Shqiperia

Shqiperia
Shqiperia
 Relievi i Shqipërise është kryesisht malor. Vargmalet e para alpine u formuan nga mbarimi i jurasikut, ndërsa
gjatë erës kenozoike u shpejtua procesi malformues në tërësine e Albanideve, që aktualisht përbëjne tokën e
nëntoken e Shqipërise. Lartësia mesatare e relievit është 708 metra, ose 2 herë më e lartë se mesatarja e Evropës.
Lartësitë më të mëdha gjenden në Alpet shqiptare dhe në malet e Lindjes (Korabi 2751 metra mbi nivelin e detit,
përben edhe majën më të lartë të Shqipërisë).
 Fushat zene kryesisht pjesën perëndimore, pergjatë bregdetit Adriatik, por ka edhe në pjesë të tjera të vendit.
Fushat më të larta janë ato të pellgut të Korçes, mbi 800 metra mbi nivelin e detit. Fushat gjenden kryesisht
përgjate lumenjve kryesore si: Vjose, Devoll, Osum,Shkumbin, Erzen, Mat e Drin, ku gjenden, gjithashtu, edhe
tokat bujqësore e qendra të mëdha banimi, si dhe përshkohen nga rrugë te rëndësishme komunikimi. Relievi i
trevave shqiptare shtrihet nga niveli i detit deri ne Iartesine 2751m (mali i Korabit). I gjithe ky ndryshim i
lartesise ndikon ne ndryshimet e medha klirnatike, ne bimesi, si dhe ne dendesine e vendosjes se qendrave te
banuara ne drejtim vertikal. Ne relievin e tyre mbizoterojne kodrat dhe malet. Duke u nisur nga lartesia mbi
nivelin e detit, dallohen: relievi i ulet, i mesem dhe i larte. Relievi i ulet shtrihet nga niveli i detit, den ne 200 m
mhi kete nivel. Ai perfshin fushat dhe kodrat e uleta prane brigjeve detare te Adriatikut e Jonit dhe pergjate
sektoreve te mesem te luginave lumore. Relievi i mesem shtrihet nga 200 m, deri ne 1000 ra nbi nivelin e detit.
Ai ka shtrirjen me te madhe dhe perfshin: kodrat, gropat, fushegropat dhe luginat kryesore. Relievi i larte
shtrihet mbi 1000 m inbi nivelin e detit dhe perfshin malet dhe sistemet malore. Pjesa me e madhe e ketyre
maleve ka lartesi den ne 2000 m. Malet me lartesi me to madhe se 2000 m kane shtrirje te kufizuar. Keto male
gjenden ne pjesen qendrore, veniore dhe jugore te trevave shqiptare. Larmi formash dhe copetim i madh i
relievit Malet, kodrat, gropat dhe fushegropat, lugjet dhe luginat, qe perbejne format kryesore te relievit,
nderthuren dhe nderpriten me njeratjetren, duke formuar nje mozaik to vertete dhe shume te larmishem. Malet
dhe kodrat formojne vargje me shtrirje kryesisht veriperendim-juglindje, sidomos ne pjesen perendimore te
trevave shqiptare. Takohen edhe vargje malore dhe kodrinore me drejtime te tjera (harku yen-jug, verilindje-
jugperondim etj.). Te shumta jane edhe zonat ku malet kane drejtime te ndryshme. Edhe forma e maleve dhe e
kodrave eshte e ndryshme. Jane te shumta malet me maja cihe shpate te thepisura, krejt te zhveshura, si: ne
Alpet Shqiptare, ne Sharr, ne Kopaonik (ne veri te Kosoves), ne malet e Camerise
 Per nga perberja dallohen shkembijte:sedimentar , magmatik dhe metaforik .Brenda tyre gjenden pasuri te
ndryshme minerale.Keto pasuri gjenden ne rezerva te medha dhe grupohen ne lende te djegshme (nafta gazi
 Ne Evrope trevat shqiptare radhiten ne vendet me llojshmeri bimore me te madhe, qe lidhet me ndryshimet e
klimes, te tokave, te relievit etj. Ne rajonet perendimore dhe bregdetare mbizoterojne llojet mesdhetare te
bimesise (mareja, shqopa, ilqja etj.), kurse ne brendesi te tyre, bimet e Evropes Lindore dhe Qendrore
(dushku, ahu, bredhi, pisha e zeze etj.). Gjithashtu jane te shumta bimet endemike, pra bimet qe rriten vetem
ne trevat shqiptare. Vetem ne Republiken e Shqiperise rriten rreth 30 te tilla.
 Per shkak te mbizoterimit te relievit kryesisht kodrinoro-malor, qe kushtezon ndryshime te dukshme te
klimes dhe te faktoreve te tjere, bimesia eshte e shkallezuar ne drejtim vertikal ne kater breza: brezi i
shkurreve dhe i pyjeve mesdhetare; brezi i ahishteve dhe i haloreve dhe brezi i kullotave alpine.
