Publicité
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
Publicité
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
Publicité
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
Publicité
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
Publicité
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
Prochain SlideShare
Informe de Prevenció i Seguretat dels districtes i les taules de barriInforme de Prevenció i Seguretat dels districtes i les taules de barri
Chargement dans ... 3
1 sur 20
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat(20)

Publicité

Plus de Ajuntament de Barcelona(20)

Dernier(20)

Publicité

La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat

 1. Àrea de Seguretat i Prevenció Mesura de Govern La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat.
 2. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 2 Contingut del document. » 01. Exposició de motius.................................................................................................... 3 » 02. Situació actual de la prevenció a la ciutat. .................................................................. 5 » 03. La prevenció d’incendis a Barcelona........................................................................... 7 » 04. Principis inspiradors.................................................................................................... 8 » 05. Pla de prevenció d’incendis de Barcelona. Desenvolupament dels eixos estratègics. 9 Missió .............................................................................................................................. 9 Visió............................................................................................................................... 10 Objectius........................................................................................................................ 10 Desenvolupament dels eixos estratègics ....................................................................... 10 » 06. Avaluació final .......................................................................................................... 20
 3. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 3 » 01. Exposició de motius. Bombers de Barcelona, d’ençà que es va fundar el 1833, ha format part activa de la ciutat de Barcelona, i ha estat pioner en les mesures de prevenció d’incendis mitjançant les ordenances municipals (1857). La prevenció i la promoció de materials preventius han anat agafats de la mà de l’evolució del Cos de Bombers. Així, el 1998 s’aprovà el Decret de l’Alcaldia, que va redefinir les funcions del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament –SEIS–, per la qual cosa es va passar a anomenar Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament –SPEIS. Aquesta nova redefinició de funcions responia a la idea bàsica que calia potenciar la prevenció. La Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament ha contribuït a potenciar el lideratge de la ciutat de Barcelona en la cultura de la resiliència, l’àmbit de la Protecció Civil conjuntament amb la Prevenció. Així són la suma clau en l’impuls de la seguretat integral, tant a escala de ciutat com en l’àmbit metropolità i en relació amb la resta d’administracions públiques. Les dades disponibles ens mostren clarament com dels 20.000 serveis anuals, una tercera part de les intervencions són incendis i, d’aquests, al voltant de 1.000 són incendis d’habitatge i comporten víctimes mortals. És en aquest sentit, que l’impuls de la prevenció i la divulgació ha reduït el nombre de víctimes en primer terme i ha aconseguit minvar alhora el nombre d’incendis en habitatges aplicant una estratègia que permet a la ciutat avançar en les noves solucions perquè Barcelona sigui una ciutat resilient –tant des de la vessant forestal, com des de la urbana i la portuària-. Per això, el 25 de febrer de 2021, la comissió de govern aprovà un nou organigrama de la gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, en l'àmbit del Servei
 4. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 4 de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament on es crea la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral. Amb aquest esperit, el cos de Bombers de Barcelona avança en la potenciació de la prevenció, com l'element més important de la seguretat contra incendis. Gran part dels incendis produïts podrien haver-se evitat si s’hagués dut a terme una sèrie de mesures bàsiques que cal de tenir en compte a l'àrea de treball o ensenyament. Més val prevenir que apagar! El concepte de prevenció d’incendis no és únic i ni universal; depèn de les persones i organitzacions que el conceptualitzen i del valor que li assignen. Cada època i cada context ha realitzat la seva aportació amb la que s'ha construït l'edifici actual que coneixem. El Cos de Bombers de Barcelona amb a la seva experiència i trajectòria ha anat conformant la seva definició actual de prevenció d’incendis, amb visió àmplia, i la podem definir com el compendi de polítiques i accions que persegueixen millorar la seguretat de les persones i la protecció dels béns davant del risc d’incendi o explosió en edificis, infraestructures i el medi natural. Aquesta prevenció es manifesta en múltiples àmbits, entre d’altres:  Promoció de normativa tècnica, i la seva divulgació i interpretació.  Disseny, construcció i reforma d’edificacions i infraestructures, ús de materials i equips de protecció.  Realització d’activitats econòmiques.  Control i inspecció de les condicions de seguretat d’activitats, edificacions i infraestructures.  Divulgació de les mesures de prevenció i autoprotecció d’incendis.  Execució de franges de protecció i manteniment d’infraestructures de protecció per incendis forestals.  Investigació d’incendis.
