SahajSadhna

284 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

SahajSadhna

 1. 1. mÉëÉiÉÈ xqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉ xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ
 2. 2. oÉë¼cÉrÉï U¤ÉÉ WåûiÉÑ qÉÇ§É Á lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå qÉWûÉoÉsÉå mÉUÉ¢üqÉÉrÉ qÉlÉÉåÍpÉsÉÉÌwÉiÉÇ qÉlÉÈ xiÉÇpÉ MÑü MÑü xuÉÉWûÉ| UÉåeÉ SÕkÉ qÉåÇ ÌlÉWûÉUMüU 21 oÉÉU CxÉ qÉÇ§É MüÉ eÉmÉ MüUåÇ AÉæU SÕkÉ mÉÏ sÉåÇ| CxÉxÉå oÉë¼cÉrÉï MüÐ U¤ÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ AÉiqÉxÉÉiÉç MüU sÉålÉå eÉæxÉÉ rÉWû ÌlÉrÉqÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 3. 3. AlÉÑ¢üqÉ oÉë¼cÉrÉï U¤ÉÉ WåûiÉÑ qÉÇ§É ............................................................................................................... 2 ÌlÉuÉåSlÉ ................................................................................................................................... 3 DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ ............................................................................................. 5 mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉ mÉëxjÉÉlÉÌoÉlSÒÈ ´É®É ........................................................................................... 18 xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ MüÐ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉ ...................................................................................................... 25 uÉåSÉliÉMüÉ xÉixÉÇaÉ-mÉëxÉÉS ......................................................................................................... 30 xÉåuÉÉpÉaÉiÉ AÉæU qÉåuÉÉpÉaÉiÉ ........................................................................................................ 37 qÉÉåWûqÉÑSaÉUÈ AÉiqÉÌuÉcÉÉU .......................................................................................................... 38 krÉÉlÉ-mÉëxÉÉS ......................................................................................................................... 43 ......iÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ iÉÑqÉlÉå ÌMürÉÉ .................................................................................................. 46 ÌlÉuÉåSlÉ oÉÉiÉ uÉWûÏ AxÉU MüUiÉÏ Wæû eÉÉå ÌSsÉ xÉå ÌlÉMüsÉiÉÏ Wæû| UOûÏ UOûÉrÉÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ WûqÉÉUå ÌSsÉÉåÇ mÉU uÉWû mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ eÉÉå mÉëpÉÉuÉ AÉiqÉÉUÉqÉÏ xÉimÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ AlÉÑpÉuÉqÉÔsÉMü uÉÉhÉÏ MüÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| uÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉ AmÉlÉÏ AqÉ×iÉuÉÉhÉÏ xÉå qÉlS AÉæU qsÉÉlÉ eÉaÉiÉ MüÉå iÉåeÉxuÉÏ AÉæU MüÉÇÌiÉqÉÉlÉ oÉlÉÉiÉå WæÇû..... qÉlÉ-oÉÑή Måü oÉlkÉlÉ qÉåÇ TðüxÉå WÒûL xÉÉkÉMüÉåÇ qÉlÉ-oÉÑή xÉå mÉÉU mÉUqÉåµÉU iɨuÉ qÉåÇ eÉaÉÉiÉå WæÇû| ElÉMåü MüÃhÉÉqÉrÉ WØûSrÉ xÉå ÌlÉÈxÉ×iÉ uÉÉhÉÏ MüÉ mÉëpÉÉuÉ AlÉÔPûÉ WûÉåiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ LMü xÉimÉÑÃwÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÐ WØûSrÉ uÉÉhÉÏ MüÉ xÉëÉåiÉ ´ÉÉåiÉÉeÉlÉÉåÇ MüÉå, pÉ£üÉåÇ MüÉå AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü UÉWû Måü mÉÍjÉMüÉåÇ MüÉå, xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå mÉËUmsÉÉÌuÉiÉ MüUMåü mÉÉuÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| uÉå MüWûiÉå WæÇû- “.....DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå lÉ eÉÉlÉlÉå xÉå WûÏ xÉÉUå SÒÈZÉ SSï AÉiÉå WæÇû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉÉUÏ E³ÉÌiÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ pÉÏ urÉÌ£ü, uÉxiÉÑ, mÉëÉhÉÏ, mÉSÉjÉï qÉåÇ WûqÉ AÉoÉ® WÒûL iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉåÇ uÉWûÉð xÉå FmÉU EPûÉlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉblÉ oÉÉkÉÉLÆ AÉæU ShQû SåMüU pÉÏ xÉÉuÉkÉÉlÉ MüU SåiÉÉ Wæû| eÉÉå mÉëåqÉ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå MüUlÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû mÉëåqÉ AaÉU ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü, uÉxiÉÑ, mÉS xÉå ÌMürÉÉ iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉåÇ uÉWûÉð xÉå oÉsÉÉiÉç bÉxÉÏOû sÉåiÉÉ Wæû| AiÉÈ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU xÉWûeÉ qÉÑÌ£ü Måü qÉÉaÉï mÉU AaÉëxÉU UWûÉå|” “......´É®ÉsÉÑ mÉÑÃwÉ WûÏ mÉUqÉ iɨuÉ Måü ¥ÉÉlÉ MüÉå EmÉsÉokÉ WûÉåiÉÉ Wæû|” “.....sÉÉåaÉ mÉÔNûiÉå WæÇû ÌMü AÉmÉMåü qÉiÉ qÉåÇ xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ kÉqÉï MüÉælÉ-xÉÉ Wæû ? pÉÉD ! qÉiÉ qÉÌiÉ Måü WûÉåiÉå WæÇû| xÉÉUÏ qÉÌiÉrÉÉð eÉWûÉð xÉå mÉëMüÉzÉ mÉÉiÉÏ WæÇû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ Wæû| uÉWûÏ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉirÉ Wæû|” “..... ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå MüÉlÉÉåÇ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ MüjÉÉ lÉWûÏÇ xÉÑlÉÏ ElÉMåü MüÉlÉ xÉÉðmÉ Måü ÌoÉsÉ Måü xÉqÉÉlÉ WæÇû| ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå qÉÑZÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ lÉÉqÉ lÉWûÏÇ ÍsÉrÉÉ ElÉMüÐ ÎeÉÀûÉ SÉSÒU (qÉåRûMü) MüÐ ÎeÉÀûÉ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû|” “......DµÉU MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ xÉoÉ qÉÇaÉsÉqÉrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû| mÉÑÃwÉ AaÉU qÉÉåWû MüUMåü mÉѧÉ-mÉËUuÉÉU MüÉå AmÉlÉÉ qÉÉlÉiÉÉ WÒûAÉ EsÉfÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ oÉÑήqÉÉlÉ x§ÉÏ xuÉrÉÇ qÉÉåWûUÌWûiÉ WûÉåMüU mÉÌiÉ Måü qÉÉåWû MüÉå pÉÏ rÉÑÌ£ü xÉå ÌlÉMüÉsÉ xÉMüiÉÏ Wæû| ÍxÉÇkÉuÉMüÏï ZÉÔoÉcÉlS MüÐ bÉOûlÉÉ xÉå rÉWû ¥ÉÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû|”
 4. 4. “......xÉŠÉ xÉÉkÉMü, xÉÎizÉwrÉ mÉëÌiÉ¸É rÉÉ xÉÑÌuÉkÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| uÉWû iÉÉå xÉåuÉÉ Måü ÍsÉL WûÏ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû| xÉåuÉÉ xÉå eÉÉå xÉÑZÉ AÉæU mÉëÌiÉ¸É xjÉÉrÉÏ oÉlÉiÉÏ Wæû uÉWû xÉÑZÉ AÉæU mÉëÌiÉ¸É cÉÉWûlÉåuÉÉsÉÉåÇ Måü pÉÉarÉ qÉåÇ MüWûÉð xÉå ? uÉWû iÉÉå cÉÉWûUÌWûiÉ ÍzÉwrÉ MüÉå WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû|” AÇiÉUÉiqÉÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÇÌiÉ mÉÉrÉå WÒûL ÎxjÉiÉmÉë¥É qÉWûÉmÉÑÃwÉ AmÉlÉå xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå AmÉlÉå AÇiÉqÉïlÉ qÉåÇ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ qÉlÉlÉ MüUlÉå MüÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ SåiÉå WæÇû| LåxÉÏ AlÉÔPûÏ ÌSurÉ uÉÉhÉÏ MüÉ xÉÇaÉëWû AÉmÉMåü MüUMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ mÉëxiÉÑiÉ MüUiÉå WÒûL WûqÉ AÉlÉÎlSiÉ WæÇû| ´ÉÏ rÉÉåaÉ uÉåSÉliÉ xÉåuÉÉ xÉÍqÉÌiÉ AqÉSÉuÉÉS AÉ´ÉqÉ AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 5. 5. DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ LMü WûÉåiÉÉ Wæû LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ LåÌWûMü sÉÉåaÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ oÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇcÉÉÍsÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉæxÉå UÉerÉ xÉUMüÉU AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû, lÉaÉUmÉÉÍsÉMüÉ AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû, MÑüOÒûqoÉ-mÉËUuÉÉU AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû, UÉ·í AmÉlÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| rÉWû Wæû LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ ÍpɳÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü ÎeÉxÉ UÉ·í Måü, ÎeÉxÉ UÉerÉ Måü, ÎeÉxÉ lÉaÉU Måü ÎeÉxÉ mÉëMüÉU Måü sÉÉåaÉ WûÉåiÉå WæÇû ExÉ mÉëMüÉU MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉMüÉå AcNûÉ sÉaÉiÉÉ Wæû| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉå MüpÉÏ pÉÔsÉ pÉÏ MüU sÉåiÉå WæÇû AÉæU MüD AqÉsÉ MüUlÉå uÉÉsÉå bÉÔxÉ pÉÏ ZÉÉ sÉåiÉå WæÇû| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ MüD oÉÉU oÉcÉ pÉÏ eÉÉiÉÉ Wæû| 'ClMüqÉOæûYxÉ... xÉåsÉOæûYxÉ' Måü MüÉlÉÔlÉ xÉå MüD sÉÉåaÉ rÉÑÌ£ü MüUMåü oÉcÉ pÉÏ eÉÉiÉå WæÇû| SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ aÉÉðuÉ-aÉÉðuÉ Måü ÍsÉL, UÉerÉ-UÉerÉ Måü ÍsÉL, SåzÉ- SåzÉ Måü ÍsÉL, UÉ·í-UÉ·í Måü ÍsÉL AsÉaÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| AlÉliÉ oÉë¼ÉhQûÉåÇ qÉåÇ LMü WûÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉqÉ MüUiÉÉ Wæû, uÉWû LMü WûÏ xÉqÉÉlÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| SåuÉÉåÇ MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ, SæirÉÉåÇ MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉæU qÉlÉÑwrÉÉåÇ MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ AsÉaÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉ eÉaÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ LMü WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU eÉÏlÉå xÉå xÉÉkÉlÉÉ xÉWûeÉ qÉåÇ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ eÉÉå cÉsÉiÉÉ Wæû uÉWû DµÉU MüÐ mÉëxɳÉiÉÉ mÉÉiÉÉ Wæû| eÉæxÉå xÉUMüÉU Måü ÌuÉkÉÉlÉ Måü ÎZÉsÉÉTü cÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ xÉUMüÉU ²ÉUÉ SÎhQûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü ÎZÉsÉÉTü cÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ eÉÏuÉ SÎhQûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ eÉÏuÉ DµÉU MüÉ mrÉÉUÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMüÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉWûÉrÉ MüUiÉÉ Wæû| ÎZÉsÉÉTü cÉsÉlÉå uÉÉsÉå MüÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ mÉcÉÉ-mÉcÉÉMüU xÉoÉMü ÍxÉZÉÉ SåiÉÉ Wæû, ÃsÉÉ-ÃsÉÉMüU xÉoÉMü ÍxÉZÉÉ SåiÉÉ Wæû, SÒÈZÉ mÉÏÄQûÉ, SSï SåMüU xÉoÉ ÍxÉZÉÉiÉÉ Wæû| iÉsÉuÉÉU MüÐ kÉÉU mÉU cÉsÉlÉå Måü ÍsÉL qÉeÉoÉÔU MüUiÉÉ Wæû| LåÌWûMü ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ NÕûOûNûÉOû Wæû| MüpÉÏ ExÉqÉåÇ mÉÉåsÉ cÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ mÉÉåsÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÏ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU xuÉÏMüÉU MüU sÉålÉå uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ zÉÏbÉë xÉTüsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AlÉÉSU MüUlÉå xÉå AjÉuÉÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå AÉSqÉÏ MüÉå oÉWÒûiÉ xÉWûlÉ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| WûqÉ eÉoÉ eÉoÉ SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû, eÉoÉ-eÉoÉ AzÉÉÇiÉ WûÉåiÉå WæÇû, eÉoÉ-eÉoÉ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉfÉ sÉÉå ÌMü WûqÉÉUå ²ÉUÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WÒûAÉ Wæû| eÉoÉ-eÉoÉ WûqÉ mÉëxÉ³É WûÉåiÉå WæÇû, ÌlÉpÉÏïMü WûÉåiÉå WæÇû, ZÉÑzÉ WûÉåiÉå WæÇû, ÌlÉͶÉliÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ xÉqÉfÉ sÉÉå ÌMü AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ pÉÏ WûqÉlÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû| SÒrÉÉåïkÉlÉ eÉoÉ eÉlqÉÉ jÉÉ iÉoÉ aÉÏSÄQû oÉÉåsÉ UWåû jÉå, AmÉzÉMÑülÉ WûÉå UWåû jÉå| aÉÉÇkÉÉUÏ lÉå kÉ×iÉUÉ·í xÉå MüWûÉ jÉÉÈ "rÉWû sÉÄQûMüÉ MÑüsÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUåaÉÉ, TåÇüMü SÉå CxÉMüÉå|" ÌMüliÉÑ kÉ×iÉUÉ·í lÉå ClMüÉU MüU ÌSrÉÉ| kÉqÉÉïiqÉÉ mÉÑÃwÉ pÉÏ eÉoÉ-eÉoÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå xÉÑZÉ mÉÉiÉå WæÇû AÉæU mÉëÌiÉMÔüsÉ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå uÉå pÉÏ qÉÉUå eÉÉiÉå WæÇû| M×ümÉÉcÉÉrÉï, pÉÏwqÉ-ÌmÉiÉÉqÉWû, SìÉåhÉ AÉÌS AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMü UWåû jÉå| APûÉUWû A¤ÉÉæÌWûhÉÏ xÉålÉÉ qÉÉUÏ aÉD| ÌMüxÉlÉå qÉÉUÏ ? CxÉMåü mÉÏNåû SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÉUhÉpÉÔiÉ jÉÉ| eÉoÉ kÉÉÍqÉïMü eÉlÉ pÉÏ AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû pÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AmÉqÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| AiÉÈ ExÉå pÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU xÉWûlÉ MüUlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ|
