тема 8

C
Тема 8. Розвиток
підприємств в умовах
сталого розвитку
План
1. Основні принципи сталого розвитку
підприємства
2. Основні проблеми розвитку підприємств
3. Фактори, які впливають на сталий розвиток
підприємств.
4. Складові сталого розвитку інноваційно-
орієнтованого підприємства
5. Основні інноваційні напрямки забезпечення
сталого розвитку підприємств
Сталий розвиток підприємства в поточному періоді слід
розглядати як його здатність до здійснення економічної
діяльності в кожен окремий момент часу в умовах
невизначеності впливів зовнішнього середовища, які
порушують нормальне функціонування і розвиток
підприємства.
Динамічний сталий розвиток підприємства характеризує вже
сам процес розвитку підприємства, постійність і
безперервність його змін в напрямку вдосконалення з метою
переходу підприємства на якісно новий рівень діяльності.
Відмінною особливістю динамічного сталого розвитку
підприємства є те, що на кожному етапі розвитку
відбувається «закріплення» якісних змін, поліпшень на
основі циклічного відтворення постійної системи функцій
підприємства, що складає зміст процесу його
функціонування.
Основні принципи сталого розвитку підприємства
Принцип Характеристика
Принцип
системності
Під час формування механізму стійкого розвитку підприємства необхідно розглядати
об’єкт на суб’єкт управління як єдине ціле. В такому разі кожний структурний
підрозділ підприємства необхідно розглядати як систему, що також має свої
складові елементи.
Принцип
цілепокла-
дання
Полягає у визначенні напряму розвитку підприємства в деякій перспективі.
Цілепокладання – це якісне визначення мети і тому потребує конкретизації для того,
щоб була можливість передати
установки мети функціональним елементам системи.
Принцип
компетент-
ності
Цей принцип означає, що формування механізму стійко го розвитку повинне
охоплювати усі сфери діяльності керованого об’єкта, тобто воно повинне
реалізовувати усі функції управління і стадії життєвого циклу виготовлення та
експлуатації продукції, що випускається керованим об’єктом.
Принцип
ієрархічності
Означає, що організаційна структура у формованому механізмі має бути
багаторівневою з делегуванням певних повноважень прийняття управлінських рішень
відповідним структурним підрозділам формованої організа ційної структури
управління.
Принцип
зворотного
зв’язку
Цей принцип означає, що необхідна організація постійного і своєчасного
надходження інформації в систему керування про стан керованого об’єкта.
До економічних проблем розвитку підприємств
віднесемо такі:
незбалансованість структури виробництв;
високий рівень зношеності основних засобів;
недостатня адаптація організації підприємств до
сучасних ринкових умов;
незадоволення потреб міжгалузевої кооперації;
низькі темпи технологічного оновлення
виробництв;
руйнування системи відтворення виробничого
потенціалу, високотехнологічних виробництв;
зростання залежності діяльності підприємств від
зовнішнього ринку та ін.
Соціальна складова сталого розвитку підприємства
спрямована на поліпшення умов життя населення,
збереження стабільності соціальних і культурних
систем, у межах яких функціонує підприємство. На
основі результатів досліджень виділено такі соціальні
проблеми сталого розвитку підприємств:
втрата кваліфікованого персоналу;
проблеми створення робочих місць;
низька вартість робочої сили; низький рівень
соціальних витрат;
зменшення стимулюючої ролі заробітної плати;
недієвість системи профорієнтації молоді на потреби
ринку праці, падіння престижності окремих професій;
низький рівень інвестування об’єктів соціальної
інфраструктури та ін.
Результати економічного і соціального розвитку
підприємства мають бути оцінені з урахуванням
екологічних наслідків. Відмітимо, що екологічна
безпека підприємств значною мірою визначається їх
технічним і технологічним переоснащенням, що сприяє
зменшенню забрудненості навколишнього середовища.
Серед екологічних проблем розвитку виділимо такі:
екологічна недосконалість технологій; нераціональне
використання природних ресурсів;
низький рівень екологічної безпеки іноземних
інновацій (реалізація в Україні екологічно брудних
технологій);
завдання збитків довкіллю і здоров’ю громадян та ін.
Характерними рисами або факторами сталого розвитку підприємства чи
організації є: фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості;
наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг,тобто
джерела доходів підприємства; комфортність праці, компетентність,
соціальна захищеність у забезпечені персоналу– тобто фактори, які
створюють конкурентні переваги в результативності праці
персоналу;позитивний вплив результатів діяльності на суспільну
свідомість з точки зору охорони навколишнього середовища і споживання
енергетичних ресурсів; позитивна оцінка діяльності підприємства
суспільством, персоналом і партнерами у бізнесі. Індикатори повинні
використовуватися як інструменти оцінювання економіко-екологічних
результатів попередніх управлінських рішень щодо розвитку
господарської діяльності та попередження помилкових майбутніх