 5. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 5 » 02. Situació actual de la prevenció a la ciutat. La Prevenció d’incendis i la divulgació de coneixements d’autoprotecció és una de les estratègies fonamentals per garantir les millors condicions de seguretat a les persones. L’Ajuntament de Barcelona ha realitzat importants avenços en mesures per la prevenció d’incendis de la ciutat. Aquests s’han d’entendre des de la perspectiva de generació de criteri tècnic i la corresponen divulgació. S’han impulsat una sèrie de fitxes normatives, que sota el criteri de guies tècniques, incorporen el criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis. Son 37 fitxes de referència per a professionals i estudis projectistes de la ciutat. Alhora també una hi ha hagut una significada participació en les taules multisectorials d’interpretació de la normativa, i que el darrer any va comportar 4 noves guies TINSCI (Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis). La dinàmica de la prevenció amb accions de generació d’informes i inspeccions a la ciutat s’ha significat amb:  451 informes d’activitats, obres i infraestructures  20 informes d’esdeveniments extraordinaris  20 taules d’impuls de projectes d’urbanisme  197 inspeccions de prevenció de les condicions de seguretat. I la divulgació de les mesures de prevenció de l'Espai Bombers i l’Aula de prevenció i d’autoprotecció arriben a més de 10.000 nois i noies anualment. Però amb això no hi ha prou, volem arribar a d’altres col·lectius de la societat, com són les persones amb situacions de major vulnerabilitat. En aquest sentit, s’ha fet
 6. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 6 un impuls per portar la divulgació i els consells de seguretat a les escoles, amb el vehicle Pre-Venim. Avui, l’àmbit de la divulgació i de l’autoprotecció arriba als casals de la gent gran, al saló d’ocupació i de l’ensenyament, així com als districtes a través dels consells de seguretat o les taules de prevenció. Així doncs, cal valorar de forma positiva l’evolució de la prevenció d’incendis a la ciutat i el treball que s'ha fet ha contribuït a consolidar la ciutat com una de les més segures d’Europa i del món.
 7. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 7 » 03. La prevenció d’incendis a Barcelona. Pel que fa a la prevenció d’incendis s’han realitzat avenços. Però per tal de poder fer un salt qualitatiu en les polítiques de gestió de la prevenció, de la investigació de sinistres i de la divulgació dels consells de seguretat a Barcelona, cal un abordatge global, transversal i coordinat de la prevenció d’incendis a la ciutat. Així doncs, cal impulsar el Pla per a la Prevenció d’incendis Municipals de Barcelona, on es recull el full de ruta estratègic i les actuacions per aconseguir la reducció del nombre d’incendis i del risc dels danys de les persones implicades en l’emergència, al mateix temps que es possibilita la prestació d'uns serveis públics orientats a la prevenció amb la màxima qualitat, i sota els principis de la transparència i el bon govern. Abordar la prevenció d’incendis comporta major seguretat per a les persones, tant en l’àmbit individual com col·lectiu en tant que elss edificis i les infraestructures esdevenen més segures amb el compliment dels requisits establerts per la norma. Per assolir els objectius establerts en el present pla i continuar avançant en la fita de la prevenció i la divulgació, és necessari un increment en la inversió econòmica. Per dirigir i potenciar aquest canvi d’hàbits l’Ajuntament té a la seva disponibilitat diferents instruments de caràcter normatiu que poden regular la pràctica de la prevenció d’incendis, i una sèrie d’instruments econòmics i fiscals que permeten afavorir o desafavorir determinades conductes.