 Brezi i shkurreve dhe i pyjeve mesdhetare (deri rreth 700 m. Lartesi) gjendet ne trevat perendimore dhe
jugperendimore. Pjesen e poshtme te tij e zene shkurret me gjelberim te perhershem (makiet) si: mareja,
shqopa, xina, gjineshtra, dafina etj. Se bashku me keto shkurre rriten edhe disa drure te larte, si: selvia,
valanidhi, pisha e bute dhe e eger etj. qe, ne disa raste, formojne pyje te vogla. Pjesen e siperme te brezit te
shkurreve mesdhetare e zene shkurrct qe i rrezojne gjethet gjate stines se dimrit, si: shkoza e bardhe dhe e
zeze etj.
 Brezi i dushqeve shtrihet mbi brezin e shkurreve mesdhetare deri ne rreth 1000 m lartesi. Ka perhapje me te
madhe se brezat e tjere bimore, sidomos ne brendesi te trevave shqiptare. Bimet me karakteristike te ketij
brezi bimor jane: disa lloje dushqesh, bliri, frashri, malleza, panja, geshtenjna etj.
 Brezi i ahut dhe i haloreve shtrihet mbi brezin e dushqeve deri ne rreth 1600 - 1800 m lartesi. Ahishtet, duke
kerkuar me shume lageshti, jane me te perhapura ne malet e trevave veriore dhe lindore shqiptare dhe ne
shpatet perballe veriut dhe lindjes. Ne shume zona ahishtet jane te perziera me haloret (bime qe e kane
gjethen ne formen e gjilperes), si: pisha, bredhi etj. Ne kete brez ndodhen pyjet me te dendura, qe perbejne
fondin kryesor te lendes se drurit.
 Pozita gjeografike e trevave shqiptare, shumellojshmeria e peizazheve gjeografike pasuria
bimore, relievi i copetuar dhe pasuria ujerave te brendshme dhe bregdetare kane krijuar kushte
per zhvillimin e nje bote shtazore te pasur dhe te larmishme, tokesore dhe ujore.
Bota shtazore tokesore perbehet nga gjitare te llojeve te ndryshme, si: urithi, qe gjendet ne
zonat kodrinore dhe fushat bregdetare lakuriqi i nates, qe jeton ne koloni te medha ne shpella
dhe zgavra; ujku, dhelpra, cakalli, shqarthi, ne brezin e dushkut dhe te ahut zardafi dhe
kunadhja, ne zonat pyjore te larta; ariu i murme, ne pyjet e dendura te dushkut, ahut dhe
pishes; macja e eger, ne pyjet e larta etj. Mjaft te perhapur jane gjitaret barngrenes ,si derri i
eger ne brezin e dushkut dhe te ahut; lepuri i eger, ne zonat fushore dhe kodrinore me shkurre.
Me rralle gjendet kaprolli ne brezin e shkurreve, ne dushkajat dhe ahishtet, si dhe dhia e eger
ne brezin e kullotave alpine te disa maleve te larta.
Te shumellojshem jane shpendet shtegtare dhe te perhershem. Ndermjet tyre ka edhe shpende
te rralle me vlera te vecanta, si: pelikani kacurrel, ne lagunen e Divjakes, kurse ne lartesite e
maleve gjendet shqiponja.
Ne ujerat bregdetare gjenden lloje te ndryshme peshqish, si: sardelja, qefulli, levreku, kota dhe
merluci, kurse ne ujerat e brendshme, trofta, korani dhe belushka ne (liqenin e Ohrit), qe
dallohen per mishin e shijshem, dhe shume peshq te tjere, si: krapi, skobuzi, klenji ngjala etj.
Gjenden edhe disa gjitare, Si: delfini (ne ujerat detare) dhe vidra.
 Shqipëria bën pjesë në brezin subtropikal dhe përfshihet në zonën klimaterike
mesdhetare, me dimër relativisht të shkurtër e te butë dhe me vere të nxehtë e
shumë të thatë. Klima e Shqipërise ka ndryshime të mëdha nga një krahinë në
tjetrën dhe kontraste të mëdha në temperature, reshje, ndricimin diellor,
lagështiren e ajrit, etj.
 Ndricimi diellor lëviz nga 2731 orë në vit në Xarë të Sarandës, në 2722 orë në vit
në Vlorë, 2560 orë në vit në Tiranë, 2246 orë në Peshkopi dhe 2046 orë në vit në
Kukës.
 Bien mesatarisht 1430 mm reshje në vit dhe vijnë duke u pakësuar nga
perëndimi në lindje.
 Klima e trevave shqiptare eshte e larmishme , e pa qendrueshme dhe shpesh
dallohet per vlera te skajshme me temperatura dhe rreshje.Kane klime mesatare
mesdhetare.Kjo klime takohet me pjesen perendimore te ketyre trevave qe
dallohet per vere te nxehte dhe te thate dhe dimer te bute dhe te lagesht.