рішень при контролі ступеня досягнення встановлених цілей розвитку.
Перша група чинників, що забезпечуватимуть сталість розвитку,є
зменшення та скасування політики експлуатації природних, трудових та
інших ресурсів нашої держави розвиненішими країнами.
Друга група чинників пов’язана з розвитком високотехнологічних
виробництв.
Третя група чинників, які сьогодні набувають особливої актуальності,є
політичні, що відбивають позицію країни на міжнародній арені та
впливають на членство держави у різних економічних та політичних
організаціях. Нормативне забезпечення гарантій та критеріїв збереження
екологічної системи є четвертим чинником, що впливає на відновлення
довкілля .
Зовнішні фактори Внутрішні фактори
Загальноекономічні: Операційні фактори:
– зростання обсягу національного доходу; – ефективний маркетинг;
– зниження рівня інфляції; – ефективна структура поточних витрат;
– стабільність податкової системи; – високий рівень використання основних
– зростання реальних доходів населення; засобів;
– зниження рівня безробіття. – достатній рівень страхових запасів;
– диверсифікований асортимент продукції.
Ринкові фактори: Інвестиційні фактори:
– зростання ємкості внутрішнього ринку; – ефективний фондовий портфель;
– зростання попиту; – раціональне використання інвестиційних
– зростання активності фондового ринку; ресурсів;
– стабільність валютного ринку. – досягнення запланованих обсягів
прибутку;
– ефективний інвестиційний менеджмент.
Інші фактори: Фінансові фактори:
– політична стабільність; – ефективна фінансова стратегія;
– позитивні демографічні тенденції. – ліквідна структура активів;
– зростання рентабельності власного
капіталу;
– зниження фінансових ризиків.
Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів(соціальних, екологічних, економічних та
інституційних) на сталий розвиток підприємства
Складові сталого розвитку інноваційно-орієнтованого
підприємства
 Основними інноваційними напрямками
забезпечення сталого розвитку підприємств є:
 1)техніко-технологічний напрямок;
 2)організаційно-управлінський напрямок;
 3)економічний напрямок;
 4)соціальний напрямок.
Техніко-технологічний напрямок передбачає
зростання частки інноваційних технологій для
якісного виконання робіт та проведення
оновлення технічної підприємств.
Важливим об’єктом підвищення технічного рівня
підприємств виступає їх технологічна складова,
формування якої має здійснюватися відповідно
до досягнень науково-технічного прогресу та
вимог споживчого ринку. Запровадження
новітніх технологій дозволяє знизити операційні
витрати, підвищити продуктивність, та
забезпечити екологічність виробничого процесу.
Організаційно-управлінський напрямок сталого розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств
зосереджується на пошуку нових форм співпраці в процесі реалізації масштабних бізнес-проектів,
диверсифікації діяльності та запровадженні нових підходів до управління їх діяльністю.
В межах даного напрямку необхідно розвивати різні форми кооперації та формування тривалих
виробничих зв’язків між підприємствами. Мотивуючим фактором для підприємств інтегруватися у подібні
структури виступає можливість активізації інноваційної складової їх розвитку, сприяння у розробці
новітніх технологій, якісних матеріалів, досконалих конструкторських рішень на основі наукових
досягнень у фундаментальних і прикладних дослідженнях, організаційної підтримки впровадження та
поширення інновацій у виробничому процесі.
Важливим організаційним напрямом запровадження інноваційної моделі сталого розвитку підприємств
виступає диверсифікація його діяльності. Наприклад, одним із перспективним інноваційним напрямком на
сьогодні виступає екологічне будівництво або “зелене будівництво” – підхід до проектування,
облаштування та утримання будівель з метою скорочення негативного впливу на навколишнє середовище і
підвищення добробуту населення. «Зелене» будівництво має декілька переваг у забезпеченні тривалого
інноваційного розвитку, оскільки передбачає створення такого місця існування, яке здатне задовольнити
сучасні вимоги з урахуванням потреб наступних поколінь, передбачаючи гармонійне існування
екологічної, економічної та соціальної складової суспільного життя.
Перспективний видом організаційних нововведень у сфері управління підприємствами виступає
аутсорсинг як потужний інструмент підтримки ефективності бізнесу та підвищення гнучкості його
організаційної структури. Застосування аутсорсингу передбачає делегування на договірних засадах
окремих бізнес-процесів зовнішнім виконавцям, які спеціалізуються у відповідних сферах діяльності, в
результаті чого підприємство концентрує свої ресурси на здійсненні тих операцій, які формують його
ключові компетенції на ринку, та активно реалізовує інноваційну модель розвитку.
Результативність використання аутсорсингу в системі управління підприємством проявляється у
підвищенні якості виконання робіт, скороченні операційних витрати за рахунок спеціалізації, забезпеченні
оперативності прийняття рішень, розподілі ризиків між усіма учасниками, які залучені до процесу