 8. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 8 » 04. Principis inspiradors. La prevenció i seguretat són una construcció social, com la mateixa ciutat. En aquest sentit, les ciutats, com estructures socials i culturalment polièdriques, esdevenen l’espai on donar en primera instància solucions locals per construir respostes eficients als reptes globals. El nou model, doncs, vol facilitar la interacció entre diferents canals de manera coordinada i integrada i proporcionar als diferents serveis d’emergència la informació que necessiten per operar, tot fent valdre els següents principis rectors: Humanitat: pel valor únic i irreemplaçable de cada ésser humà, defensem l’atenció a les persones i la potenciació a l’accessibilitat dels serveis d’emergències. Proximitat: treballem per afavorir el contacte amb el ciutadà i transmetre confiança i credibilitat. Eficiència: com a capacitat d’arribar a l’objectiu planejat amb el menor cost o sense malbaratar recursos. Resposta integral: com a compromís a treballar en xarxa, amb una resposta coordinada i col·lectiva a una emergència. Capacitat de resposta: com a qualitat en l’atenció a la ciutadania. Credibilitat: ferm compromís per al compliment de les funcions pròpies del lloc, per oferir el millor servei possible i assolir les expectatives. Professionalitat: com a voluntat de servei i desenvolupament d’aptituds orientades cap a satisfacció de la ciutadania amb un servei de qualitat.
 9. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 9 » 05. Pla de prevenció d’incendis de Barcelona. Desenvolupament dels eixos estratègics. El Pla es desenvolupa a partir de les mesures i les accions que donen resposta a cadascun dels objectius estratègics. Així mateix, les necessitats de recursos i les inversions derivades de les mesures i accions del Pla caldrà considerar-les en els pressupostos municipals segons correspongui. Cal assenyalar que determinades mesures poden tenir horitzons temporals més enllà dels plans anuals i caldrà tenir- ho en compte a l’hora de periodificar-les. Aquesta és l’estructura en 8 grans eixos, que estan interconnectats entre ells i que responen a una transversalitat on l’eix principal és la cobertura, resposta i protecció davant la prevenció d’incendis i de l’autoprotecció. Missió Fomentar la cultura de la prevenció d’incendis i de l’autoprotecció per reduir el nombre d’actuacions, especialment de les víctimes associades, fent participar i amb la col·laboració de tots els agents implicats per donar compliment a la normativa vigent i a les línies d’actuació del pla de prevenció d’incendis de Barcelona.
 10. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 10 Visió Una ciutat que progressa amb menys intervencions de serveis associats a incendis, que és més eficient en la resposta els criteris de prevenció i autoprotecció, amb una ciutadania compromesa i responsable. Objectius  Vetllar per la prevenció normativa i la seva aplicació.  Impulsar els consells de seguretat i d’autoprotecció per protegir la ciutadania.  Cercar la implicació col·lectiva en els reptes de la prevenció d’incendis en les formes d’afrontar-los, buscant la participació de la societat, de les persones usuàries i dels i les professionals en la definició, disseny i implementació de noves idees.  Generar coneixement de la prevenció d’incendis per a la transferibilitat i replicabilitat de les polítiques públiques de Barcelona a altres ciutats del món.  Adaptar la prevenció d’incendis a la transformació de la ciutat, i especialment a la incorporació de les noves formes de mobilitat, les fons d’energies renovables i les grans infraestructures metropolitanes. Desenvolupament dels eixos estratègics 1. Promoció del colideratge de l’Ajuntament de Barcelona, amb la Generalitat Catalunya, del sector de la Prevenció d’incendis. En el sector de la Prevenció d’incendis hi ha multitud d’actors, una gran part dels quals estan enquadrats a l’entorn de la iniciativa privada. Cal però que la iniciativa pública emergeixi amb capacitat per liderar el sector amb l’objectiu de defensar els interessos generals alhora que promoure la recerca, el desenvolupament normatiu, la divulgació tècnica i la divulgació del risc i de l’autoprotecció, la investigació de sinistres i un urbanisme sensible amb la seguretat i la facilitat de salvament de les persones.
