Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
“แนะนำ” แนวคิดในกำรจัดทำ
วิสัยทัศน์ และ ร่ำงแผนดำเนินกำร
สำหรับธุรกิจโรงแรม 2559+
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจโร...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 2
แนะนำแนวคิดในกำรจัดทำวิสัยทัศน์ และ
ร่ำงแผนดำเนินกำร ตั้งแต่ปี 2559+
Buncho...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 3
เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 4
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
ทั้งกระทรวงฯ และสภาอุตฯ สสท. ต่างประเ...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 5
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+
...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 6
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
จากข้อมูลสถิติกระทรวงฯ สาหรับในปี 255...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 7
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+
...
ส่วนประเทศที่สร้างรายได้ในการท่องเที่ยว
มากที่สุดในปี 2558 เรียง 5 อันดับแรก ได้แก่
จีน ประมำณ 3.7 แสนล้ำนบำท
รองลงมำ ได้แ...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 9
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+
...
รำยได้ท่องเที่ยวจำกภำยในประเทศ
ได้มาจากนักท่องเที่ยวประมาน 150+ ล้านคน
ใช้จ่ำยเฉลี่ย 4,330 บำทต่อคนต่อครั้ง
โดยภาคเหนือ เต...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 11
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 12
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
ยุทธศาสตร์
5 คลัสเตอร์
ปัจจัยในกำรสน...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 13
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
ยุทธศาสตร์
ผ่าน 3 โครงการ
ผู้ว่ำ ททท...
กระจายการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดให้ได้เพิ่มมากขึ้น
จากการดาเนินโครงการ “12เมือง ต้องห้ำมพลำด”
ที่มีการนาเสนอเอกลักษณ์ทางกา...
ททท. ตั้งเป้าปี 2559 ชี้โครงการ 12เมืองต้องห้ามพลาด
เห็นผล เฉพาะ 12 พื้นที่เป้าหมาย คำดคนไทยเที่ยว
เพิ่มขึ้น 9.58% เงินสะพ...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 16
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
แนวคิดในกำรจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร
...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 17
Bunchob
Ongtanasin
obunchob@yahoo.com
“Change Management” กล้ำที่จะเปลี่ยน...
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 18
เปลี่ยนด้วยหลัก “Outside In” ไม่ใช่ “Inside Out”
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 19
เปลี่ยนด้วยหลัก “Outside In” ไม่ใช่ “Inside Out”
01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 20
Mobile (095)641-7149
Line ID: ongtum16
E-mail: obunchob@yahoo.com
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

แนะนำการปรับปรุงวิสัยทัศน์ 2559+ (กิจการโรงแรม)

302 vues

Publié le

จุดประสงค์ในกาจเรียบเรียงและจัดทำข้อมูลนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวางแผนกลยุทธ์องค์กร การร่างวัสัยทัศน์องค์กร และการคิดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น
Guide Line for "how to make business plan and set up company vision" for the Executives in Hotel Business Management in Thailand

Publié dans : Business

แนะนำการปรับปรุงวิสัยทัศน์ 2559+ (กิจการโรงแรม)