будівництва, запровадженні більш ефективних форм дистанційного співробітництва.
Разом з тим, незважаючи на переваги такої співпраці, підприємство несе повну відповідальність за
кінцеві результати своєї діяльності, тому особлива увагу приділяється встановленню меж самостійності
підприємства в управлінні власними справами та підвищення ефективності використання ресурсного
потенціалу. Такий підхід вимагає проведення трансформації підходів до управління підприємством та
перерозподілу ресурсів (обладнання, транспортні засоби, кадри, фінанси) на користь тих бізнес-процесів,
які беруть безпосередню участь у створенні кінцевої продукції, а не здійснюють обслуговування
виробничого процесу або його матеріально-технічного забезпечення.
Економічний напрямок забезпечення сталого розвитку передбачає розробку фінансової
стратегії для інвестиційного забезпечення реалізації інноваційних проектів та пошук джерел
формування капіталу.
Необхідність створення умов для впровадження новітніх розробок, спонукають підприємства
до диференціації джерел фінансування, віддаючи перевагу залученню коштів на довгостроковій
основі, та формування оптимальної структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості
(ціни). Такий підхід дозволить оптимізувати фінансові потоки підприємства.
Обов’язковою умовою ефективного управління джерелами фінансування діяльності
підприємств є комплексне виконання фінансової стратегії, реалізація якої передбачає розрахунок
загальної потреби в капіталі за усіма видами проектів, що входять до складу інвестиційного
портфелю, із визначенням конкретних джерел його залучення та напрямів використання.
На практиці відомі три види стратегії фінансування :
- консервативна стратегія, передбачає максимізацію власного оборотного капіталу та
скорочення короткострокових зобов’язань. Така стратегія ефективна тоді, коли посилюються
інфляційні процеси в економіці та здешевлюються довгострокові кредити. Вона дозволить
підтримувати ліквідність на належному рівні, хоча передбачає збільшення витрат на
обслуговування кредитів;
- агресивна стратегія передбачає підтримку відповідності між поточними активами та
поточними зобов’язаннями підприємства. Вона передбачає дотримання оптимальної структури
капіталу, низькі витрати на обслуговування хоча ризик втрати ліквідності досить високий;
- гнучка стратегія є найризикованішою і передбачає максимізацію доходів від залучення усіх
видів фінансових ресурсів. Ефективність використання певного джерела визначається лише на
поточний момент з врахуванням потреб у його залученні та перспектив зростання вартості.
Вибір конкретних форм реалізації фінансової стратегії залежить від цілей та масштабів
інноваційних розробок, структури капіталу, стадії кон’юнктури інвестиційного ринку, типу
інвестора та його схильності до ризиків.
Соціальний напрямок забезпечення сталого розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств
зосереджений на формування інтелектуального потенціалу та створення умов для його відтворення,
розвитку та збереження.
Забезпечення потреб підприємств висококваліфікованими кадрами інноваційного типу, здатних
генерувати нові ідеї та практично втілювати їх у конкретних продуктах, вимагає вкладення капіталу на
підготовку персоналу, підвищення їх кваліфікації та мотивації новаторської діяльності.
Управління людським капіталом на засадах інвестування здійснюється на основі трьох
взаємопов’язаних підсистем
1. Формування людського капіталу, яке передбачає визначення критерії набору кваліфікованого
складу персоналу, закріплення професійних здібностей працівників, необхідних для виконання
трудових функцій, забезпечення його якісного розвитку та екстенсивного відтворення трудових
ресурсів.
2. Комерціалізація людського капіталу підприємства, яка включає управління ефективністю його
використання, відтворення та нарощення, стимулювання продуктивності праці, забезпечення
безперервного навчання.
3. Управління кадровими резервами, основна мета якого полягає у безперебійному забезпеченні
кваліфікованими працівниками та зменшенні залежності виробничого процесу від плинності кадрів.
Інвестуючи у власний персонал, підприємства сприяють нагромадженню інтелектуального капіталу
відповідно до виробничих потреб, підвищенню його якісного рівня та створенню сприятливих умов для
належного використання у практичній діяльності, тим самим закладаючи основу
конкурентоспроможності кінцевої продукції. Слід зазначити, що інвестування у людський капітал
завжди є довгостроковим процесом, тому ефект від нього формується поступово і визначається волею
людини як носія інтелектуальних цінностей, її індивідуальними інтересами та світоглядом,
зацікавленістю у результатах праці, існуючою системою мотивації творчої діяльності, загальним рівнем
культури.
Соціальний напрямок виступає об’єднуючим елементом формування засад сталого розвитку
підприємства – через використання інтелектуального капіталу він забезпечує економічне зростання, в
той же час діяльність людини здійснює суттєвий вплив на стан навколишнього середовища та визначає
1 sur 15