 Ne brendesi drejt lindjes shfaqet klima kontinentale me dimer te ashper dhe
vere te nxehte.
 Klima malore karakterizohet nga lartesite e maleve me vere te fresket dhe dimer
te ashper me rreshje bore.
 Trevat shqiptare dallohen per pranine e mikroklimave.
 Uji eshte nje pasuri natyrore me viera te medha kombetare. Ai ka perdorim te
madh ne bujqesi, ne industri dhe per furnizimin e qendrave te banuara. Pozita
gjeografike ne brigjet e detit Adriatik dhe te detit Jon, kushtet klimatike, relievi
i thyer, kryesisht kodrinoro-malor, perhapja e madhe e shkembinjve te
pershkueshem nga uji dhe veprimtaria e njeriut kane kushtezuar pasurite e
medha ujore dhe shumellojshmerine e tyre: dete, liqene, lumenj, perrenj dhe
buriine ujore.Për shkak të veçorive morfologjike, Shqipëria është shumë e pasur
në lumenj. Më shumë se 152 lumenj dhe përrenj, formojnë përfundimisht 8
lumenj të mëdhenj, që rrjedhin nga juglindja drejt veriperëndimit, kryesisht
drejt bregdetit Adriatik. Rreth 65% e pellgut ujëmbledhës të tyre shtrihet
brenda territorit shqiptar. Këta lumenj shkarkojnë në detin Adriatik
mesatarisht 1’308 m3/s (min. 649 dhe maks. 2’164 m3/s); moduli mesatar i
rrjedhjes është 30,2 l/s . km2. Nga prurja e përgjithshme vjetore prej 42,25
miliardë m3, vetëm 12,8 miliardë u përkasin ujërave nëntokësore. Mesatarja
vjetore e rreshjeve në territorin shqiptar është 1’430 mm/vit, por të shpërndara
jo uniformisht përgjatë vitit: rreth 40% në dimër, 32% në pranverë, 17% në
vjeshtë dhe vetëm 11% në verë.
 Shqiperia është e pasur me liqene, ajo ka 247 liqene
natyrore dhe mbi 800 arrtificiale. Siapas gjenezës ,
liqenet natyrore ndahen në liqene tektonike,
tektoniko-karstike, akullnajore, karstike dhe
bregdetare.
Liqeni I Ohrit eshte liqeni me I thelle ne
Ballkan me thellsi maksimale 295 metra me
siperfaqe 362.6 km.Ndodhet ne lartesin 695
metra mbi nivelin e detit.Ndahet midis
Republikes se Shqiperise dhe Republikes ish
–Jugosllave te Maqedonise. Dallohet per
gjallesa endemike , per tejdukshmeri te
madhe te ujrave dhe per specie te vecanta
ujore (KORANI)
I njohur në lashtësi si Palus Labeatis. Pasqyra e tij ujore
gjendet në një lartësi 6 metra mbi nivelin e detit, dhe ka një
sipërfaqe prej 368 km², nga të cilat 149 km² me një gjatësi
brigjesh prej 57 km i përkasin Republikës së Shqipërisë;
ndërsa 2/3 Malit të Zi, ku me 1983 e shpalli Park Kombëtar
liqenin. Ka një breg shumë të larmishëm të tipit të ultë të
"marsheve" në veri dhe shkëmbor në jug. Në bregun jugor
shquhen plazhet në rrugën nga Shkodra për
në Shirokë e Zogaj, ku më i madhi është Zalli i bardhë.
Fauna e liqenit është e shumëllojshme dhe e pasur me 45
lloje peshiqsh e 270 lloje shpendësh. Këto shpendë
përbëjnë 87% të gjithë Ornitofaunës të Shqipërisë. Një
perlë e kësaj pasurie është padyshim pelikani, zogu më i
madh në Europë. Pika më e thellë e liqenit është rreth 45
metra. Në skajin jug-lindor shtrihet Shkodra, nga ku merr
edhe emrin.
Prespa ose Liqeni i Prespës, është njëri ndër
liqenet me ujëra të freskëta në Evrope që u takon tre
shteteve Maqedonisë Shqipërisë dhe Greqisë me një
sipërfaqe të përgjithshme prej 313.6 km2 nga të cilat
190 km² i takojnë Maqedonisë, 84.8 km² Greqisë dhe
38.8 km² Shqipërisë. Prespa është liqeni më i thellë
tektonik në Ballkan me 853 metra thellësi.
Prespa si tërësi ndahet në dy liqe: Prespa e Madhe dhe
Prespa e Vogël.
Lumi Gjatësia brenda Shqipërisë
(në km)
Sipërfaqja
(në km²)
Lartësia
mesdetare
(në m)
Drini 285 14,173 97.1
Semani 281 5,649 863
Vjosa 272 6,706 855
Shkumbini 181 2,444 753
Mati 115 2,441 746
Erzeni 109
760
435
Lumi shkumbinLumi Drin Lumi Vjosa
Lumi BunaLumi Seman
Lumi Kalasa
Lumi Kalamas Lumi Bistrica
Lumi Pavllo
Lumi Vardar Lumi letenc
Dege lumore te lumenjve qe derdhen ne Detin e Zi
Lumi Iber
Lumi Sitmica
Kalaja e Durresit
Kalaja e Rozafes
Butrinti
Arme Ilire
Ene Gatimi Ilire
Shqiperia
1 sur 17