 6. 6. SÒrÉÉåïkÉlÉ, eÉrÉSìjÉ AÉÌS AlÉÉcÉÉU MüUiÉå jÉå iÉÉå AeÉÑïlÉ MüÉ ZÉÔlÉ EoÉsÉ EPûiÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ rÉÑÍkÉ̸U AeÉÑïlÉ MüÉå SoÉÉiÉå jÉå.... SoÉÉiÉå jÉå.... SoÉÉiÉå jÉå| SoÉiÉå-SoÉiÉå AeÉÑïlÉ ÌuÉwÉÉS xÉå pÉU aÉrÉÉ jÉÉ| AÉSqÉÏ oÉWÒûiÉ SoÉiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå ÌWûxOûÏËUrÉÉ MüÉ UÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌWûxOûÏËUrÉÉ MüÉ UÉåaÉ AÉæU iÉlSÒÂxiÉÏ ClÉ SÉålÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ LMü AuÉxjÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AeÉÑïlÉ ExÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ jÉÉ| rÉÑ® Måü qÉæSÉlÉ qÉåÇ pÉÏ uÉWû WØûSrÉ MüÐ SÒoÉïsÉiÉÉ, qÉÉåWû AÉæU ExÉ UÉåaÉ xÉå AÉuÉ×iÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| AÉSqÉÏ eÉoÉ pÉÉuÉÑMü WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉå SoÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AjÉuÉÉ AÌiÉ SÒÈZÉÉåÇ qÉåÇ uÉWû SoÉiÉÉ Wæû, WûiÉÉzÉ oÉlÉÉ UWûiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ SÒoÉïsÉ pÉÉuÉÑMüiÉÉ MüÉå QûÉðOû-TüOûMüÉUMüU ÌlÉMüÉsÉlÉÉ AÉæU ExÉqÉåÇ xÉÉWûxÉ AÉæU EixÉÉWû pÉUlÉÉ WûÏ ExÉMüÐ SuÉÉD Wæû| pÉÉuÉÑMü oÉŠÉåÇ MüÐ qÉÔZÉïiÉÉmÉÔhÉï pÉÉuÉlÉÉLÆ mÉÉåxÉlÉå xÉå ElÉMüÐ E³ÉÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ´ÉÏM×üwhÉ AeÉÑïlÉ xÉå CxÉÏÍsÉL MüWûiÉå WæÇû- YsÉæorÉÇ qÉÉ xqÉ aÉqÉÈ mÉÉjÉï lÉæiɨuÉrrÉÑmÉmɱiÉå| ¤ÉÑSìÇ WØûSrÉSÉæoÉïsrÉÇ irÉ£üuÉÉą̊ɸ mÉUÇiÉmÉ|| „Wåû AeÉÑïlÉ ! iÉÔ lÉmÉÑÇxÉMüiÉÉ MüÉå qÉiÉ mÉëÉmiÉ WûÉå, iÉÑfÉqÉåÇ rÉWû EÍcÉiÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉ mÉÄQûiÉÏ| Wåû mÉUÇiÉmÉ ! WØûSrÉ MüÐ iÉÑcNû SÒoÉïsÉiÉÉ MüÉå irÉÉaÉMüU rÉÑ® Måü ÍsÉL ZÉÄQûÉ WûÉå eÉÉ|‟ (aÉÏiÉÉÈ 2.3) kÉqÉï Måü lÉÉqÉ mÉU eÉoÉ MüÉrÉUiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå WûÉÌlÉ erÉÉSÉ WûÉåiÉÏ Wæû| aÉÉÇkÉÉUÏ eÉÉlÉiÉÏ jÉÏ ÌMü rÉWû mÉÉmÉ MüÉ mÉÑiÉsÉÉ Wæû qÉåUÉ oÉåOûÉ| SìÉæmÉSÏ-uÉx§ÉWûUhÉ Måü mÉëxÉÇaÉ qÉåÇ xÉÉUÏ xÉpÉÉ SåZÉ UWûÏ jÉÏ| UeÉxuÉsÉÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉrÉÏ WÒûD LMüuÉx§ÉÉ SìÉæmÉSÏ Måü oÉÉsÉ mÉMüÄQûMüU SÒÈzÉÉxÉlÉ pÉUÏ xÉpÉÉ qÉåÇ bÉxÉÏOû sÉå AÉrÉÉ| SÒrÉÉåïkÉlÉ AmÉlÉÏ eÉÉðbÉ mÉU ÌoÉPûÉlÉå Måü ÍsÉL sÉsÉMüÉUiÉÉ Wæû| uÉåzrÉÉ MüWûMüU MühÉï SìÉæmÉSÏ MüÉ AmÉqÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| SÒÈzÉÉxÉlÉ lÉå pÉUÏ xÉpÉÉ qÉåÇ MüÉæUuÉ uÉÇzÉ Måü iÉqÉÉqÉ qÉWûÉlÉÑpÉÉuÉÉåÇ Måü xÉÉqÉlÉå SìÉæmÉSÏ Måü cÉÏU ZÉÏÇcÉå ExÉå lÉalÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL, ÌTüU pÉÏ MüÉåD oÉÉåsÉÉ lÉWûÏÇ| xÉoÉ SåZÉiÉå UWåû| LåxÉÉ WûsÉÉWûsÉ AlrÉÉrÉ MüUlÉå uÉÉsÉå SÒ¹ sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ eÉoÉ mÉÉÇQûuÉ MÑüNû mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå uÉå SÒ¹ sÉÉåaÉ lÉÏÌiÉ-qÉrÉÉïSÉ MüÐ oÉÉiÉåÇ xÉÑlÉÉlÉå sÉaÉiÉå WæÇû, kÉqÉï MüÐ SÒWûÉD SåiÉå WæÇû| rÉÑ® Måü qÉæSÉlÉ qÉåÇ eÉoÉ MühÉï Måü UjÉ MüÉ mÉÌWûrÉÉ TðüxÉ aÉrÉÉ iÉoÉ uÉWû ExÉå ÌlÉMüÉsÉlÉå Måü ÍsÉL lÉÏcÉå EiÉUÉ| ExÉ xÉqÉrÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AeÉÑïlÉ xÉå MüWûÉ ÌMü AoÉ qÉÉæMüÉ Wæû| ExÉMüÉå ÌaÉUÉ Så| AeÉÑïlÉ lÉå xÉUxÉÇkÉÉlÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ MühÉï oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ “rÉWû kÉqÉïrÉÑ® lÉWûÏÇ Wæû| ÂMüÉå.... qÉæÇ ÌlÉÈzÉx§É WÕðû AÉæU qÉåUå mÉU zÉx§É cÉsÉÉiÉå WûÉå ?” CxÉ mÉëMüÉU MühÉï kÉqÉï MüÐ SÒWûÉCrÉÉð SålÉå sÉaÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ lÉå MüWûÉÈ “AoÉ iÉÔ kÉqÉï MüÐ SÒWûÉCrÉÉð SåiÉÉ Wæû? iÉoÉ MüWûÉð jÉÉ eÉoÉ MüÉæUuÉ xÉpÉÉ qÉåÇ SìÉæmÉSÏ MüÐ ¢ÑüU ÌlÉpÉïixÉïlÉÉ WûÉå UWûÏ jÉÏ ? ExÉ xÉqÉrÉ iÉåUÉ kÉqÉï MüWûÉð aÉrÉÉ jÉÉ?” MüpÉÏ-MüpÉÏ iÉÉå sÉÑŠå UɤÉxÉ sÉÉåaÉ pÉÏ AÉmĘ́ÉMüÉsÉ qÉåÇ kÉqÉï MüÐ SÒWûÉD SålÉå sÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû| AÉmĘ́ÉMüÉsÉ qÉåÇ kÉqÉï MüÐ SÒWûÉD SåMüU AmÉlÉÉ oÉcÉÉuÉ MüUlÉÉ rÉWû MüÉåD kÉqÉï Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| AÉmĘ́ÉMüÉsÉ qÉåÇ pÉÏ AmÉlÉå kÉqÉï qÉåÇ sÉaÉå UWûlÉÉ cÉÉÌWûL, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ xÉWûqÉiÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ rÉWû Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUÏ iÉU‚üÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL, iÉÑqWåÇû ÌuÉMüÉxÉ-rÉɧÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL, eÉÏuÉlÉ qÉåÇ E³ÉiÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| pÉÔaÉÉåsÉ, ÌuÉ¥ÉÉlÉ iÉjÉÉ mÉëÉhÉÏ Måü aÉpÉÉïzÉrÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉAÉåÇ xÉå rÉWû ÍxÉ® WûÉå cÉÑMüÉ Wæû ÌMü iÉqÉÉqÉ eÉÏuÉxÉ×̹ qÉåÇ qÉlÉÑwrÉ AÉÎZÉUÏ xÉeÉïlÉ Wæû| aÉpÉÉïuÉxjÉÉ qÉåÇ xÉqÉrÉ-xÉqÉrÉ mÉU aÉpÉï MüÉ ÌlÉUϤÉhÉ MüUMåü ÌuÉ¥ÉÉlÉÏ sÉÉåaÉ CxÉ ÌlÉwMüwÉï mÉU AÉrÉå ÌMü aÉpÉÉïzÉrÉ qÉåÇ eÉÏuÉ-eÉliÉÑ, qÉåRûMü, oÉlSU AÉÌS MüÐ AÉM×üÌiÉrÉÉð kÉÉUhÉ
 7. 7. MüUiÉå-MüUiÉå AÉÎZÉU qÉåÇ eÉÏuÉ qÉlÉÑwrÉ AÉM×üÌiÉ MüÉå kÉÉUhÉ MüUiÉÉ Wæû| WûqÉÉUÉ xÉoÉMüÉ qÉlÉ ClÉ xÉoÉ rÉɧÉÉAÉåÇ qÉåÇ bÉÔqÉMüU AÉrÉÉ Wæû| qÉÉlÉuÉ rÉÉåÌlÉ qÉåÇ AÉlÉå Måü oÉÉS pÉÏ AaÉsÉÏ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ MüÐ MÑüNû eÉÄQûiÉÉ UWû aÉD Wæû| ExÉ iÉqÉxÉ MüÉå WûOûÉlÉå Måü ÍsÉL qÉÉlÉuÉ eÉlqÉ qÉåÇ eÉÏuÉ MüÉå oÉÑή jÉÉåÄQûÏ ÌuÉzÉåwÉ SÏ aÉD| ExÉ WûsMåü xuÉpÉÉuÉ mÉU ÌuÉeÉrÉ mÉÉMüU AmÉlÉå xuÉ-xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ eÉaÉlÉå Måü ÍsÉL qÉÉæMüÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ| CxÉ oÉÑή MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUMåü AÉmÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMåü DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU ÌMürÉÉ Wæû LåxÉÉ qÉÉlÉÉ eÉÉrÉåa ÉÉ| AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ WûÉå eÉÉrÉåaÉÏ| AÉmÉqÉåÇ mÉWûsÉå Måü eÉÉå MÑüNû xÉÇxMüÉU WæÇû uÉå eÉÉåU lÉWûÏÇ MüUåÇaÉå| AÉmÉ eÉlqÉ-qÉUhÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉå eÉÉLÆaÉå| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ MüUlÉÉ| AaÉU AÉmÉ eÉÄQûiÉÉ MüÉå mÉÉåxÉiÉå WæÇû, iÉU‚üÏ MüUlÉå xÉå ClMüÉU MüUiÉå WæÇû, AÉsÉxrÉ mÉëqÉÉS MüUiÉå WæÇû, mÉÑUÉlÉå MÑüxÉÇxMüÉUÉåÇ MüÉå, aÉlSÏ AÉSiÉÉåÇ MüÉå, eÉÏuÉpÉÉuÉ MüÉå, SåWûÉkrÉÉxÉ MüÉå, zÉUÏU MüÐ ÌuÉsÉÉÍxÉiÉÉ MüÉå, mÉÉzÉuÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå mÉMüÄQû UZÉiÉå Wæû, lɵÉU cÉÏeÉÉåÇ AÉæU xÉqoÉlkÉÉåÇ qÉåÇ AÉoÉ® WûÉåiÉå WæÇû, iÉÉå AÉmÉMüÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü QûhQåû sÉaÉåÇaÉå| eÉWûÉð-eÉWûÉð AÉmÉMüÐ qÉqÉiÉÉ Wæû, AÉxÉÌ£ü Wæû, uÉWûÉð xÉå AÉmÉMüÉå MüÄQÑûL TüsÉ ÍqÉsÉåÇaÉå, ÌTüU uÉWû qÉqÉiÉÉ-AÉxÉÌ£ü cÉÉWåû mɦÉÏ mÉU WûÉå, mÉÑ§É mÉU WûÉå, SåWû mÉU WûÉå, ÎeÉxÉ mÉU pÉÏ WûÉå| rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ E¬åzrÉ Wæû ÌMü AÉmÉ iÉU‚üÏ MüÐÎeÉL| DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå xÉeÉaÉ WûÉåMüU iÉU‚üÏ MüUiÉå WæÇû, qÉqÉiÉÉ AÉæU AÉxÉÌ£üUÌWûiÉ WûÉåMüU oÉWÒûeÉlÉÌWûiÉÉrÉ oÉWÒûeÉlÉxÉÑZÉÉrÉ MüqÉï MüUiÉå WæÇû, iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMüÉå xÉWûÉrÉ MüUiÉÉ Wæû, AÉmÉ DµÉUÏrÉ mÉëxɳÉiÉÉ mÉÉiÉå WæÇû| AÉmÉMåü ÍsÉL qÉÑÌ£ü Måü ²ÉU ZÉÑsÉ eÉÉiÉå WæÇû, eÉÏiÉå eÉÏ qÉÑ£üiÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AÉmÉ pÉÉåaÉ, ÌuÉsÉÉxÉ AÉæU AWÇû mÉÉåxÉlÉå qÉåÇ sÉaÉMüU xÉÇrÉqÉ, xÉSÉcÉÉU AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü E³ÉÌiÉ xÉå, qÉÑðWû qÉÉåÄQûiÉå WæÇû AÉæU uÉWûÏÇ Måü uÉWûÏÇ mÉÄQåû UWûiÉå WæÇû iÉÉå WûÉÌlÉ WûÉåiÉÏ Wæû| MüÉsÉcÉ¢ü ÂMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| mÉåÄQû, mÉÉækÉå, uÉlÉxmÉÌiÉ qÉåÇ pÉÏ iÉU‚üÏ Wæû| MüÐOû-mÉiÉÇaÉ, mÉzÉÑ-mɤÉÏ AÉÌS pÉÏ iÉU‚üÏ MüUiÉå-MüUiÉå qÉÉlÉuÉ SåWû qÉåÇ AÉiÉå WæÇû| eÉoÉ qÉÉlÉuÉ SåWû ÍqÉsÉ aÉD, oÉÑή ÍqÉsÉ aÉD ÌTüU pÉÏ AÉmÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûL iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMüÉå ÌTüU xÉå cÉÉæUÉxÉÏ sÉÉZÉ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ Måü cÉ‚üU MüÐ xÉeÉÉ Så SåiÉÉ Wæû| AÉmÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMåü ÍcÉ¨É qÉåÇ pÉrÉ mÉæSÉ MüU SåiÉÉ Wæû, AzÉÉÇÌiÉ mÉæSÉ MüU SåiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÉå eÉÉå oÉÑή SÏ Wæû uÉWû uÉÉmÉxÉ xÉqÉåOû sÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû ÌMü xÉoÉqÉåÇ LMü WûÏ cÉæiÉlrÉ Wæû AÉæU LMü WûÏ qÉåÇ xÉoÉ Wæû| AÉæUÉåÇ Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌSZÉlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ AÉmÉMåü WûÏ xuÉÃmÉ WæÇû| ElÉMåü xÉÉjÉ AÉiqÉÏrÉiÉÉ xÉå urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÐ E³ÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| zÉÉåwÉhÉ MüÐ oÉÑή xÉå urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÐ AuÉlÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ÌSZÉlÉå qÉåÇ pÉsÉå WûÏ kÉlÉ, xɨÉÉ, uÉæpÉuÉ mÉÉMüU AÉmÉ E³ÉiÉ ÌSZÉåÇ, xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ pÉÏiÉU MüÐ zÉÉÇÌiÉ, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ, AÉlÉlS, xÉWûeÉiÉÉ AÉÌS SæuÉÏ aÉÑhÉ ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉåÇaÉå| SåU-xÉoÉåU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ AÉmÉMüÉå zÉÉåwÉhÉ, MümÉOû AÉÌS SÉåwÉÉåÇ xÉå SÕU MüUlÉå Måü ÍsÉL xÉeÉÉ SåMüU zÉÑ® MüUåaÉÉ| AiÉÈ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÐ xÉeÉÉ ÍqÉsÉlÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ xÉeÉaÉ WûÉå eÉÉAÉå| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå AÉæU MüUuÉÉlÉå Måü SæuÉÏ MüÉrÉï qÉåÇ AÉmÉ sÉaÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÐ oÉÑή, AÉmÉMüÐ rÉÉåarÉiÉÉ, AÉmÉMüÐ ¤ÉqÉiÉÉ oÉÄRûiÉÏ Wæû| AÉmÉ qÉÉlÉÉåÇ ApÉÏ ZÉÉsÉÏ WûÉjÉ WæÇû AÉæU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå eÉWûÉð pÉÏ MüSqÉ UZÉåÇaÉå uÉWûÉð AÉmÉMåü CSïÌaÉSï xÉoÉ xÉÉqÉÌaÉërÉÉð AÉæU ElÉ xÉÉqÉÌaÉërÉÉåÇ MüÉå xÉðpÉÉsÉlÉåuÉÉsÉå xÉåuÉMü AÉæU xÉÉqÉÌaÉërÉÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUMåü AÉmÉMüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ AÉmÉMåü xÉqqÉÑZÉ WûÉÎeÉU WûÉå eÉÉLÆaÉå| rÉWûÏ TüMïü Wæû eÉlÉxÉÉkÉÉUhÉ AÉæU xÉÇiÉ mÉÑÃwÉÉåÇ qÉåÇ| xÉÇiÉ mÉÑÃwÉ ZÉÉsÉÏ WûÉjÉ bÉÔqÉiÉå-bÉÉqÉiÉå AÉ eÉÉiÉå WæÇû, AmÉlÉÉ AÉxÉlÉ eÉqÉÉ SåiÉå WæÇû, oÉæPû eÉÉiÉå WæÇû DµÉU qÉåÇ iÉssÉÏlÉ WûÉåMüU| oÉÉMüÐ xÉoÉ ElÉMåü CSï -ÌaÉSï WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ xÉoÉ MÑüNû Wæû, xɨÉÉ Wæû, UÉerÉ Wæû, kÉlÉ Wæû, ElÉqÉåÇ uÉå ÍcÉmÉMåü UWûiÉå WæÇû pÉÉuÉÏ MüÐ ÍcÉliÉÉ MüUMåü ÌuÉSåzÉÏ oÉæÇMüÉåÇ qÉåÇ kÉlÉ CMü•ûÉ MüUiÉå UWûiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ElÉMüÐ lÉeÉUÉåÇ