Recommandé

Кондитерська компанія АВК par
Кондитерська компанія АВККондитерська компанія АВК
Кондитерська компанія АВКAnna Anna
3.7K vues11 diapositives
тема 1 2.теор-осн-менед par
тема 1 2.теор-осн-менедтема 1 2.теор-осн-менед
тема 1 2.теор-осн-менедsofranfau
999 vues25 diapositives
лекция тема 1 par
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1NinaDrokina
4.3K vues22 diapositives
мгсд тема 9 презентація par
мгсд тема 9 презентаціямгсд тема 9 презентація
мгсд тема 9 презентаціяcdecit
1.4K vues21 diapositives
порядок виконання лр 3 прогнозування показників par
порядок виконання лр 3 прогнозування показниківпорядок виконання лр 3 прогнозування показників
порядок виконання лр 3 прогнозування показниківСергій Побігун
311 vues10 diapositives
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdfRostyslavDmytruk
53 vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях par
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхAngela Olkhoskay
4.1K vues25 diapositives
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. par
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.NinaDrokina
1.9K vues21 diapositives
It101 14 par
It101 14It101 14
It101 14Nergui Batjargal
9.4K vues59 diapositives
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень par
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-дженьAngela Olkhoskay
1.4K vues27 diapositives
планування як загальна функція менеджменту par
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментуuliana8
3.5K vues29 diapositives
Методи мотивації та стимулювання персоналу par
Методи мотивації та стимулювання персоналуМетоди мотивації та стимулювання персоналу
Методи мотивації та стимулювання персоналуАртем Доробалюк
3.2K vues15 diapositives

Tendances(20)

тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях par Angela Olkhoskay
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
Angela Olkhoskay4.1K vues
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. par NinaDrokina
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
NinaDrokina1.9K vues
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень par Angela Olkhoskay
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
Angela Olkhoskay1.4K vues
планування як загальна функція менеджменту par uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K vues
Аналіз стейкхолдерів par ISAR Ednannia
Аналіз стейкхолдерівАналіз стейкхолдерів
Аналіз стейкхолдерів
ISAR Ednannia6.4K vues
Формування громадської думки par brynetna
Формування громадської думкиФормування громадської думки
Формування громадської думки
brynetna9K vues
Тема 1 Управління змінами par uliana8
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінами
uliana87.6K vues
тема 2. концепція бренд менеджменту par Angela Olkhoskay
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
Angela Olkhoskay2.2K vues
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту par Angela Olkhoskay
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay11.6K vues
Кількісна теорія менеджменту par zhmekapanova
Кількісна теорія менеджментуКількісна теорія менеджменту
Кількісна теорія менеджменту
zhmekapanova2.4K vues

Similaire à тема 8

модуль 2 par
модуль 2модуль 2
модуль 2Дмитро Резніченко
674 vues23 diapositives
стандартизація лекція 4 par
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4galushko29
733 vues26 diapositives
модуль 1 par
модуль 1модуль 1
модуль 1Tetiana_mk
295 vues16 diapositives
модуль 2 par
модуль 2модуль 2
модуль 2Tetiana_mk
555 vues23 diapositives
завдання 1 par
завдання 1завдання 1
завдання 1AnastasiaVoloshyna2
37 vues3 diapositives
с par
сс
сolexii4
2.8K vues47 diapositives

Similaire à тема 8(20)