Recommandé

Shqiperia par
Shqiperia Shqiperia
Shqiperia Arseld Dapellarii
1.5K vues17 diapositives
Shqiperia PJ1 par
Shqiperia PJ1Shqiperia PJ1
Shqiperia PJ1EGLI TAFA
1.5K vues14 diapositives
Rajoni perendimor i Shqiperise par
Rajoni perendimor i ShqiperiseRajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i Shqiperiseinescela
15.7K vues20 diapositives
Shqiperia -slide par
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slideFre Nkly
43K vues21 diapositives
I ♥ SHQIPËRIA (ALBANIA) par
I ♥ SHQIPËRIA (ALBANIA)I ♥ SHQIPËRIA (ALBANIA)
I ♥ SHQIPËRIA (ALBANIA)Eris Todri
4.4K vues45 diapositives
Shqiperia par
ShqiperiaShqiperia
Shqiperiakoralda
19.2K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Projekt shqiperipart1 par
Projekt shqiperipart1Projekt shqiperipart1
Projekt shqiperipart1res1ck
1.6K vues12 diapositives
Projekt gjeografie klasa 9 par
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9S Gashi
22.9K vues50 diapositives
Projekt gjeografi par
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografiKleo Jaupaj
5.7K vues23 diapositives
Projekt gjeografie par
Projekt gjeografieProjekt gjeografie
Projekt gjeografieMatilda Gremi
23.1K vues14 diapositives
Alpet shqiptare par
Alpet shqiptareAlpet shqiptare
Alpet shqiptareIsmail Memushaj
19.3K vues15 diapositives
Trashegimia natyrore kombetare par
Trashegimia natyrore kombetareTrashegimia natyrore kombetare
Trashegimia natyrore kombetareKlevis Balla
23.7K vues10 diapositives

Tendances(20)

Projekt shqiperipart1 par res1ck
Projekt shqiperipart1Projekt shqiperipart1
Projekt shqiperipart1
res1ck1.6K vues
Projekt gjeografie klasa 9 par S Gashi
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K vues
Trashegimia natyrore kombetare par Klevis Balla
Trashegimia natyrore kombetareTrashegimia natyrore kombetare
Trashegimia natyrore kombetare
Klevis Balla23.7K vues
Projekt gjeografi par Ueda Rrukaj
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
Ueda Rrukaj20.8K vues
Gjeografi - Evropa par Erdi Dibra
Gjeografi - EvropaGjeografi - Evropa
Gjeografi - Evropa
Erdi Dibra19.2K vues
Trashegimia natyrore e shqiperise par melissa cani
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K vues
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare par Ardit Nexhipi
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Ardit Nexhipi2.1K vues
Krahasim midis rajonit jugor dhe juglindore te republikes se shqiperis par Denisa Caushi
Krahasim midis rajonit jugor dhe juglindore te republikes se shqiperisKrahasim midis rajonit jugor dhe juglindore te republikes se shqiperis
Krahasim midis rajonit jugor dhe juglindore te republikes se shqiperis
Denisa Caushi1.4K vues
Bukurite e natyres shqiptare par Megi Braka
Bukurite e natyres shqiptareBukurite e natyres shqiptare
Bukurite e natyres shqiptare
Megi Braka2.8K vues
Hidrografia e trevave shqiptare par Elsa Marku
Hidrografia e trevave shqiptareHidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptare
Elsa Marku13.8K vues
Pasurite natyrore ne shqiperi par Merkur Sinani
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.3K vues
turizmi ne shqiperi par manomano46
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues

En vedette

Vardar par
VardarVardar
VardarNate Nate
3.4K vues8 diapositives
2016 joan castellano mba msn bsn rn (2).doc x par
2016 joan castellano mba msn bsn rn (2).doc x2016 joan castellano mba msn bsn rn (2).doc x
2016 joan castellano mba msn bsn rn (2).doc xJoan Castellano RN BSN MSN MBA
280 vues3 diapositives
Laporan jarkom akhir 1 copy par
Laporan jarkom akhir 1  copyLaporan jarkom akhir 1  copy
Laporan jarkom akhir 1 copylukmansaja
113 vues3 diapositives
Pitches par
PitchesPitches
PitchesSeyiiO
507 vues7 diapositives
FINAL Personal Rapid Transit par
FINAL Personal Rapid TransitFINAL Personal Rapid Transit
FINAL Personal Rapid TransitJonathan Dare-Williams
162 vues20 diapositives
Daniel lozano estupiñan par
Daniel lozano estupiñanDaniel lozano estupiñan
Daniel lozano estupiñanDaniel Lozano Estupiñan
210 vues15 diapositives