 11. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 11 L’Ajuntament de Barcelona, a través del cos de Bombers, vol agafar el colideratge del sector de la prevenció d’incendis, amb la Generalitat de Catalunya i el seu cos de Bombers. Ambdues administracions tenen reconegudes competències en matèria de Prevenció d’incendis. 1.1 Promoció de l’Agència de la Prevenció i Divulgació del Risc d’Incendi en les Edificacions i Infraestructures. El lideratge del sector de la Prevenció d’incendis requereix la capacitat necessària per poder destinar-hi els recursos adequats, i, alhora, una unitat de criteri (i missatge) i d’acció que reforci la imatge d’autoritat i capacitat tècnica. Ambdues condicions no es podran assolir convenientment si les administracions no promouen un ens conjunt en aquest àmbit, on comparteixin recursos i actuïn conjuntament. Aquest ens conjunt és el que ha de promoure la recerca i el desenvolupament de la Prevenció d’incendis a partir de la coordinació dels recursos i coneixements de tots els actors del sector (administracions, col·legis professionals, empreses, universitats,...). Les funcions d’aquest ens no aniran en detriment de les competències pròpies que tenen l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en la forma que regula la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Ambdues administracions mantindrien la producció d’informes tècnics, d’inspeccions i la divulgació del risc i de l’autoprotecció, i deixarien en mans d’aquest ens conjunt la recerca i el desenvolupament, que actualment rep poca dedicació per part de les administracions públiques. La promoció d’aquest ens conjunt, l’Agència de la Prevenció i Divulgació del Risc d’Incendi en les Edificacions i Infraestructures, requerirà les següents etapes bàsiques: I. Estudi de l’estructura jurídica. II. Creació de l’ens i assignació de recursos. III. Posicionament (entre els actors del sector de la prevenció i divulgació d’incendis). 1.1.1 Establiment de l’Espai de la Prevenció com a seu de l’Agència.
 12. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 12 L’Espai de la Prevenció ha de ser la seu de l’Agència, “l’adreça” reconeguda de la Prevenció d’incendis a Catalunya. 1.2 Impuls de l’Espai de la Prevenció com a centre referent del coneixement i transferència de la Prevenció i divulgació d’incendis. Es pretén posicionar l’edifici de l’Espai de la Prevenció, com a centre de gravetat del sector de la Prevenció d’incendis i la divulgació, de tal forma que projecti una imatge de marca i contingut. 1.2.1 Establiment de l’Espai de la Prevenció com a seu preferent dels eixos d’actuació 2 a 6. En la mateixa línia, i per identificar la vinculació entre l’Espai de la Prevenció i l’esforç de recerca i desenvolupament en aquest àmbit, aquest edifici ha de ser la seu habitual de la majoria de les accions que sorgeixin dels eixos d’actuació: jornades de consulta i debat tècnic, col·laboració amb altres entitats, divulgació de les mesures de prevenció d’incendis i d’autoprotecció, investigació de sinistres. 2. Promoció de la recerca i desenvolupament (R+D) de la Prevenció d’incendis. 2.1Impuls de la col·laboració i transferència del coneixement amb referents d’expertesa (universitat, col·legis professionals, empreses i d’altres.). La recerca i el desenvolupament fan evolucionar el sector perquè pugui adaptar-se a la realitat canviant i a les noves necessitats, i aquest esforç no es pot assolir individualment sinó amb la inclusió de tots els actors que poden aportar expertesa en els diferents àmbits estratègics. L’Agència és qui ha de poder impulsar totes les accions de recerca i desenvolupament, coordinant la participació de les fonts de coneixement: universitats, col·legis professionals, empreses... 2.1.1 Establiment de convenis de col·laboració per a la recerca i desenvolupament de projectes estratègics.