стандартизація лекція 4 par galushko29
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
galushko29733 vues
с par olexii4
сс
с
olexii42.8K vues
Sustainable digital development in Manufacturing of Ukraine par APPAU_Ukraine
Sustainable digital development in Manufacturing of UkraineSustainable digital development in Manufacturing of Ukraine
Sustainable digital development in Manufacturing of Ukraine
APPAU_Ukraine462 vues
Детермінанти інноваційних змін: шляхи та напрямки їх реалізації par Alex Grebeshkov
Детермінанти інноваційних змін: шляхи та напрямки їх реалізаціїДетермінанти інноваційних змін: шляхи та напрямки їх реалізації
Детермінанти інноваційних змін: шляхи та напрямки їх реалізації
Alex Grebeshkov287 vues
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок par kutorai
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокстратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
kutorai3.3K vues
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE... par Alex Grebeshkov
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...
Alex Grebeshkov4.8K vues
Экономика предприятия Лекция 7 par kucheriaviy
Экономика предприятия Лекция 7Экономика предприятия Лекция 7
Экономика предприятия Лекция 7
kucheriaviy227 vues
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки par Pavlo Syrvatka
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінкиЕфективність діяльності та методичні засади її оцінки
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки
Pavlo Syrvatka4.2K vues
Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні: роль держави та приватного с... par USAID LEV
Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні: роль держави та приватного с...Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні: роль держави та приватного с...
Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні: роль держави та приватного с...
USAID LEV701 vues

Plus de CDN_IF

Лекція_8 par
Лекція_8Лекція_8
Лекція_8CDN_IF
427 vues11 diapositives
Лекція_7 par
Лекція_7Лекція_7
Лекція_7CDN_IF
153 vues7 diapositives
Лекція_6 par
Лекція_6Лекція_6
Лекція_6CDN_IF
192 vues19 diapositives
Лекція_5 par
Лекція_5Лекція_5
Лекція_5CDN_IF
382 vues23 diapositives
Лекція_4 par
Лекція_4Лекція_4
Лекція_4CDN_IF
120 vues13 diapositives
Лекція_3 par
Лекція_3Лекція_3
Лекція_3CDN_IF
112 vues13 diapositives

Plus de CDN_IF(20)

Лекція_8 par CDN_IF
Лекція_8Лекція_8
Лекція_8
CDN_IF427 vues
Лекція_7 par CDN_IF
Лекція_7Лекція_7
Лекція_7
CDN_IF153 vues
Лекція_6 par CDN_IF
Лекція_6Лекція_6
Лекція_6
CDN_IF192 vues
Лекція_5 par CDN_IF
Лекція_5Лекція_5
Лекція_5
CDN_IF382 vues
Лекція_4 par CDN_IF
Лекція_4Лекція_4
Лекція_4
CDN_IF120 vues
Лекція_3 par CDN_IF
Лекція_3Лекція_3
Лекція_3
CDN_IF112 vues
Лекція_2 par CDN_IF
Лекція_2Лекція_2
Лекція_2
CDN_IF229 vues
Лекція_1 par CDN_IF
Лекція_1Лекція_1
Лекція_1
CDN_IF178 vues
Математична обробка геодезичних вимірів ІІ par CDN_IF
Математична обробка геодезичних вимірів ІІМатематична обробка геодезичних вимірів ІІ
Математична обробка геодезичних вимірів ІІ
CDN_IF293 vues
Lection 2 par CDN_IF
Lection 2Lection 2
Lection 2
CDN_IF463 vues
Lection1 par CDN_IF
Lection1Lection1
Lection1
CDN_IF163 vues
Lection1 par CDN_IF
Lection1Lection1
Lection1
CDN_IF306 vues
directcosting par CDN_IF
directcostingdirectcosting
directcosting
CDN_IF544 vues
організація створення бізнесу лекція 2 par CDN_IF
організація створення бізнесу лекція 2організація створення бізнесу лекція 2
організація створення бізнесу лекція 2
CDN_IF97 vues
тема 7 par CDN_IF
тема 7тема 7
тема 7
CDN_IF454 vues
Тема 4 par CDN_IF
Тема 4Тема 4
Тема 4
CDN_IF1.7K vues
презентациявнутр аудит par CDN_IF
презентациявнутр аудитпрезентациявнутр аудит
презентациявнутр аудит
CDN_IF759 vues
през метод-прийомива par CDN_IF
през метод-прийомивапрез метод-прийомива
през метод-прийомива
CDN_IF169 vues
презентация контроль par CDN_IF
презентация контрольпрезентация контроль
презентация контроль
CDN_IF721 vues
Lektsiya 4. tema_2 par CDN_IF
Lektsiya 4. tema_2Lektsiya 4. tema_2
Lektsiya 4. tema_2
CDN_IF1.6K vues

