvedeno sa sklopkama rasporeĎenim po prostorijama. Sve sklopke postaviti na visinu h=1.5m od poda. Instalacije za električnu grijalicu, bojler i rasvjetu kupatila uključivati preko indikatorske sklopke u hodniku stana. Sve instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je ubačen u bužir cijev. 3.6.1 Instalacija utičnica Instalacija utičnica se sastoji iz monofaznih i trofaznih utičnica sa zaštitnim kontaktom. Instalacija za monofaznih utičnica je izvedena vodovima PP-Y 3x2.5 mm2 . Instalacija trofaznih utičnica je izvedena vodovima PP-Y 5x2.5 mm2 . Sve utičnice postaviti na visinu 0.30 m od poda, osim u kuhinji potrebno je postaviti na visinu 1.1 m od poda, a u kupatilu 1.70 m od poda, a 60 cm minimalno udaljena od umivaonika. Sve instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je ubačen u bužir cijev. 3.6.2 Instalacija električnih izvoda za bojlere, grijalice i veš mašinu Instalacija za bojler, grijalice, veš mašine izvesti kablovima PP-Y 3x2,5mm2 položenih u zid ispod maltera. Sve instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je ubačen u bužir cijev. 3.7 Izjednačenja potencijala U mokrim čvorovima i kupatilima predviĎena je instalacija za izjednačenje potencijala. Sabirnicu za izjednačenje potencijala ćemo povezati sa nultom sabirnicom i uzemljiti. To se vrši samo u mjernom ormaru i dalje u instalaciji se ne dozvoljava. Kao dodatna mjera zaštite na dovodu je postavljen zaštitni ureĎaj diferencijalne struje (FID) sa strujom prorade 30mA. Sva metalna kućišta u kupatilima i mokrim čvorovima (slavine, odvodi, kada i sl.) povezuju sa vodom P/F 6 mm2 , preko kutije PS-49, sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućoj razvodnoj kutiji. Na taj način sva metalna kućišta su dovedena na jednak potencijal i zastićeni su korisnici. Kao zaštitu za stambeni objekat predvidjeti ćemo sistem zaštitnog uzemljenja, koji treba povezati sa sistemom zaštite kompletnog objekta. Zaštita od preopterećenja i kratkih spojeva predviĎena je topljivim i automatskim osiguračima.
 • 27. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 26 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 3.8 Instalacije slabe struje Instalacije slabe struje obuhvataju sljedeće instalacije:  instalacija telefona,  instalacija interfona,  instalacija antenskog sistema. 3.8.1 Instalacija telefona Instalacije telefona izvesti sa kablom IY/St/Y2x2x0.6mm u JC 11mm pod ţbuk. Telefonska instalacija završava ugradnim telefonskim podžbuknim utičnicama sa osampinskim konektorom, na koju se priključuju telefonski aparati. U objektu se predviĎaju telefonski priključci u svim radnim prostorima pored radnih stolova, dok se u stambenim objektima predviĎaju telefonski priključci u dnevnim boravcima. Sve instalacije su izvoĎene u podžbuku i svaki vod je ubačen u bužir cijev. 3.8.2 Instalacija interfona Interfonska instalacija je izvedena za stambeni objekat i opremljena je interfonom sistema NV 800. Interfon se sastoji od ulaznog panela, ulaznih vrata sa električnom bravom, ureĎaja za razgovor i otvaranje ulaznih vrata. 3.8.3 Instalacija antenskog sistema Antenska instalacija je izvedena koaksijalnim vodom u bužir cijevi. Antenski sistemi sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. Antene za VHF i UHF (zemaljske programe) postavljaju se na antenski stup. Antenski stup je čelični stup visine cca 3 m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim vijcima . Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mm². 3.9 Gromobranska instalacija Gromobranska instalacija se sastoji iz od hvataljkih, odvoda, spojnice i mreže provodnika. Izvršena je pomoću trakastih uzemljivača koji obuhvataju citav obim objekta.Traka je napravljena od Fe/Zn. Na krovu je promjera 20x3mm2 do mjerne spojnice, a prema zemlji i u zemlji je promjera 25x4 mm2 . Ispitna spojnica se nalazi na 1.7 m od tla i ugraĎena je na zid.
 • 28. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 27 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 4. Tehnički uslovi Za izvođenje električnih instalacija objekta: 4.1 Opći uslovi a. Ovi tehnički uslovi su sastavni dio projekta za montažu električnih i telefonskih instalacija i takvi su obavezni za izvoĎača b. Sva instalacije izvest će se u svemu prema priloženim nacrtima, tehničkim opisom, predračunom, ovim tehničkim uslovima i tehničkim propisima za izvoĎenje elektroenergetskih instalacija u stambeno-poslovnim prostorima i drugim tehničkim propisima, zakonima i standardima, a u skladu sa Sl. list R BIH 2/92. c. Telefonska instalacija će se izvesti prema propisima i upustvima za izradu telefonskih pretplatničkih instalacija Generalne direkcije PTT-a. 4.2 Uslovi za materijal i rad a. Sav materijal upotrebljen za elektroinstalacije mora biti standardiziranog kvaliteta i izraĎen prema standardima JUS, BAS, DIN. b. Sva oprema se isporučuje kompletna za montažu i upotrebu, osim ako nije drugačije navedeno c. Prije izvoĎenja radova, izvoĎač je dužan da vodi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi, pri montaži električnih instalacija, nepotrebno i usljed nemarnosti i nestručnosti oštetilim, troškove štete snosit će izvoĎač električnih instalacija. d. Rušenje i sječenje željezno-armiranih betonskih greda i stubova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove. e. U višežilnom izolovanom vodu ili kablu mogu biti provodnici samo jednog strujnog kruga. Ovaj uslov važi i za signalne i regulacione provodnike. f. Spajanje i razdvajanje vodova može se vrišiti samo u spojnim i razvodnim kutijama i ormarima. g. Metalno zaštitne obloge cijevi i kablova ne smiju biti upotrebljenje kao povratni provodnici, ni kao provodnici za zaštitno uzemljenje.