 13. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 13 La signatura de convenis de col·laboració ha de permetre la formalització d’un marc estructurat i estable de línies de treball. 2.1.2 Participació en fòrums i taules establerts en l’àmbit del sector de la Prevenció d’incendis. Cal promoure i integrar-se en tots aquells fòrums que tinguin per objectiu l’adquisició de coneixement, el debat i la definició de solucions en el sector. 2.2Impuls dels contactes amb altres cossos de bombers i ajuntaments. Cal compartir amb altres cossos de bombers (que tinguin reconegudes competències en matèria de Prevenció d’incendis) i ajuntaments, coneixements, procediments, experiències,.... que ens permetin avançar en recerca i coneixement. 2.3Realització d’assaigs i proves de materials, equipaments i sistemes de protecció contra incendis. Cal promoure i realitzar (directament o a través de tercers) aquells assaigs i proves de materials, equipaments i sistemes de protecció contra incendis que es considerin d’interès per al desenvolupament del sector. 3. Promoció del desenvolupament normatiu i prestacional de la Prevenció d’incendis. 3.1. Integració i participació en fòrums i grups de treball de desenvolupament de normativa. La realitat és canviant: la societat, els sistemes constructius, els usos de l’edificació, la tecnologia,.... està en contínua evolució, i cal desenvolupar noves normes tècniques que, a través d’enfocaments normatiu i prestacional, facin evolucionar la prevenció d’incendis cap a les noves necessitats. En aquest desenvolupament normatiu, Bombers ha d’estar integrat en els fòrums i grups que hi treballin, com a coneixedors de les causes, factors de propagació i dels danys que ocasionen els incendis sobre persones i béns, a més a més de com a usuaris d’alguns dels equipaments de protecció activa i passiva (regulats normativament) que intervenen en les tasques d’extinció i salvament.
 14. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 14 3.2. Proposta i desenvolupament d’iniciatives normatives (àmbits no reglamentats, actualització normativa,...). Malgrat que la regulació normativa en Prevenció d’incendis és àmplia, hi ha diversos àmbits que no han estat desplegats normativament, sigui per la manca de coneixement específic, per la “novetat” de la realitat que suposen o simplement per què la normativa actual ha quedat desfasada. En moltes ocasions, els mateixos actors del sector de la Prevenció d’incendis (projectistes tècnics, empreses fabricants i/o mantenidores de sistemes de protecció,...) demanen desenvolupaments normatius per aportar criteri allà on no n’hi ha d’establert. És en aquests àmbits que cal proposar i desenvolupar iniciatives normatives. 3.3. Desenvolupament d’instruccions tècniques. En determinats àmbits, la normativa existent pot ser poc específica, poc detallada, confusa o en alguna ocasió de difícil aplicació, pel que es fa necessari redactar i publicar instruccions tècniques que interpretin i/o complementin els requeriments normatius vigents. 3.4. Desenvolupament del marc per a la justificació prestacional de les condicions de seguretat en edificacions i infraestructures. La normativa en Prevenció d’incendis estableix dues vies per garantir la seguretat en les edificacions: l’enfocament normatiu (l’aplicació estricta dels requeriments tècnics mínims que estableix la pròpia normativa) o l’enfocament prestacional (justificar unes prestacions mínimes de seguretat de l’edifici mitjançant altres eines, habitualment simulacions informàtiques). L’enfocament prestacional no és gaire habitual a l’hora de promoure el disseny dels edificis (a diferència de les grans infraestructures, on és recurs habitual). No obstant això, es preveu que en un futur immediat guanyi pes en relació a l’enfocament normatiu especialment per la influència dels països anglosaxons (on és comú), la complexitat de redactar reglaments prou detallats i alhora d’aplicació general i la millora de les capacitats informàtiques, entre d’altres. Ens cal incrementar el coneixement i la capacitat tècnica en relació a la supervisió dels projectes d’obra i d’activitat executats segons un
 15. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 15 enfocament prestacional, alhora que predefinir unes hipòtesis de càlcul, una via de validació dels resultats i un sistema d’assumpció de les responsabilitats. 4. Promoció de la divulgació de la Prevenció d’incendis. En aquest eix estratègic cal distingir tres àmbits diferents de la divulgació de la Prevenció d’incendis, segons el contingut i els destinataris. Podem diferenciar entre la divulgació tècnica, la divulgació del risc i de l’autoprotecció i la divulgació de la memòria històrica. 4.1. Divulgació de la Prevenció tècnica (normativa i prestacional). La divulgació tècnica atén a les condicions constructives d’edificis i infraestructures de nova edificació o reforma, i de l’activitat que s’hi desenvolupa, e relació a la seguretat que aquestes construccions i activitats han de garantir per als seus usuaris. Hi ha molta normativa a divulgar, però més enllà, cal difondre criteri i interpretació, així com la divulgació de l’entorn prestacional com a sistema alternatiu a la justificació únicament de caràcter normatiu. A continuació es detallen les línies d’acció bàsiques de desenvolupament de la divulgació tècnica: 4.1.1. Desenvolupament i publicació de guies tècniques i documents d’interpretació normativa, en format físic i digital. 