тема 8

 • 1. Тема 8. Розвиток підприємств в умовах сталого розвитку
 • 2. План 1. Основні принципи сталого розвитку підприємства 2. Основні проблеми розвитку підприємств 3. Фактори, які впливають на сталий розвиток підприємств. 4. Складові сталого розвитку інноваційно- орієнтованого підприємства 5. Основні інноваційні напрямки забезпечення сталого розвитку підприємств
 • 3. Сталий розвиток підприємства в поточному періоді слід розглядати як його здатність до здійснення економічної діяльності в кожен окремий момент часу в умовах невизначеності впливів зовнішнього середовища, які порушують нормальне функціонування і розвиток підприємства. Динамічний сталий розвиток підприємства характеризує вже сам процес розвитку підприємства, постійність і безперервність його змін в напрямку вдосконалення з метою переходу підприємства на якісно новий рівень діяльності. Відмінною особливістю динамічного сталого розвитку підприємства є те, що на кожному етапі розвитку відбувається «закріплення» якісних змін, поліпшень на основі циклічного відтворення постійної системи функцій підприємства, що складає зміст процесу його функціонування.
 • 4. Основні принципи сталого розвитку підприємства Принцип Характеристика Принцип системності Під час формування механізму стійкого розвитку підприємства необхідно розглядати об’єкт на суб’єкт управління як єдине ціле. В такому разі кожний структурний підрозділ підприємства необхідно розглядати як систему, що також має свої складові елементи. Принцип цілепокла- дання Полягає у визначенні напряму розвитку підприємства в деякій перспективі. Цілепокладання – це якісне визначення мети і тому потребує конкретизації для того, щоб була можливість передати установки мети функціональним елементам системи. Принцип компетент- ності Цей принцип означає, що формування механізму стійко го розвитку повинне охоплювати усі сфери діяльності керованого об’єкта, тобто воно повинне реалізовувати усі функції управління і стадії життєвого циклу виготовлення та експлуатації продукції, що випускається керованим об’єктом. Принцип ієрархічності Означає, що організаційна структура у формованому механізмі має бути багаторівневою з делегуванням певних повноважень прийняття управлінських рішень відповідним структурним підрозділам формованої організа ційної структури управління. Принцип зворотного зв’язку Цей принцип означає, що необхідна організація постійного і своєчасного надходження інформації в систему керування про стан керованого об’єкта.
 • 5. До економічних проблем розвитку підприємств віднесемо такі: незбалансованість структури виробництв; високий рівень зношеності основних засобів; недостатня адаптація організації підприємств до сучасних ринкових умов; незадоволення потреб міжгалузевої кооперації; низькі темпи технологічного оновлення виробництв; руйнування системи відтворення виробничого потенціалу, високотехнологічних виробництв; зростання залежності діяльності підприємств від зовнішнього ринку та ін.
 • 6. Соціальна складова сталого розвитку підприємства спрямована на поліпшення умов життя населення, збереження стабільності соціальних і культурних систем, у межах яких функціонує підприємство. На основі результатів досліджень виділено такі соціальні проблеми сталого розвитку підприємств: втрата кваліфікованого персоналу; проблеми створення робочих місць; низька вартість робочої сили; низький рівень соціальних витрат; зменшення стимулюючої ролі заробітної плати; недієвість системи профорієнтації молоді на потреби ринку праці, падіння престижності окремих професій; низький рівень інвестування об’єктів соціальної інфраструктури та ін.
 • 7. Результати економічного і соціального розвитку підприємства мають бути оцінені з урахуванням екологічних наслідків. Відмітимо, що екологічна безпека підприємств значною мірою визначається їх технічним і технологічним переоснащенням, що сприяє зменшенню забрудненості навколишнього середовища. Серед екологічних проблем розвитку виділимо такі: екологічна недосконалість технологій; нераціональне використання природних ресурсів; низький рівень екологічної безпеки іноземних інновацій (реалізація в Україні екологічно брудних технологій); завдання збитків довкіллю і здоров’ю громадян та ін.
 • 8. Характерними рисами або факторами сталого розвитку підприємства чи організації є: фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості; наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг,тобто джерела доходів підприємства; комфортність праці, компетентність, соціальна захищеність у забезпечені персоналу– тобто фактори, які створюють конкурентні переваги в результативності праці персоналу;позитивний вплив результатів діяльності на суспільну свідомість з точки зору охорони навколишнього середовища і споживання енергетичних ресурсів; позитивна оцінка діяльності підприємства суспільством, персоналом і партнерами у бізнесі. Індикатори повинні використовуватися як інструменти оцінювання економіко-екологічних результатів попередніх управлінських рішень щодо розвитку господарської діяльності та попередження помилкових майбутніх рішень при контролі ступеня досягнення встановлених цілей розвитку. Перша група чинників, що забезпечуватимуть сталість розвитку,є зменшення та скасування політики експлуатації природних, трудових та інших ресурсів нашої держави розвиненішими країнами. Друга група чинників пов’язана з розвитком високотехнологічних виробництв. Третя група чинників, які сьогодні набувають особливої актуальності,є політичні, що відбивають позицію країни на міжнародній арені та впливають на членство держави у різних економічних та політичних організаціях. Нормативне забезпечення гарантій та критеріїв збереження екологічної системи є четвертим чинником, що впливає на відновлення довкілля .