 8. 8. qÉåÇ xÉoÉMüÉ ÌWûiÉ lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉMüÉ zÉÉåwÉhÉ MüUMåü AmÉlÉÉ urÉÌ£üaÉiÉ xuÉÉjÉï ÍxÉ® MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉå WæÇû| CxÉ mÉëMüÉU uÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû iÉÉå ElWåÇû AmÉlÉÉ mÉS NÕûOû eÉÉlÉå MüÉ pÉÏ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, mÉëÌiÉ¸É ZÉÉå eÉÉlÉå MüÉ pÉÏ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, qÉUlÉå MüÉ pÉÏ AÌiÉ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AliÉ qÉåÇ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåiÉå-WûÉåiÉå eÉÏuÉlÉ eÉÏlÉå MüÉ pÉÏ qÉeÉÉ ZÉÉå oÉæPûiÉå WæÇû oÉåcÉÉUå| uÉå eÉÉå MÑüNû xÉÇaÉëWû MüUiÉå WæÇû ? mÉæxÉå, qÉMüÉlÉ, aÉÉÌÄQûrÉÉð AÉÌS..... ElÉ xÉoÉMüÉ AÉlÉlS uÉå lÉWûÏÇ sÉå mÉÉiÉå| ElÉMüÉ TüÉrÉSÉ QíûÉCuÉU, lÉÉæMüU-cÉÉMüU AÉæU oÉæÇMåÇü sÉå sÉåiÉÏ WæÇû| iÉÑqÉ AaÉU oÉɽ uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå AÍkÉMü mÉëåqÉ MüUiÉå WûÉå rÉÉ ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü MüÉ AÉkÉÉU erÉÉSÉ sÉåiÉå WûÉå rÉÉ ÌMüxÉÏ xɨÉÉ rÉÉ mÉS xÉå AÉoÉ® WûÉåiÉå WûÉå iÉÉå ExÉ uÉxiÉÑ, urÉÌ£ü, mÉS AÉæU xɨÉÉ xÉå bÉxÉÏOûMüU WûOûÉrÉå eÉÉAÉåaÉå| AiÉÈ xÉÉuÉkÉÉlÉ ! ÍqÉjrÉÉ xÉÇoÉÇkÉÉåÇ MüÉå, lɵÉU mÉSÉåÇ MüÉå, uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉå CiÉlÉÉ mÉëåqÉ lÉ MüUÉå ÌMü ÌmÉërÉiÉqÉ MüÉå WûÏ pÉÔs É eÉÉAÉå AÉæU bÉxÉÏOåû eÉÉAÉå, PÒûMüUÉrÉå eÉÉAÉå| pÉÏwqÉ-ÌmÉiÉÉqÉWû, SìÉåhÉÉcÉÉrÉï, M×ümÉÉcÉÉrÉï eÉæxÉå sÉÉåaÉ pÉÏ eÉoÉ AkÉqÉï Måü mÉ¤É qÉåÇ WûÉåiÉå WæÇû, AkÉÍqÉïrÉÉåÇ MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉMüÉå pÉÏ rÉÑ® Måü qÉæSÉlÉ qÉåÇ ÌPûMüÉlÉå sÉaÉÉ SåiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ iÉÉå AÉrÉå jÉå kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AÉæU CiÉlÉå xÉÉUå sÉÉåaÉ qÉÉUå aÉrÉå, APûÉUWû A¤ÉÉæÌWûhÉÏ xÉålÉÉ ZÉiqÉ WûÉå aÉD, MüÉæUuÉ MÑüsÉ EeÉÄQû aÉrÉÉ| rÉWû iÉÉå AkÉqÉï WÒûAÉ.....! lÉWûÏÇ..... AkÉqÉï lÉWûÏÇ WÒûAÉ| sÉaÉiÉÉ iÉÉå Wæû AkÉqÉï WÒûAÉ sÉåÌMülÉ kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ WÒûD| AaÉU SÒrÉÉåïkÉlÉ qÉUiÉÉ lÉWûÏÇ, ExÉMüÐ mÉÏPû PûÉåMülÉå uÉÉsÉå lÉWûÏÇ qÉUiÉå, MüÉæUuÉ mÉ¤É eÉÏiÉ eÉÉiÉÉ iÉÉå AkÉqÉï MüÐ eÉÏiÉ WûÉåiÉÏ| kÉqÉï qÉU eÉÉiÉÉ| rÉÑÍkÉ̸U kÉqÉï Måü mÉ¤É qÉåÇ WÒûL AÉæU kÉqÉï MüÐ eÉÏiÉ WÒûD, kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ WÒûD| kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ MüUMåü, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU MüUMåü eÉÏuÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉuÉlÉ ÌMürÉÉ| eÉÏuÉ Måü MüsrÉÉhÉ MüÉ qÉÔsÉ YrÉÉ Wæû ? eÉÏuÉ MüÉ CÎlSìrÉÉåÇ Måü iÉUTü ÎZÉÇcÉÉuÉ Wæû, ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÐ AÉåU AÉMüwÉïhÉ Wæû| MüD eÉlqÉÉåÇ xÉå eÉÏuÉ MüÉ rÉWû xuÉpÉÉuÉ Wæû| kÉqÉï eÉÏuÉ qÉåÇ ÌlÉrÉqÉ sÉå AÉiÉÉ Wæû, xÉÇrÉqÉ sÉå AÉiÉÉ Wæû| LåxÉÉ MüUlÉÉ.... LåxÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ, LåxÉÉ lÉWûÏÇ ZÉÉlÉÉ, LåxÉÉ ZÉÉlÉÉ..., LåxÉÉ pÉÉåaÉlÉÉ..... LåxÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉåaÉlÉÉ...... CxÉ mÉëMüÉU ÌlÉrÉǧÉhÉ MüUMåü kÉqÉï eÉÏuÉ MüÉå xÉÇrÉqÉÏ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉ MüÉå eÉaÉÉMüU AmÉlÉå ÍzÉuÉxuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ MüUlÉÉ, rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ Wæû| AmÉlÉå ÍzÉuÉxuÉÃmÉ MüÐ AÉåU cÉsÉlÉå Måü ÍsÉL mÉëM×üÌiÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ erÉÉåÇ-erÉÉåÇ xÉÏkÉå RÇûaÉ xÉå DµÉU Måü xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ, DµÉU Måü ¥ÉÉlÉ qÉåÇ, DµÉUÏrÉ zÉÉÇÌiÉ MüÐ AÉåU cÉsÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ ExÉMüÉ eÉÏuÉlÉ xÉWûeÉ, xÉÑsÉpÉ AÉæU xÉUsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU eÉÏlÉå xÉå xÉWûeÉ qÉåÇ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå NûÉåÄQûMüU erÉÉåÇ-erÉÉåÇ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå mÉÉåxÉMüU, AWÇûMüÉU MüÉå mÉÉåxÉMüU, ÌMüxÉÏ MüÉå lÉÉåÇcÉMüU, ÌMüxÉÏ MüÉå zÉÉåwÉMüU eÉÏlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû iÉÉå AzÉÉliÉ UWûiÉÉ Wæû, pÉrÉpÉÏiÉ UWûiÉÉ Wæû, qÉUlÉå Måü oÉÉS pÉÏ bÉOûÏrÉÇ§É MüÐ lÉÉðD MüD rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ Måü cÉ‚üU qÉåÇ eÉÉMüU SÒÈZÉ pÉÉåaÉiÉÉ Wæû| AÉmÉ eÉoÉ oÉÉsÉMü jÉå, A¥É jÉå iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ lÉå AÉmÉMüÉå LåÌWûMü ÌuÉ±É SÏ| AÉmÉqÉåÇ A´É®É jÉÏ iÉÉå ´É®É jÉÏ| ´É®É NÒûmÉÏ WÒûD jÉÏ iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÐ mÉUÇmÉUÉ xÉå AÉmÉMüÐ ´É®É eÉÉaÉ×iÉ WÒûD| oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉmÉMåü mÉÉxÉ MüWûÉð jÉÉ rÉÉåaÉ, MüWûÉð jÉÏ xÉqÉfÉ, MüWûÉð jÉÉ MüÐiÉïlÉ AÉæU MüWûÉð jÉÏ pÉÌ£ü ? rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû ÌMü WûqÉ E³ÉiÉ WûÉåiÉå cÉsÉå AÉrÉå| eÉoÉ WûqÉ eÉlqÉå jÉå iÉoÉ ÌMüiÉlÉå qÉÔÄRû jÉå... ÌMüiÉlÉå qÉÔZÉï jÉå ? erÉÉåÇ-erÉÉåÇ oÉÄQåû WÒûL irÉÉåÇ-irÉÉåÇ E³ÉiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL qÉÉWûÉæsÉ oÉlÉ aÉrÉÉ, xÉÇxMüÉU ÍqÉsÉ aÉrÉå| rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû| MüWûÉð iÉÉå mÉÉlÉÏ MüÐ LMü oÉÔðS xÉå eÉlqÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ eÉÏuÉ AÉæU MüWûÉð oÉÄQûÉ UÉeÉÉÍkÉUÉeÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MüÉåD oÉÄQûÉ eÉÉåaÉÏ, eÉiÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû ! rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû|
 9. 9. xÉZZÉU qÉåÇ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ lÉÉqÉ Måü LMü xÉÇiÉ WûÉå aÉrÉå| xÉÏkÉÉ-xÉÉSÉ aÉ×WûxjÉÏ eÉÏuÉlÉ eÉÏiÉå jÉå| AÉeÉ MüsÉ Måü aÉ×WûxjÉÏ MüÐ lÉÉðD MüÉqÉ-ÌuÉMüÉUÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉå MüÉå ZÉmÉÉ SålÉå eÉæxÉÉ qÉÍsÉlÉ, aÉ×WûxjÉ eÉÏuÉlÉ lÉWûÏÇ jÉÉ ElÉMüÉ| aÉ×WûxjÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ xÉÇrÉqÉ, uÉÏrÉïU¤ÉÉ, LMüÉliÉuÉÉxÉ, AliÉqÉÑïZÉiÉÉ AÉÌS qÉåÇ uÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUiÉå jÉå| ElÉqÉåÇ AÉÎiqÉMü zÉÌ£ürÉÉð ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉå aÉD| xÉÇMüsmÉ xÉÉqÉjrÉï AÉ aÉrÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉÉqÉ MüÉ LMü urÉÌ£ü MüWûÏÇ qÉÑlÉÏqÉÏ MüUiÉÉ jÉÉ (WûqÉÉUå xÉSaÉÑÃSåuÉ MüÐ rÉWû oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû|) uÉWû MüWûÏÇ TðüxÉ aÉrÉÉ| mÉæxÉå Måü sÉålÉ SålÉ qÉåÇ MÑüNû WåûUÉTåüUÏ Måü oÉÉUå qÉåÇ ExÉ mÉU MåüxÉ cÉsÉÉ| ÌoÉëÌOûzÉ zÉÉxÉlÉ qÉåÇ xÉeÉÉLÆ pÉÏ MüÄQûMü WûÉåiÉÏ jÉÏÇ| eÉÉlÉ-mÉWûcÉÉlÉ, sÉÉðcÉ-ËUµÉiÉ MüqÉ cÉsÉiÉÏ jÉÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ bÉoÉUÉrÉÉ AÉæU ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉqÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉrÉÉ| ÌuÉlÉiÉÏ MüÐ| ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉqÉ lÉå MüWûÉÈ “iÉÑqÉlÉå eÉÉå ÌMürÉÉ Wæû uÉWû pÉÉåaÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ ?” “qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ AÉmÉMüÐ zÉUhÉ WÕðû| qÉÑfÉå MæüxÉå pÉÏ MüUMåü AÉmÉ oÉcÉÉAÉå| SÒoÉÉUÉ aÉsÉiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| aÉsÉiÉÏ WûÉå aÉD Wæû ExÉMåü ÍsÉL AÉmÉ eÉÉå xÉeÉÉ MüUåÇ, qÉæÇ pÉÉåaÉ sÉÔðaÉÉ| lrÉÉrÉÉkÉÏzÉ xÉeÉÉ MüUåaÉÉ, eÉåsÉ qÉåÇ pÉåeÉ SåaÉÉ, CxÉMüÐ AmÉå¤ÉÉ AÉmÉMåü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ UWûMüU AmÉlÉå mÉÉmÉ kÉÉåFÆaÉÉ|” xÉÇiÉ MüÉ WØûSrÉ ÌmÉbÉsÉ aÉrÉÉ| oÉÉåsÉåÈ “AcNûÉ! AoÉ iÉÔ AmÉlÉÉ MåüxÉ UZÉ Så ExÉ zÉWÇûzÉÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ mÉU| ÎeÉxÉ DµÉU Måü ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ iÉÔlÉå EssÉÇbÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû ExÉÏ DµÉU MüÐ zÉUhÉ WûÉå eÉÉ, ExÉÏ DµÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüU| ExÉMüÐ M×ümÉÉ MüÃhÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ iÉÉå oÉåÄQûÉ mÉÉU WûÉå eÉÉLaÉÉ|” sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉå aÉÑà MüÐ oÉÉiÉ qÉÉlÉ sÉÏ| oÉxÉ, eÉoÉ SåZÉÉå iÉoÉ zÉWÇûzÉÉWû..... zÉWÇûzÉÉWû.... cÉsÉiÉå -ÌTüUiÉå zÉÉWÇûzÉÉWû..... zÉÉWÇûzÉÉWû.....! zÉÉWÇûzÉÉWû qÉÉlÉå sɤrÉ rÉWûÏ eÉÉå xÉuÉÉåïmÉËU xɨÉÉ Wæû| qÉlÉ ExÉMüÉ iÉSÉMüÉU WûÉå aÉrÉÉ| qÉÑMü¬qÉå Måü ÌSlÉ mÉWÒðûcÉÉ MüÉåOïû qÉåÇ| eÉeÉ lÉå mÉÔNûÉÈ “CiÉlÉå-CiÉlÉå mÉæxÉå MüÐ iÉÑqÉlÉå WåûUÉTåüUÏ MüÐ, rÉWû xÉŠÏ oÉÉiÉ Wæû?” “zÉÉWÇûzÉÉWû....” “iÉåUÉ lÉÉqÉ YrÉÉ Wæû?” “zÉWÇûzÉÉWû...” “rÉWû YrÉÉåÇ ÌMürÉÉ?” “zÉWÇûzÉÉWû...” xÉUMüÉUÏ uÉMüÐsÉ EsÉOû NûÉlÉoÉÏlÉ MüUiÉÉ Wæû, mÉëzlÉ mÉÔNûiÉÉ Wæû iÉÉå LMü WûÏ eÉuÉÉoÉÈ “zÉWÇûzÉÉWû...” “AUå PûÏMü oÉÉåsÉ lÉWûÏÇ iÉÉå ÌmÉOûÉD WûÉåaÉÏ|” “zÉÇWûzÉÉWû...” “rÉWû MüÉåOïû Wæû|” “zÉWÇûzÉÉWû...” “iÉåUÏ ZÉÉsÉ ÎZÉÇcÉuÉÉLÆaÉå|” “zÉWÇûzÉÉWû....” sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÉ rÉWû RûÉåÇaÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| aÉÑà Måü uÉcÉlÉ qÉåÇ QûOû aÉrÉÉ jÉÉ| qÉǧÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåuÉÉïYrÉqÉç...| aÉÑà Måü uÉcÉlÉ qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉÉ| “zÉWÇûzÉÉWû.... zÉWÇûzÉÉWû.... zÉWÇûzÉÉWû....” ExÉMåü FmÉU QûÉðOû-TüOûMüÉU MüÉ MüÉåD mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûÉ, mÉësÉÉåpÉlÉ MüÉ MüÉåD mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûÉ| ExÉMüÉ zÉWÇûzÉÉWû MüÉ ÍcÉliÉlÉ FmÉU-FmÉU xÉå jÉÉåmÉÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ jÉÉ AÌmÉiÉÑ aÉÑÃuÉcÉlÉ aÉWûUÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ ExÉMåü AÇiÉU qÉåÇ| uÉWû LMüSqÉ iÉSÉMüÉU WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| eÉoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉå SåWû MüÐ ÍcÉliÉÉ NûÉåÄQûMüU, xÉÑZÉ-SÒÈZÉ Måü mÉËUhÉÉqÉÉåÇ MüÐ ÍcÉliÉÉ NûÉåÄQûMüU mÉUqÉ iɨuÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉiÉå WûÉå iÉÉå mÉëM×üÌiÉ iÉÑqWûÉUå AlÉÑMÔüsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| rÉWû pÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû| oÉÑ® xÉoÉ pÉÔs É