 • 29. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 28 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima h. Kablove svih vrsta treba polagati na pravoj liniji vertikalno i horizontalno.Krivolinijsko polaganje može se vršiti samo izuzetno.Pri horizontalnom polaganju cijevi moraju imati mali pad prema kutijama. Na slobodnim krajevima cijevi treba postaviti uvodnice od izolacionog materijala. U suhim prostorijama provodnici slični kablu mogu se polagati neposredno na zid. U vlažnim prostorijama mogu se polagati neposredno na zid samo provodnici čiji je plašt od odgovarajuće vještačke mase. i. Kablovi položeni u zid ili podu ne smiju se prekrivrati materijalom koji bi ih nagrizao. j. Vodovi koji prolaze kroz zid moraju biti mehanički zaštićeni. Kao mehanička zaštita može se koristiti zaštitna cijev. Postavljanje provodnika i kablova u cijevi treba da je izvedeno tako da provodnici bez bilo kakvih smetnji mogu izvlačiti. k. Sklopke i osigurači stavljaju se samo na fazne provodnike. l. U vlažnim prostorijama može se postaviti samo oprema otporna na vlagu i uticaj vode. m. Pri prolazu kroz pregradne zidove, izmeĎu vlažne u suhu prostoriju cijevi teba polagati tako da u njihove otvore ne može da prodre vlaga i da su postavljene nagibom prema vlažnoj prostoriji. n. Spajanje različitih materijala može se vršiti samo preko olovnog podmetača debljine 2 mm, a nastavljanje provodnika se ne smije vršiti uvrtanjem, već samo stezaljkama. o. Provodnici slabe struje moraju se postaviti u zasebne cijevi. Pri paralelnom polaganju horizontalne vodove jake i slabe struje postaviti na sljedeći način: Pri vrhu zida polažu se vodovi za telekomunikacije na 10cm, ispod njih polažu se vodovi energetike. p. IzvoĎač električnih radova vodi obavezno graĎevinski dnevnik. Sav saobraćaj na gradilištu izmeĎu nadozrnog organa i izvoĎača radova vrši se preko istoga. Na početku radova na instalaciji se vrši pregled graĎevinskih radova i stanje se upiše u dnevnik i konstatuje da li postoje normalni uslovi za pravilno izvoĎenje radova. q. Ako se prilikom izvoĎenja radova pokaže potreba za manjim odstupanjem od glavnog projekta, mora se za svaku promjenu dati pismena saglasnost nadzornog organa. To se može izvršiti zamjenom odgovarajućeg nacrta u projektu, dopune
 • 30. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 29 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima projekta ili unošenja u sam projekat ili nacrt ili putem dopisa. Veća odstupanja mogu se izvoditi samo sa odobrenjem projektanta. r. Prije nego što se počne sa polaganjem vodova, izvoĎač je dužan da izvrši obilježavanje na zidu i tavanici i da naznače mjesta za kutije, sklopke i slično. s. Da bi se omogućilo vezivanje žica, na ulasku u kutije sklopkih, izlaznim armaturama, utičnicama, razvodnim kutijama, potrebno je ostaviti provodnike duže 10-15 cm. t. Svi osigurači moraju biti za nazivni napon od 500V. u. Zabranjeno krpanje topljenih uložaka osigurača. v. Razvodne i druge table moraju biti zaštićene okvirom, tako da strana tijela ne mogu dospjeti iza ploče. 4.3 Uslovi za ispitivanje a. Sklopke, utičnice i ostale aparate prije postavljanja ispitati na ispravnost. b. Prilikom ispitivanja električne instalacije, meĎusobni otpor izolacije provodnika prema zemlji, a kod napona 220V mora iznositi najmanje 200.000 Ohma, a meĎufazni 380.000 Ohma. c. Otpor uzemljenja za kućne telefonske centrale ne smije imati veću vrijednost od 10 ohma. Pri nepovoljnom zemljištu dozvoljava se izuzetni otpor uzemljenja do 30 Ohma. d. Ako se prilikom ispitivanja i pregleda instalacije pokaže da je ista neispravna, izvoĎač je dužan o svom trošku dovesti u potpuno ispravno stanje. e. Otpor izolacije izmeĎu provodnika mora iznositi najmanje 20 Megaohma, a izmeĎu provodnika i zemlje najmanje 6 Megaohma za svaki priključak kadasu isključeni aparati i izvor struje. Rezultati mjerenja unose se u graĎevinski dnevnik.
 • 31. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 30 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 4.4 Pogodbeni uslovi a. Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transporta, montaža, pripremno završni radovi. b. IzvoĎač je dužan da prije početka radova provjeri projekat na licu mjesta i da izvrši potrebne ispravke nastale iz bilo kojeg razloga u saradnji sa nadzornim organom. TakoĎer je dužan da investitoru ukaže na potrebne dopune i eventualna racionalnija tehnička rješenja. Manje izmjene u projektu može izvršiti nadzorni organ. Za veće izmjene potrebna je saglasnost projektanta. c. Sve otpatke nastale pri izvoĎenju ovih radova izvoĎač je dužan da otkloni sa gradilišta na mjesto koje odredi nadzorni organ. d. Za ispravnost radova izvoĎač daje garantni rok prema uslovima iz Ugovora (minimalno 2 godine). e. Puštanje instalacije u stalni rad može se obaviti tek po dobijanju dozvole za upotrebu.
 • 32. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 31 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 5. Proračuni 5.1 Uvodne stavke U proračunu se koriste sljedeće veličine: Pinst - Instalisana snaga Jedinica: (W) fi - Faktor istovremenosti Jedinica: (Bezdimenzionalna) Pv - Vršno opterećenje Jedinica: (W) Un - Nazivni napon Jedinica: (V) cosℓ - Faktor snage Jedinica: (Bezdimenzionalna) Iv - Vršna struja Jedinica: (A) S - Presjek vodiča u kablu Jedinica: (mm2 ) l - Dužina kabela Jedinica: (m) u% - Pad napona na dionici Jedinica: (%) ρ - specifična otpornost vodiča Jedinica: (Ω mm2 /m) Vršna snaga se računa po sljedećoj formuli: Pv = Pi · fi (5.1 − 1) Maksimalna struja se računa po sljedećoj formuli:  Za trofazni sistem: 𝑰 𝒗 = 𝑷 𝒗 𝟑 ∙ 𝑼 ∙ 𝐜𝐨𝐬𝓵 (5.1 − 2)  Za monofazni sistem: 𝑰 𝒗 = 𝑷 𝒗 𝑼 ∙ 𝐜𝐨𝐬𝓵 (5.1 − 3) Pad napona se računa po sljedećoj formuli:  Za trofazni sistem: 𝒖% = 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝝆 ∙ 𝑷 𝒗 ∙ 𝒍 𝑺 ∙ 𝑼 𝟐 (5.1 − 4)  Za jednofazni sistem: 𝒖% = 𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝝆 ∙ 𝑷 𝒗 ∙ 𝒍 𝑺 ∙ 𝑼 𝟐 (5.1 − 5)
 • 33. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 32 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 5.2 Proračun presjeka napojnih kablova za identične poslovne prostore Polazni podaci: Vrijednosti: Nazivni napon: Un = 3x220/380 V Frekvencija: f = 50 Hz Faktor snage: cosφ = 0.9 Vrsta struje: Naizmjenična Namjena objekta: Poslovni prostor Instalisana snaga: Pinst = 14000 W Faktor istovremenosti: fi = 0.6 Vršna snaga: Pv = 8400 W Maksimalna struja: Iv = 14.18 A Struja osigurača u GRO: 3x63/35 A Napojni kabal GRO – RO2: PP00-Y 5x6 mm2 5.2.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT2 Vršna snaga ovog dijela objekta: Pv = Pi · fi = 14000 · 0,6 = 8400 W Vršna struja ovog dijela objekta: 𝐼𝑣 = 𝑃𝑣 3 ∙ 𝑈 ∙ cosℓ = 7830 3 ∙ 380 ∙ 0.9 = 14.18 𝐴 Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja jednaka: 𝐼𝑣 ′ = 𝐼𝑣 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 14.18 𝐴 Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9 uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj). Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati presjek kabla od 4 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x6 mm² kojem odgovara trajna