En vedette(17)

Laporan jarkom akhir 1 copy par lukmansaja
Laporan jarkom akhir 1  copyLaporan jarkom akhir 1  copy
Laporan jarkom akhir 1 copy
lukmansaja113 vues
Pitches par SeyiiO
PitchesPitches
Pitches
SeyiiO507 vues
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16 par Madeline Gregory
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16
New Tenant at Esperson Powerpoint Custom Updated 11.4.16
Ecopreneur Una empresa que vale la pena como modelo a imitar par Alberto Levy
Ecopreneur Una empresa que vale la pena como modelo a imitarEcopreneur Una empresa que vale la pena como modelo a imitar
Ecopreneur Una empresa que vale la pena como modelo a imitar
Alberto Levy118 vues
Agile Cincinnati Conference 2016 - Sprint Review par Darren Terrell
Agile Cincinnati Conference 2016 - Sprint ReviewAgile Cincinnati Conference 2016 - Sprint Review
Agile Cincinnati Conference 2016 - Sprint Review
Darren Terrell285 vues
Maneras de comunicar información par JOSUEELIAN
Maneras de comunicar informaciónManeras de comunicar información
Maneras de comunicar información
JOSUEELIAN195 vues
Rodney Brewer Contract Boeing par Rod B
Rodney Brewer Contract BoeingRodney Brewer Contract Boeing
Rodney Brewer Contract Boeing
Rod B304 vues
Aidan standish music video par Becky Marsh
Aidan standish music videoAidan standish music video
Aidan standish music video
Becky Marsh102 vues

Similaire à Shqiperia

FLORA DHE FAUNA NE SHQIPERI DHE KOSOVE par
FLORA DHE FAUNA NE SHQIPERI DHE KOSOVE FLORA DHE FAUNA NE SHQIPERI DHE KOSOVE
FLORA DHE FAUNA NE SHQIPERI DHE KOSOVE #MesueseAurela Elezaj
10.1K vues7 diapositives
Projekt:Gjeografi par
Projekt:GjeografiProjekt:Gjeografi
Projekt:GjeografiErjonaHaka
597 vues15 diapositives
PROJEKT TEKNIK !!! par
PROJEKT TEKNIK !!!PROJEKT TEKNIK !!!
PROJEKT TEKNIK !!!#MesueseAurela Elezaj
3.2K vues42 diapositives
Toka par
TokaToka
TokaAni Canaj
1.3K vues8 diapositives
Saranda par
SarandaSaranda
SarandaAlejandro Ferit Shehu
8.7K vues13 diapositives
Ujerat e kripera dhe te embla par
Ujerat e kripera dhe te emblaUjerat e kripera dhe te embla
Ujerat e kripera dhe te emblaSaimir Dine
5.2K vues3 diapositives

Similaire à Shqiperia (20)

Projekt:Gjeografi par ErjonaHaka
Projekt:GjeografiProjekt:Gjeografi
Projekt:Gjeografi
ErjonaHaka597 vues
Ujerat e kripera dhe te embla par Saimir Dine
Ujerat e kripera dhe te emblaUjerat e kripera dhe te embla
Ujerat e kripera dhe te embla
Saimir Dine5.2K vues
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... par Liil Otr
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Liil Otr84.8K vues
Projekt gjeografi par Dé Šarã
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
Dé Šarã8.2K vues
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme par Niku Clash Niku
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e MesmeProjekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
Niku Clash Niku16.4K vues
PROJEKT BIOLOGJI BOTA BIMORE DHE BOTA SHTAZORE NE SHQIPERINE E MESME par Niku Clash Niku
PROJEKT BIOLOGJI BOTA BIMORE DHE BOTA SHTAZORE NE SHQIPERINE E MESMEPROJEKT BIOLOGJI BOTA BIMORE DHE BOTA SHTAZORE NE SHQIPERINE E MESME
PROJEKT BIOLOGJI BOTA BIMORE DHE BOTA SHTAZORE NE SHQIPERINE E MESME
Niku Clash Niku2K vues
Punim ne lenden e gjeografis par FatjonGashi1
Punim ne lenden e gjeografisPunim ne lenden e gjeografis
Punim ne lenden e gjeografis
FatjonGashi1513 vues
Flora dhe fauna par sara7991
Flora dhe faunaFlora dhe fauna
Flora dhe fauna
sara799112.4K vues
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN... par EkloidaBengu
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
EkloidaBengu1K vues