 10. 10. aÉrÉå, krÉÉlÉqÉalÉ WûÉå aÉrÉå| FmÉU xÉå cÉ•ûÉlÉ sÉÑÄRûMüiÉÏ WÒûD AÉD AÉæU uÉWûÉð AÉiÉå-AÉiÉå SÉå ÌWûxxÉÉåÇ qÉåÇ oÉðOû aÉD, oÉÑ® Måü SÉålÉÉåÇ AÉåU xÉå cÉsÉÏ aÉD| oÉÑ® oÉÉsÉ-oÉÉsÉ oÉcÉ aÉrÉå| lÉUålSì krÉÉlÉqÉalÉ oÉæPûÉ jÉÉ| xÉÉðmÉ ÌlÉMüsÉÉ AÉæU xÉoÉ oÉŠå ÌiÉiÉU-ÌoÉiÉU WûÉå aÉrÉå| xÉÉðmÉ lÉUålSì MüÐ aÉÉåS qÉåÇ AÉrÉÉ AÉæU ÌTüU pÉÏ MüÉOûÉ lÉWûÏÇ AÉæU cÉsÉÉ aÉrÉÉ| uÉWûÏ oÉÉsÉMü lÉUålSì AÉaÉå cÉsÉMüU xuÉÉqÉÏ ÌuÉuÉåMüÉlÉlS Måü lÉÉqÉ xÉå ÌuɵÉÌuÉZrÉÉiÉ WÒûAÉ| AÉmÉ erÉÉåÇ-erÉÉåÇ SåWû xÉå, qÉlÉ xÉå AÍkÉMü aÉWûUÉD qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ AÉmÉMüÐ xÉÑU¤ÉÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉÉqÉÏ ÌuÉuÉåMüÉlÉlS LMü oÉÉU CiÉlÉå SÒÈZÉÏ WÒûL, eÉÏuÉlÉ xÉå CiÉlÉå FoÉå ÌMü oÉxÉ, AoÉ UWûÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| xÉÉåcÉlÉå sÉaÉå ÌMüÈ “bÉU pÉÏ NûÉåÄQûÉ, eÉuÉÉlÉÏ Måü ÌuÉsÉÉÍxÉiÉÉ Måü qÉeÉå pÉÏ NûÉåÄQåû AÉæU ApÉÏ iÉMü pÉaÉuÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉå ? ÍkÉ‚üÉU Wæû WûqÉÉUå eÉÏlÉå MüÉå| LåxÉÉ eÉÏuÉlÉ eÉÏMüU pÉÏ YrÉÉ MüUlÉÉ? xÉÇlrÉÉxÉÏ WûÉåMüU qÉÑniÉ MüÐ UÉåOûÏ ZÉÉlÉÉ, SÕxÉUÉåÇ mÉU oÉÉåfÉÉ cÉÄRûÉlÉÉ ! CxÉxÉå iÉÉå AcNûÉ Wæû CxÉ zÉUÏU MüÉ AliÉ sÉÉ SÕð|” uÉå eÉÇaÉsÉ qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| 'MüÉåD pÉÔZÉÉ-mrÉÉxÉÉ zÉåU ÍqÉsÉ eÉÉrÉ, ExÉMåü xÉÉqÉlÉå AmÉlÉå AÉmÉMüÉå kÉU SÕð iÉÉÌMü ÌMüxÉÏ mÉëÉhÉÏ Måü ÍsÉL AmÉlÉå zÉUÏU MüÉ EmÉrÉÉåaÉ iÉÉå WûÉå eÉÉrÉ !' ÌuÉuÉåMüÉlÉlS bÉlÉå eÉÇaÉsÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉå| pÉÔZÉå zÉåU MüÐ SWûÉÄQû xÉÑlÉÉD Så UWûÏ jÉÏ| cÉsÉiÉå-cÉsÉiÉå uÉWûÉð mÉWÒðûcÉ aÉrÉå| zÉåU Måü lÉeÉSÏMü aÉrÉå| “sÉå sÉå uÉlÉMåüxÉUÏ ! AmÉlÉÉ AÉWûÉU xuÉÏMüÉU MüU sÉå|” DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉxÉå MÑüNû SÕxÉUÉ WûÏ MüÉqÉ MüUuÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉÉ jÉÉ| AÉmÉ zÉUÏU xÉå FmÉU EPû eÉÉiÉå WûÉå iÉÉå AÉmÉMåü zÉUÏU MüÐ xÉÑU¤ÉÉ mÉëM×üÌiÉ MüU sÉåiÉÏ Wæû| mÉëM×üÌiÉ lÉå ExÉ pÉÔZÉå zÉåU MüÉ ÍcÉ¨É oÉSsÉ ÍsÉrÉÉ| zÉåU lÉå ÌuÉuÉåMüÉlÉlS MüÉå ZÉÉrÉÉ lÉWûÏÇ| qÉÏUÉ MüÉå qÉÉUlÉå Måü ÍsÉL UÉhÉÉ lÉå ZÉÔoÉ mÉërÉÉxÉ ÌMürÉå| eÉWûU pÉåeÉÉ iÉÉå pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ WûqÉ ÎeÉiÉlÉÉ AÌQûaÉ UWûiÉå WæÇû EiÉlÉÏ WûÏ mÉëM×üÌiÉ AlÉÑMÔüsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ qÉåÇ MüqÉ AÌQûaÉ UWûiÉå Wæû iÉÉå mÉëM×üÌiÉ MüqÉ AlÉÑMÔüsÉ UWûiÉÏ Wæû AÉæU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå mÉëM×üÌiÉ WûqÉåÇ QûhQåû qÉÉUiÉÏ Wæû| eÉoÉ-eÉoÉ SÒÈZÉ AÉ eÉÉrÉ, ÍcÉliÉÉ AÉ eÉÉrÉ, zÉÉåMü AÉ eÉÉrÉ, pÉrÉ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå ExÉ xÉqÉrÉ CiÉlÉÉ iÉÉå eÉÃU xÉqÉfÉ sÉåÇ ÌMü WûqÉlÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ MüÉåD-lÉ-MüÉåD AlÉÉSU ÌMürÉÉ Wæû| DµÉU AmÉqÉÉlÉ MüUÉMåü WûqÉåÇ xÉqÉiÉÉuÉÉlÉ oÉlÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû AÉæU WûqÉ AmÉqÉÉlÉ mÉxÉlS lÉWûÏÇ MüUiÉå WæÇû| rÉWû DµÉU MüÉ AlÉÉSU Wæû| DµÉU WûqÉåÇ ÍqÉ§É SåMüU EixÉÉÌWûiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ WûqÉ ÍqɧÉÉåÇ MüÐ qÉqÉiÉÉ qÉåÇ TðüxÉiÉå WæÇû CxÉÍsÉL SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉU WûqÉåÇ kÉlÉ SåMüU xÉiMüqÉï MüUÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ WûqÉ kÉlÉ MüÉå mÉMüÄQû UZÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû CxÉÍsÉL „OåûlzÉlÉ‟ (iÉlÉÉuÉ) oÉÄRû eÉÉiÉÉ Wæû| DµÉU WûqÉåÇ MÑüOÒûqoÉ-mÉËUuÉÉU SåMüU CxÉ xÉÇxÉÉU MüÐ pÉÔsÉpÉÑsÉærÉÉ xÉå eÉÉaÉ×iÉ WûÉålÉå MüÉå MüWû UWåû WæÇû sÉåÌMülÉ WûqÉ ÎZÉsÉÉælÉÉåÇ xÉå ZÉåsÉlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU xÉå jÉmmÉÄQåÇû mÉÄQûiÉÏ WæÇû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ WûqÉÉUÏ iÉU‚üÏ.... iÉU‚üÏ.... AÉæU iÉU‚üÏ WûÏ cÉÉWûiÉÉ Wæû| eÉoÉ jÉmmÉÄQû mÉÄQûiÉÏ Wæû iÉoÉ pÉÏ WåûiÉÑ iÉU‚üÏ MüÉ Wæû| eÉoÉ AlÉÑMÔüsÉiÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû iÉoÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ WåûiÉÑ WûqÉÉUÏ iÉU‚üÏ MüÉ Wæû| eÉæxÉå qÉÉð QûÉðOûiÉÏ Wæû iÉÉå pÉÏ oÉŠå Måü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL AÉæU mrÉÉU-mÉÑcÉMüÉU MüUiÉÏ Wæû iÉÉå pÉÏ ExÉqÉåÇ oÉŠå MüÉ ÌWûiÉ WûÏ ÌlÉÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU WûqÉÉUÏ aÉsÉiÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå qÉÉð QûÉðOûiÉÏ Wæû, aÉsÉiÉÏ lÉ WûÉå CxÉÍsÉL QûÉðOûiÉÏ Wæû| eÉæxÉå qÉÉð MüÉ, oÉÉmÉ MüÉ urÉuÉWûÉU oÉŠå Måü mÉëÌiÉ WûÉåiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ urÉuÉWûÉU WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉWûÉð Måü ÌuÉkÉÉlÉ oÉSsÉ eÉÉiÉå WæÇû, lÉaÉUmÉÉÍsÉMüÉAÉåÇ Måü ÌuÉkÉÉlÉ oÉSsÉ eÉÉiÉå WæÇû,
 11. 11. xÉUMüÉU Måü MüÉlÉÔlÉ oÉSsÉ eÉÉiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉoÉ MüÉsÉ Måü ÍsÉL, xÉoÉ sÉÉåaÉÉåÇ Måü ÍsÉL LMü xÉqÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû| ExÉqÉåÇ MüÉåD NûÉåOûÉ-oÉÄQûÉ lÉWûÏÇ Wæû, AmÉlÉÉ mÉUÉrÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, xÉÉkÉÑ-AxÉÉkÉÑ lÉWûÏÇ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû AÉæU AxÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû| xÉÉkÉÑ pÉÏ AaÉU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû AÉæU AxÉÉkÉÑ Måü ÍsÉL pÉÏ Wæû| xÉÉkÉÑ AaÉU DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå ElÉMüÉ ÍcÉ¨É mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû, ESÉ¨É oÉlÉiÉÉ Wæû| AmÉlÉå mÉÔuÉÉïaÉëWû rÉÉ SÒUÉaÉëWû NûÉåÄQûMüU iÉlÉ-qÉlÉ-uÉcÉlÉ xÉå mÉëÉÍhÉqÉÉ§É MüÉ MüsrÉÉhÉ cÉÉWûiÉå WæÇû iÉÉå DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ElÉMåü AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ ÌSurÉiÉÉ pÉU SåiÉÉ Wæû| uÉå xuÉÉjÉïMåüÎlSìiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå ElÉMüÉ AliÉÈMüUhÉ xÉÇMÑüÍcÉiÉ MüU SåiÉÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü ÌuÉzÉåwÉ Måü ÍsÉL ËUrÉÉrÉiÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| uÉWû cÉÉWûiÉÉ Wæû ÌMü AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ WûÉå| rÉWû mÉëÌ¢ürÉÉ xÉiÉiÉ cÉÉsÉÔ Wæû| eÉæxÉå MüÉsÉcÉ¢ü cÉsÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ AÉmÉMüÐ iÉU‚üÏ Måü ÍsÉL DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ cÉsÉiÉÉ Wæû| iÉU‚üÏ.... iÉU‚üÏ... AÉæU iÉU‚üÏ| oÉxÉ, LMü WûÏ EmÉÉrÉ Wæû| AÉaÉå oÉÄRûÉå... AÉaÉå oÉÄRûÉå...... lÉWûÏÇ iÉÉå qÉÉU ZÉÉAÉå| AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ eÉÉå eÉÄQûiÉÉ Wæû, aÉlSÏ AÉSiÉåÇ WæÇû rÉÉ qÉÉåWû-qÉqÉiÉÉ Wæû CxÉMüÉå NûÉåÄQûlÉÉ Wæû, AÉaÉå oÉÄRûlÉÉ Wæû| AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉÄRûiÉå WûÉå iÉÉå cÉÉåOåÇû eÉÃU ZÉÉiÉå WûÉå| eÉÉå xÉÉuÉkÉÉlÉÏ xÉå AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉÄRûiÉÉ Wæû uÉWû qÉÉUÉ eÉÉiÉÉ Wæû, MÑücÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, ExÉå SÒÈZÉ pÉÉåaÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| kÉ×iÉUÉ·í AmÉlÉÏ qÉWû¨uÉÉMüÉǤÉÉ MüÉå AÉæU SÒrÉÉåïkÉlÉ AmÉlÉÏ mÉÉmÉ cÉå¹É MüÉå NûÉåÄQûiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ExÉÏ qÉåÇ SÉålÉÉåÇ ÍcÉmÉMåü WæÇû| sÉɤÉÉaÉ×Wû oÉlÉÉrÉÉ, ±ÔiÉ¢üÏQûÉ ZÉåsÉå, mÉÉÇQûuÉÉåÇ MüÉå xÉiÉÉrÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ xÉqÉfÉÉlÉå Måü ÍsÉL SÕiÉ WûÉåMüU aÉrÉå ÌTüU pÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉå| AmÉlÉÏ MÑücÉå¹É lÉWûÏÇ NûÉåÄQûÏ, AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉÄRåû iÉÉå AmÉlÉÉ AÉæU AmÉlÉå xÉÉÍjÉrÉÉå Ç MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ ÌMürÉÉ| aÉÉÇkÉÉUÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå eÉÉlÉiÉÏ iÉÉå jÉÏ, kÉqÉï MüÉ ExÉå ¥ÉÉlÉ iÉÉå jÉÉ, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑÃmÉ iÉÉå cÉsÉiÉÏ jÉÏ sÉåÌMülÉ qÉÉåWû qÉåÇ LåxÉÏ AÉ aÉD ÌMü ExÉå pÉÏ xÉWûlÉ MüUlÉÉ mÉÄQûÉ| qÉWûÉpÉÉUiÉ MüÉ rÉÑ® cÉÉsÉÔ jÉÉ| aÉÉÇkÉÉUÏ lÉå SÒrÉÉåïkÉlÉ xÉå MüWûÉÈ “iÉÑfÉ mÉU CiÉlÉÏ qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉiÉÏ WæÇû iÉÉå qÉæÇ AmÉlÉå xÉiÉÏiuÉ MüÉ jÉÉåÄQûÉ AÉÍzÉwÉ iÉÑfÉå SÕðaÉÏ| MüsÉ xÉÑoÉWû iÉÔ AÉ eÉÉlÉÉ LMüSqÉ ÌSaÉqoÉU WûÉåMüU.... eÉlqÉ Måü xÉqÉrÉ oÉŠÉ eÉæxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû LåxÉÉ ÌoÉsMÑüsÉ lÉalÉ WûÉåMüU| qÉæÇ AmÉlÉÏ AÉÆZÉ MüÐ mÉ•ûÏ ZÉÉåsÉÔðaÉÏ| iÉåUå zÉUÏU mÉU qÉåUÏ mÉëjÉqÉ SØ̹ mÉÄQûiÉå WûÏ iÉåUÉ zÉUÏU uÉeÉë eÉæxÉÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ|” aÉÉÇkÉÉUÏ kÉqÉï mÉU iÉÉå jÉÏ sÉåÌMülÉ ExÉMüÉ kÉqÉï pÉÏ AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉÉ Wæû| AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMülÉå xÉå kÉÉÍqÉïMü MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ, LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| kÉÉÍqÉïMü MüÉ pÉÏ AÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÉÇkÉÉUÏ MüÐ oÉÉiÉ mÉÉhQûuÉÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉ aÉD| rÉÑÍkÉ̸U ÍxÉU mÉU WûÉjÉ SåMüU ÍcÉÎliÉiÉ WûÉå aÉrÉå ÌMü aÉÉÇkÉÉUÏ eÉoÉ SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÉå SåZÉ sÉåaÉÏ iÉoÉ ExÉ mÉÉmÉÏ MüÐ MüÉrÉÉ uÉeÉë eÉæxÉÏ WûÉå eÉÉLaÉÏ, ÌTüU ExÉMüÉ lÉÉzÉ WûÉålÉÉ AxÉqpÉuÉ Wæû| mÉÉmÉÏ MüÉ eÉoÉ iÉMü lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ iÉoÉ iÉMü mÉÉmÉÏ AÉæUÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ UWåûaÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ NûÉuÉlÉÏ qÉåÇ AÉrÉå iÉÉå xÉoÉ ÍcÉÎliÉiÉ| mÉÔNûÉ ÌMü YrÉÉ oÉÉiÉ Wæû? ....iÉÉå mÉÉhQûuÉÉåÇ lÉå oÉÉiÉ oÉiÉÉD ÌMü aÉÉÇkÉÉUÏ SÒ¹ SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÉå uÉeÉëMüÉrÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉÏ Wæû| ExÉ mÉÉmÉÏ MüÉå aÉÉÇkÉÉUÏ pÉÏ AÉkÉÉU SåiÉÏ Wæû| kÉqÉï AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMü UWûÉ Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ WðûxÉlÉå sÉaÉå| kÉqÉïUÉeÉ oÉÉåsÉåÈ “Wåû ´ÉÏM×üwhÉ! WûqÉ xÉoÉ qÉUå eÉÉ UWåû WæÇû AÉæU AÉmÉMüÉå WðûxÉÏ AÉ UWûÏ Wæû !” ´ÉÏM×üwhÉ iÉÉå xÉoÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû| ElÉMåü mÉÉxÉ WðûxÉÏ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU YrÉÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû! ElWåÇû mÉiÉÉ Wæû ÌMü kÉqÉï eÉoÉ AkÉqÉï MüÐ mÉÏPû PûÉåMüiÉÉ Wæû iÉoÉ AkÉqÉï mÉѹ iÉÉå WûÉåiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| mÉѹ WûÉåMüU ÌTüU qÉUiÉÉ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉ qÉÇÌSU qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû, qÉÎxeÉS qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû, cÉcÉï qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû, CkÉU eÉÉiÉå WæÇû, EkÉU eÉÉiÉå WæÇû
