Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 11. Remnant, Spirit of Prophecy.pptx(20)

Publicité

11. Remnant, Spirit of Prophecy.pptx

 1. 11th Night
 2. Pinadayag 12 Gipahayag 12
 3. Gipahayag 12:1 Niyan hinkit-an didto ha langit in dako nga orosahon: may-ada usa nga babaye nga nagbabado han adlaw, ngan natamak han bulan, ngan an iya ulo ginkoronahan hin dose nga mga bitoon.
 4. An Babaye nag kahulogan han Iglesia
 5. 2 Corinto 11:2 Maabugho ako ha iyo sugad nga an Dyos maabugho ha iyo. Sugad kamo hin uray nga daraga nga iginsaad ko pagpakasal ngadto hin usa la nga lalake nga amo hi Cristo.
 6. Gipahayag 12:9 Iginlabog ha gawas an duro kadako nga dragon! Amo hiya adton kadaan nga dako nga halas nga ginngaranan nga Yawa, o Satanas, nga amo an naglimbong han bug-os nga kalibutan...
 7. Gipahayag 12:17 Ngan an dragon napuno hin kasina kontra han babaye, ngan linakat ha pakipagaway kontra ha salin han iya katulinan, nga nagbabantay han mga sogo han Dios, ngan nagtipig han pagpamatuud ni Jesus
 8. Gipahayag 14:12 Para hadton magtinuohon han Dyos, hadton nagtuman han mga sugo han Dyos, ngan adton mga magtinuohon kan Jesus, nagkikinahanglan ini hin dako nga pag-ilob.
 9. Efeso 4:11 Amo hiya an “naghatag hin mga upa ha mga tawo”; gintudlok niya an iba nga magin mga apostoles, an iba nga magin mga manaragna, an iba nga magin ebanghelista, an iba nga magin mga pastor ngan mga magturutdo.
 10. Gipahayag 12:17 ...nga nagbabantay han mga sogo han Dios, ngan nagtipig han pagpamatuud ni Jesus
 11. Gipahayag 19:10 ...kay an pagpamatuud ni Jesus amo an espiritu han tagna
 12. 1 Thessalonica 5:20-21 Diri ninyo pagtamayon an mga tagna; Proybahi niyo an ngatanan mga butang; tipigi niyo an mga maopay
 13. Joel 2:28 “Katapos hini iipison ko an akon espiritu ngada han ngatanan nga mga tawo: magsasangyaw han akon mensahe an iyo mga anak nga kalalaken-an ug kababayen-an;...
 14. Joel 2:28 ...mag-iinop an iyo mga lagas nga kalalaken-an, ngan makakakita hin mga panan-awon an iyo batan-on nga kalalaken-an.
 15. 4 ka mga tigaman ha tinood nga Propheta 1. Ang Iya Mensahe nag uyon sa Biblia 2. Nag yayakan nga si Jesus ang Kristo 3. Natuman ang iya mga tagna 4. Maupay man ang iya mga bunga
 16. Ellen G. White 1827-1915
 17. In our times there is a wide departure from their doctrines and precepts and there is need of a return to the great protestant principle- the bible and bible only, as the rule of faith and duty Ellen G. White Great Controversy p.
 18. 4 ka mga tigaman ha tinood nga Propheta 1. Ang Iya Mensahe nag uyon sa Biblia 2. Nag yayakan nga si Jesus ang Kristo 3. Natuman ang iya mga tagna 4. Maupay man ang iya mga bunga
 19. Ellen’s First Vision
 20. Lift up Jesus, you that teach the people, lift Him up in Sermon, In song, In prayer... Let all your powers be directed to pointing souls, confused, lost, to the Lamb of God Ellen G. White Gospel Workers p. 160
 21. 4 ka mga tigaman ha tinood nga Propheta 1. Ang Iya Mensahe nag uyon sa Biblia 2. Nag yayakan nga si Jesus ang Kristo 3. Natuman ang iya mga tagna 4. Maupay man ang iya mga bunga
 22. In 1902, Ellen White warned that San Francisco and Oakland would be visited by the Lord because they were becoming like Sodom and Gomorrah (Manuscript 1902, p.114)
 23. 4 ka mga tigaman ha tinood nga Propheta 1. Ang Iya Mensahe nag uyon sa Biblia 2. Nag yayakan nga si Jesus ang Kristo 3. Natuman ang iya mga tagna 4. Maupay man ang iya mga bunga
 24. She Wrote: She Wrote aproximately 100,000 pages 5,000 periodical articles and Journals 200 tracts and pampletes 35,000 typewritten manuscripts document 2,000 handwritten letters 130 BOOKS overall She only finished GRADE 3
 25. 4 ka mga tigaman ha tinood nga Propheta 1. Ang Iya Mensahe nag uyon sa Biblia 2. Nag yayakan nga si Jesus ang Kristo 3. Natuman ang iya mga tagna 4. Maupay man ang iya mga bunga
 26. Gipahayag 14:6-7 Ngan hinkit-an ko in lain nga anghel nga naglulupadlupad han ginkakatunga-an han langit, nga may ada waray katapusan nga maopay nga sumat nga igwawali ngadto hadton nga...
 27. Gipahayag 14:6-7 Naguukoy ha tuna, ngan ha ngatanan nga nasud ngan panon, ngan yinaknaknan.
 28. Gipahayag 14:6-7 Ngan nasiring hiya ha daku nga tingug: Kahadluki niyo an Dios, ngan tagi niyo hin himaya; kay an oras han iya paghukom iini na...
 29. Gipahayag 14:6-7 ...ngan pagsingbaha niyo adton naghimo han langit ngan han tuna, ngan dagat ngan burabod han tubig.
 30. 3. Singbaha niyo siya nga naghimo - Ang Adlaw nga iparahuway 2. Kahadloki an Dios - Pagbantay sa Balaod ha Dios 4 ka mensahe nga akon nasumat ha inyo sini nga programa 4. Tagi niyo ang Dios Himaya - Maupay nga panlawas 1. Maupay na sumat – Si Kristo nagtalwas ha aton dida sa krus
 31. Mateo 7:22-23 Damu an magsiring ha akon hadto nga adlaw; Ginoo, Ginoo, Waray ba igtagna namon ha imo ngaran nagpagowa kami ha mga yawa, nga tungud ha imo ngaran nagbubuhat kami hin damu nga mga
 32. Ngan niyan akon igsaysay ha ira: Ako waray gud kilala ha iyo; iwas kamo ha akon, mga magburuhat han karat-an Mateo 7:22-23
 33. Hi Jehova nahagugma ha iyo ngan nagpili ha iyo, diri tungud kay kamo darodamo kay han bisan hin-o nga katawhan; kay kamo an gingutiayi han ngatanan nga mga Deutoronomy 7:7
Publicité