Publicité

SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI

Chairman, the Social Sciences Research Society à Dokuz Eylul University, Turkey
20 Apr 2018
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI

  1. SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Bu sunum şu kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır: Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban, “Ekonomik Refaha Ulaşmanın Ötesinde Sağlıklı ve Güçlü Bir Toplum Oluşturmanın Altyapısı: Sosyal Sermaye”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2008/2. Yıl 7, Sayı 26. Sunumu Hazırlayan: Sabuhi Ganbarzade
  2. Sosyal Sermaye’nin Kapsamı Toplumdaki tüm sosyal gruplar arasındaki ilişkilerin sürekliliğini ve bağların sağlamlığını, Toplumda tüm bireyler ve gruplar arasında karşılıklı güveni ve bu güveni tesis edecek formel ve informel kuralları, bunlar etrafında şekillenecek sivil toplum örgütlerini kapsamaktadır.
  3. 1
  4. Katılımcılık Toplumsal Ağlar ve İlişkiler Karşılıklılık Güven Yerel ağlar ve problemlerin yerinde çözümü 1 2 3 4 5
  5. Ortak bilgi Kollektif akıl Kurallar (formel ve informel) ve normlar Yükümlülükler İletişim 6 7 8 9 10
  6. Katılımcılık Sosyal sermaye, bireylerin yurttaş olarak yerel ve ulusal konulara ilişkin her türlü katılımcı davranışlarını içermektedir. Özellikle Putnam tarafından önemle dile getirilmiş ve hatta bir ülkede katılımcılık anlayışının yüksekliğinin o ülkedeki sosyal sermaye düzeyini belirlediğini öne sürmüştür.
  7. Toplumsal ağlar ve ilişkiler Sosyal sermayenin temel inceleme konusu iş ilişkileri, aile bağları, arkadaşlık ve akrabalık bağları sonucu ortaya çıkan toplumsal bağlar ve ilişkilerdir. Sosyal sermaye, tüm bu ağlar ve ilişkiler sonucu ortaya çıkmaktadır.
  8. Karşılıklılık Sosyal sermaye, toplumsal ilişkilerde her zaman genelleştirilmiş bir karşılıklılık (mütekabiliyet) anlayışına sahiptir. Sosyal sermayenin bu niteliği beraberinde dayanışma kültürünü geliştirmektedir.
  9. • Güven çok sağlam bir yapıya sahip olmalı ve hem bireyler arasında, hem de kurumlar arasında karşılıklılık esasına dayanmalıdır. Güven • Problemler, problemin çıkış sürecindeki ilişki düzeyinde çözülmelidir. Bunun yanı sıra sosyal sermaye, yönetim biçimi açısından yerelleşmeye önem vermektedir. Yerel ağlar ve problemlerin yerinde çözümü • Toplumsal ağlar, ilişkiler, karşılıklılık ve güven unsurları içerisinde sosyal sermaye ortak bilgi üretme sürecine önemli katkı sağlayabilmektedir. Ortak Bilgi • Sosyal sermaye bireysel olmaktan çok, daha ilişkisel niteliği sebebiyle kollektif akla ihtiyaç duymaktadır. Kolektif Akıl
  10. Kurallar (formel ve informel) ve normlar Sosyal sermaye; değerler, sosyal normlar, davranışlar ve tutumlardan oluşan kültürel yönünün yanında, yasal çerçeve, hukukun üstünlüğü ve müeyyideler vb. daha somut nitelikleri de içermektedir. Sosyal sermaye makro ve mikro düzeyde de ele alınabilir. Makro düzey • organizasyonları işleten kurumsal çerçeveyi ifade etmektedir. Hukukun üstünlüğü, siyasal rejim tipi, yerelleşmenin düzeyi ve siyasal karar alma sürecine katılım seviyesi gibi formel ilişkileri ve yapıları içermektedir. Mikro düzey • ise sosyal bağların ve yatay organizasyonların gelişmeye olan potansiyel katkısını ifade etmektedir.
  11. • Yükümlülüklerin yerine getirilmesi sosyal sermayenin oluşumunu ve gelişimini hızlandırmakta, formel ve informel müeyyidelerin bulunması yükümlülüklerin yerine getirilmesi yoluyla sosyal sermayenin katkısını arttırmaktadır. Yükümlülükler • Hem yatay organizasyonlarda hem de dikey organizasyonlarda sosyal sermayenin gelişimi, iletişimin kalitesi ve iletişim yollarının çeşitliliği ile doğrudan ilgilidir. Sosyal sermaye; makro düzeyde ele alınan dikey, formel ilişkiler ve kuralların yanında yatay ve informel ilişkiler ile iç içe geçmiş bir yapı ortaya koymaktadır. İletişim
  12. 2
  13. Sosyal sermaye bilgi ve fikir alışverişini geliştirir. Sosyal sermaye sayesinde sosyal bağlar etkin kullanılabilir. Sosyal sermaye sosyal yaratıcılığı geliştirebilir. Sosyal sermaye kültürel mirasın bir sonucu olarak ortaya çıktığı için kimlik ve tanınma sürecini geliştirebilir.
  14. Sosyal sermaye işlem maliyetlerini azaltır. Sosyal sermaye, yurttaş katılımı ve toplumsal katılımı arttırarak demokrasinin gelişmesine yardımcı olur. Sosyal sermaye; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve güvenilirliği arttırır. Sosyal sermaye toplum üyelerini birbirine yapıştıracak “sosyal tutkal” işlevi görür.
  15. Sosyal sermaye problemlerin kolektif davranışlarla çözümüne katkı sağlar. Sosyal sermaye, ortak bilgi etrafında geleceği paylaşma anlayışını ortaya koyarak ortak kaynakların yönetimini etkinleştirir. Sosyal sermaye, kurumların organizasyonel performansını arttırır. Sosyal sermaye, bireylerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmelerine izin verir ve ortak ihtiyaçların sağlanması için bireylerin organize olmasına yardımcı olur. Sosyal sermaye, hem formel kurallar hem de informel kurallar aracılığı ile müeyyidelerin uygulanmasını sağlar ve toplumsal ihtar ve ikaz mekanizmalarının etkinliğini arttırır.
  16. CAN AKTAN: Sosyal Bilimler Kütüphanesi CAN AKTAN: Social Science Library http://www.canaktan.org CAN AKTAN: Yaşam Felsefesi ve Gezme Sanatı CAN AKTAN: Philosophy of Life and Art of Travel http://www.canaktan.net Prof.Dr. Can Aktan Faculty of Economics & Management Dokuz Eylul University ccan.aktan@deu.edu.tr Prof.Dr. Can Aktan Chairman, Social Sciences Research Society http://www.sobiad.org/
Publicité