 • 34. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 33 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima struja Itd = 40A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na osnovu strujnog opterečenja. Osigurač se dimenzioniše kao: 1.1 𝐼𝑣 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 15.6 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 40 𝐴 Na osnovu tabele 12.15 u KPO/GRO/MRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom tipa D (tromi osigurač) nominalne struje 35A. Pad napona ovog dijela objekta: 𝑢% = 100 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑣 ∙ 𝑙 𝑆 ∙ 𝑈2 = 100 ∙ 0.0175 ∙ 8400 ∙ 𝟓 6 ∙ 3802 = 0,0848 % < 3% Zaključuje se da je odabrani kabel tip PP00-Y 5x6 mm2 zadovoljava i po osnovu pada napona, pa možemo reći da je projektovani kabal pravilno odabran. Proračun dimenzionisanja napojnog kabla za sve stanove velike kvadrature koji se nalaze na spratovima je identičan, pa stoga nećemo vršiti proračun za svaki pojedinačno. 5.2.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT2) U poslovnim prostorima objekta koristit ćemo standardizirani tip kabela PP 00. Za strujne krugove rasvjete koristit ćemo standardizirani presjek kabela od 3x1.5 mm2 , a za ostale krugove 3x2.5 mm2 . U poslovnom prostoru nalazi se termičko trošilo snage 2000W, čiji je faktor snage cosφ = 1. U razvodni ormar poslovnog prostora (RO1) se polaže 8 paralelno vezanih vodova, na osnovu čega se iz tabele za C tip razvoda odreĎuje korekcioni faktor kpol = 0.7, dok za temperaturni korekcioni faktor uzimamo ktemp = 1. Za ovaj tip razvoda iz tablice „12.5“ odreĎujemo trajno dozvoljenu struju za sljedeće presjeke:  Za presjek 3x1.5 mm2 trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 18.5 A  Za presjek 3x2.5 mm2 trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 23 A
 • 35. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 34 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Namjena Pins I S(mm2 ) Itd (A) IN (A) 1 Kancelarijske utičnice 1 1200 5.22 2.5 23 16 2 Kancelarijske utičnice 2 1200 5.22 2.5 23 16 3 Trofazna utičnica 3000 3x4.33 2.5 23 3x16 4 Termičko trošilo 2000 8.7 2.5 23 16 5 Osvjetljenje 1 1000 4.34 1.5 23 10 6 Osvjetljenje 2 100 0.434 1.5 18.5 10 7 Osvjetljenje 3 500 2.173 1.5 18.5 10 8 Rezerva 5000 - - - - BILANS SNAGE Red. br. L1 L2 L3 L1, L2, L3 1 1200 2 1200 3 3000 4 2000 5 1000 6 100 7 500 8 5000 UKUPNO: 1800 2200 2000 8000 Pv = 14000 · 0.6 = 8400 W
 • 36. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 35 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 5.3 Proračun presjeka napojnih kablova za identične stanove na međuspratovima manje kvadrature Polazni podaci: Vrijednosti: Nazivni napon: Un = 3x220/380 V Frekvencija: f = 50 Hz Faktor snage: cosφ = 0.95 Vrsta struje: Naizmjenična Namjena objekta: Stambeni Instalisana snaga: Pinst = 20860 W Faktor istovremenosti: fi = 0.8 Vršna snaga: Pv = 16688 W Maksimalna struja: Iv = 26.689 A Napojni kabal GRO – RO1: PP00-Y 5x6 mm2 5.3.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT3 Vršna snaga ovog dijela objekta: Pv = Pi · fi = 20860 · 0,8 = 16688 W Vršna struja ovog dijela objekta: 𝐼𝑣 = 𝑃𝑣 3 ∙ 𝑈 ∙ cosℓ = 16688 3 ∙ 380 ∙ 0.95 = 26.689 ≈ 27 𝐴 Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja jednaka: 𝐼𝑣 ′ = 𝐼𝑣 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 26.689 ≈ 27 𝐴 Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9 uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj). Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati presjek kabla od 4 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x6 mm² kojem odgovara trajna struja Itd = 40A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na osnovu strujnog opterečenja.
 • 37. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 36 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Osigurač se dimenzioniše kao 1.1 𝐼𝑣 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 29.3579 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 40 𝐴 Na osnovu tabele 12.15 u KPO/GRO/MRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom tipa D (tromi osigurač) nominalne struje 35A. Pad napona ovog dijela objekta: 𝑢% = 100 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑣 ∙ 𝑙 𝑆 ∙ 𝑈2 = 100 ∙ 0.0175 ∙ 16688 ∙ 𝟒𝟎 6 ∙ 3802 = 1,348 % < 3% Zaključuje se da je odabrani kabal tip PP00-Y 5x6 mm2 zadovoljava i po osnovu pada napona, pa možemo reći da je projektovani kabal pravilno odabran. Proračun dimenzionisanja napojnog kabla za sve stanove velike kvadrature koji se nalaze na spratovima je identičan, pa stoga nećemo vršiti pojedinačni proračun za svaki od njih 5.3.2 Proračun presjeka kabela u poslovnom prostoru (RT3) U stanovima manje kvadrature unutar objekta koristit ćemo standardizirani tip kabela PP 00. Za strujne krugove rasvjete koristit ćemo standardizirani presjek kabela od 3x1.5 mm2 , a za ostale krugove 3x2.5 mm2 . U razvodni ormar poslovnog prostora (RO3) se polaže 8 paralelno vezanih vodova, na osnovu čega se iz tabele za C tip razvoda odreĎuje korekcioni faktor kpol = 0.7, dok za temperaturni korekcioni faktor uzimamo ktemp = 1. Za ovaj tip razvoda iz tablice „12.5“ odreĎujemo trajno dozvoljenu struju za sljedeće presjeke:  Za presjek 3x1.5 mm2 trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 18.5 A  Za presjek 3x2.5 mm2 trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 23 A
 • 38. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 37 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Namjena Pins I S(mm2 ) Itd (A) IN (A) 1 Utičnice soba 1600 6.95 2.5 23 16 2 Utičnice dnevni boravak 2400 10.43 2.5 23 16 3 Osvjetljenje 1 60 0.26 2.5 23 16 4 Osvjetljenje 2 400 1.74 2.5 23 16 5 Osvjetljenje 3 900 3.91 2.5 23 16 6 Trofazna utičnica za šporet 5000 3x7.22 2.5 23 3x16 7 Termičko trošilo 3000 13.04 2.5 23 16 8 Bojler 2500 10.87 2.5 23 16 9 Rezerva 5000 - - - - BILANS SNAGE Red. br. L1 L2 L3 L1, L2, L3 1 1600 2 2400 3 60 4 400 5 900 6 5000 7 3000 8 2500 9 5000 UKUPNO: 4000 3460 3400 10000 Pv = 20860 · 0.8 = 16688 W
 • 39. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 38 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 5.4 Proračun presjeka napojnih kablova za identične stanove na spratovima velike kvadrature Polazni podaci: Vrijednosti: Nazivni napon: Un = 3x220/380 V Frekvencija: f = 50 Hz Faktor snage: cosφ = 0.95 Vrsta struje: Naizmjenična Namjena objekta: Stambeni Instalisana snaga: Pinst = 25000 W Faktor istovremenosti: fi = 0.7 Vršna snaga: Pv = 17500 W Maksimalna struja: Iv = 27,987 A Struja osigurača u GRO: 3x63/35 A Napojni kabal GRO – RO1: PP00-Y 5x6 mm2 5.4.1 Proračun presjeka kabela i izbor osigurača od GRO – RT1 Vršna snaga ovog dijela objekta: Pv = Pi · fi = 25000 · 0,7 = 17500 W Vršna struja ovog dijela objekta: 𝐼𝑣 = 𝑃𝑣 3 ∙ 𝑈 ∙ cosℓ = 17500 3 ∙ 380 ∙ 0.95 = 27,987 𝐴 Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja jednaka: 𝐼𝑣 ′ = 𝐼𝑣 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 27,987 𝐴 Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9 uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj). Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati presjek kabla od 4 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x6 mm² kojem odgovara trajna struja Itd = 40A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na osnovu strujnog opterečenja.