Shqiperia

 • 3.  Relievi i Shqipërise është kryesisht malor. Vargmalet e para alpine u formuan nga mbarimi i jurasikut, ndërsa gjatë erës kenozoike u shpejtua procesi malformues në tërësine e Albanideve, që aktualisht përbëjne tokën e nëntoken e Shqipërise. Lartësia mesatare e relievit është 708 metra, ose 2 herë më e lartë se mesatarja e Evropës. Lartësitë më të mëdha gjenden në Alpet shqiptare dhe në malet e Lindjes (Korabi 2751 metra mbi nivelin e detit, përben edhe majën më të lartë të Shqipërisë).  Fushat zene kryesisht pjesën perëndimore, pergjatë bregdetit Adriatik, por ka edhe në pjesë të tjera të vendit. Fushat më të larta janë ato të pellgut të Korçes, mbi 800 metra mbi nivelin e detit. Fushat gjenden kryesisht përgjate lumenjve kryesore si: Vjose, Devoll, Osum,Shkumbin, Erzen, Mat e Drin, ku gjenden, gjithashtu, edhe tokat bujqësore e qendra të mëdha banimi, si dhe përshkohen nga rrugë te rëndësishme komunikimi. Relievi i trevave shqiptare shtrihet nga niveli i detit deri ne Iartesine 2751m (mali i Korabit). I gjithe ky ndryshim i lartesise ndikon ne ndryshimet e medha klirnatike, ne bimesi, si dhe ne dendesine e vendosjes se qendrave te banuara ne drejtim vertikal. Ne relievin e tyre mbizoterojne kodrat dhe malet. Duke u nisur nga lartesia mbi nivelin e detit, dallohen: relievi i ulet, i mesem dhe i larte. Relievi i ulet shtrihet nga niveli i detit, den ne 200 m mhi kete nivel. Ai perfshin fushat dhe kodrat e uleta prane brigjeve detare te Adriatikut e Jonit dhe pergjate sektoreve te mesem te luginave lumore. Relievi i mesem shtrihet nga 200 m, deri ne 1000 ra nbi nivelin e detit. Ai ka shtrirjen me te madhe dhe perfshin: kodrat, gropat, fushegropat dhe luginat kryesore. Relievi i larte shtrihet mbi 1000 m inbi nivelin e detit dhe perfshin malet dhe sistemet malore. Pjesa me e madhe e ketyre maleve ka lartesi den ne 2000 m. Malet me lartesi me to madhe se 2000 m kane shtrirje te kufizuar. Keto male gjenden ne pjesen qendrore, veniore dhe jugore te trevave shqiptare. Larmi formash dhe copetim i madh i relievit Malet, kodrat, gropat dhe fushegropat, lugjet dhe luginat, qe perbejne format kryesore te relievit, nderthuren dhe nderpriten me njeratjetren, duke formuar nje mozaik to vertete dhe shume te larmishem. Malet dhe kodrat formojne vargje me shtrirje kryesisht veriperendim-juglindje, sidomos ne pjesen perendimore te trevave shqiptare. Takohen edhe vargje malore dhe kodrinore me drejtime te tjera (harku yen-jug, verilindje- jugperondim etj.). Te shumta jane edhe zonat ku malet kane drejtime te ndryshme. Edhe forma e maleve dhe e kodrave eshte e ndryshme. Jane te shumta malet me maja cihe shpate te thepisura, krejt te zhveshura, si: ne Alpet Shqiptare, ne Sharr, ne Kopaonik (ne veri te Kosoves), ne malet e Camerise  Per nga perberja dallohen shkembijte:sedimentar , magmatik dhe metaforik .Brenda tyre gjenden pasuri te ndryshme minerale.Keto pasuri gjenden ne rezerva te medha dhe grupohen ne lende te djegshme (nafta gazi
 • 4.  Ne Evrope trevat shqiptare radhiten ne vendet me llojshmeri bimore me te madhe, qe lidhet me ndryshimet e klimes, te tokave, te relievit etj. Ne rajonet perendimore dhe bregdetare mbizoterojne llojet mesdhetare te bimesise (mareja, shqopa, ilqja etj.), kurse ne brendesi te tyre, bimet e Evropes Lindore dhe Qendrore (dushku, ahu, bredhi, pisha e zeze etj.). Gjithashtu jane te shumta bimet endemike, pra bimet qe rriten vetem ne trevat shqiptare. Vetem ne Republiken e Shqiperise rriten rreth 30 te tilla.  Per shkak te mbizoterimit te relievit kryesisht kodrinoro-malor, qe kushtezon ndryshime te dukshme te klimes dhe te faktoreve te tjere, bimesia eshte e shkallezuar ne drejtim vertikal ne kater breza: brezi i shkurreve dhe i pyjeve mesdhetare; brezi i ahishteve dhe i haloreve dhe brezi i kullotave alpine.  