 12. 12. sÉåÌMülÉ AmÉlÉÏ cÉå¹ÉAÉåÇ MüÉå kÉqÉï Måü AlÉÑMÔüsÉ, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑM ÔüsÉ MüUiÉå WæÇû ÌMü uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑMÔüsÉ MüUiÉå WæÇû rÉWû eÉUÉ eÉÉðcÉÉå| AkÉqÉï MüÐ AÉåU cÉsÉiÉå WæÇû iÉÉå kÉÉÍqÉïMü MüWûsÉÉlÉå Måü oÉÉuÉeÉÔS pÉÏ AzÉÉÇiÉ WûÉåiÉå WæÇû| eÉoÉ WûqÉ kÉqÉï Måü iÉUTü cÉsÉiÉå WæÇû iÉoÉ cÉÉWåû kÉÉÍqÉïMü lÉ pÉÏ MüWûsÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ WûqÉqÉåÇ zÉÉÇÌiÉ, xÉÑZÉ, AÉlÉlS, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ AÉÌS xÉoÉ xÉSaÉÑhÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ mÉëMüOû MüU SåiÉÉ Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ lÉå MüWûÉÈ “iÉÑqÉ ÍcÉliÉÉ qÉiÉ MüUÉå|” ´ÉÏM×üwhÉ mÉÉhQûuÉÉåÇ MüÉ mÉ¤É sÉåiÉå WæÇû AÉæU MüÉæUuÉÉåÇ xÉå ÌuÉmÉUÏiÉ cÉsÉiÉå WæÇû LåxÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ kÉqÉï MüÉ mÉ¤É sÉåiÉå WæÇû| kÉqÉï xÉå AÉSqÉÏ xÉÑZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU kÉqÉï xÉå WûÏ AÉSqÉÏ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑMÔüsÉ AÉaÉå oÉÄRûiÉÉ Wæû| AkÉqÉï xÉå AÉSqÉÏ lÉÏcÉå ÌaÉUiÉÉ Wæû| sÉÉåaÉ ÌlÉÈxuÉÉjÉïiÉÉ NûÉåÄQûMüU xuÉÉjÉïmÉUÉrÉhÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| ÌlÉUWÇûMüÉËUiÉÉ NûÉåÄQûMüU AWÇûMüÉUÏ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| AWÇûMüÉU MüÉ ÌuÉsÉrÉ MüUlÉÉ rÉWû kÉqÉï Wæû| xuÉÉjÉï MüÉ ÌuÉsÉrÉ MüUlÉÉ rÉWû kÉqÉï Wæû| erÉÉåÇ -erÉÉåÇ xuÉÉjÉï MüÉ ÌuÉsÉrÉ MüUiÉå WæÇû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉiÉå WæÇû| erÉÉåÇ-erÉÉåÇ xÉÇMüÐhÉïiÉÉ AÉiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ AkÉqÉï AÉiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| WØûSrÉ ÎeÉiÉlÉÉ-ÎeÉiÉlÉÉ ÌuÉzÉÉsÉ Wæû, oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ oÉWÒûeÉlÉxÉÑZÉÉrÉ Måü ÍsÉL WØûSrÉ qÉåÇ pÉÉuÉlÉÉ Wæû EiÉlÉÉ-EiÉlÉÉ AÉmÉ kÉqÉï Måü erÉÉSÉ lÉeÉSÏMü WæÇû| uÉWû pÉÉuÉlÉÉ MüqÉ Wæû EiÉlÉÉ AÉmÉ kÉqÉï Måü MüqÉ lÉeÉSÏMü WæÇû AÉæU oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ Wæû WûÏ lÉWûÏÇ..... “qÉæÇ AÉæU qÉåUÉ mÉËUuÉÉU” MüÉ WûÏ uÉiÉÑïsÉ Wæû iÉÉå xÉqÉfÉÉå ÌMü DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WûÉå UWûÉ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ WûÉå UWûÉ Wæû CxÉÍsÉL ÍcÉliÉÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü, oÉÏqÉÉUÏ, mÉUåzÉÉlÉÏ AÉÌS mÉÏNåû sÉaÉå WûÏ UWûiÉå WæÇû| mÉëpÉÉiÉMüÉsÉ Måü AÇkÉåUå qÉåÇ lÉÇaÉÉ WûÉåMüU SÒrÉÉåïkÉlÉ aÉÉÇkÉÉUÏ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉå sÉaÉÉ| UÉxiÉå qÉåÇ ´ÉÏM×üwhÉ mÉWÒðûcÉ aÉrÉå AÉæU oÉÉåsÉåÈ “pÉsÉå AÉSqÉÏ! CiÉlÉÉ oÉÄQûÉ rÉÑuÉÉlÉ mÉÑ§É WûÉåMüU qÉÉð Måü mÉÉxÉ eÉÉ UWûÉ Wæû LåxÉÉ ÌoÉsMÑüsÉ lÉÇaÉÉ! eÉUÉ xÉÉåcÉ iÉÉå xÉWûÏ! uÉeÉëMüÉrÉ oÉlÉlÉÉ Wæû rÉWû iÉÉå PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ MüqÉ xÉå MüqÉ AmÉlÉÉ aÉѽÉÇaÉ iÉÉå RûÉðMü sÉå| rÉWû TÔüsÉÉåÇ MüÐ qÉÉsÉÉ Wæû| rÉWû qÉÉsÉÉ WûÏ sÉaÉÉ sÉå MüÉæmÉÏlÉ MüÐ eÉaÉWû mÉU| AmÉlÉÏ MüÌOû MüÉå iÉÉå RûÉðMü Så! LåxÉÉ rÉÑuÉÉlÉ mÉÑ§É AÉæU uÉWû pÉÏ rÉÑuÉUÉeÉ mÉS mÉU! WûÎxiÉlÉÉmÉÑU MüÉ xÉuÉåïxÉuÉÉï! .....AÉæU LåxÉå?” SÒrÉÉåïkÉlÉ zÉqÉï Måü qÉÉUå oÉæPû aÉrÉÉ| ´ÉÏM×üwhÉ MüÐ oÉÉiÉ ExÉå PûÏMü sÉaÉÏ| qÉÉsÉÉ sÉåMüU MüÌOû oÉÉðkÉ sÉÏ| mÉWÒðûcÉÉ aÉÉÇkÉÉUÏ Måü mÉÉxÉ| aÉÉÇkÉÉUÏ lÉå AmÉlÉÏ oÉÉWûU MüÐ AÉÆZÉÉåÇ mÉU iÉÉå mÉ•ûÏ oÉÉðkÉ UZÉÏ jÉÏ, pÉÏiÉU pÉÏ qÉqÉiÉÉ MüÐ mÉ•ûÏ oÉÉðkÉ sÉÏ| mÉ•ûÏ ZÉÉåsÉMüU xÉÇMüsmÉ MüUMåü SåZÉiÉÏ Wæû SÒrÉÉåïkÉlÉ MüÐ AÉåU iÉÉå.... “AUå! iÉåUå MüÉå MüWûÉ jÉÉ ÌMü lÉÇaÉå WûÉåMüU AÉlÉÉ| rÉWû qÉÉsÉÉ ÌMüxÉlÉå oÉðkÉuÉÉD ? ExÉ uÉlÉqÉÉsÉÏ lÉå WûÏ iÉåUå MüÉå qÉÉsÉÉ oÉðkÉuÉÉD WûÉåaÉÏ| iÉåUÏ AÉæU iÉÉå xÉÉUÏ MüÉrÉÉ uÉeÉë MüÐ WûÉå aÉD sÉåÌMülÉ ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûxxÉÉ TÔüsÉqÉÉsÉÉ xÉå RðûMüÉ Wæû EiÉlÉÉ MüŠÉ UWû aÉrÉÉ| EiÉlÉå AÇaÉ MüÉå xÉðpÉÉsÉlÉÉ|” eÉoÉ SÒrÉÉåïkÉlÉ AÉæU pÉÏqÉ Måü oÉÏcÉ ²l²rÉÑ® WûÉå UWûÉ jÉÉ, pÉÏwÉhÉ aÉSÉrÉÑ® cÉsÉ UWûÉ jÉÉ iÉoÉ SÒrÉÉåïkÉlÉ qÉU lÉWûÏÇ UWûÉ jÉÉ| ExÉ xÉqÉrÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå pÉÏqÉ MüÉå CzÉÉUå xÉå xÉqÉfÉÉrÉÉ ÌMü ExÉMüÉå ExÉÏ eÉaÉWû mÉU PûÉåMü| pÉÏqÉ lÉå eÉoÉ uÉWûÉð mÉU mÉëWûÉU ÌMürÉÉ iÉoÉ uÉWû mÉÉmÉÏ ÌaÉUÉ| rÉWû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû ÌMü qÉÉU ZÉÉMüU pÉÏ AÉSqÉÏ MüÉå xÉÑkÉUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| QûhQåû ZÉÉMüU pÉÏ xÉÑkÉUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU AaÉU qÉU aÉrÉå iÉÉå lÉMüÉåïÇ qÉåÇ eÉÉMüU rÉÉ CiÉU rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉMüU pÉÏ xÉÑkÉÉU MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ iÉÉå cÉÉsÉÔ WûÏ UWûiÉÏ Wæû| AÉaÉå oÉÄRûÉå... AÉaÉå oÉÄRûÉå... AÉaÉå oÉÄRûÉå lÉWûÏÇ iÉÉå eÉlqÉÉåÇ AÉæU qÉUÉå... qÉUÉå AÉæU eÉlqÉÉå.....| mÉÑhrÉ YrÉÉ Wæû ? mÉÉmÉ YrÉÉ Wæû ? xÉqÉfÉÉå MüÉåD oÉÉsÉMü mÉÉðcÉ xÉÉsÉ MüÉ Wæû| uÉWû mÉWûsÉÏ YsÉÉxÉ qÉåÇ Wæû iÉÉå mÉÑhrÉ Wæû| oÉÄQûÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ ÌTüU-ÌTüU xÉå mÉWûsÉÏ YsÉÉxÉ qÉåÇ WûÏ UWûiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû mÉÉmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ iÉÑqÉ AÉrÉå WûÉå
 13. 13. ExÉ AuÉxjÉÉ Måü AlÉÑÃmÉ EÍcÉiÉ urÉuÉWûÉU MüUMåü E³ÉiÉ WûÉåiÉå WûÉå iÉÉå uÉWû mÉÑhrÉ Wæû| CxÉxÉå ÌuÉmÉUÏiÉ MüUiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ SæuÉÏ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUiÉå WûÉå| ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉÉå zÉÉx§É-qÉrÉÉïSÉ Måü AlÉÑÃmÉ Mü¨ÉïurÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ ExÉ xÉqÉrÉ uÉWû Mü¨ÉïurÉ AlÉÉxÉ£ü pÉÉuÉ xÉå DµÉU MüÐ mÉëxɳÉiÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É ÌMürÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå uÉWû mÉÑhrÉ Wæû| bÉU qÉåÇ qÉÌWûsÉÉ MüÉå pÉÉåeÉlÉ oÉlÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå „qÉæÇ xÉɤÉÉiÉç qÉåUå lÉÉUÉrÉhÉ MüÉå ÎZÉsÉÉFÆaÉÏ‟ LåxÉÏ pÉÉuÉlÉÉ xÉå oÉlÉÉrÉaÉÏ iÉÉå pÉÉåeÉlÉ oÉlÉÉlÉÉ mÉÔeÉÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ| fÉÉÄQÔû sÉaÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå LåxÉå cÉÉuÉ xÉå sÉaÉÉiÉå UWûÉå AÉæU cÉÔWåû MüÐ lÉÉðD bÉU qÉåÇ pÉÉåeÉlÉ oÉlÉÉiÉå UWûÉå, MÔümÉqÉhQÕûMü oÉlÉå UWûÉå| xÉixÉÇaÉ pÉÏ xÉÑlÉÉå, xÉÉkÉlÉ pÉÏ MüUÉå, eÉmÉ pÉÏ MüUÉå, krÉÉlÉ pÉÏ MüUÉå, xÉåuÉÉ pÉÏ MüUÉå AÉæU AmÉlÉÉ qÉMüÉlÉ rÉÉ bÉU pÉÏ xÉðpÉÉsÉÉå| eÉoÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåû iÉoÉ mÉÔUå iÉærÉÉU pÉÏ UWûÉå NûÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL| AmÉlÉå AÉiqÉSåuÉ MüÉå LåxÉÉ xÉðpÉÉsÉÉå| ÌMüxÉÏ uÉxiÉÑ qÉåÇ, urÉÌ£ü qÉåÇ, mÉS qÉåÇ AÉxÉÌ£ü lÉWûÏÇ| xÉÉUÉ MüÉ xÉÉUÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå pÉÏ iÉærÉÉU| CxÉÏ MüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû AlÉÉxÉÌ£ürÉÉåaÉ| eÉÏuÉlÉ qÉåÇ irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| xÉoÉ MÑüNû irÉÉaÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ irÉÉaÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü WûÉåiÉÏ Wæû uÉå WûÏ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ pÉÉåaÉ xÉMüiÉå WæÇû| ÎeÉxÉMåü mÉÉxÉ irÉÉaÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü lÉWûÏÇ Wæ û uÉWû pÉÉåaÉ pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| rÉzÉ ÍqÉsÉ aÉrÉÉ iÉÉå rÉzÉ Måü irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, kÉlÉ Måü irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, xɨÉÉ Måü irÉÉaÉ MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| xɨÉÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ CcNûÉ Wæû AÉæU xɨÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ UWûÏ Wæû iÉÉå AÉSqÉÏ ÌMüiÉlÉÉ SÒÈZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû | xɨÉÉ ÍqÉsÉ pÉÏ aÉD SÉå-mÉÉðcÉ xÉÉsÉ Måü ÍsÉL AÉæU ÌTüU cÉsÉÏ aÉD| MÑüxÉÏï iÉÉå SÉå-mÉÉðcÉ xÉÉsÉ MüÐ AÉæU MüUÉWûlÉÉ ÎeÉlSaÉÏ pÉU| rÉWûÏ Wæû oÉÉWûUÏ xÉÑZÉ MüÉ WûÉsÉ| ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉ iÉÉå mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû MüÉ AÉæU fÉÇfÉOû eÉÏuÉlÉ pÉU MüÐ| xɨÉÉ ÍqÉsÉÏ iÉÉå xɨÉÉ NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| SØzrÉ ÌSZÉÉ iÉÉå oÉÉU-oÉÉU SØzrÉ SåZÉlÉå MüÐ AÉxÉÌ£ü MüÉå NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| kÉlÉ ÍqÉsÉÉ iÉÉå kÉlÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL kÉlÉ NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| rÉWûÉð iÉMü ÌMü AmÉlÉÉ zÉUÏU NûÉåÄQûlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| eÉoÉ qÉ×irÉÑ AÉuÉå iÉoÉ zÉUÏU MüÉå pÉÏiÉU xÉå mÉMüÄQûMüU oÉæPåû lÉ UWåÇû| cÉsÉÉå, qÉ×irÉÑ AÉrÉÏ iÉÉå AÉrÉÏ, WûqÉ iÉÉå uÉWûÏ WæÇû ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ xuÉÃmÉ.... xÉÉåÅWÇû...xÉÉåÅWûqÉç| LåxÉå irÉÉaÉÏ MüÉå qÉUlÉå MüÉ pÉÏ qÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÏlÉå MüÉ pÉÏ qÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû| mÉÉmÉÏ AÉSqÉÏ Måü mÉëÉhÉ lÉÏcÉå Måü MåülSìÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû, aÉÑSɲÉU AÉÌS xÉå| qÉkrÉqÉ AÉSqÉÏ Måü mÉëÉhÉ lÉÉÍpÉ AÉÌS xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû| MÑüNû sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉëÉhÉ qÉÑZÉ, AÉÆZÉ, MühPû AÉÌS xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû| rÉÉåaÉåµÉUÉåÇ Måü mÉëÉhÉ ÌlÉî WûÉåMüU iÉÉsÉÔ xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû| AÉmÉ eÉmÉ MüUiÉå Wæû, krÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMåü qÉlÉ AÉæU mÉëÉhÉÉåÇ MüÉå FmÉU Måü MåülSìÉåÇ qÉå Ç eÉÏlÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÄQû eÉÉiÉÏ Wæû| mÉëÉhÉ FmÉU Måü MåülSìÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉiÉå Wæû iÉÉå E³ÉiÉ WûÉå eÉÉiÉå Wæû| AaÉU MüÉqÉ-ÌuÉMüÉU qÉåÇ UWûiÉå WæÇû, pÉÉåaÉ pÉÉåaÉlÉå qÉåÇ AÉæU ZÉÉlÉå mÉÏlÉå qÉåÇ UWûiÉå WæÇû AÉæU ZÉÉrÉå ÌmÉrÉå WÒûL mÉSÉjÉï NûÉåÄQûlÉå Måü AÇaÉÉåÇ qÉåÇ WûÏ AÉxÉÌ£ü Wæû iÉÉå ÌTüU uÉ×¤É AÉÌS MüÐ rÉÉåÌlÉ qÉåÇ eÉÉAÉå eÉWûÉð lÉÏcÉå xÉå FmÉU MüÐ AÉåU ZÉÏÇcÉlÉå MüÐ mÉëuÉ×Ì¨É WûÉåiÉÏ Wæû| uÉ×¤É AmÉlÉÉ pÉÉåaÉ mÉSÉjÉï lÉÏcÉå xÉå EPûÉMüU FmÉU sÉå eÉÉiÉå WæÇû| mÉzÉÑ AÉÌS xÉÉqÉlÉå xÉå sÉåiÉå WæÇû AÉæU mÉÏNåû TåÇüMüiÉå WæÇû| qÉlÉÑwrÉ Wæû eÉÉå pÉÉåaÉ-mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå FmÉU xÉå sÉåiÉÉ Wæû, lÉÏcÉå MüÉå TåÇüMüiÉÉ Wæû AÉæU xuÉrÉÇ FmÉU EPû eÉÉiÉÉ Wæû| AjÉÉïiÉ pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå lÉÏcÉå ÌaÉUÉMüU AÉmÉ rÉÉåaÉ MüUÉå| AÉxÉÌ£ü MüÉå, mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉÉåÇ lÉÏcÉå NûÉåÄQûMüU AÉmÉ FmÉU EPûÉå| rÉWû Wæû ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ÌMü iÉÑqÉ DµÉUÏrÉ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ eÉaÉ eÉÉAÉå| oÉÉU-oÉÉU aÉpÉï qÉåÇ eÉÉMüU
 14. 14. qÉÉiÉÉAÉåÇ MüÉå mÉÏÄQûÉ qÉiÉ SÉå, AmÉlÉå MüÉå mÉÏÄQûÉ qÉiÉ SÉå, xÉqÉÉeÉ MüÉå mÉÏÄQûÉ qÉiÉ SÉå| qÉÑ£ü WûÉå eÉÉAÉå| AÉmÉMüÉå eÉÉå oÉÑή ÍqÉsÉÏ Wæû ExÉMüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUÉå| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ iÉÑqÉxÉå rÉWû pÉÏ AmÉå¤ÉÉ MüUiÉÉ Wæû ÌMü WûU mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ iÉÑqÉ xÉqÉ UWûlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUÉå| AÉmÉqÉåÇ AÉæU DµÉU qÉåÇ YrÉÉ SÕUÏ Wæû uÉWû eÉUÉ ZÉÉåeÉ sÉÉå| AÉmÉ DµÉU xÉå ÍqÉsÉ sÉÉå| MüoÉ iÉMü ÌoÉNÒûÄQåû UWûÉåaÉå ? ÌMüiÉlÉÉ xÉÑlSU Wæû DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ ! ExÉqÉåÇ mÉëÉÍhÉqÉÉ§É Måü ÌWûiÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ÌuÉkÉÉlÉ ÎeÉiÉlÉÉ-ÎeÉiÉlÉÉ urÉÉmÉMü WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ-EiÉlÉÉ oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AmÉlÉå pÉÉarÉ Måü WûqÉ AÉmÉ ÌuÉkÉÉiÉÉ WûÉåiÉå WæÇû| UåsÉ MüÐ mÉOûËUrÉÉð oÉlÉÏÇ ÌTüU UåsÉ MüÉ pÉÉarÉ oÉlÉ aÉrÉÉ ÌMü uÉWû SÕxÉUÏ eÉaÉWû lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉÏ| mÉOûËUrÉÉð ExÉMüÉ pÉÉarÉ WæÇû, aÉÌiÉ MüqÉ rÉÉ erÉÉSÉ WûÉålÉÉ rÉWû ExÉMüÉ mÉÑÃwÉÉjÉï Wæû| mÉOûËUrÉÉð eÉoÉ oÉlÉ UWûÏ jÉÏÇ iÉoÉ cÉÉWåû ÎeÉkÉU MüÐ oÉlÉÉ xÉMüiÉå jÉå| mÉÔuÉïMüÉsÉ qÉåÇ mÉOûËUrÉÉð oÉlÉÉlÉÉ rÉWû pÉÏ AÉmÉMüÉ mÉÑÃwÉÉjÉï jÉÉ AÉæU AoÉ ElÉ mÉOûËUrÉÉåÇ mÉU cÉsÉlÉÉ pÉÏ AÉmÉMüÉ mÉÑÃwÉÉjÉï Wæû| mÉÔuÉï Måü eÉÉå xÉqoÉlkÉ AÉmÉlÉå oÉlÉÉ ÍsÉrÉå, eÉÉå qÉÉlrÉiÉÉLÆ oÉlÉÉ sÉÏÇ uÉå mÉOûË UrÉÉð AÉmÉlÉå WûÏ iÉÉå QûÉsÉÏ| AoÉ lÉrÉÏ eÉaÉWû mÉU SÕxÉUÏ mÉOûËUrÉÉð pÉÏ QûÉsÉ xÉMüiÉå WûÉå AÉæU mÉÑUÉlÉÏ mÉOûËUrÉÉåÇ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WûÉå| “YrÉÉ MüUåÇ qÉWûÉUÉeÉ´ÉÏ ! AmÉlÉå pÉÉarÉ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ WûÉå iÉpÉÏ xÉÇiÉÉåÇ Måü ²ÉU eÉÉ xÉMüiÉå WæÇû|” oÉÉiÉ PûÏMü Wæû| xÉÇiÉÉåÇ Måü ²ÉU iÉMü eÉÉlÉå MüÐ mÉOûËUrÉÉð iÉÉå oÉlÉ aÉD WæÇû sÉåÌMülÉ ÌMüiÉlÉÏ aÉÌiÉ xÉå eÉÉlÉÉ rÉWû AÉmÉMåü WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| mÉOûËUrÉÉð iÉÉå ÌTüOû WûÉå aÉD WæÇû| AmÉlÉÏ eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ ExÉ mÉU cÉsÉÉiÉå WûÉå ÌMü lÉWûÏÇ cÉsÉÉiÉå, rÉWû pÉÏ SåZÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| AÉmÉMåü AÉeÉ MüÉ MüqÉï MüsÉ MüÉ mÉëÉUokÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MüsÉ MüÉ AeÉÏhÉï AÉeÉ Måü EmÉuÉÉxÉ xÉå PûÏMü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| MüsÉ MüÉ MüeÉÉï AÉeÉ cÉÑMüÉ SålÉå xÉå ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû| MüsÉ MüÐ MüqÉÉD AÉeÉ Måü pÉÉåaÉ- ÌuÉsÉÉxÉ xÉå lɹ pÉÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| qÉlÉÑwrÉ Måü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ExÉMåü MüqÉÉåïÇ Måü AlÉÑxÉÉU EiÉÉU-cÉÄRûÉuÉ AÉiÉå WæÇû| CxÉÍsÉL SæuÉÏ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå SØ̹ xÉqÉ¤É UZÉMüU MüqÉï ÌMürÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå qÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû| qÉæÇ oÉÉiÉ oÉiÉÉ UWûÉ jÉÉ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ AÉæU sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÐ| MüÉåOïû qÉåÇ sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÉå eÉÉå MÑüNû mÉÔNûÉ eÉÉrÉ iÉÉå LMü WûÏ eÉuÉÉoÉÈ zÉWÇûzÉÉWû...... zÉWÇûzÉÉWû..... zÉWÇûzÉÉWû......