4.1.2. Renovació i ampliació dels continguts de la web del SPCPEIS. 4.1.3. Promoció de jornades tècniques. 4.1.4. Promoció de formació tècnica amb el suport de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 4.2. Divulgació de la prevenció del risc i l’autoprotecció. La divulgació de la prevenció del risc i de l’autoprotecció fa referència a la difusió de la informació relativa a les mesures de prevenció dels incendis a la llar, al lloc de treball, al medi natural,... i a les mesures d’autoprotecció que cal aplicar per evitar-ne l’afectació sobre les persones, els béns i el medi ambient. A continuació es detallen les línies d’acció bàsiques de desenvolupament de la divulgació del risc i de l’autoprotecció:
 16. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 16 4.2.1. Desenvolupament i publicació de continguts, en format físic i digital (xarxes socials). 4.2.2. Renovació i ampliació dels continguts de la web del SPCPEIS. 4.2.3. Promoció de campanyes generalistes i específiques de divulgació del risc i la resposta davant de l’incendi. 4.2.4. Diversificació de l’oferta a col·lectius específics (escolars, població vulnerable). 4.2.5. Recerca de nous canals de distribució de la divulgació (col·laboració amb entitats/organismes intermediaris). 4.2.6. Recerca de nous recursos divulgatius. 4.3. Impuls de l’espai museístic de l’Espai de Prevenció, ampliant el contingut actual amb elements relatius a la prevenció i divulgació del risc d’incendi. Actualment, l’Espai de Prevenció acull els continguts museístics de la divulgació de la memòria històrica de Bombers de la ciutat de Barcelona. Cal continuar ampliant aquest fons i mantenir aquesta aproximació històrica del cos de Bombers a l’abast de tota la ciutadania , com a reflex de l’evolució històrica de les condicions de prevenció d’incendis. Complementàriament, cal afegir un nou àmbit expositiu al museu, que es centri en la divulgació de les mesures de prevenció d’incendis i d’autoprotecció, a través d’eines com: recreació virtual d’incendis en interiors i l’acció de les mesures d’autoprotecció en el desenvolupament de l’incendi, exposició de mesures de protecció i activa de protecció contra incendis. 5. Promoció de les inspeccions. L’ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis regula les funcions i competències del SPCPEIS en matèria d’inspecció. 5.1. Impuls de les inspeccions de compliment normatiu a les activitats permanents i esporàdiques o puntuals. Les activitats econòmiques (sotmeses a règim de comunicació, llicència o autorització ambiental) passen un control previ de les condicions de prevenció d’incendis i un control inicials del compliment d’aquestes condicions en la seva posada en servei (que realitza una entitat d’inspecció i control).
 17. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 17 Per a la majoria d’aquestes activitats no hi ha un requeriment de verificació periòdica del manteniment de les condicions de seguretat inicials. És amb aquest objectiu de verificar el manteniment de les condicions de seguretat fixades en el control previ i inicial de l’activitat, que es vol impulsar les inspeccions d’ofici (conjuntament amb l’administració dels districtes de la ciutat), d’aquelles activitats especialment significatives en termes de risc. 5.2. Impuls de les inspeccions de locals i habitatges, vinculades a situacions de vulnerabilitat i/o de risc. Es vol dotar de més capacitat la inspecció de les condicions de seguretat dels locals i habitatges en què el SPCPEIS és requerit pels districtes de la ciutat, vinculats a situacions de vulnerabilitat i/o risc. 5.3. Impuls de les auditories a les entitats ambientals de control competents en matèria de Prevenció d’incendis. L’ordenança d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona capacita les entitats ambientals de control, degudament acreditades, per exercitar les actuacions de control inicial de les activitats. Cal realitzar auditories periòdiques als tècnics de les entitats ambientals de control en l’exercici de les seves funcions, per garantir l’adequat funcionament del sistema de control inicial. 6. Promoció de la investigació de sinistres. 6.1. Investigació d’incendis significatius. La investigació d’incendis és un objectiu de la nova Divisió de Prevenció i Anàlisi Postsinistral i pretén l’adquisició de coneixement relatiu a les causes dels incendis i l’anàlisi de les condicions de propagació i de les víctimes i danys ocasionats. Els motius de la investigació de l’incendi són:  Proporcionar evidències i dades de qualitat, per impulsar la reducció dels incendis.  Desenvolupar la recerca i el desenvolupament amb el sector de la Prevenció d’incendis i els grups d'interès.  Identificar i destacar les tendències (evolució) dels incendis.