 • 40. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 39 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Osigurač se dimenzioniše kao: 1.1 𝐼𝑣 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 30,786 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 40 𝐴 Na osnovu tabele 12.15 u KPO/GRO/MRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom tipa D (tromi osigurač) nominalne struje 35A. Pad napona ovog dijela objekta: 𝑢% = 100 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑣 ∙ 𝑙 𝑆 ∙ 𝑈2 = 100 ∙ 0.0175 ∙ 17500 ∙ 𝟓𝟎 6 ∙ 3802 = 1,767 % < 3% Zaključuje se da je odabrani kabal tip PP00-Y 5x6 mm2 zadovoljava i po osnovu pada napona, pa možemo reći da je projektovani kabal pravilno odabran. Proračun dimenzionisanja napojnog kabla za sve stanove velike kvadrature koji se nalaze na spratovima je identičan, pa stoga nećemo vršiti pojedinačni proračun za svaki od njih. 5.4.2 Proračun presjeka kabela u stambenom prostor (RT1) U stanovima manje kvadrature unutar objekta koristit ćemo standardizirani tip kabela PP 00. Za strujne krugove rasvjete koristit ćemo standardizirani presjek kabela od 3x1.5 mm2 , a za ostale krugove 3x2.5 mm2 . U razvodni ormar poslovnog prostora (RO3) se polaže 11 paralelno vezanih vodova i dva dodatna voda za zvono i rasvjetu u kupatilu, na osnovu čega se iz tabele za C tip razvoda odreĎuje korekcioni faktor kpol = 0.7, dok za temperaturni korekcioni faktor uzimamo ktemp = 1. Za ovaj tip razvoda iz tablice „12.5“ odreĎujemo trajno dozvoljenu struju za sljedeće presjeke:  Za presjek 3x1.5 mm2 trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 18.5 A  Za presjek 3x2.5 mm2 trajno dozvoljena struja iznosi Itd = 23 A
 • 41. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 40 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Namjena Pins I S(mm2 ) Itd (A) IN (A) 1 Utičnice mala soba 1200 5.22 2.5 23 16 2 Utičnice druga mala soba + zvono 1200 5.22 2.5 23 16 3 Utičnice dnevni boravak 1 1200 5.22 2.5 23 16 4 Utičnice dnevni boravak 2 1200 5.22 2.5 23 16 5 Utičnice kuhinja + hodnik 1200 5.22 2.5 23 16 6 Utičnica za veš mašinu 3000 13.04 2.5 23 16 7 Trofazna utičnica za šporet 5000 3x7.22 2.5 23 3x16 8 Termičko trošilo 2500 10.87 2.5 23 16 9 Bojler 2500 10.87 2.5 23 16 10 Osvjetljenje 1 940 + 60 4.34 1.5 18.5 10 11 Rezerva 5000 - - - - BILANS SNAGE Red. br. L1 L2 L3 L1, L2, L3 1 1200 2 1200 3 1200 4 1200 5 1200 6 3000 7 5000 8 2500 9 2500 10 940+60 11 5000 UKUPNO: 4800 4700 5500 10000 Pv = 25000 · 0.7 = 17500 W
 • 42. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 41 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 5.5 Dimenzionisanje kablova za priključak objekta na trafostanicu Faktor istovremenosti za dimenzionisanje napojnih vodova kućnih priključaka se računa po sljedećoj relaciji: 𝑘𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 0.7 ∙ 0.25 + 0.75 𝑛 = 0.7 ∙ 0.25 + 0.75 21 = 0.28956 Gdje se sa n označava broj stanova u priključenom objektu. Ukupna instalisana snaga cijelog objekta se dobija na osnovu sljedeće relacije: 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑜 = 𝑃𝑖 𝑛 𝑖 = 12 ∙ 20860 + 7 ∙ 25000 + 2 ∙ 14000 = 453320 𝑊 Ukupna istovremena snaga cijelog objekta se dobija na osnovu sljedeče relacije: 𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 = 𝑘𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑜 = 131263,3392 𝑊 Istovremena struja cijelog objekta se dobija kao: 𝐼𝑖𝑠 = 𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 131263,3392 3 ∙ 400 ∙ 0.9 = 210.51 𝐴 Gdje se nazivni napon uzima Un = 400V. Nakon uzimanja u obzir faktor polaganja kabela i faktor temperature,onda je struja jednaka: 𝐼𝑖𝑠 ′ = 𝐼𝑖𝑠 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 Obzirom da imamo jedan kabal tipa C, uzimamo da je 𝑘 𝑝𝑜𝑙 = 1, a iz tabele 12.9 uzimamo da je 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 (da obuhvatimo najnepovoljniji slučaj). Pa je: 𝐼𝑖𝑠 ′ = 210.51 𝐴 Prema tabeli 12.5 za strujno opterećenje kablova u trofaznom sistemu, možemo odabrati presjek kabla od 95 mm², ali se odabire kabal PP00-Y 5x120 mm² kojem odgovara trajna struja Itd =249A. Izabrani napojni kabal u potpunosti zadovoljava uslov na osnovu strujnog opterečenja. Osigurač se dimenzioniše kao: 1,1 ∙ 𝐼𝑖𝑠 < 𝐼 𝑁 < 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑘 𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝐼𝑡𝑑 ⇒ 231,561 𝐴 < 𝐼 𝑁 < 249 𝐴 U KPO/GRO se usvaja osigurač sa topljivim umetkom tipa D (tromi osigurač) nominalne struje 250 A.
 • 43. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 42 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 5.6 Provjera padova napona Padove napona trofaznih potrošača računamo po sljedećoj formuli: ∆𝑢 % = 100 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙 𝑈2 (𝑅1 ∙ cos 𝜑 + 𝑋1 sin 𝜑) Gdje su R1, X1 aktivni i induktivni otpor po kilometru dužine, respektivno, kabela uzeti iz tabele. Padove napona monofaznih potrošača računamo po sljedećoj formuli: ∆𝑢 % = 200 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙 𝑈2 (𝑅1 ∙ cos 𝜑 + 𝑋1 sin 𝜑)  Na sekciji TS-PMO/GRO (TIP KABLA PP-Y 5x120 mm2 ): Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 0.15 (Ω/km) i X1 = 0.08 (Ω/km). Za definirani faktor snage cosφ = 0.9 dobija se tgφ = 0.484, a udaljenost do trafostanice je 50m, pa vrijedi: ∆𝑢1 % = 100 ∙ 453320 ∙ 0.05 4002 0.15 ∙ 0.9 + 0.08 ∙ 0.4358 = 2.4 %  Na sekciji GRO/RT1 (TIP KABLA PP-Y 5x6 mm2 ): Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 2.98 (Ω/km) i X1 = 0.1 (Ω/km). Za definirani faktor snage cosφ = 0.95 dobija se tgφ = 0.328, a udaljenost od GRO do RT1 je 50m, pa vrijedi: ∆𝑢2 % = 100 ∙ 25000 ∙ 0.7 ∙ 0.05 4002 2.98 ∙ 0.95 + 0.1 ∙ 0.3122 = 1.56 %  Na sekciji GRO/RT2 (TIP KABLA PP-Y 5x6 mm2 ): Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 2.98 (Ω/km) i X1 = 0.1 (Ω/km). Za definirani faktor snage cosφ = 0.9 dobija se tgφ = 0.484, a udaljenost od GRO do RT2 je 5m (najudaljenija RT), pa vrijedi: ∆𝑢3 % = 100 ∙ 14000 ∙ 0.6 ∙ 0.005 4002 2.98 ∙ 0.9 + 0.1 ∙ 0.4358 = 0.072 %  Na sekciji GRO/RT3 (TIP KABLA PP-Y 5x6 mm2 ): Iz tabele 12.12 uzima se da je R1 = 2.98 (Ω/km) i X1 = 0.1 (Ω/km). Za definirani faktor snage cosφ = 0.95 dobija se tgφ = 0.328, a udaljenost od GRO do RT3 je 40m (najudaljenija RT) ∆𝑢1 % = 100 ∙ 20860 ∙ 0.8 ∙ 0.04 4002 2.98 ∙ 0.95 + 0.1 ∙ 0.3122 = 1.194 %