 1. 1. “แนะนำ” แนวคิดในกำรจัดทำ วิสัยทัศน์ และ ร่ำงแผนดำเนินกำร สำหรับธุรกิจโรงแรม 2559+ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรม ในประเทศไทย และ สมาคมฯ โรงแรมกะตะกะรน Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com 01/08/59 1Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin
 2. 2. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 2 แนะนำแนวคิดในกำรจัดทำวิสัยทัศน์ และ ร่ำงแผนดำเนินกำร ตั้งแต่ปี 2559+ Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com ลำดับหัวข้อมีดังนี้ - เป้าหมายตัวเลขท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ ปี 2559+ - ปัจจัยในการสนับสนุน และ กลยุทธ์ของ ททท. - แนวคิดในการจัดทาวิสัยทัศน์เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน - คิดแบบ “กล้ำที่จะเปลี่ยน” ด้วย Outside in
 3. 3. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 3 เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+ Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปสถานการณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปี 2558 พบว่าในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง มำเที่ยวไทย มำกถึง 29.88 ล้ำนคน สร้ำงรำยได้ให้ประเทศ 1.44 ล้ำนล้ำนบำท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
 4. 4. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 4 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com ทั้งกระทรวงฯ และสภาอุตฯ สสท. ต่างประเมิน ในปี 2559 ว่ำจะมีรำยได้เกินกว่ำ 2.3 ล้ำนล้ำนบำท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.5 ล้านล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวในประเทศ 8 แสนล้านบาท โดยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย อยู่กว่ำ 30 ล้ำนคน เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+
 5. 5. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 5 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+ 30 ล้านคน ณ ปี 2559
 6. 6. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 6 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com จากข้อมูลสถิติกระทรวงฯ สาหรับในปี 2558 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรก ที่มีการเดินทาง เที่ยวไทยสูงสุด ได้แก่ จีน ประมำณ 7.8 ล้ำนคน รองลงมำคือ มำเลเซีย ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และลำว ตามลาดับ (แซงรัสเซียและออสเตรเลีย) เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+
 7. 7. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 7 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+ อดีต จีนที่หนึ่ง รัสเซียที่สอง
 8. 8. ส่วนประเทศที่สร้างรายได้ในการท่องเที่ยว มากที่สุดในปี 2558 เรียง 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมำณ 3.7 แสนล้ำนบำท รองลงมำ ได้แก่ มำเลเซีย รัสเซีย อังกฤษ และออสเตรเลีย ตำมลำดับ 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 8 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+
 9. 9. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 9 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+ 8 แสน ล้านบาท ณ ปี 2566
 10. 10. รำยได้ท่องเที่ยวจำกภำยในประเทศ ได้มาจากนักท่องเที่ยวประมาน 150+ ล้านคน ใช้จ่ำยเฉลี่ย 4,330 บำทต่อคนต่อครั้ง โดยภาคเหนือ เติบโตสูงสุด ทารายได้ 1.17 แสนล้านบาท ต่อจานวนนักท่องเที่ยว 16.4 ล้านคน ภำคใต้ แชมป์ รายได้สูงสุด ทารายได้ 1.6 แสนล้านบาท ต่อจานวนนักท่องเที่ยว 20.73 ล้านคน 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 10 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+ สถิติรายได้ ปี 2557
 11. 11. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 11 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com เป้ำหมำยตัวเลขท่องเที่ยวไทย ปี 2559+ 10 ล้านคน ณ ปี 2557
 12. 12. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 12 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com ยุทธศาสตร์ 5 คลัสเตอร์ ปัจจัยในกำรสนับสนุน และ กลยุทธ์ ททท.
 13. 13. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 13 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com ยุทธศาสตร์ ผ่าน 3 โครงการ ผู้ว่ำ ททท. จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่น โดยจะนาเสนอมิติทางการท่องเที่ยว ผ่าน 3 โครงกำรใหญ่แห่งปี ประกอบด้วย - โครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด... PLUS” - โครงการ ”เขาเล่าว่า... “ และ - โครงการ ”Outdoor Fest” ปัจจัยในกำรสนับสนุน และ กลยุทธ์ ททท.
 14. 14. กระจายการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดให้ได้เพิ่มมากขึ้น จากการดาเนินโครงการ “12เมือง ต้องห้ำมพลำด” ที่มีการนาเสนอเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ลาปาง เพชรบูรณ์ น่าน ราชบุรี สมุทรสงคราม เลย บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 14 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com โครงการ ต้องห้ามพลาด ปัจจัยในกำรสนับสนุน และ กลยุทธ์ ททท.
 15. 15. ททท. ตั้งเป้าปี 2559 ชี้โครงการ 12เมืองต้องห้ามพลาด เห็นผล เฉพาะ 12 พื้นที่เป้าหมาย คำดคนไทยเที่ยว เพิ่มขึ้น 9.58% เงินสะพัด 5.03 หมื่นล้ำนบำท แจง ”ลำปำง” เนื้อหอมสุด และประเมินปีนี้ทัวริสต์พุ่ง ระหว่าง 32.54 ล้านคนถึง 34.02 ล้านคน 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 15 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com ลาปาง เนื้อหอมสุด ปัจจัยในกำรสนับสนุน และ กลยุทธ์ ททท.
 16. 16. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 16 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com แนวคิดในกำรจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร ข้อคำนึงในกำรปรับแผนกลยุทธ์และร่ำงวิสัยทัศน์องค์กร • เป้าหมายระยะสั้น กลาง ยาว ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐ • ดู Prospect ที่จะมีแนวโน้มเติบโตในปัจจุบันนี้และอนาคต • ใช้กลยุทธ์ CRM ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้คงอยู่ • วางแผนปรับองค์กรภายในให้สอดคล้องกับ Target Setting • วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง หาโอกาสและลดอุปสรรค • ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ Change
 17. 17. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 17 Bunchob Ongtanasin obunchob@yahoo.com “Change Management” กล้ำที่จะเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมลูกค้า เปลี่ยนไปตามยุค
 18. 18. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 18 เปลี่ยนด้วยหลัก “Outside In” ไม่ใช่ “Inside Out”
 19. 19. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 19 เปลี่ยนด้วยหลัก “Outside In” ไม่ใช่ “Inside Out”
 20. 20. 01/08/59 Presented by Mr. Bunchob Ongtanasin 20 Mobile (095)641-7149 Line ID: ongtum16 E-mail: obunchob@yahoo.com

×