| eÉeÉ Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ WÒûAÉ ÌMü rÉWû MæüxÉå mÉÉaÉsÉ MüÉå mÉMüÄQûMüU sÉÉrÉå WæÇû| CiÉlÉÉ AmÉqÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû, CiÉlÉÉ QûÉðOûiÉå WæÇû, pÉrÉ ÌSZÉÉiÉå WæÇû, ÌiÉUxMüÉUmÉÔhÉï urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû iÉpÉÏ pÉÏ CxÉ mÉÉaÉsÉ MüÉå MÑüNû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ Wæû ! eÉeÉ lÉå ExÉMüÉå oÉUÏ MüU ÌSrÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ Måü mÉÉxÉ| aÉÑà oÉÉåsÉåÈ “NÕûOû aÉrÉÉ MåüxÉ xÉå oÉåOûÉ?" iÉÉå sÉÏsÉÉUÉqÉ oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ “zÉWÇûzÉÉWû.....|” “pÉÔZÉ sÉaÉÏ Wæû ?” “zÉWÇûzÉÉWû....|” “rÉWû MüÉåOïû lÉWûÏÇ Wæû| AoÉ MåüxÉ oÉUÏ WûÉå aÉrÉÉ| AoÉ PûÏMü xÉå oÉÉiÉ MüUÉå|” “zÉWÇûzÉÉWû....|” aÉÑà lÉå SåZÉÉ ÌMü ÌoÉsMÑüsÉ xÉŠÉD xÉå qÉåUå uÉcÉlÉ ÍsÉrÉå WæÇû..... uÉÉWû ! aÉÑà MüÉ WØ ûSrÉ mÉëxÉ³É WûÉå aÉrÉÉ| mÉëxÉ³É WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÐ zÉWÇûzÉÉWûÏ mÉU aÉÑà MüÉ WûxiÉɤÉU WûÉå aÉrÉÉ| aÉÑà lÉå MüWûÉÈ “AcNûÉ...| eÉoÉ eÉÃUiÉ mÉÄQåû iÉoÉ oÉÉåsÉlÉÉ „zÉWÇûzÉÉWû....‟ ApÉÏ iÉÉå qÉÑfÉxÉå oÉÉiÉ MüU jÉÉåÄQûÏ SåU|” aÉÑà lÉå xÉÇMüsmÉ MüUMåü ExÉMåü zÉWÇûzÉÉWû Måü pÉÉuÉ MüÉ jÉÉåÄQûÉ ÌlÉrÉǧÉhÉ MüU ÍsÉrÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉå pÉÉåeÉlÉ AÉÌS ÌMürÉÉ AÉæU aÉÑà xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüÐ ÌMüÈ “AoÉ iÉÉå qÉæÇ aÉÑà Måü AÉ´ÉqÉ qÉåÇ WûÏ UWÕðûaÉÉ| xÉŠå zÉWÇûzÉÉWû Måü SUoÉÉU qÉåÇ UWÕðûaÉÉ|”
 15. 15. sÉÏsÉÉUÉqÉ aÉÑÃAÉ´ÉqÉ qÉåÇ UWûlÉå sÉaÉÉ| MüÉåD SÒÈZÉÏ, UÉåaÉÏ AÉ eÉÉiÉÉ iÉÉå aÉÑà sÉÏsÉÉUÉqÉ xÉå oÉÉåsÉiÉåÈ “CxÉMüÉå eÉUÉ SåZÉÉå|” SåZÉlÉÉ YrÉÉ Wæû ? ExÉMåü ÍxÉU mÉU sÉÏsÉÉUÉqÉ WûÉjÉ bÉÑqÉÉ SåiÉÉÈ „zÉWÇûzÉÉWû....‟ iÉÉå SSï PûÏMü WûÉå eÉÉiÉÉ| mÉåOû qÉåÇ mÉÏÄQûÉ Wæû.... AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå MÑüNû mÉëxÉÉS Så SåiÉÉ iÉÉå mÉÏÄQûÉ aÉÉrÉoÉ| MüqÉU SÒÈZÉiÉÏ Wæû, oÉÑÄRûÉmÉÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ MüqÉU mÉU WûÉjÉ bÉÑqÉÉ SåiÉÉÈ „zÉWÇûzÉÉWû.....‟ iÉÉå MüqÉU zÉWÇûzÉÉWû WûÉå eÉÉiÉÏ| kÉlkÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ jÉmmÉÄQû qÉÉU SåiÉÉÈ „zÉWÇûzÉÉWû....‟ ExÉMåü kÉlkÉå qÉåÇ lÉaÉS lÉÉUÉrÉhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ| sÉÏsÉÉUÉqÉ WûÉjÉ bÉÑqÉÉMüU „zÉWÇûzÉÉWû.....‟ MüWû SåiÉÉ AÉæU sÉÉåaÉÉåÇ Måü MüÉqÉ WûÉå eÉÉiÉå| kÉÏUå-kÉÏUå MüÐÌiÉï TæüsÉlÉå sÉaÉÏ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ xÉå MüÐÌiÉï iÉÉå WûÉåaÉÏ sÉåÌMülÉ MüÐÌiÉï qÉåÇ TðüxÉlÉÉ EÍcÉiÉ lÉWûÏÇ| qÉÉlÉ iÉÉå ÍqÉsÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ AWðûMüÉU MüUlÉÉ EÍcÉiÉ lÉWûÏÇ| WûqÉ AWÇûMüÉU MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉælÉ WûÉåiÉå WæÇû? WûqÉÉUÏ rÉÉåarÉiÉÉ YrÉÉ Wæû? xÉ×̹ÌlÉrÉliÉÉ CiÉlÉå xÉÉUå oÉë¼ÉhQû oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ WûqÉÉUÉ LMü urÉÌ£ü¨uÉ, LMü qÉMüÉlÉ, LMü SÒMüÉlÉ, LMü aÉÉÄQûÏ.... CxÉqÉåÇ AWÇûMüÉU YrÉÉ MüUlÉÉ? AWÇûMüÉU MüUMåü ExÉ ÌuɵÉÌlÉrÉÇiÉÉ xÉå AsÉaÉ WûÉåMüU AmÉlÉÏ ÌuÉzÉåwÉiÉÉ YrÉÉ oÉiÉÉAÉåaÉå? uÉWû ÌuÉzÉåwÉiÉÉ MüoÉ iÉMü UWåûaÉÏ| AÉmÉ ExÉxÉå eÉÑÄQåû UWûÉå| ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ oÉÄQûÉ MÑühQû WûÉå mÉÉlÉÏ MüÉ sÉåÌMülÉ mÉÉlÉÏ Måü ÌMüxÉÏ qÉÔsÉ xÉëÉåiÉ xÉå eÉÑÄQûÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ iÉÉå mÉÉlÉÏ mÉÄQûÉ-mÉÄQûÉ aÉlSÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ, AÉÎZÉU xÉÔZÉ eÉÉrÉaÉÉ| NûÉåOûÏ-xÉÏ OÇûMüÐ pÉÏ AaÉU qÉÔsÉ xÉëÉåiÉ xÉå eÉÑÄQûÏ UWåûaÉÏ iÉÉå mÉÉlÉÏ ÌlÉUliÉU iÉÉeÉÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ AÉæU MüpÉÏ ZÉiqÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| LåxÉå WûÏ AÉmÉ DµÉU xÉå eÉÑÄQåû UWûÉåaÉå iÉÉå AÉmÉMüÐ iÉÉeÉaÉÏ oÉlÉÏ UWåûaÉÏ| DµÉU xÉå AsÉaÉ AmÉlÉÏ MÑüNû ÌuÉzÉåwÉiÉÉ oÉlÉÉAÉaÉå iÉÉå uÉWû ÌuÉzÉåwÉiÉÉ ¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÏ| oÉë¼¥ÉÉlÉ AÉmÉMüÉå DµÉU xÉå eÉÉåÄQåû UZÉiÉÉ Wæû| SåWûÉkrÉÉxÉ AÉmÉMüÉå DµÉU MüÐ ÌuÉzÉÉsÉiÉÉ xÉå uÉÇÍcÉiÉ MüU SåiÉÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ ¥ÉÉlÉÏ iÉÉå jÉÉ lÉWûÏÇ| AÉ aÉrÉÉ SåWûÉkrÉÉxÉ qÉåÇ| TÔüsÉ EPûÉ ÌMü aÉÑà eÉÏ ÎeÉiÉlÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå EiÉlÉÉ WûqÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| aÉÑà eÉÏ iÉÉå CsÉÉeÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû, xÉÉkÉlÉÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû, AÉzÉÏuÉÉïS SåiÉå WæÇû| ÌMüxÉÏ MüÐ erÉÉSÉ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû PûÏMü WûÉåiÉÉ Wæû| .....AÉæU WûqÉ iÉÉå ÎeÉxÉMüÉå MüWû SåiÉå WæÇû 'zÉWÇûzÉÉWû....' ExÉMüÉ MüÉqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÉå sÉaÉÉ ÌMü ÍzÉwrÉ AWÇûMüÉU qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ qÉÉlÉlÉå xÉå aÉÑà MüÉ ÍcÉ¨É mÉëxÉ³É WÒûAÉ| aÉÑà Måü ÍcÉ¨É MüÐ mÉëxɳÉiÉÉ xÉå ExÉMüÐ zÉÌ£ü ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉå aÉD| AlÉÑÍcÉiÉ AÉcÉUhÉ MüUlÉå xÉå aÉÑà Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ| aÉÑà Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL ¤ÉÉåpÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉ AqÉÇaÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû AqÉÇaÉsÉ MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû ? MüÉåD SæirÉ aÉsÉÉ mÉMüÄQûMüU lÉMïü qÉåÇ lÉWûÏÇ sÉå eÉÉiÉÉ| WûqÉÉUÉ urÉuÉWûÉU AlÉÑÍcÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå AliÉrÉÉïqÉÏ DµÉU MüÉå rÉÉ aÉÑà Måü WØûSrÉ MüÉå PåûxÉ mÉWÒðûcÉiÉÏ Wæû iÉÉå WûqÉÉUÏ qÉÌiÉ WûsMåü ÌlÉhÉïrÉ MüUiÉÏ Wæû| qÉÌiÉ eÉoÉ WûsMåü ÌlÉhÉïrÉ MüUiÉÏ Wæû iÉÉå WûsMåü MüqÉÉåïÇ qÉåÇ ÌaÉUiÉÏ Wæû, ÌTüU WûsMüÉ mÉËUhÉÉqÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉiÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÉ ÍcÉ¨É mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉÉUÏ qÉÌiÉ FÆcÉÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| FÆcÉÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå FÆcÉå ÌlÉhÉïrÉ MüUiÉÏ Wæû, FÆcÉå MüqÉï MüUiÉÏ Wæû AÉæU FÆcÉå mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÏ Wæû| LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü SåuÉiÉÉ mÉMüÄQûMüU WûqÉåÇ xuÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉrÉaÉÉ rÉÉ SæirÉ mÉMüÄQûMüU WûqÉåÇ lÉMïü qÉåÇ sÉå eÉÉrÉaÉÉ| lÉWûÏÇ......| aÉÑmiÉ ÃmÉ xÉå WûqÉÉUå xÉoÉ xÉÇxMüÉUÉåÇ Måü ÍcÉ§É AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ AÇÌMüiÉ WûÉåiÉå UWûiÉå WæÇû| iÉÑqÉ EÍcÉiÉ MüUiÉå WûÉå ÌMü AlÉÑÍcÉiÉ MüUiÉå WûÉå, CxÉMüÉ ÍcÉ§É pÉÏiÉU WûÏ pÉÏiÉU ÍsÉrÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû| sÉÏsÉÉUÉqÉ AWÇûMüÉU mÉëåËUiÉ MüqÉï MüUlÉå sÉaÉÉ iÉÉå aÉÑà MüÉå mÉiÉÉ cÉsÉÉ, aÉÑà Måü WØûSrÉ MüÉå PåûxÉ sÉaÉÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ MüÐ qÉÌiÉ ÌoÉaÉÄQûÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ Måü ²ÉUÉ ÌMüxÉÏ MüÉ MüÉqÉ oÉlÉ aÉrÉÉ iÉÉå MüÉåD zÉUÉoÉ MüÐ oÉÉåiÉsÉ sÉå AÉrÉÉ, MüÉåD MÑüNû sÉå AÉrÉÉ iÉÉå MüÉåD MÑüNû| sÉÏsÉÉUÉqÉ lÉzÉÉ MüUlÉå sÉaÉÉ| oÉÑή lÉÏcÉå ÌaÉUÏ| zÉUÉoÉ-MüoÉÉoÉ qÉåÇ
 16. 16. uÉWû aÉMïü WûÉå aÉrÉÉ| aÉÑà Måü ÌSsÉ MüÉå AÉæU PåûxÉ mÉWÒðûcÉÏ| LMü ÌSlÉ ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ MüWûÏÇ eÉÉ UWåû jÉå| sÉÏsÉÉUÉqÉ xÉå oÉÉåsÉåÈ "cÉsÉÉå MüWûÏÇ bÉÔqÉ AÉiÉå WæÇû|" sÉÏsÉÉUÉqÉ cÉsÉÉ| SÉå-mÉÉðcÉ AÉæU ÍzÉwrÉ pÉÏ xÉÉjÉ WûÉå ÍsÉL| UÉxiÉå qÉåÇ lÉSÏ mÉÄQûÏ| ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉrÉ lÉå MüWûÉÈ "rÉWûÉð WûqÉ xlÉÉlÉ MüUåÇaÉå|" xÉåuÉMü lÉå xÉÉoÉÑlÉ ÌSrÉÉ| sÉÉåOûÉ pÉU-pÉU Måü mÉÉlÉÏ QûÉsÉÉ| aÉÑÃeÉÏ sÉÏsÉÉUÉqÉ xÉå oÉÉåsÉåÈ "iÉÔ pÉÏ aÉÉåiÉÉ qÉÉU sÉå, eÉsSÏ MüU|" sÉÏsÉÉUÉqÉ aÉÉåiÉÉ qÉÉUMüU oÉÉWûU ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû iÉÉå sÉÏsÉÉoÉÉD WûÉå aÉrÉÉ| ExÉlÉå SåZÉÉ iÉÉå uÉWûÉð lÉ MüÉåD lÉSÏ Wæû lÉ aÉÑÃeÉÏ WæÇû| AMåüsÉÏ sÉÏsÉÉoÉÉD.....! ÌoÉsMÑüsÉ xÉÑlSUÏ sÉÏsÉÉoÉÉD....! AÇaÉ x§ÉÏ Måü, uÉx§É x§ÉÏ Måü, cÉÔÌÄQûrÉÉð AÉæU eÉåuÉU pÉÏ AÉ aÉrÉå| uÉWû zÉÍqÉïlSÉ WûÉå aÉrÉÉ ÌMü qÉæÇ iÉÉå sÉÏsÉÉUÉqÉ jÉÉ, 'zÉWÇûzÉÉWû....' MüUlÉå uÉÉsÉÉ jÉÉ| rÉWû YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ ? CiÉlÉå qÉåÇ cÉÉU cÉÉhQûÉsÉ AÉiÉå WÒûL ÌSZÉå| ElWûÉåÇlÉå mÉÔNûÉÈ “YrÉÉåÇ UÏ ! CkÉU oÉæPûÏ Wæû AMåüsÉÏ ? MüÉælÉ Wæû ?” AoÉ MæüxÉå oÉÉåsÉå ÌMü qÉæÇ sÉÏsÉÉUÉqÉ WÕðû ? uÉWû iÉÉå zÉÍqÉïlSÉ WûÉå aÉrÉÉ| cÉÉUÉåÇ cÉÉhQûÉsÉ fÉaÉÄQûÉ MüUlÉå sÉaÉå| LMü oÉÉåsÉÉÈ 'CxÉxÉå qÉæÇ zÉÉSÏ MüÃÆaÉÉ|' SÕxÉUÉ oÉÉåsÉÉÈ "qÉæÇ MüÃÆaÉÉ|" AÉÎZÉU cÉÉUÉåÇ qÉåÇ eÉÉå oÉsÉuÉÉlÉ jÉÉ ExÉMåü xÉÉjÉ sÉÏsÉÉoÉÉD MüÉ aÉÇkÉuÉï ÌuÉuÉÉWû WûÉå aÉrÉÉ| aÉlkÉuÉï ÌuÉuÉÉWû qÉÉlÉå sÉå pÉÉaÉÔ zÉÉSÏ...... 