 • 44. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 43 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima  Na sekciji RT1/TROŠILO (TIP KABLA PP-Y 5x4 mm2 ): o Strujni krug 1: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.317 = 1.877 % o Strujni krug 2: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 1200 ∙ 15 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.475 = 2.035 % o Strujni krug 3: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 1200 ∙ 20 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.634 = 2.194 % o Strujni krug 4: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.317 = 1.877 % o Strujni krug 5: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 1200 ∙ 20 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.634 = 2.194 % o Strujni krug 6: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 3000 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.793 = 2.353 % o Strujni krug 7: ∆𝑢 % = 1.56 + 100 ∙ 5000 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 3802 = 1.56 + 0.242 = 1.802 % o Strujni krug 8: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 2500 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.330 = 1.890 % o Strujni krug 9: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 2500 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.56 + 0.330 = 1.890 % o Strujni krug 10: ∆𝑢 % = 1.56 + 200 ∙ 1000 ∙ 25 ∙ 0.0175 1.5 ∙ 2302 = 1.56 + 1.105 = 2.662 %  Na sekciji RT2/TROŠILO (TIP KABLA PP-Y 5x4 mm2 ): o Strujni krug 1: ∆𝑢 % = 0.07 + 200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 0.07 + 0.317 = 0.387 % o Strujni krug 2: ∆𝑢 % = 0.07 + 200 ∙ 1200 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 0.07 + 0.317 = 0.387 % o Strujni krug 3: ∆𝑢 % = 0.07 + 100 ∙ 3000 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 3802 = 0.07 + 0.072 = 0.142 %
 • 45. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 44 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima o Strujni krug 4: ∆𝑢 % = 0.07 + 200 ∙ 2000 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 0.07 + 0.264 = 0.334 % o Strujni krug 5: ∆𝑢 % = 0.07 + 200 ∙ 1000 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 0.07 + 0.264 = 0.334 % o Strujni krug 6: ∆𝑢 % = 0.07 + 200 ∙ 100 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 0.07 + 0.0132 = 0.083 % o Strujni krug 7: ∆𝑢 % = 0.07 + 200 ∙ 500 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 0.07 + 0.066 = 0.136 %  Na sekciji RT3/TROŠILO (TIP KABLA PP-Y 5x4 mm2 ): o Strujni krug 1: ∆𝑢 % = 1.19 + 200 ∙ 1600 ∙ 10 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.19 + 0.423 = 1.613 % o Strujni krug 2: ∆𝑢 % = 1.19 + 200 ∙ 2400 ∙ 15 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.19 + 0.952 = 2.142 % o Strujni krug 3: ∆𝑢 % = 1.19 + 100 ∙ 5000 ∙ 15 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 3802 = 1.19 + 0.363 = 1.553 % o Strujni krug 4: ∆𝑢 % = 1.19 + 200 ∙ 3000 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.19 + 0.396 = 1.586 % o Strujni krug 5: ∆𝑢 % = 1.19 + 200 ∙ 400 ∙ 10 ∙ 0.0175 1.5 ∙ 2302 = 1.19 + 0.176 = 1.366 % o Strujni krug 6: ∆𝑢 % = 1.19 + 200 ∙ 900 ∙ 15 ∙ 0.0175 1.5 ∙ 2302 = 1.19 + 0.595 = 1.785 % o Strujni krug 7: ∆𝑢 % = 1.19 + 200 ∙ 60 ∙ 5 ∙ 0.0175 1.5 ∙ 3802 = 1.19 + 0.048 = 1.194 % o Strujni krug 8: ∆𝑢 % = 1.19 + 200 ∙ 2500 ∙ 5 ∙ 0.0175 2.5 ∙ 2302 = 1.19 + 0.330 = 1.520 %
 • 46. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 45 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 5.7 Projektiranje i provjera zaštite od napona dodira 5.7.1 Uvod Napon dodira je napon koji se pojavljuje za vrijeme kvara na izolaciji izmeĎu istovremeno pristupačnih dijelova. Ovaj termin koristi se samo kada se radi o zaštiti od indirektnog dodira. Napon kvara je napon koji se pojavljuje u uvjetima kvara na izolaciji izmeĎu dostupnih vodljivih dijelova ili zemlje. Očekivani napon dodira je pad napona u vodiču izmeĎu dostupnog vodljivog dijela i referentne tačke, koji pravi struja kvara. Zaštitni ureĎaj se bira tako da struja kvara osigurava djelovanje u odreĎenom vremenu „t“. 5.7.2 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TN sistemima U TN sistemima uzemljena tačka sistema i svi vodljivi dijelovi kućišta električnih ureĎaja su pomoću zaštitnog vodiča meĎusobno galvanski povezani. Obično, uzemljena tačka sistema je i neutralna tačka sistema. Ako neutralna tačka nije raspoloživa ili nije dostupna, jedan fazni vodič može se uzemljiti u transformatorskoj stanici. U ovom slučaju, fazni vodične smije služiti kao zaštitni vodič. Zaštitni vodiči moraju biti uzemljeni u/ili blizu odgovarajućeg transformatora ili generatora. Ako postoje drugi efikasni spojevi sa zemljom, zaštitni vodiči se, po pravilu, takoĎer spajaju u svim tačkama, gdje god je to moguće. Da se potencijal zaštitnog vodiča održi što bliže potencijalu neutralne zemlje u slučaju kvara, može biti potrebno izvršiti uzemljenje u dodatnim tačkama, rasporeĎenim što je moguće ravnomjernije. Zaštitni vodič, na mjestu ulaza u stambene zgrade ili objekte, po pravilu se uzemljuje iz istih razloga. 12 Karakteristike zaštitnih uređaja i impedanse strujnog kruga trebaju biti takve da, u slučaju nastanka zemljospoja preko zanemarive impedanse, dođe do automatskog prekidanja napajanja za kratko dozvoljeno vrijeme. Ovo je zadovoljeno ako važi: 𝑍 𝑃𝐾 ∙ 𝐼𝑘 ≤ 𝑈0 (5.7.1 − 1) 12 A. Muharemović i V. Boras „Električne instalacije i mjere sigurnosti“, ETF Sarajevo 2009. str.85
 • 47. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 46 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Gdje su: Zpk – impedansa petlje kvara Ik – struja, koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog ureĎaja za automatsko isključenje napajanja. U0 – nazivni napon prema zemlji. Tamo gdje je osigurano izjednačenje potencijala izmeĎu svih istovremeno dostupnih vodljivih dijelova, pojava opasnih napona dodira nije vjerovatna u praksi, pa se tada dozvoljava izostavljanje odreĎivanja uvjeta za zaštitu od indirektnog dodira za strujne krugove koji se nalaze ispred izjednačenja potencijala. Dopunsko izjednačenje potencijala nije neophodno ako napon dodira, koji bi se mogao pojaviti u slučaju kvara, nije viši od Ud koji u općoj praksi iznosi 50V. Ako se upotrebom osigurača ne mogu ispuniti uvjeti, mora se primjeniti dopunsko izjednačenje potencijala ili se može primjeniti zaštita pomoću zaštitnog ureĎaja diferencijalne struje. U TN sistemima mogu se koristiti sljedeći ureĎaji za zaštitu: o Zaštitni ureĎaj prekomjerne struje (osigurači) o Zaštitni ureĎaj diferencijalne struje (zaštitna strujna sklopka) Očekivani napon dodira je onaj napon koji se pojavljuje izmeĎu dostupnog vodljovog dijela i neutralne tačke i jednak je: 𝑈𝑐 = 𝑍 𝑑 ∙ 𝐼𝑑 (5.7.1 − 2) U praksi se očekivani napon dodira odreĎuje iz jednostavne formule: 𝑈𝑐 = 𝑈0 ∙ 𝑅 𝑝𝑘 𝑍 𝑝𝑘 (5.7.1 − 3) Gdje su: Zpk – impedansa petlje kvara Rpk – otpornost zaštitnog vodiča izmeĎu posmatranog vodljivog dijela i referentne tačke. 