Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

TIME

838 vues

Publié le

500 MILLION IS JUST EXAMPLE.

IT FOR ME, FOR YOU MUST BE MORE THAN THAT.

Publié dans : Carrière
 • สุดยอดมากหลุยส์
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

TIME

 1. 1. TIME
 2. 2. เวลา คื อ ต น ทุ น ของชี วิ ต
 3. 3. เวลา มี มู ล ค า มากเท า ใด
 4. 4. สมมุ ติ ชี วิ ต ของเรา มี เ วลาประมาณ 100 ป เราตี ค า ชี วิ ต ของเราไว ที่ 500ล า น
 5. 5. ชี วิ ต ของเรา เฉลี่ ย แล ว มี ค า สู ง ถึ ง ป ล ะ 500/100 หรื อ 5ล า น ต อ ป
 6. 6. 5 ลานตอป หรือ 5 ลาน ตอ 365 วัน ก็จะเทากับ 13,698.63 บาท ตอ วัน ตีเปนชั่วโมง จะได 570.78 บาท ตีเปนนาที ก็จะได 9.5 บาท ตอนาที
 7. 7. แค นั่ ง หายใจเฉยๆ ให เ วลาผ า นไปหนึ่ ง นาที ก็ เ ท า กั บ ว า เงิ น หายไปแล ว 9.5 บาท
 8. 8. แ ต เว ล า ข อ ง เร า ที่ เสี ย ไ ป ต อ งคู ณ 3 เพ ร า ะ มี คน ส อ ง คน ร อ ค อ ย คว า ม สํา เร็ จ ข อ ง เร า อ ยู 1 น า ที ก็ จ ะ ไ ม ใ ช 9 . 5 บ า ท แ ต มี ค า ม า ก ก ว า นั้ น
 9. 9. คนที่ ไ ม เ ห็ น คุ ณ ค า ของเวลาชี วิ ต ตนเอง ก็ จ ะไม เ คยเห็ น คุ ณ ค า ของเวลาชี วิ ต ผู อื่ น
 10. 10. คนที่ ไ ม เ คยให ค วามสํา คั ญ กั บ เวลาคนอื่ น ก็ จ ะไม เ คยให ค วามสํา คั ญ กั บ เวลาตนเอง
 11. 11. อย า ปล อ ยให เ วลาเลยผ า น พยายามใช มั น ให เ ต็ ม ขี ด ความสามารถ
 12. 12. 3 Step to Improve
 13. 13. 1st { ใชเวลาเปนประโยชน | พัฒนาตนเอง
 14. 14. 1st { ใชเวลาเปนประโยชน | ทํางานพื้นฐาน
 15. 15. 2 nd { ใชเวลามีประสิทธิภาพ | วางแผนงาน
 16. 16. 2 nd { ใชเวลามีประสิทธิภาพ | ลําดับงาน A,B
 17. 17. 3rd { บังคับตนเอง | ทําสม่ําเสมอ
 18. 18. A Must Tools
 19. 19. A Must Tools
 20. 20. A Must Tools
 21. 21. RED and BLUE
 22. 22. ทํา งานเพื่ อ เลี้ ย งชี วิ ต 8.30 – 18.00 แค นี้ ก็ พอครั บ
 23. 23. แต ถ า ต อ งการ ประสบ ความสํา เร็ จ ในชีวิ ต
 24. 24. ใช เ วลา ลุ ย ทุ ก หยดครั บ NO
 25. 25. TIP คนสร า งเนื้ อ สร า งตั ว ต อ งตั ด 3 อย า ง
 26. 26. ตั ด กิ น
 27. 27. ตั ด เที่ ย ว
 28. 28. ตั ด เล น
 29. 29. ใช เ วลาส ว นใหญ ส ร า งความสํา เร็ จ เหนื่อยกอน แตจะ สบายกวา
 30. 30. ทํา ในสิ่ ง ที่ ค นอื่ น ไม อ ยากทํา แล ว จะได ใ นสิ่ ง ที่ ค นอื่ น ไม อ าจได . ..
 31. 31. หนทางสูความสบายนั้น แสนลําบาก หนทางสูความลําบากนั้น แสนสบาย
 32. 32. BizClub Belie v e, Y ou will succe e d . w w w .mogut ee. com / louiz. b iz c lu b@ g ma il. c om M eet ing & Event : 08-4 4 2 7-086 7

×