Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cercetarea bibliografică locală – contribuţii considerabile la scrierea memoriei chişinăuiene

532 vues

Publié le

Cercetarea bibliografică locală – contribuţii considerabile la scrierea memoriei chişinăuiene. Taisia Foiu, manager Departamentul “Memoria Chişinăului”

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Cercetarea bibliografică locală – contribuţii considerabile la scrierea memoriei chişinăuiene

 1. 1. CCeerrcceettaarreeaa bbiibblliiooggrraaffiiccăă llooccaallăă –– ccoonnttrriibbuuţţiiii ccoonnssiiddeerraabbiillee llaa ssccrriieerreeaa mmeemmoorriieeii cchhiişşiinnăăuuiieennee Taisia Foiu, manager Departamentul “Memoria Chişinăului” 1
 2. 2. 2 ANUL 1996 Colecţia Bibliografia basarabiana
 3. 3. 3 Anul 2000 Colecţia Bibliografii
 4. 4. 4 Colecţia Biobibliografii Anul 2007
 5. 5. 5 Bibliografia Municipiului Chişinău
 6. 6. 6
 7. 7. Bibliografie locală 7
 8. 8. Anul 1999 Cercetare bibliografică 8
 9. 9. 9 Anul 2002 Tipuri de bibliografii  cercetări istorico-literare  monografii bibliografice  biobibliografii  bibliografii-cataloage  bibliografii  curente  retrospective  selective
 10. 10. 10 Anul 1998 Personalităţi
 11. 11. Anul 2004 11 Premiere
 12. 12. Resurse electronice locale 12
 13. 13. 13 Anul 2006
 14. 14. 14 Cercetarea locală continuă... Chi inău: Străzi, ș bulevarde, piețe: ghid enciclopedic
 15. 15. Vă mulţumesc! 15 Anul 2007

×