5.7.3 Upotreba zaštitne strujne sklopke u TT sistemima Nadstrujna zaštita u TT mrežama provodi se tako da se izvede direktan spoj kućišta s uzemljivačem ili s uzemljenim dijelovima čime se postiže da pri grešci na izolaciji putem osigurača dolazi do prekida napajanja. Kod ovog sistema zaštite nema nultog vodiča, nego je nulti vodič zemlja. Zbog toga su, kod ovih sistema veoma važne vrijednosti pogonskog i zaštitnog uzemljenja. TakoĎer, za ove sisteme vodič za
 • 48. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 47 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima kruto uzemljenje zvijezdišta transformatora mora biti dovoljno velikog presjeka da ne utiče na veličinu struje greške koja kroz njega protiče. Važno je istaknuti da se kod ovih sistema kvar može zadržati duže vremena, a to opet znači da na mjestu kvara ne može se zanemariti prijelazna otpornost, čiju je stvarnu vrijednost u praksi vrlo teško utvrditi. Za razliku od TN sistema za ove sisteme je potrebno uzeti u obzir nepotpuni kvar. Da bi se uzelo u obzir postojanje ovih kvarova, čija otpornost ne mora biti poznata, bezbjednost će se postići ako se zahtjeva da očekivani napon dodidra, odreĎen za struju kvara, ne prelazi utvrĎeni dozvoljeni očekivani napon dodira, odnosno: 𝑈 𝐷 = 𝑅 𝐴 ∙ 𝐼𝑑 ≤ 𝑈 𝐷 (5.7.1 − 4) 𝐼𝑑 = 𝑈0 𝑅 𝐴 + 𝑅 𝐵 (5.7.1 − 5) Gdje su: RA – otpor pogonskog uzemljenja RB – otpor zaštitnog uzemljenja. 13 5.7.4 Provjera zaštite od napona dodira za objekat Na objektu ćemo primjeniti TN-C/S sistem zaštite. Osnovna karakteristika ovog sistema je da su nulti i zaštitni vodič djelimično odvojeni pri čemu se zaštitni i neutralni vodič pouzdano spajaju u jednoj tački, a zatim se od tog mjesta moraju potpuno odvojeno voditi. Kod ovog sistema dozvoljena je upotreba slijedećih zaštitnih ureĎaja:  prekostrujni zaštitni uređaj, koji reagira na struju greške, koji mora zadovoljavati uslov: 𝐼𝑑 = 𝑈0 𝑍 𝑃𝐾 ≥ 𝑘 ∙ 𝐼 (5.7.1 − 6) gdje je k koeficijent koji ovisi od potrebnog vremena isključenja ureĎaja  strujni zaštitni uređaj, koji reagira na struju greške. Kod primjene ove vrste zaštite mora se ispuniti slijedeći uvjet: 𝐼 𝐶 ≪ 𝐼𝐴 pri čemu je IA>>5 A, a isključenje se mora izvršiti u propisanom vremenu. 13 Ibid. 100-103
 • 49. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 48 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Slika 5.7.5. Primjena ZUDS u TN-C/S sistemu Podaci o transformatoru su: 630kVA; 10/0.4kV; 𝑃𝐶𝑢𝑛 =5.0 kW; 𝑃𝐹𝑒0=1 kW; Dyn5; uk=4% Pa imamo: 𝑢 𝑟 = 𝑃𝐶𝑢𝑛 𝑆 𝑛 ∙ 100 = 0.793 % 𝑢 𝑥 (%) = 𝑢 𝑘 2 (%) − 𝑢 𝑟 2(%) = 3.92 % Otpornost transformatora iznosi: 𝑅 𝑇 = 𝑃𝐶𝑢𝑛 ( 𝑆 𝑛 𝑈 𝑛 )2 = 2.01 mΩ Reaktansa transformatora iznosi: 𝑋 𝑇 = 𝑢 𝑥 ∗ 𝑈𝑛 2 100 ∗ 𝑆 𝑛 = 9.95 mΩ Otpornost paralelne grane transformatora iznosi: 𝑅0 = 𝑈𝑛 2 𝑃𝐹𝑒0 = 0.4 ∙ 103 2 1 ∙ 103 = 160 Ω Otpornost i reaktansa voda TS-KPO/GRO iznose: 𝑅 𝑉0 = 𝑅0 ∙ 𝑙0 103 = 0.15 ∙ 50 103 = 7.5 𝑚Ω 𝑋 𝑉0 = 𝑋0 ∙ 𝑙0 103 = 0.08 ∙ 50 103 = 4 𝑚Ω Otpornost i reaktansa voda KPO/GRO - RT1 su: 𝑅 𝑉1 = 𝑅2 ∙ 𝑙2 103 = 2.98 ∙ 50 103 = 149 𝑚Ω 𝑋 𝑉1 = 𝑋2 ∙ 𝑙2 103 = 0.1 ∙ 50 103 = 5 𝑚Ω
 • 50. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 49 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Otpornost i reaktansa voda KPO/GRO - RT2 su: 𝑅 𝑉2 = 𝑅3 ∙ 𝑙3 103 = 2.98 ∙ 5 103 = 14.9 𝑚Ω 𝑋 𝑉2 = 𝑋3 ∙ 𝑙3 103 = 0.1 ∙ 5 103 = 0.5 𝑚Ω Otpornost i reaktansa voda KPO/GRO – RT3 su: 𝑅 𝑉3 = 𝑅3 ∙ 𝑙3 103 = 2.98 ∙ 40 103 = 119.2 𝑚Ω 𝑋 𝑉3 = 𝑋3 ∙ 𝑙3 103 = 0.1 ∙ 40 103 = 4 𝑚Ω Reaktanse svih vodova su zanemarivo male u odnosu na otpornosti. Otpornost vodiča od RT1 do trošila PP-Y 3x2.5 mm2 , uz prosječnu dužinu strujnog kruga od 10 m: 𝑅 𝑉4 = 𝜌 ∙ 𝑙 𝑆 = 0.0175 Ωmm2 m ∙ 10 m 2.5 mm2 = 0.07 Ω Pri ovoj analizi usvajamo da je ukupni otpor čovjeka 1450 Ω, prelazni ulazni otpor Ru je 50Ω, unutrašnji otpora čovjeka Rč je 1300Ω a izlazni prelazni otpora čovjeka Riz 100Ω. Tabela dobivena na osnovu karakteristike osigurača pokazuju maksimalno vrijeme trajanja napona dodira: Vrijeme trajanja (s) UAC (V) UDC (V)  <50 <120 5 50 120 1 75 140 0.5 90 160 0.2 100 175 0.1 150 200 0.05 220 250 0.03 280 310 Tabela 5.7.1. Ovisnost napona dodira za izmjenični i istosmjerni napon od vremena trajanja
 • 51. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 50 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Za RO1, ukupna otpornost strujnog kruga se može izračunati prema slici: Slika 5.7.2. Otpornosti nakon kvara. 𝑍1 = 2.01 + 𝑗9.95 mΩ + 7.5 mΩ + 149 mΩ + 0.07 Ω = 0.2285 + j0.0099 Ω 𝑍2 = 7.5 mΩ + 149 mΩ + 0.07 Ω = 0.2265 Ω 𝑍3 = 2 Ω + 100 Ω + 1300 Ω + 50 Ω = 1452 Ω Slika 5.7.3. Otpornosti svedene na impedanse. Z 𝑠 = 𝑍2∙𝑍3 𝑍2+𝑍3 + 𝑍1 ∙ 𝑅0 𝑍2∙𝑍3 𝑍2+𝑍3 + 𝑍1 + 𝑅0 = 0.2264 + 0.2285 + j0.0099 ∙ 160 0.2264 + 0.2285 + j0.0099 + 160 𝑍𝑠 = 72.784 + 𝑗1.584 160.454 + j0.0099 = 72.784 + 𝑗1.584 160.454 + j0.0099 ∙ 160.454 − j0.0099 160.454 − j0.0099 𝑍𝑠 = 0.453 + 0.00983 Ω Kako je realni dio znatno veći od imaginarnog, uzimamo da je : 𝑍𝑠 = 𝑅𝑠 = 0.453 Ω Ukupna struja kvara je : 𝐼𝑘 = 𝑈0 𝑍𝑠 = 230 0.453 = 507.726 𝐴
 • 52. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 51 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima Struja greške, koja ide kroz osigurač, je : 𝐼𝑔 = 𝐼𝑘 − 𝑈0 𝑅0 = 507.726 − 230 160 = 507.726 − 1.437 = 506.288 𝐴 Iz termičke karakteristike korištenog osigurača može se očitati u kojem će vremenu osigurač prekinuti strujni krug ukoliko kroz njega proteče struja kvara od 506.288 A. 𝐼𝑔 = 506.288 35 𝐼𝑛 ≈ 14.46 ∙ 𝐼𝑛 Slika 5.7.4. Otpornosti svedene na impedanse. Vidimo da će osigurač reagovati prije 4 ms. Napon izmeĎu metalnog kućišta i neutralne tačke (zvjezdišta) TR je : 𝑈 𝑀𝑁 = 230 − 𝐼𝑔 ∙ 𝑍1 𝑈 𝑀𝑁 = 113.98 − 𝑗5.0125 𝑈 𝑀𝑁 = 113.982 + 5.01252 = 114.09 𝑉 Napon od 114 V smije se zadržati na metalnom kućištu maksimalno 0.1 – 0.2 s. Naš osigurač će prekinuti struju prije 4 ms, pa zaključujemo da je zaštita efikasna. Struja kroz čovjeka prije nego prekidač proradi je: 𝐼Č = 114.205 1425 A = 80,006 mA