Brezi i shkurreve dhe i pyjeve mesdhetare (deri rreth 700 m. Lartesi) gjendet ne trevat perendimore dhe jugperendimore. Pjesen e poshtme te tij e zene shkurret me gjelberim te perhershem (makiet) si: mareja, shqopa, xina, gjineshtra, dafina etj. Se bashku me keto shkurre rriten edhe disa drure te larte, si: selvia, valanidhi, pisha e bute dhe e eger etj. qe, ne disa raste, formojne pyje te vogla. Pjesen e siperme te brezit te shkurreve mesdhetare e zene shkurrct qe i rrezojne gjethet gjate stines se dimrit, si: shkoza e bardhe dhe e zeze etj.  Brezi i dushqeve shtrihet mbi brezin e shkurreve mesdhetare deri ne rreth 1000 m lartesi. Ka perhapje me te madhe se brezat e tjere bimore, sidomos ne brendesi te trevave shqiptare. Bimet me karakteristike te ketij brezi bimor jane: disa lloje dushqesh, bliri, frashri, malleza, panja, geshtenjna etj.  Brezi i ahut dhe i haloreve shtrihet mbi brezin e dushqeve deri ne rreth 1600 - 1800 m lartesi. Ahishtet, duke kerkuar me shume lageshti, jane me te perhapura ne malet e trevave veriore dhe lindore shqiptare dhe ne shpatet perballe veriut dhe lindjes. Ne shume zona ahishtet jane te perziera me haloret (bime qe e kane gjethen ne formen e gjilperes), si: pisha, bredhi etj. Ne kete brez ndodhen pyjet me te dendura, qe perbejne fondin kryesor te lendes se drurit.
 • 5.  Pozita gjeografike e trevave shqiptare, shumellojshmeria e peizazheve gjeografike pasuria bimore, relievi i copetuar dhe pasuria ujerave te brendshme dhe bregdetare kane krijuar kushte per zhvillimin e nje bote shtazore te pasur dhe te larmishme, tokesore dhe ujore. Bota shtazore tokesore perbehet nga gjitare te llojeve te ndryshme, si: urithi, qe gjendet ne zonat kodrinore dhe fushat bregdetare lakuriqi i nates, qe jeton ne koloni te medha ne shpella dhe zgavra; ujku, dhelpra, cakalli, shqarthi, ne brezin e dushkut dhe te ahut zardafi dhe kunadhja, ne zonat pyjore te larta; ariu i murme, ne pyjet e dendura te dushkut, ahut dhe pishes; macja e eger, ne pyjet e larta etj. Mjaft te perhapur jane gjitaret barngrenes ,si derri i eger ne brezin e dushkut dhe te ahut; lepuri i eger, ne zonat fushore dhe kodrinore me shkurre. Me rralle gjendet kaprolli ne brezin e shkurreve, ne dushkajat dhe ahishtet, si dhe dhia e eger ne brezin e kullotave alpine te disa maleve te larta. Te shumellojshem jane shpendet shtegtare dhe te perhershem. Ndermjet tyre ka edhe shpende te rralle me vlera te vecanta, si: pelikani kacurrel, ne lagunen e Divjakes, kurse ne lartesite e maleve gjendet shqiponja. Ne ujerat bregdetare gjenden lloje te ndryshme peshqish, si: sardelja, qefulli, levreku, kota dhe merluci, kurse ne ujerat e brendshme, trofta, korani dhe belushka ne (liqenin e Ohrit), qe dallohen per mishin e shijshem, dhe shume peshq te tjere, si: krapi, skobuzi, klenji ngjala etj. Gjenden edhe disa gjitare, Si: delfini (ne ujerat detare) dhe vidra.
 • 6.  Shqipëria bën pjesë në brezin subtropikal dhe përfshihet në zonën klimaterike mesdhetare, me dimër relativisht të shkurtër e te butë dhe me vere të nxehtë e shumë të thatë. Klima e Shqipërise ka ndryshime të mëdha nga një krahinë në tjetrën dhe kontraste të mëdha në temperature, reshje, ndricimin diellor, lagështiren e ajrit, etj.  Ndricimi diellor lëviz nga 2731 orë në vit në Xarë të Sarandës, në 2722 orë në vit në Vlorë, 2560 orë në vit në Tiranë, 2246 orë në Peshkopi dhe 2046 orë në vit në Kukës.  Bien mesatarisht 1430 mm reshje në vit dhe vijnë duke u pakësuar nga perëndimi në lindje.  Klima e trevave shqiptare eshte e larmishme , e pa qendrueshme dhe shpesh dallohet per vlera te skajshme me temperatura dhe rreshje.Kane klime mesatare mesdhetare.Kjo klime takohet me pjesen perendimore te ketyre trevave qe dallohet per vere te nxehte dhe te thate dhe dimer te bute dhe te lagesht.  Ne brendesi drejt lindjes shfaqet klima kontinentale me dimer te ashper dhe vere te nxehte.  Klima malore karakterizohet nga lartesite e maleve me vere te fresket dhe dimer te ashper me rreshje bore.  Trevat shqiptare dallohen per pranine e mikroklimave.