'sÉuÉ- qÉæËUeÉ'| xÉqÉrÉ oÉÏiÉÉ| sÉÏsÉÉoÉÉD MüÉå SÉå iÉÏlÉ oÉåOåû WÒûL, SÉå-iÉÏlÉ oÉåÌOûrÉÉð WÒûDÇ| oÉåÌOûrÉÉåÇ MüÐ zÉÉÌSrÉÉð WÒûDÇ cÉÉhQûÉsÉÉåÇ xÉå| SÉqÉÉS WÒûL.... mÉËUuÉÉU oÉÄRûÉ| cÉÉhQûÉsÉÉåÇ qÉåÇ xÉÉÇxÉÉËUMü urÉuÉWûÉU eÉæxÉå WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ WÒûAÉ| xÉÑZÉ-SÒÈZÉ Måü MüD mÉëxÉÇaÉ AÉrÉå AÉæU aÉrÉå| sÉÏsÉÉoÉÉD xÉÉPû xÉÉsÉ MüÐ oÉÔÄRûÏ WûÉå aÉrÉÏ| oÉWÒûiÉ xÉÉUå SÒÈZÉ pÉÉåaÉå| mÉÌiÉ qÉU aÉrÉÉ| NûÉåUå sÉÉåTüU WûÉå aÉrÉå| sÉÏsÉÉoÉÉD ÍxÉU MÔüOûlÉå sÉaÉÏÈ "Wåû pÉaÉuÉÉlÉ ! qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ ? mÉÌiÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| qÉæÇ ÌuÉkÉuÉÉ WûÉå aÉD| qÉÑfÉå pÉÏ iÉÔ EPûÉ sÉå|" 'qÉÑfÉå pÉÏ iÉÔ EPûÉ sÉå....' MüUMåü AÉÆZÉ ZÉÉåsÉÏ iÉÉå uÉWûÏ lÉSÏ AÉæU uÉWûÏ xlÉÉlÉ| aÉÑÃeÉÏ lÉå eÉÉå xÉÉoÉÑlÉ sÉaÉÉrÉÉ jÉÉ ÍxÉU mÉU, ExÉMüÐ fÉÉaÉ pÉÏ mÉÔUÏ EiÉUÏ lÉWûÏÇ jÉÏ| sÉÏsÉÉUÉqÉ cÉÌMüiÉ WûÉå aÉrÉÉ ÌMü qÉæÇ sÉÏsÉÉoÉÉD oÉlÉ aÉrÉÉ jÉÉ, xÉÉPû xÉÉsÉ MüÐ cÉÉhQûÉsÉÏ MüÉ xÉÉUÉ xÉÇxÉÉU SåZÉÉ, oÉåOåû -oÉåÌOûrÉÉð, SÉqÉÉS AÉæU oÉWÒûLÆ AÉÌS MüÉ oÉÄQûÉ mÉËUuÉÉU oÉlÉÉ... AÉæU rÉWûÉð iÉÉå ApÉÏ xlÉÉlÉ pÉÏ mÉÔUÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ Wæû ! rÉWû xÉoÉ YrÉÉ Wæû ? ÌuÉsÉÉrÉiÉUÉqÉ qÉÑxMüUÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉåÈ "SåZÉ ! zÉÔsÉÏ qÉåÇ xÉå MüÉðOûÉ WûÉå aÉrÉÉ| iÉåUÉ cÉÉhQûÉsÉ WûÉålÉå MüÉ mÉëÉUokÉ iÉÉå MüOû aÉrÉÉ| mÉWûsÉå MüÐ MüÐ WÒûD pÉÌ£ü xÉå, sÉåÌMülÉ AoÉ mÉWûsÉå eÉæxÉÏ zÉÌ£ü iÉåUå mÉÉxÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÏ| uÉæ± MüÉ kÉlkÉÉ MüU, mÉËU´ÉqÉ MüUMåü aÉÑeÉÉUÉ MüUiÉå UWûlÉÉ, qÉÑfÉå qÉÑðWû qÉiÉ ÌSZÉÉlÉÉ|" DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ WûqÉ AÉSU MüUiÉå WæÇû iÉÉå E³ÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû iÉÉå AuÉlÉÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AÉSU rÉWû Wæû ÌMü WûqÉÉUå mÉÉxÉ eÉÉå MÑüNû Wæû uÉWû WûqÉÉUÉ urÉÌ£üaÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉ ExÉ eÉaÉͳÉrÉliÉÉ MüÉ Wæû| WûqÉÉUÉ eÉÉå MÑüNû pÉÏ Wæû uÉWû WûqÉÉUÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÉ zÉUÏU pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| WûuÉÉLÆ ExÉMüÐ, mÉëMüÉzÉ ExÉMüÉ, mÉ×juÉÏ ExÉMüÐ, xÉÔrÉï ExÉMüÉ, A³É-eÉsÉ ExÉMüÉ| ExÉÏ MüÉ A³É-eÉsÉ ZÉÉ mÉÏMüU WûqÉÉUå qÉÉiÉÉ-ÌmÉiÉÉ lÉå WûqÉMüÉå eÉlqÉ ÌSrÉÉ iÉÉå rÉWû zÉUÏU WûqÉÉUÉ MæüxÉå WÒûAÉ ? zÉUÏU pÉÏ ExÉÏ MüÉ Wæû AÉæU ExÉÏ MüÐ WûuÉÉ sÉåMüU WûqÉ eÉÏ UWåû WæÇû| ExÉÏ MüÉ mÉÉlÉÏ mÉÏMüU WûqÉ eÉÏ UWåû WæÇû| ExÉÏ MüÐ mÉ×juÉÏ mÉU WûqÉ cÉsÉ UWåû WæÇû| eÉÉå MÑüNû ExÉÏ MüÉ Wæû, eÉÉå MÑüNû Wæû ExÉÏ Måü ÍsÉL Wæû| WûqÉ xÉoÉ AmÉlÉÉ AÉæU AmÉlÉå ÍsÉL qÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû iÉoÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû| CxÉÏ xÉå mÉUåzÉÉlÉÏ, qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉ bÉåUiÉÏ WæÇû| CxÉÏ xÉå eÉlqÉ- qÉUhÉ MüÐ xÉeÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ UWûiÉÏ Wæû|
 17. 17. WûqÉ LMü xÉåMåühQû pÉÏ DµÉU xÉå AsÉaÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå, ExÉMüÐ cÉÏeÉÉåÇ xÉå AsÉaÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå| AÉmÉMåü zÉUÏU qÉåÇ xÉå mÉÔUÏ WûuÉÉ ÌlÉMüÉsÉ SåÇ iÉÉå MÑüNû ÍqÉlÉOûÉåÇ Måü ÍsÉL MæüxÉÉ UWåûaÉÉ ? AÉmÉ lÉWûÏÇ eÉÏ xÉMüiÉå| AÉmÉ DµÉU xÉå iÉÌlÉMü pÉÏ SÕU lÉWûÏÇ WæÇû ÌTüU pÉÏ ExÉMåü xÉÉjÉ AÉmÉMüÐ xÉÑUiÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÏ Wæû iÉÉå SÕUÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUMåü AÉmÉ SÒÈZÉÏ WûÉå UWåû WæÇû| DµÉU Måü xÉÉͳÉkrÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ iÉÉå WûqÉÉUÏ SÒSïzÉÉ jÉÉåÄQåû WûÏ WûÉåiÉÏ ! xÉSÉ xÉÉjÉ qÉåÇ UWûlÉå uÉÉsÉå AliÉrÉÉïqÉÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ Wæû CxÉÏÍsÉL SÒÈZÉ xÉWû UWåû WæÇû, mÉÏÄQûÉ xÉWû UWåû WæÇû, ÍcÉliÉÉLÆ MüU UWåû WæÇû, mÉUåzÉÉÌlÉrÉÉð EPûÉ UWåû WæÇû| WûqÉÉUÏ oÉÑή MüÉ SÒpÉÉïarÉ iÉÉå rÉWû Wæû ÌMü eÉÉå xÉSÉ xÉÉjÉ qÉåÇ Wæû ExÉÏ xÉÉjÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉUiÉÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ| eÉÉå WûÉeÉUÉ-WûeÉÔU Wæû ExÉxÉå ÍqÉsÉlÉå MüÐ iÉimÉUiÉÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ| uÉWû xÉSÉ WûqÉÉUå xÉÉjÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ WûqÉ AmÉlÉå MüÉå AMåüsÉÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü SÒÌlÉrÉÉð qÉåÇ WûqÉÉUÉ MüÉåD lÉWûÏÇ| WûqÉ ÌMüiÉlÉÉ AlÉÉSU MüUiÉå WæÇû AmÉlÉå DµÉU MüÉ ! 'Wåû kÉlÉ ! iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU| Wåû qÉåUå mÉÌiÉ ! iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU| mɦÉÏ ! iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU| Wåû qÉåUå oÉåOåû ! oÉÑÄRûÉmÉå qÉåÇ iÉÔ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüU|' WûqÉ DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ ÌMüiÉlÉÉ AlÉÉSU MüU UWåû WæÇû !! oÉåOûÉ U¤ÉÉ MüUåaÉÉ ? mÉÌiÉ U¤ÉÉ MüUåaÉÉ ? mɦÉÏ U¤ÉÉ MüUåaÉÏ ? kÉlÉ U¤ÉÉ MüUåaÉÉ ? sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ mÉÌiÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ mÉ̦ÉrÉÉð qÉU aÉDÇ| sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ oÉåOåû WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ oÉÉmÉ mÉUåzÉÉlÉ UWåû| sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ oÉÉmÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ oÉåOåû mÉUåzÉÉlÉ UWåû YrÉÉåÇÌMü oÉÉmÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉmÉ, oÉåOûÉåÇ qÉåÇ oÉåOûÉ, mÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ mÉÌiÉ, mÉ̦ÉrÉÉåÇ qÉåÇ mɦÉÏ oÉlÉ MüU eÉÉå oÉæPûÉ Wæû ExÉ mrÉÉUå Måü iÉUTü WûqÉÉUÏ ÌlÉaÉÉWû lÉWûÏÇ eÉÉiÉÏ| pÉÔsrÉÉ eÉpÉÏ UoÉlÉÔ iÉpÉÏ urÉÉmÉÉ UÉåaÉ| eÉoÉ ExÉ xÉirÉ MüÉå pÉÔsÉå WæÇû, DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå pÉÔsÉå WæÇû iÉpÉÏ eÉlqÉ-qÉUhÉ Måü UÉåaÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü, SÒÈZÉ ÍcÉliÉÉ AÉÌS xÉoÉ bÉåUå UWûiÉå WæÇû| AiÉÈ oÉÉU-oÉÉU qÉlÉ MüÉå ClÉ ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå pÉUMüU, AliÉrÉÉïqÉÏ MüÉå xÉɤÉÏ xÉqÉfÉMüU mÉëÉjÉïlÉÉ MüUiÉå eÉÉLÆ, mÉëåUhÉÉ sÉåiÉå eÉÉLÆ AÉæU eÉÏuÉlÉ MüÐ zÉÉqÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå iÉSÉMüÉU WûÉå eÉÉLÆ| Á zÉÉÇÌiÉ...... Á AÉlÉlS...... Á....Á.....Á....| zÉÉÇÌiÉ.... zÉÉÇÌiÉ.....| uÉÉWû mÉëpÉÑ ! iÉåUÏ eÉrÉ WûÉå ! DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ| iÉÑfÉå lÉqÉxMüÉU ! Wåû DµÉU ! iÉÔ WûÏ AmÉlÉÏ pÉÌ£ü Så AÉæU AmÉlÉÏ AÉåU zÉÏÇcÉ sÉå| lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ..... ÌuÉkÉÉlÉ MüÉ xqÉUhÉ MüUMåü xÉÉkÉlÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMüÐ xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÏ| ÌaÉËU aÉÑTüÉ qÉåÇ iÉmÉ MüUlÉå, xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉÉlÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| xÉiÉiÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWåÇû iÉÉå xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| DµÉUÏrÉ ÌuÉkÉÉlÉ MüÉå xÉqÉfÉMüU eÉÏuÉlÉ ÎeÉLÇ, ExÉMåü xÉÉjÉ eÉÑÄQåû UWåÇû iÉÉå xÉWûeÉ xÉÉkÉlÉÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 18. 18. mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉ mÉëxjÉÉlÉÌoÉlSÒÈ ´É®É ´É®ÉuÉÉðssÉpÉiÉå ¥ÉÉlÉÇ iÉimÉUÈ xÉÇrÉiÉåÎlSìrÉÈ| ¥ÉÉlÉÇ sÉokuÉÉ mÉUÉÇ zÉÉÇÌiÉqÉÍcÉUåhÉÉÍkÉaÉcNûÌiÉ|| „ÎeÉiÉåÎlSìrÉ, xÉÉkÉlÉmÉUÉrÉhÉ AÉæU ´É®ÉuÉÉlÉç qÉlÉÑwrÉ ¥ÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉjÉÉ ¥ÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåMüU uÉWû ÌoÉlÉÉ ÌuÉsÉqoÉ Måü, iÉiMüÉsÉ WûÏ pÉaÉuÉimÉëÉÎmiÉ ÃmÉ mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSaÉÏiÉÉÈ 4.31) pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ rÉWûÉð eÉÉå ¥ÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû uÉWû mÉUqÉÉiqÉ-iɨuÉ Måü ¥ÉÉlÉ xÉå xÉqoÉÎlkÉiÉ Wæû| LMü WûÉåiÉÉ Wæû LåÌWûMü ¥ÉÉlÉ AÉæU SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉÉxiÉÌuÉMü ¥ÉÉlÉ| uÉÉxiÉÌuÉMü ¥ÉÉlÉ MüÐ xɨÉÉ xÉå WûÏ LåÌWûMü ¥ÉÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ cÉsÉiÉÏ Wæû| uÉÉxiÉÌuÉMü zÉÑ® ¥ÉÉlÉ MüÐ xɨÉÉ sÉåMüU WûÏ WûqÉÉUÏ CÎlSìrÉÉð, WûqÉÉUÉ qÉlÉ xÉoÉ AsÉaÉ-AsÉaÉ ÌSZÉÉMüU, pÉåS MüÐ MüsmÉlÉÉ MüUMåü urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû| eÉoÉ iÉMü rÉWû eÉÏuÉ uÉÉÎxiÉuÉMü ¥ÉÉlÉ qÉåÇ ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ iÉoÉ iÉMü ExÉå mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÏ| eÉoÉ iÉMü mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÏ iÉoÉ iÉMü CxÉ eÉÏuÉ Måü eÉlqÉ- qÉUhÉ Måü SÒÈZÉ, qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉæU Mü¹ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| AÉÍkÉSæÌuÉMü zÉÉÇÌiÉ AÉæU AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉÉÇÌiÉ rÉÉlÉå qÉÉlÉÍxÉMü zÉÉÇÌiÉ, rÉå zÉÉÇÌiÉrÉÉð iÉÉå oÉåcÉÉUÏ MüD oÉÉU AÉiÉÏ WæÇû AÉæU cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû| eÉoÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû, AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÉÇÌiÉ, mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû| LMü oÉÉU mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ ÍqÉsÉÏ iÉÉå uÉWû eÉÉiÉÏ lÉWûÏÇ| sÉokuÉÉ ¥ÉÉlÉÇ mÉUÉÇ zÉÉÇÌiÉqÉç.....| mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ MüoÉ AÉæU MæüxÉå AÉiÉÏ Wæû ? AÍcÉUåhÉÉÍkÉaÉcNûÌiÉ| ¥ÉÉlÉ WÒûAÉ ÌMü mÉUqÉ zÉÉÇÌiÉ AÉ aÉD| ExÉqÉåÇ xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ| ¥ÉÉlÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL pÉaÉuÉÉlÉ xÉÉkÉlÉ oÉiÉÉ UWåû WæÇû- ´É®ÉuÉÉðssÉpÉiÉå ¥ÉÉlÉÇ iÉimÉUÈ xÉÇrÉiÉåÎlSìrÉÈ| MüD oÉÉU WûqÉåÇ MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü, oÉxÉ, '´É®É MüUÉå.... qÉÉlÉ sÉÉå... MÑüNû oÉÉåsÉlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ Wæû|' WûqÉ ´É®É MüUåÇ AÉæU WûqÉÉUÏ ´É®É MüÉ MüÉåD EmÉrÉÉåaÉ MüU sÉå, SÒÃmÉrÉÉåaÉ MüU sÉå AÉæU WûqÉÉUå qÉlÉ-oÉÑή MÑüÎhPûiÉ UWû eÉÉLÆ iÉÉå ? rÉWûÉð xÉÉuÉkÉÉlÉÏ UZÉlÉÏ Wæû| ´ÉÏqÉS Aɱ zÉÇMüUÉcÉÉrÉï lÉå MüWûÉ WæûÈ "´É®É MüÉ AjÉï rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü ÌMüxÉÏ qÉeÉWûoÉ MüÉå, ÌMüxÉÏ qÉiÉ MüÉå, ÌMüxÉÏ mÉÇjÉ MüÉå qÉÉlÉMüU ÌMüxÉÏ MüÉålÉå qÉåÇ eÉÏuÉlÉ pÉU mÉÄQåû UWûÉå, MüÉåsWÕû Måü oÉæsÉ MüÐ iÉUWû uÉiÉÑïsÉ qÉåÇ bÉÔqÉiÉå UWûÉå... CxÉMüÉ lÉÉqÉ ´É®É lÉWûÏÇ Wæû|" ´É®ÉsÉÑ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå MüD oÉÉU LåxÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü ElÉqÉåÇ oÉWÒûiÉ ´É®ÉpÉÉuÉ Wæû| LåxÉå ´É®ÉsÉÑAÉåÇ MüÉå ElÉMüÐ ´É®É MüÉ qÉÉmÉ ÌlÉMüÉsÉlÉå Måü ÍsÉL AuÉxÉU SåiÉå WÒûL ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû - AÉmÉMüÐ ´É®É ÌMüiÉlÉÏ Wæû ExÉå eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûÉå iÉÉå xÉÉåcÉÉå, xÉÉkÉlÉ pÉeÉlÉ qÉåÇ AÉmÉMüÐ iÉimÉUiÉÉ ÌMüiÉlÉÏ Wæû, qÉÑÌ£üsÉÉpÉ Måü ÍsÉL AÉmÉqÉåÇ iÉimÉUiÉÉ ÌMüiÉlÉÏ Wæû| AÉmÉ qÉåÇ ÎeÉiÉlÉÏ iÉimÉUiÉÉ WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ CÎlSìrÉxÉÇrÉqÉ WûÉåaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ CÎlSìrÉxÉÇrÉqÉ WûÉåaÉÉ EiÉlÉÏ AliÉUÉiqÉÉ oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåaÉÏ| xÉÑZÉ-SÒÈZÉ qÉåÇ AÉmÉ ÌWûsÉåÇaÉå lÉWûÏÇ| LåxÉÉ AuÉxÉU AÉrÉåaÉÉ ÌMü ÌuÉµÉ MüÉ oÉÄQåû-qÉåÇ-oÉÄQûÉ LåÌWûMü sÉÉpÉ pÉÏ AÉmÉMüÉå EssÉÔ lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉaÉÉ, oÉÄQåû-qÉåÇ-oÉÄQûÏ WûÉÌlÉ pÉÏ AÉmÉMüÉå mÉUåzÉÉlÉ lÉWûÏÇ MüUåaÉÏ| EssÉÔ MüÉå eÉæxÉå xÉÔrÉï lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉÉ LåxÉå WûÏ ÎeÉxÉMüÉå AmÉlÉÏ AxÉÍsÉrÉiÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉÏ uÉWûÏ AÉSqÉÏ NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ xÉÑZÉÏ-SÒÈZÉÏ WûÉåMüU, mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå mÉëpÉÉÌuÉiÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lɹ MüU SåiÉÉ