 • 9. Зовнішні фактори Внутрішні фактори Загальноекономічні: Операційні фактори: – зростання обсягу національного доходу; – ефективний маркетинг; – зниження рівня інфляції; – ефективна структура поточних витрат; – стабільність податкової системи; – високий рівень використання основних – зростання реальних доходів населення; засобів; – зниження рівня безробіття. – достатній рівень страхових запасів; – диверсифікований асортимент продукції. Ринкові фактори: Інвестиційні фактори: – зростання ємкості внутрішнього ринку; – ефективний фондовий портфель; – зростання попиту; – раціональне використання інвестиційних – зростання активності фондового ринку; ресурсів; – стабільність валютного ринку. – досягнення запланованих обсягів прибутку; – ефективний інвестиційний менеджмент. Інші фактори: Фінансові фактори: – політична стабільність; – ефективна фінансова стратегія; – позитивні демографічні тенденції. – ліквідна структура активів; – зростання рентабельності власного капіталу; – зниження фінансових ризиків. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів(соціальних, екологічних, економічних та інституційних) на сталий розвиток підприємства
 • 10. Складові сталого розвитку інноваційно-орієнтованого підприємства
 • 11.  Основними інноваційними напрямками забезпечення сталого розвитку підприємств є:  1)техніко-технологічний напрямок;  2)організаційно-управлінський напрямок;  3)економічний напрямок;  4)соціальний напрямок.
 • 12. Техніко-технологічний напрямок передбачає зростання частки інноваційних технологій для якісного виконання робіт та проведення оновлення технічної підприємств. Важливим об’єктом підвищення технічного рівня підприємств виступає їх технологічна складова, формування якої має здійснюватися відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог споживчого ринку. Запровадження новітніх технологій дозволяє знизити операційні витрати, підвищити продуктивність, та забезпечити екологічність виробничого процесу.
 • 13. Організаційно-управлінський напрямок сталого розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств зосереджується на пошуку нових форм співпраці в процесі реалізації масштабних бізнес-проектів, диверсифікації діяльності та запровадженні нових підходів до управління їх діяльністю. В межах даного напрямку необхідно розвивати різні форми кооперації та формування тривалих виробничих зв’язків між підприємствами. Мотивуючим фактором для підприємств інтегруватися у подібні структури виступає можливість активізації інноваційної складової їх розвитку, сприяння у розробці новітніх технологій, якісних матеріалів, досконалих конструкторських рішень на основі наукових досягнень у фундаментальних і прикладних дослідженнях, організаційної підтримки впровадження та поширення інновацій у виробничому процесі. Важливим організаційним напрямом запровадження інноваційної моделі сталого розвитку підприємств виступає диверсифікація його діяльності. Наприклад, одним із перспективним інноваційним напрямком на сьогодні виступає екологічне будівництво або “зелене будівництво” – підхід до проектування, облаштування та утримання будівель з метою скорочення негативного впливу на навколишнє середовище і підвищення добробуту населення. «Зелене» будівництво має декілька переваг у забезпеченні тривалого інноваційного розвитку, оскільки передбачає створення такого місця існування, яке здатне задовольнити сучасні вимоги з урахуванням потреб наступних поколінь, передбачаючи гармонійне існування екологічної, економічної та соціальної складової суспільного життя. Перспективний видом організаційних нововведень у сфері управління підприємствами виступає аутсорсинг як потужний інструмент підтримки ефективності бізнесу та підвищення гнучкості його організаційної структури. Застосування аутсорсингу передбачає делегування на договірних засадах окремих бізнес-процесів зовнішнім виконавцям, які спеціалізуються у відповідних сферах діяльності, в результаті чого підприємство концентрує свої ресурси на здійсненні тих операцій, які формують його ключові компетенції на ринку, та активно реалізовує інноваційну модель розвитку. Результативність використання аутсорсингу в системі управління підприємством проявляється у підвищенні якості виконання робіт, скороченні операційних витрати за рахунок спеціалізації, забезпеченні оперативності прийняття рішень, розподілі ризиків між усіма учасниками, які залучені до процесу будівництва, запровадженні більш ефективних форм дистанційного співробітництва. Разом з тим, незважаючи на переваги такої співпраці, підприємство несе повну відповідальність за кінцеві результати своєї діяльності, тому особлива увагу приділяється встановленню меж самостійності підприємства в управлінні власними справами та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу. Такий підхід вимагає проведення трансформації підходів до управління підприємством та перерозподілу ресурсів (обладнання, транспортні засоби, кадри, фінанси) на користь тих бізнес-процесів, які беруть безпосередню участь у створенні кінцевої продукції, а не здійснюють обслуговування виробничого процесу або його матеріально-технічного забезпечення.