 • 7.  Uji eshte nje pasuri natyrore me viera te medha kombetare. Ai ka perdorim te madh ne bujqesi, ne industri dhe per furnizimin e qendrave te banuara. Pozita gjeografike ne brigjet e detit Adriatik dhe te detit Jon, kushtet klimatike, relievi i thyer, kryesisht kodrinoro-malor, perhapja e madhe e shkembinjve te pershkueshem nga uji dhe veprimtaria e njeriut kane kushtezuar pasurite e medha ujore dhe shumellojshmerine e tyre: dete, liqene, lumenj, perrenj dhe buriine ujore.Për shkak të veçorive morfologjike, Shqipëria është shumë e pasur në lumenj. Më shumë se 152 lumenj dhe përrenj, formojnë përfundimisht 8 lumenj të mëdhenj, që rrjedhin nga juglindja drejt veriperëndimit, kryesisht drejt bregdetit Adriatik. Rreth 65% e pellgut ujëmbledhës të tyre shtrihet brenda territorit shqiptar. Këta lumenj shkarkojnë në detin Adriatik mesatarisht 1’308 m3/s (min. 649 dhe maks. 2’164 m3/s); moduli mesatar i rrjedhjes është 30,2 l/s . km2. Nga prurja e përgjithshme vjetore prej 42,25 miliardë m3, vetëm 12,8 miliardë u përkasin ujërave nëntokësore. Mesatarja vjetore e rreshjeve në territorin shqiptar është 1’430 mm/vit, por të shpërndara jo uniformisht përgjatë vitit: rreth 40% në dimër, 32% në pranverë, 17% në vjeshtë dhe vetëm 11% në verë.
 • 8.  Shqiperia është e pasur me liqene, ajo ka 247 liqene natyrore dhe mbi 800 arrtificiale. Siapas gjenezës , liqenet natyrore ndahen në liqene tektonike, tektoniko-karstike, akullnajore, karstike dhe bregdetare.
 • 9. Liqeni I Ohrit eshte liqeni me I thelle ne Ballkan me thellsi maksimale 295 metra me siperfaqe 362.6 km.Ndodhet ne lartesin 695 metra mbi nivelin e detit.Ndahet midis Republikes se Shqiperise dhe Republikes ish –Jugosllave te Maqedonise. Dallohet per gjallesa endemike , per tejdukshmeri te madhe te ujrave dhe per specie te vecanta ujore (KORANI)
 • 10. I njohur në lashtësi si Palus Labeatis. Pasqyra e tij ujore gjendet në një lartësi 6 metra mbi nivelin e detit, dhe ka një sipërfaqe prej 368 km², nga të cilat 149 km² me një gjatësi brigjesh prej 57 km i përkasin Republikës së Shqipërisë; ndërsa 2/3 Malit të Zi, ku me 1983 e shpalli Park Kombëtar liqenin. Ka një breg shumë të larmishëm të tipit të ultë të "marsheve" në veri dhe shkëmbor në jug. Në bregun jugor shquhen plazhet në rrugën nga Shkodra për në Shirokë e Zogaj, ku më i madhi është Zalli i bardhë. Fauna e liqenit është e shumëllojshme dhe e pasur me 45 lloje peshiqsh e 270 lloje shpendësh. Këto shpendë përbëjnë 87% të gjithë Ornitofaunës të Shqipërisë. Një perlë e kësaj pasurie është padyshim pelikani, zogu më i madh në Europë. Pika më e thellë e liqenit është rreth 45 metra. Në skajin jug-lindor shtrihet Shkodra, nga ku merr edhe emrin.
 • 11. Prespa ose Liqeni i Prespës, është njëri ndër liqenet me ujëra të freskëta në Evrope që u takon tre shteteve Maqedonisë Shqipërisë dhe Greqisë me një sipërfaqe të përgjithshme prej 313.6 km2 nga të cilat 190 km² i takojnë Maqedonisë, 84.8 km² Greqisë dhe 38.8 km² Shqipërisë. Prespa është liqeni më i thellë tektonik në Ballkan me 853 metra thellësi. Prespa si tërësi ndahet në dy liqe: Prespa e Madhe dhe Prespa e Vogël.
 • 12. Lumi Gjatësia brenda Shqipërisë (në km) Sipërfaqja (në km²) Lartësia mesdetare (në m) Drini 285 14,173 97.1 Semani 281 5,649 863 Vjosa 272 6,706 855 Shkumbini 181 2,444 753 Mati 115 2,441 746 Erzeni 109 760 435
 • 13. Lumi shkumbinLumi Drin Lumi Vjosa Lumi BunaLumi Seman
 • 14. Lumi Kalasa Lumi Kalamas Lumi Bistrica Lumi Pavllo
 • 15. Lumi Vardar Lumi letenc Dege lumore te lumenjve qe derdhen ne Detin e Zi Lumi Iber Lumi Sitmica
 • 16. Kalaja e Durresit Kalaja e Rozafes Butrinti Arme Ilire Ene Gatimi Ilire