 18. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 18  Informar i donar suport a la divulgació de les mesures de prevenció i d’autoprotecció.  Informar i donar suport a la millora dels procediments i equipaments d’intervenció operativa. 6.2. Promoció d’una base de dades documental dels incendis, en l’àmbit de Catalunya, oberta a consultes externes. Creació i manteniment, conjuntament amb Bombers de la Generalitat de Catalunya, d’una base de dades documental i gràfica dels incendis a Catalunya, que sigui font d’informació pels mateixos serveis de prevenció d’incendis, però que també (totalment o parcialment) sigui consultable per qualsevol persona interessada. 7. Promoció de la Prevenció operativa. S’entén per prevenció operativa al conjunt d’accions que pretenen:  Participar en el desenvolupament de mesures que facilitin la intervenció operativa dels bombers en els projectes de modificació urbanística, noves edificacions i infraestructures de la ciutat.  Participar en la formació dels bombers, en matèria de condicions de protecció passiva i activa que apliquen a edificis i infraestructures.  Desenvolupar visites, adreçades als bombers, a instal·lacions, edificis i infraestructures de risc.  Desenvolupar documentació, adreçada als bombers, de valor operatiu per la consulta dels riscos i condicions per a la intervenció d’instal·lacions, edificis i estructures de risc. En relació a la prevenció operativa es defineixen les següents línies d’actuació: 7.1. Impuls de l’urbanisme compatible amb la intervenció de recursos de salvament de les persones (rescat, extinció, patologies estructurals,...). L’urbanisme de la ciutat condiciona els vehicles i recursos del SPCPEIS: la seva capacitat d’aproximació, emplaçament i accés als habitatges, per a les tasques de salvament i extinció d’incendis. Per això és necessària la implicació dels tècnics de les divisions de Prevenció i d’Operacions del SPCPEIS en la transformació urbanística de la ciutat, amb les funcions de formació i assessorament tècnics a tots els actors i promotors de les transformacions urbanístiques, i supervisió dels projectes tècnics i la seva execució.
 19. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 19 7.2. Impuls de la transferència del coneixement transversal en el SPCPEIS: Prevenció, Protecció Civil i Operacions. 7.2.1. Promoció d’accions formatives en matèria de Prevenció d’incendis adreçats al personal de la resta divisions del SPCPEIS. 7.2.2. Promoció d’un sistema, conjunt amb la resta de Divisions, de generació de coneixement i documentació de prevenció operativa (fitxes, cartoteca,...). 8.-Extensió de la prevenció als àmbits forestals i litoral. La prevenció ha d’arribar a tots els àmbits de Barcelona, per tant, cal estendre els mateixos conceptes a tot l’àmbit municipal de Collserola, on la interfase urbana fa necessari que vagin de la mà la prevenció urbana i forestal. 8.1Impuls de l’estudi de punts i línies estratègiques a l’àmbit forestal per minimitzar el risc dels grans incendis forestal. 8.2Visió de la transformació i activitats al litoral amb l’impuls de les mesures de prevenció i l’autoprotecció. Aquest conjunt d’eixos estratègics conformen la voluntat a curt i mitjà termini d’impulsar el concepte de la prevenció amb tota la seva amplitud i reforçar la seguretat de la ciutat i de la ciutadania davant el risc dels incendis.
 20. La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat. 20 » 06. Avaluació final El previst que es faci una avaluació de la implantació del Pla i del compliment de les mesures, així com l’elaboració d’una memòria final per avaluar els objectius assolits
Publicité