قرآن ابراهیم تبعید شده ها به زمین افراطی گری توهمات شیطان آلفا معجزه ریاضی نوزده در قرآن معجزه نوزده 19 یکتاپرستی پیام خدا به مردم ایران شفاعت و توسل حدیث و سنت باطل است
Tout plus