 • 53. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 52 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 6. Specifikacija materijala 6.1 Instalacija jake struje Potrebni materijali: Količina [kom ili m] 1. GRO sa svim elementima prema jednopolnoj šemi. 1 Kom 2. RT sa svim elementima prema jednopolnoj šemi. 21 Kom 3. Napojni Kabel PP00-Y 5x120mm2 - 4. Kabel PP-Y 5x6mm2 - 5. Kabel PP-Y 3x1.5mm2 - 6. Kabel PP-Y 3x2.5mm2 - 7. Kabel PP-Y 5x2.5mm2 - 8. Kabel P/F 6mm2 - 9. Sijalična grla za sijalice snage 100 W + sijalice 234 Kom 10. Sijalična grla za sijalice snage 60 W + sijalice 33 Kom 11. Sijalična grla za sijalice snage 40 W + sijalice 21 Kom 12. Sijalične armature za snage 500 W + sijalice 6 Kom 13. Monofazna šuko utičnica 10/16A-220V 237 Kom 14. Utičnice za priključak trošila snage 3000W 9 Kom 15. Serijske sklopke 47 Kom 16. Jednopolne sklopke 45 Kom 17. Kutija za fiksni spoj trošila 19 Kom 18. Instalaciono zvonce 12 V 50 Hz 7 Kom 19. Transformator 220/12 V 50VA 7 Kom 20. Indikatorski trostruki prekidač 21 Kom 21. Traka za izoliranje i sitni pomoćni pribor 21 Kom 22. Bužir 3x2.5 mm2 - 23. Bužir 3x1.5 mm2 - 24. Bužir 5x2.5 mm2 - 25. Bužir 5x6 mm2 -
 • 54. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 53 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 6.2 Instalacija slabe struje Potrebni materijali: Količina [kom ili m] 1. Kabel telefonski IY(ST)Y 2x2x0.6 mm2 - 2. Telefonske utičnice 65 Kom 3. Antenski koaksijalni kabal 400 m 4. Interfonski sistem NV 800 1 Kom 5. Interfonski kabal za navedeni sistem 400 m 6.3 Gromobranska instalacija Potrebni materijali: Količina [kom ili m] 1. Gromobranska traka Fe/Zn 25x4 500 m 2. Gromobranska traka Fe/Zn 20x3 300 m 3. Nosači traka JUS N.B 4 925 200 Kom 4. Mjerna spojnica traka-traka JUS N.B 4 936 4 Kom 5. Obujmice za oluk JUS N.B 4 914 10 Kom 6. Stezaljke za oluk JUS N.B 4 908 4 Kom 7. Sitni i pomoćni pribor. -
 • 55. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 54 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 7. Predmjer i predračun radova 7.1 Razvodne table i GRO:  Nabavka i ugradnja glavnog razvodnog ormara izraĎenog od dva puta dekapiranog lima sa vratima, elzet bravom i ključem. U tabli je ugraĎena oprema prema jednopolnoj šemi. KOM.1 ____3000,00____ ____3000,00____  Izrada, isporuka i montaža na naznačenom mjestu razvodne table sa oznakom RT-N (N - broj razvodne table). Tabla je plastično kućište sa poklopcem izraĎeno od negorive plastike i predviĎena je za ugradnju u zid. U nju ugraditi opremu prema priloženoj jednopolnoj šemi, a elemente u bateriji i samu tablu označiti odgovarajućim natpisnim pločicama. KOM.21 ____400,00____ ____8410,00____ 7.2 Instalacija osvjetljenja, utičnica i napojni kabal:  Nabavka materijala i izrada instalacije običnog, serijskog i naizmjeničnog sijaličnog mjesta provodnikom PP-Y presjeka 3 i 4x1,5 mm2 , položenim u zid ispod maltera, a na plafonima na „OG“ odstojne obujmice. Kompletno sa, razvodnim kutijama i sitnim instalacionim materijalom. KOM.261 ____30,00____ ____7830,00____  Nabavka materijala i izrada instalacije „šuko“ monofazne utičnice provodnikom tipa PP-Y presjeka 3x2.5 mm2 , položenim u zid ispod maltera, sa „šuko“ monofaznim utišnicama 250V za montažu u zid. Kompletno sa, razvodnim kutijama i sitnim instalacionim materijalom. KOM.237 ____30,00____ ____7110,00____  Nabavka materijala i izrada instalacije „šuko“ monofazne utičnice u kupatilu provodnikom tipa PP-Y presjeka 3x2.5 mm2 , položenim u zid ispod maltera, sa „šuko“ monofaznim utišnicama 250V za montažu u zid. Kompletno sa „šuko“
 • 56. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 55 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima monofaznim utičnicama 250V i 10 A za montažu u zid sa poklopcem, razvodnim kutijama i sitnim instalacionim materijalom. KOM.9 ____30,00____ ____270,00____  Nabavka materijala i izrada instalacije „šuko“ trofazne utičnice u kuhinji provodnikom tipa PP-Y 5x2,5 mm2 , položenim u zid ispod maltera. Komplet sa „šuko“ torfaznom utičnicom 500 V, 10 A za montažu u zid, razvodim kutijama i sitnim instalacionim materijalom. KOM.21 ____40,00____ ____840,00____  Nabavka materijala i izrada instalacije za signalizaciju druge tarife na razvodnim tablama, provodnikom tipa PP-Y presjeka 2x1,5 mm2 , položenim u zid ispod maltera. Komplet sa povezivanjem i sitnim instalacionim materijalom. KOM.21 ____21,00____ ____441,00____  Nabavka materijala i izrada izvoda za bojler i grijalicu provodnikom tipa PP-Y presjeka 3x2,5 mm2 , položenim u zidu ispod maltera. Komplet sa razvodnim kutijama i sitnim instalacionim materijalom. KOM.40 ____24,00____ ____960,00____  Izrada instalacije za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima realizovana vodom P/F 6 mm2 . Prosječna dužina voda po jednom čvoru je 15m. Sve komplet sa kutijom PS-49 i šinom za izjednačenje potencijala. KOM.21 ____90,00____ ____1890,00____  Nabavka materijala i izrada instalacije pozivnog zvona provodnikom tipa PP-Y presjeka 2x1,5 mm2 , položenim u zidu ispod maltera, sa transformatorima. Komplet sa povezivanjem i sitnim instalacionim materijalom. KOM.7 ____20,00____ ____140,00____
 • 57. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 56 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima  Nabavka materijala i izrada instalacije napojnog kabla zgrade, provodnikom tipa PP-Y presjeka 5x120 mm2 , položenim u zemlju. Komplet sa povezivanjem i sitnim instalacionim materijalom. Kabl se ugraĎuje u zid i dužine je 50m. KOM.1 ____200,00____ ____200,00____  Izrada napojnog voda (od GRO do razvodnih tabli) kablom PP00-Y 5x6 mm2 , položenim u bužirske cijevi u zidu. KOM.21 ____500,00____ ____500,00____  Izrada signalnog voda (od GRO do razvodnih tabli) kablom PP-Y 3x1,5 mm2 . Kabal se ugraĎuje u zid. KOM.21 ____50,00____ ____1050,00____  Izvodi rasvjete realizovani kablom PP-Y 3-5x1,5 mm2 . KOM.261 ____40,00____ ____10440,00____  Isporuka i montaža instalacionih prekidača (isklopni, serijski, izmjenični) 10A – 220 V za ugradnju u zid. KOM.92 ____5,00____ ____460,00____  Kutija za fiksni spoj trošila. KOM.19 ____10,00____ ____190,00____  Sijalično grlo E-27 sa sijalicom 60 W. KOM.33 ____3,00____ ____99,00____  Nabavka i ugradnja indikatorskog trostrukog prekidača za kupatilo. KOM.21 ____40,00____ ____840,00____