 • 14. Економічний напрямок забезпечення сталого розвитку передбачає розробку фінансової стратегії для інвестиційного забезпечення реалізації інноваційних проектів та пошук джерел формування капіталу. Необхідність створення умов для впровадження новітніх розробок, спонукають підприємства до диференціації джерел фінансування, віддаючи перевагу залученню коштів на довгостроковій основі, та формування оптимальної структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості (ціни). Такий підхід дозволить оптимізувати фінансові потоки підприємства. Обов’язковою умовою ефективного управління джерелами фінансування діяльності підприємств є комплексне виконання фінансової стратегії, реалізація якої передбачає розрахунок загальної потреби в капіталі за усіма видами проектів, що входять до складу інвестиційного портфелю, із визначенням конкретних джерел його залучення та напрямів використання. На практиці відомі три види стратегії фінансування : - консервативна стратегія, передбачає максимізацію власного оборотного капіталу та скорочення короткострокових зобов’язань. Така стратегія ефективна тоді, коли посилюються інфляційні процеси в економіці та здешевлюються довгострокові кредити. Вона дозволить підтримувати ліквідність на належному рівні, хоча передбачає збільшення витрат на обслуговування кредитів; - агресивна стратегія передбачає підтримку відповідності між поточними активами та поточними зобов’язаннями підприємства. Вона передбачає дотримання оптимальної структури капіталу, низькі витрати на обслуговування хоча ризик втрати ліквідності досить високий; - гнучка стратегія є найризикованішою і передбачає максимізацію доходів від залучення усіх видів фінансових ресурсів. Ефективність використання певного джерела визначається лише на поточний момент з врахуванням потреб у його залученні та перспектив зростання вартості. Вибір конкретних форм реалізації фінансової стратегії залежить від цілей та масштабів інноваційних розробок, структури капіталу, стадії кон’юнктури інвестиційного ринку, типу інвестора та його схильності до ризиків.
 • 15. Соціальний напрямок забезпечення сталого розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств зосереджений на формування інтелектуального потенціалу та створення умов для його відтворення, розвитку та збереження. Забезпечення потреб підприємств висококваліфікованими кадрами інноваційного типу, здатних генерувати нові ідеї та практично втілювати їх у конкретних продуктах, вимагає вкладення капіталу на підготовку персоналу, підвищення їх кваліфікації та мотивації новаторської діяльності. Управління людським капіталом на засадах інвестування здійснюється на основі трьох взаємопов’язаних підсистем 1. Формування людського капіталу, яке передбачає визначення критерії набору кваліфікованого складу персоналу, закріплення професійних здібностей працівників, необхідних для виконання трудових функцій, забезпечення його якісного розвитку та екстенсивного відтворення трудових ресурсів. 2. Комерціалізація людського капіталу підприємства, яка включає управління ефективністю його використання, відтворення та нарощення, стимулювання продуктивності праці, забезпечення безперервного навчання. 3. Управління кадровими резервами, основна мета якого полягає у безперебійному забезпеченні кваліфікованими працівниками та зменшенні залежності виробничого процесу від плинності кадрів. Інвестуючи у власний персонал, підприємства сприяють нагромадженню інтелектуального капіталу відповідно до виробничих потреб, підвищенню його якісного рівня та створенню сприятливих умов для належного використання у практичній діяльності, тим самим закладаючи основу конкурентоспроможності кінцевої продукції. Слід зазначити, що інвестування у людський капітал завжди є довгостроковим процесом, тому ефект від нього формується поступово і визначається волею людини як носія інтелектуальних цінностей, її індивідуальними інтересами та світоглядом, зацікавленістю у результатах праці, існуючою системою мотивації творчої діяльності, загальним рівнем культури. Соціальний напрямок виступає об’єднуючим елементом формування засад сталого розвитку підприємства – через використання інтелектуального капіталу він забезпечує економічне зростання, в той же час діяльність людини здійснює суттєвий вплив на стан навколишнього середовища та визначає