 19. 19. Wæû| ´É®É iÉÉå WûU eÉaÉWû MüUlÉÏ WûÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| pÉÌ£üqÉÉaÉï qÉåÇ pÉÏ ´É®É MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû AÉæU urÉuÉWûÉU qÉåÇ pÉÏ ´É®É MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| 'urÉÉmÉÉU qÉåÇ qÉÑlÉÉTüÉ WûÉåaÉÉ' CxÉ ´É®É Måü xÉÉjÉ WûÏ urÉÉmÉÉU-kÉÇkÉÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| oÉSìÏlÉÉjÉ eÉÉiÉå-eÉÉiÉå MüD aÉÉÌÄQûrÉÉð ÌaÉU mÉÄQûiÉÏ WæÇû ÌTüU pÉÏ sÉÉåaÉ QíûÉCuÉU mÉU ÌuɵÉÉxÉ MüUMåü oÉxÉ qÉåÇ oÉæPûiÉå WæÇû| AmÉlÉå oÉÉmÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ pÉÏ ´É®É MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| qÉÉð lÉå MüWû ÌSrÉÉ AÉæU oÉåOåû lÉå qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| cÉÉcÉÉ-qÉÉqÉÉ pÉÏ ´É®É xÉå qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| WûqÉ aÉÑeÉUÉiÉÏ WæÇû, qÉÉUuÉÉÄQûÏ WæÇû, ÍxÉlkÉÏ WæÇû rÉWû pÉÏ iÉÉå WûqÉlÉå xÉÑlÉ- xÉÑlÉMüU qÉÉlÉÉ Wæû| rÉWû xÉoÉ urÉuÉWûÉËUMü ´É®É Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ ÎeÉxÉ ´É®É MüÐ oÉÉiÉ MüWûiÉå WæÇû uÉWû ´É®É Wæû AmÉlÉå AÉiqÉSåuÉ MüÉå mÉÉlÉå MüÐ, eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ eÉUÉ urÉÉÍkÉ xÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL NÕûOûlÉå MüÐ, iÉqÉÉqÉ-iÉqÉÉqÉ qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ xÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL eÉÉlÉ NÒûÄQûÉlÉå MüÐ| eÉÉå xÉSÉ mÉËUuÉiÉïlÉzÉÏsÉ Wæû ExÉ xÉÇxÉÉU Måü mÉëÌiÉ WûqÉÉUÉ AÉMüwÉïhÉ Wæû AÉæU eÉÉå xÉSÉ AcÉsÉ Wæû ExÉMåü mÉëÌiÉ WûqÉÉUÏ ´É®É lÉWûÏÇ Wæû| AcÉsÉ iɨuÉ MüÉå mÉÉlÉå Måü ÍsÉL WûqÉqÉåÇ EixÉÉWû lÉWûÏÇ Wæû CxÉÍsÉL WûqÉ AzÉÉliÉ WûÉåiÉå WæÇû| eÉÉå lɵÉU cÉÏeÉåÇ WæÇû, cÉsÉ uÉxiÉÑLÆ WæÇû ElÉMüÐ mÉÉMüU xÉÑZÉÏ WûÉålÉå MüÐ WûqÉÉUÏ lÉÉSÉlÉÏ oÉlÉÏ UWûÏ Wæû| eÉÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ zÉÉÇiÉxuÉÃmÉ Wæû, xÉÑZÉxuÉÃmÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÉå mÉÉlÉå Måü oÉÉS AÉæU MÑüNû mÉÉlÉÉ zÉåwÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ, ÎeÉxÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉålÉå Måü oÉÉS qÉÉæiÉ MüÐ pÉÏ qÉÉæiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû LåxÉå mÉUqÉÉiqÉiɨuÉ MüÉå mÉÉlÉå MüÐ AaÉU iÉimÉUiÉÉ AÉ eÉÉrÉ, AmÉlÉå ExÉ uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌOûMülÉå MüÐ SØÄRûiÉÉ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå zÉÉÇÌiÉ iÉÉå WûqÉÉUÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| zÉÉÇÌiÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû, AqÉUiÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû, AÉmÉMüÉå mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| qÉUlÉå uÉÉsÉå zÉUÏU AÉæ U ÍqÉOûlÉåuÉÉsÉÏ uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå WûqÉ CiÉlÉå ÌuÉqÉÉåÌWûiÉ WûÉå aÉrÉå ÌMü AmÉlÉÏ AqÉUiÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ WûqÉlÉå AÉeÉ iÉMü lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ| AmÉlÉå qÉÑðWû qÉåÇ oɨÉÏxÉ SÉðiÉ WæÇû| WæÇû iÉÉå mÉijÉU sÉåÌMülÉ MüpÉÏ LåxÉÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ ÌMü 'rÉå mÉijÉU YrÉÉåÇ qÉÑðWû qÉåÇ mÉÄQåû WæÇû ? ExÉå ÌlÉMüÉsÉMüU TåÇüMü SÕð|' LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| UÉåOûÏ -xÉoeÉÏ ZÉÉiÉå-ZÉÉiÉå MÑüNû ÌiÉlÉMüÉ SÉðiÉ qÉåÇ TðüxÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå eÉÏpÉ uÉWûÉð oÉÉU-oÉÉU eÉÉiÉÏ Wæû| eÉoÉ iÉMü ExÉMüÉå ÌlÉMüÉsÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ iÉoÉ cÉælÉ lÉWûÏÇ sÉåiÉÏ| qÉÑðWû qÉåÇ SÉðiÉ WûÉålÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| sÉåÌMülÉ SÉðiÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ MÑüNû TðüxÉ eÉÉlÉÉ rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ MüÉå WûOûÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ xÉÑZÉÏ AÉæU zÉÉÇÌiÉmÉÔhÉï eÉÏuÉlÉ xÉoÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| SÒÈZÉ AÉæU AzÉÉÇÌiÉ MüÉåD lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| xÉÑZÉ AÉæU zÉÉÇÌiÉ mÉëÉhÉÏ MüÉ qÉÔsÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| SÒÈZÉ AÉæU AzÉÉÇÌiÉ qÉlÉ MüÐ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå.... CcNûÉ AÉæU uÉÉxÉlÉÉ MüÐ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå AÉiÉÏ Wæû| MüÉåD lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ ÌMü qÉÑfÉå SÒÈZÉ ÍqÉsÉå, AzÉÉÇÌiÉ ÍqÉsÉå| zÉÉÇÌiÉ AÉæU xÉÑZÉ iÉÑqWûÉUÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| rÉWû AÉmÉMüÐ xuÉÉpÉÉÌuÉMü qÉÉðaÉ Wæû| AzÉÉÇÌiÉ AÉæU SÒÈZÉ AÉmÉMüÐ qÉÉðaÉ lÉWûÏÇ, ÌTüU pÉÏ AzÉÉÇÌiÉ AÉæU SÒÈZÉ mÉæSÉ MüUå LåxÉå ÌuÉMüÉUÉåÇ Måü xÉÉjÉ, LåxÉÏ iÉÑcNû cÉÏeÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ AÉmÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû| ÍqÉsÉlÉå MüÐ CxÉ AÉSiÉ MüÉå iÉÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL xÉÉkÉlÉ qÉåÇ iÉimÉUiÉÉ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| xÉÉkrÉ MüÉå mÉÉrÉ ÌoÉlÉÉ xÉÉkÉMü YrÉÉåÇ UWû eÉÉrÉ ? xÉÉkrÉ MüÉå mÉÉrÉ ÌoÉlÉÉ AaÉU xÉÉkÉMü UWû eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ExÉMüÐ CiÉlÉÏ ´É®É lÉWûÏÇ Wæû| MüÉåD qÉiÉ-mÉÇjÉ-xÉqmÉëSÉrÉ oÉÉåsÉå ÌMü 'iÉÑqÉ qÉU eÉÉAÉåaÉå iÉoÉ iÉÑqWåÇû MülkÉÉåÇ mÉU EPûÉMüU sÉå eÉÉLÆaÉå|' ....iÉÉå rÉWû AlkÉ´É®É Wæû| ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü ´É®É Måü xÉÉjÉ iÉimÉUiÉÉ WûÉå| AaÉU qÉUlÉå Måü oÉÉS MüÉåD ÌMüxÉÏ MüÉå MülkÉÉåÇ mÉU EPûÉMüU MüWûÏÇ sÉå eÉÉiÉÉ WûÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AeÉÑïlÉ MüÉå pÉaÉuÉSaÉÏiÉÉ MüWûÏ YrÉÉåÇ ? AeÉÑïlÉ MüÉå
 20. 20. CiÉlÉÉ WûÏ MüWûiÉå ÌMü rÉÑ® MüU sÉå... iÉÔ qÉU eÉÉrÉaÉÉ iÉÉå iÉÑqWåÇû MülkÉÉåÇ mÉU EPûÉMüU qÉÑ£ü MüU SÕðaÉÉ| uÉÍxɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå UÉqÉ eÉÏ MüÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ EmÉSåzÉ YrÉÉåÇ ÌSrÉÉ ? UÉeÉÉ eÉlÉMü MüÉå pÉÏ A¹ÉuÉ¢ü oÉÉåsÉ SåiÉå ÌMü iÉÑqÉ lÉÉqÉSÉlÉ sÉå sÉÉå, qÉUlÉå Måü oÉÉS qÉæÇ MülkÉÉåÇ mÉU cÉÄRûÉMüU mÉWÒðûcÉÉ SÕðaÉÉ| lÉWûÏÇ...| ´É®É Måü xÉÉjÉ iÉimÉUiÉÉ cÉÉÌWûL| ¥ÉÉlÉ Måü ÍsÉL xÉÉkÉlÉ qÉåÇ iÉimÉU WûÉåaÉÉ iÉÉå CÎlSìrÉÉåÇ qÉåÇ xÉÇrÉqÉ AÉrÉåaÉÉ| AxÉÇrÉqÉÏ CÎlSìrÉÉð qÉlÉ AÉæU SåWû MüÉå MüqÉeÉÉåU MüU SåiÉÏ Wæû| NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ ÎeÉxÉ AÉSqÉÏ Måü ÍcÉ¨É mÉU mÉÄQû eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû AÉSqÉÏ oÉWÒûiÉ NûÉåOûÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| iÉÑqÉ ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ MüÉ pÉÌuÉwrÉ eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå SåZÉÉå ÌMü ExÉxÉå oÉÉiÉ MüUiÉå-MüUiÉå NûÉåOûÏ- NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ ExÉMåü ÍcÉ¨É mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû ÌMü lÉWûÏÇ| NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû iÉÉå xÉqÉfÉ sÉålÉÉ, ExÉMüÉ pÉÌuÉwrÉ NûÉåOûÉ Wæû| ÎeÉxÉ mÉU NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ ExÉMüÉ WØûSrÉ ÌuÉzÉÉsÉ WûÉåiÉÉ cÉsÉÉ eÉÉrÉaÉÉ| erÉÉåÇ-erÉÉåÇ NûÉåOåû-NûÉåOåû mÉëxÉÇaÉÉåÇ MüÉ, NûÉåOåû-NûÉåOåû xÉÑZÉ-SÒÈZÉÉåÇ MüÉ, qÉÉlÉ- AmÉqÉÉlÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ ÍcÉ¨É mÉU MüqÉ mÉÄQåûaÉÉ irÉÉåÇ-irÉÉåÇ ExÉMüÐ xÉÉkrÉ Måü mÉëÌiÉ iÉimÉUiÉÉ ÍxÉ® WûÉåiÉÏ eÉÉLaÉÏ, ExÉMüÉ WØûSrÉ ÌuÉzÉÉsÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ, uÉWû qÉWûÉlÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ AÉæU LMü ÌSlÉ uÉWû qÉWûÉiqÉÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå ÍcÉ¨É Måü FmÉU WûÏ AmÉlÉå urÉuÉWûÉU MüÉ AÉkÉÉU Wæû| MüÉåD pÉÏ kÉqÉïaÉÑà WûÉå, MÑüsÉmÉÌiÉ WûÉå, xÉqÉÉeÉ MüÉ AaÉÑAÉ WûÉå iÉÉå ExÉMåü bÉU MüÐ YrÉÉ mÉËUÎxjÉÌiÉ Wæû rÉWû qÉiÉ SåZÉÉå| ExÉMåü ÍcÉ¨É MüÐ eÉæxÉÏ ÎxjÉÌiÉ WûÉåaÉÏ LåxÉÏ WûÏ ExÉMåü bÉU qÉåÇ xÉÑurÉuÉxjÉÉ rÉÉ AurÉuÉxjÉÉ WûÉåaÉÏ| WûqÉ ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû MüÉrÉï MüUlÉå MüÉ AÉSåzÉ SåÇ iÉoÉ MüWûlÉå Måü RÇûaÉ mÉU ÌlÉpÉïU MüUiÉÉ Wæû ÌMü xÉÉqÉlÉå uÉÉsÉå qÉåÇ MüÉrÉï MüUlÉå Måü mÉëÌiÉ EixÉÉWû MüÐ uÉ×Ì¨É EPåûaÉÏ, AkÉï EixÉÉWû EPåûaÉÉ rÉÉ ÌuÉmÉUÏiÉ ÌuÉcÉÉU EPåûaÉÉ| iÉÑqWûÉUå ÍcÉ¨É qÉåÇ UÉaÉ-²åwÉ MüÐ PûÉåMüUåÇ ÎeÉiÉlÉÏ MüqÉ sÉaÉåÇaÉÏ, MüÉrÉï qÉåÇ ÎeÉiÉlÉÏ iÉimÉUiÉÉ WûÉåaÉÏ, ´É®É WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ WûÏ iÉÑqWûÉUÉ urÉuÉWûÉU ÌuÉzÉÉsÉiÉÉmÉÔhÉï WûÉåaÉÉ, urÉÉmÉMü pÉÉuÉlÉÉrÉÑ£ü WûÉåaÉÉ AÉæU ÎeÉiÉlÉÏ urÉÉmÉMü pÉÉuÉlÉÉ WûÉåaÉÏ, ÍcÉ¨É LMüÉaÉë WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ WûÏ xÉÉqÉlÉå uÉÉsÉå mÉU mÉëpÉÉuÉ mÉÄQåûaÉÉ| uÉWû AÉmÉMåü AlÉÑMÔüsÉ cÉsÉåaÉÉ| eÉÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå PûaÉ MüÐ lÉeÉUÉåÇ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå PûaÉ WûÏ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| eÉÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå cÉÉåU MüÐ ÌlÉaÉÉWûÉåÇ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû ExÉå cÉÉåU WûÏ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| eÉÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå AmÉlÉå mrÉÉUå mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ ÌlÉaÉÉWûÉåÇ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉqÉrÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÐ eÉæxÉÏ SØ̹ WûÉåiÉÏ Wæû LåxÉÉ WûÏ mÉËUhÉÉqÉ AÉiÉÉ Wæû| mÉɶÉÉirÉ eÉaÉiÉ qÉåÇ ApÉÏ ´É®É Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MÑüNû AkrÉrÉlÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû| qÉÉlÉuÉ Måü qÉlÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉ YrÉÉ-YrÉÉ mÉËUhÉÉqÉ sÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû ExÉ mÉU ÌuÉ¥ÉÉlÉÏ sÉÉåaÉ mÉërÉÉåaÉ MüU UWåû WæÇû| MÑüNû uÉwÉï mÉÔuÉï MüÐ LMü bÉÌOûiÉ bÉOûlÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ mÉU ZÉÔlÉ MüÉ MåüxÉ cÉsÉÉ| ZÉÔlÉ Måü SÉå qÉÉqÉsÉÉåÇ qÉåÇ uÉWû AmÉUÉkÉÏ ÍxÉ® WÒûAÉ AÉæU TüÉðxÉÏ MüÐ xÉeÉÉ bÉÉåÌwÉiÉ WûÉå aÉD| ÌTüU ExÉlÉå TæüxÉsÉÉ oÉSsÉuÉÉlÉå WåûiÉÑ WûÉDMüÉåOïû qÉåÇ rÉÉÍcÉMüÉ SÉrÉU MüÐ, xÉÑmÉëÏqÉ MüÉåOïû qÉåÇ aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ WûÉUiÉÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| AÉÎZÉU UÉ·ímÉÌiÉ MüÉå SrÉÉ MüÐ AeÉÏï pÉåeÉÏ, uÉWû pÉÏ PÒûMüUÉ SÏ aÉD| TüÉðxÉÏ MüÐ ÌSlÉÉðMü ÌlÉͶÉiÉ MüÐ aÉD| uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉåÇ lÉå ExÉå xÉqÉfÉÉrÉÉÈ AmÉlÉå mÉÉmÉ MüÉ TüsÉ pÉÉåaÉlÉå Måü ÍsÉL AoÉ iÉÔ TüÉðxÉÏ mÉU cÉÄRåûaÉÉ| AoÉ oÉcÉlÉå MüÐ MüÉåD EqqÉÏS lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå qÉUiÉå-qÉUiÉå LMü MüÉqÉ LåxÉÉ MüUMåü eÉÉ ÎeÉxÉxÉå iÉåUÉ zÉUÏU qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉ Måü MüÉqÉ AÉ eÉÉrÉ| TüÉðxÉÏ mÉU sÉOûMü qÉUÉå rÉÉ WûqÉÉUå mÉërÉÉåaÉ qÉåÇ qÉUÉå, qÉUlÉÉ iÉÉå Wæû WûÏ|" uÉWû AmÉUÉkÉÏ xÉWûqÉiÉ WûÉå aÉrÉÉ| uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉåÇ lÉå MüÉlÉÔlÉÏ UÏÌiÉ xÉå AlÉÑqÉÌiÉ mÉëÉmiÉ MüU sÉÏ| TüÉðxÉÏ Måü ÍsÉL eÉÉå ÌSlÉ ÌlÉͶÉiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ ExÉ ÌSlÉ QûÊYOûUÉåÇ iÉjÉÉ uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉåÇ lÉå AmÉlÉå xÉÉkÉlÉÉåÇ xÉå xÉÑxÉ‹ WûÉåMüU mÉërÉÉåaÉ MüUlÉÉ zÉÑà ÌMürÉÉ| ElWûÉåÇlÉå ExÉ AÉSqÉÏ xÉå MüWûÉÈ "WûqÉ xÉmÉï Måü SÇzÉ xÉå iÉåUÏ qÉ×irÉÑ MüUÉrÉåÇaÉå| xÉmÉï Måü QðûxÉlÉå Måü oÉÉS zÉUÏU qÉåÇ eÉWûU MæüxÉå AÉaÉå oÉÄRûiÉÉ Wæû, ÌMüiÉlÉå xÉqÉrÉ qÉåÇ MæüxÉå qÉ×irÉÑ WûÉåaÉÏ, rÉWû Wûq É uÉæ¥ÉÉÌlÉMü xÉÉkÉlÉÉåÇ xÉå eÉÉðcÉåÇaÉå| ÌuÉwÉ MüÉ ÌlÉuÉÉUhÉ MæüxÉå MüUlÉÉ CxÉMüÐ ZÉÉåeÉ WûqÉ CxÉ mÉërÉÉåaÉ xÉå MüUåÇaÉå| CxÉ mÉëMüÉU iÉåUÏ qÉ×irÉÑ TüÉðxÉÏ xÉå lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ xÉmÉïSÇzÉ xÉå WûÉåaÉÏ|"

×