 • 58. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 57 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 7.3 Svjetiljke i sijalice  Nabavka i ugradnja sijalične armature, plafonjera sa opal četvrtastim staklom. Obračun po komadu. KOM.234 ____28,00____ ____6552,00____  Nabavka i ugradnja neonske armature, sa zaštitnom mrežom. Obračun po komadu. KOM.6 ____50,00____ ____300,00____  Nabavka i montaža grla sa sijalicama i luster kukama. Obračun po komadu. KOM.40 ____5,00____ ____200,00____ Rekapitulacija: Iznos u KM I Razvodne table ukupno: 11410,00 II Instalacija osvjetljenja i utičnica: 33260,00 III Svjetiljke i sijalice: 7052,00 Ukupno: 51722,00
 • 59. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 58 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 8. Nacrti 1. Razvodna tabla „1“ za stan velike kvadrature. (Br. Nacrta 2) 2. Razvodna tabla „2“ za poslovne prostore. (Br. Nacrta 6) 3. Razvodna tabla „3“ za stan male kvadrature. (Br. Nacrta 9) 4. Plan električne instalacije rasvjete i utičnica za stan velike kvadrature. (Br. Nacrta 1) 5. Plan telefonske instalacije za stan velike kvadrature. (Br. Nacrta 3) 6. Plan električne instalacije rasvjete i utičnica za poslovne prostore. (Br. Nacrta 4) 7. Plan telefonske instalacije za poslovne prostore. (Br. Nacrta 5) 8. Plan električne instalacije rasvjete i utičnica za stan male kvadrature. (Br. Nacrta 7) 9. Plan telefonske instalacije za stan male kvadrature. (Br. Nacrta 8) 10. Jednopolna šema glavnog razvodnog ormara objekta – GRO (Br. Nacrta 10) 11. Nacrt gromobranske instalacije objekta (Br. Nacrta 11) 12. Tlocrt gromobranske instalacije objekta (Br. Nacrta 12)
 • 60. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 59 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 61. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 60 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 62. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 61 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 63. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 62 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 64. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 63 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 65. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 64 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 66. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 65 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 67. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 66 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 68. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 67 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 69. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 68 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 70. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 69 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 71. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 70 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 72. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 71 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 9. Zaključak Za projektovanje električnih instalacija u poslovno – stambenim zgradama potrebno je tačno i precizno proučiti projektni zadatak. Pomoću projektnog zadatka odreĎujemo sve zahtjeve investitora i na osnovu toga vršimo realizaciju projekta. U ovom radu izvršio sam samostalno projektiranje sedmospratne zgrade, koja se sastoji iz spratova i meĎuspratova. Na svakom meĎuspratu nalaze se po dva stana manje kvadrature, a na svakom spratu jedan stan velike kvadrature. U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori. Za sve navedene objekte izvršio sam proračun presjeka provodnika, proračun pada napona, odabir osigurača i proračun napona dodira za tačno definisani sistem zaštite. TakoĎer kroz ovaj rad prošao sam kroz sve vrste mogućih zahtjeva za projektovanje u praksi. Zahtjevi u praksi su najčešće razne vrste poslovnih prostora, velikih/malih stanova, ali i zahtjevi za projektovanje velikih objekata koji se sastoji od većeg broja prethodno navedenih stambenih ili poslovnih prostora. Projektovanjem velikih stambeno-poslovnih prostora možemo primjetiti koliko je težak i kompleksan posao samog projektanta ili grupe projektanata. Svakako današnji razvoj tehnologije olakšava projektantima rad. Danas, za projektovanje električnih instalacija koriste se razne vrste programa, pomoću kojih se olakšava jako kompleksan i ogroman proračun. Na taj način smanjujemo vrijeme izrade projekta. Za izradu svog projekta usavršio sam korištenje programskog paketa „AutoCad“, koji je jedan od najbitnijih programa za sadašnje/buduće generacije projektanata. Što se tiće budućnosti ovog posla, moje mišljenje je da ona nikad neće doći u pitanje. Razlog tome proizilazi iz povećane naseljenosti, a time i povećanom izgradnjom raznih vrsta objekata koji moraju po zakonu imati „Projekat električne i ostalih instalacija“ da bi se mogao legalizovati objekat.
 • 73. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 72 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 10. Literatura [1] Muharemović i I. Turković „Zaštita od atmosferskih pražnjenja objekata i ljudi u aktuelnim meĎunarodnim propisima – Projektiranje i instaliranje“, ETF Sarajevo 2014. [2] Muharemović i V. Boras „Električne instalacije i mjere sigurnosti“, ETF Sarajevo 2009. [3] V. Srb „Električne instalacije i niskonaponske mreže“, Tehnička knjiga, Zagreb 1991. [4] Štošić „Projektovanje i izvoĎenje električnih instalacija“, GraĎevinska knjiga, Beograd 2008. [5] Muharemović i I. Turković „Mjere zaštite i metode mjerenja u električnim mrežama niskog napona“, ETF Sarajevo 2002. [6] Projekat stambenog prostora u ulici „Bistrik br. 66“, Sarajevo 2002. [7] Projekat poslovnog prostora u ulici „Avde Smajlovića br. 3a“, Sarajevo 2008.
 • 74. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 73 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 11. Prilog A – Korištene tabele
 • 75. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 74 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima
 • 76. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2014/2015 75 Principi projektovanja električnih instalacija u poslovno – stambenim objektima 12. Prilog B – Sistem jedinica  Internacionalni sistem (SI) osnovnih jedinica:  Decimalne mjerne jedinice: