Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PI Alumnat nouvingut                                       ELIC de l’Hospitalet de ...
PI Alumnat nouvingut                                               ELIC de l...
PI Alumnat nouvingut                                             ELIC de l’Hos...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

CaracteríStiques Alumnat Nouvingut Revisat

819 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

CaracteríStiques Alumnat Nouvingut Revisat

 1. 1. PI Alumnat nouvingut ELIC de l’Hospitalet de Llobregat CARACTERÍSTIQUES DE Grup 1. No escolaritzat / no coneix cap Grup 2. No escolaritzat / coneix alguna llengua L’ALUMNAT NOUVINGUT llengua romànica romànica (Ex. amazics no escolaritzats) (Ex. Alumnat d’ètnia gitana) - Coneix a nivell oral una o diverses llengües - Coneix a nivell oral una o diverses llengües no romàniques. romàniques. - El desconeixement d’una llengua - El coneixement d’una llengua romànica els romànica els impedeix fer transferències ajuda a fer transferències lèxiques i lèxiques i sintàctiques al català. sintàctiques al català. HABILITATS DE L’ALUMNAT - Probablement no farà transferències en - Probablement no farà transferències en llegir i RESPECTE A LA LLENGUA llegir i escriure ni tindrà estratègies. escriure ni tindrà estratègies. - És poc probable que tingui consciència de - Pot tenir consciència de la funcionalitat de la la funcionalitat de la llengua escrita a causa llengua escrita gràcies a la presència DIFICULTATS PER A de l’escassa presència d’aquesta en l’àmbit d’aquesta en l’entorn social, malgrat que la L’APRENENTATGE DEL CATALÀ familiar i en l’entorn social. presència en l’entorn familiar sigui reduïda o inexistent. - Fer èmfasi en l’aprenentatge del català - Fer èmfasi en l'aprenentatge del català oral, oral. aprofitant les transferències que pugui fer. - Fer entendre la necessitat i la utilitat de la - Assegurar la comprensió dels textos escrits llengua escrita. compartint la significació. - Assegurar la comprensió dels textos escrits - Activar la consciència fonològica: habilitat de compartint la significació. segmentar i ser conscient de les unitats del RESPOSTA PER PART DEL - Activar la consciència fonològica: habilitat llenguatge oral. de segmentar i ser conscient de les unitats - Fer atenció a la morfosintaxi en aquells CENTRE del llenguatge oral. aspectes en què pugui haver diferències. - Fer atenció a la morfosintaxi en aquells - Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira aspectes en què puguin haver diferències. gràfica fins arribar a la correspondència so- - Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira grafia. gràfica fins arribar a la correspondència so- - Observar si cal treballar la psicomotricitat fina grafia. per escriure lletres. - Observar si cal treballar la psicomotricitat fina per escriure les lletres.
 2. 2. PI Alumnat nouvingut ELIC de l’Hospitalet de Llobregat Grup 3. Escolaritzats / escriptura Grup 4. Escolaritzats / escriptura Grup 5. Escolaritzats / escriptura alfabètica / logogràfica / logogràfica i identificació fonètica de sense coneixement de l’alfabet llatí amb contacte amb l'alfabet llatí l’alfabet llatí (Ex. àrabs, russos, grecs, indis, (Ex. xinesos) (Ex. xinesos amb coneixements escrits paquistanesos...) d'anglès) - Coneix el lligam entre la llengua oral i - Coneix el lligam entre la llengua oral i la - Coneix el lligam entre la llengua oral i la la llengua escrita. llengua escrita. llengua escrita. - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua llengua escrita. llengua escrita. escrita. - Coneix l'alfabet llatí com a recurs per - Coneix l’alfabet llatí per escriure altres - No coneix l’alfabet llatí, però coneix la transcriure la pronúncia, però no el llengües. correspondència so-grafia pròpia de les valor sonor de cada grafia del nostre - Coneix la correspondència so-grafia llengües fonètiques. alfabet. pròpia de les llengües fonètiques. - Desconeix l’estructura morfosintàctica del - Desconeix l’estructura morfosintàctica - Segons quina sigui la llengua fonètica català. del català. que coneix li permetrà tenir nocions de - La llengua parlada pot no coincidir amb la l’estructura morfosintàctica del català i que ha après a escriure. fer més o menys transferències de correspondències so-grafia amb el català. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Assegurar la comprensió dels textos - Assegurar la comprensió dels textos - Assegurar la comprensió dels textos escrits escrits compartint la significació. escrits compartint la significació. compartint la significació. - Activar la consciència fonològica: - Fer atenció a la morfosintaxi. - Fer atenció a la morfosintaxi. habilitat de segmentar i ser conscient - Treballar la correspondència so-grafia - Presentar l’alfabet i treballar les de les unitats del llenguatge oral. de les grafies i sons que presenten correspondències grafia-so del català. - Fer atenció a la morfosintaxi. dificultat. - Treballar la grafia (direccionalitat de les - Mostrar el lligam entre la tira fònica i lletres...). la tira gràfica fins arribar a la correspondència so-grafia.
 3. 3. PI Alumnat nouvingut ELIC de l’Hospitalet de Llobregat Grup 6. Escolaritzat / escriptura Grup 7. Escolaritzat / llengua romànica / Grup 8. Escolaritzat / llengua alfabètica/ llengua no romànica/ amb no coneix cap llengua del centre romànica / coneix llengua castellana alfabet llatí (Ex. francès, italià...) (Ex. castellanoparlants) (Ex. rus amb anglès; alemany) - Coneix el lligam entre la llengua oral i - Coneix el lligam entre la llengua oral i - Coneix el lligam entre la llengua oral la llengua escrita. la llengua escrita. i la llengua escrita. - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la - Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita. llengua escrita. llengua escrita. - Coneix la correspondència so-grafia - Coneix la correspondència so-grafia - Coneix la correspondència so-grafia pròpia de les llengües fonètiques. pròpia de les llengües fonètiques. pròpia de les llengües fonètiques. - Segons quina sigui la llengua fonètica - Conèixer una llengua romànica li - Conèixer una llengua romànica li que conegui li permetrà tenir nocions facilitarà tenir nocions de l’estructura facilitarà tenir nocions de l’estructura de l’estructura morfosintàctica del morfosintàctica del català ben aviat i morfosintàctica del català ben aviat i català i fer més o menys transferències fer força transferències de fer força transferències de de les correspondències so-grafia amb correspondències so-grafia amb el correspondències so-grafia amb el el català. català. català. - La seva llengua és present a l’entorn. - L’ensenyant coneix la llengua de l’alumne/a, fet que facilita la comunicació. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Fer èmfasi en la llengua oral. - Assegurar la comprensió de la lectura - Assegurar la comprensió de la lectura - Assegurar la comprensió de la en el moment en què es comença a en el moment en què es comença a lectura en el moment en què es descodificar. descodificar. comença a descodificar. - Fer èmfasi en morfosintaxi en aquells - Fer èmfasi en morfosintaxi en aquells - Fer èmfasi en la morfosintaxi en aspectes en què pugui haver aspectes en què pugui haver aquells aspectes en què pugui haver diferències. diferències. diferències. - Treballar la correspondència so- grafia - Treballar la correspondència so- grafia - Treballar la correspondència so- en els fonemes i lletres diferencials. en els fonemes i lletres diferencials. grafia en els fonemes i lletres diferencials.

×