Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Núria Terribas(20)

Plus de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch(20)

Publicité

Núria Terribas

 1. Assessorament “ètic” en les polítiques publiques de ciència… El Comitè de Bioètica de Catalunya Núria Terribas
 2. ▪ És una disciplina jove (S.XX), fruit de determinades experiències i realitats, i que vol promoure el diàleg entre ciències i humanitats. ▪ Neix per la presa de consciència de necessitar una reflexió crítica sobre els conflictes ètics provocats pels avenços de la ciència. ▪ Intenta donar una resposta adequada a la complexitat creixent en les polítiques de salut i ciència, fomentant en la ciutadania i en els professionals de manera especial, la reflexió que ha d’ajudar a conèixer quines poden ser les millors opcions per a una societat plural de persones lliures. Què és la BIOÈTICA ?
 3. • El Comitè de Bioètica de Catalunya aborda qüestions que afecten la societat i, per això, parteix d’un enfocament plural, multidisciplinari, independent, no dogmàtic i transparent. • Està format per membres que representen el món de la medicina, la ciència, la gestió sanitària, el dret i les humanitats. • Desenvolupa qüestions concretes en diferents grups de treball formats per persones provinents de diferents disciplines i també amb la participació d’experts. • El mètode de treball és la democràcia deliberativa, un procediment en què les decisions es prenen a partir del diàleg i amb la participació col·lectiva de tots els membres, mitjançant una discussió racional i argumentada. Què és i què fa el CBC
 4. Abril 1991. S'organitza un simposi sota els auspicis del Departament de Sanitat que esdevé una aproximació pública a la Bioètica. Es conclou que l’instrument de treball de la Bioètica ha de ser un “comitè”, és a dir, un àmbit de deliberació obert i plural i multidisciplinari (no corporativista). Maig 1991. Es crea la Societat Catalana de Bioètica dins de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, al servei d'altres societats científiques. Juliol 1991. Neix la Comissió Assessora en matèria de Bioètica del Departament de Sanitat. Breu apunt històric... 30 anys de recorregut
 5. 1998. La Comissió presenta, a demanda del Parlament, un informe sobre les possibilitats de posar en marxa un “testament vital", on s'hi recomana la creació d'una llei sobre voluntats anticipades. 2000. S’elabora la Llei 21/2000 sobre Autonomia del pacient i informació i documentació clínica, que garanteix el dret a la informació, el dret a l’accés a la història que la conté, el dret a la intimitat, al consentiment informat i el dret d’anticipar la pròpia voluntat (voluntats anticipades) per quan es perdi la capacitat de poder decidir en salut. Una mica d’història...
 6. 2005. Es publica el Decret 166/2005, que converteix el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) en òrgan assessor de tot el Govern de la Generalitat, plural, pluridisciplinar, independent (el president deixa de ser un director general), representatiu i operatiu. 2009. Es fa una nova renovació i una modificació del decret, reduint-ne els membres i la representació d’estaments de l’administració, potenciant perfils més especialitzats i representatius de sectors professionals. Una mica d’història...
 7. ➢ Presta assessorament al govern de la Generalitat de Catalunya sobre aspectes de la bioètica en la determinació d’aquelles polítiques en què calgui ponderar aspectes ètics. ➢ Elabora recomanacions per als professionals, que serveixin de referent per a l’acció davant de diferents situacions èticament controvertides en l’àmbit de la pràctica clínica. ➢ Emet informes i posicionaments relatius a aquelles qüestions que plantegen implicacions ètiques relacionades amb els avenços de la recerca en biomedicina i en ciències de la salut. FUNCIONS
 8. ➢ Organitza actes de difusió per divulgar els coneixements i les recomanacions del camp de la bioètica. ➢ Analitza casos concrets de conflicte provinents del Govern o dels comitès d’ètica, i manifesta el seu parer. ➢ Fomenta la formació i la informació en matèria de bioètica entre la comunitat científica i mèdica, mitjançant la confrontació del coneixement científic i mèdic amb altres àmbits del coneixement (jurídic, filosòfic, social, ètic). FUNCIONS
 9. ➢ Govern de Catalunya ➢ Institucions: hospitals, centres de salut o sociosanitaris, centres de recerca... A a tenir en compte el paper que ja fan altres Comitès d’Ètica (assistencials i de recerca) ➢ Ciutadania A una pregunta d’un particular només serà resposta pel CBC si té un interès general per a la bioètica; si la pregunta ja ha estat analitzada en algun dels documents del CBC s’adreçarà a la persona que l’hagi efectuat a les fonts bibliogràfiques pertinents o, en altres casos, a la institució més adient que li pugui donar resposta. Qui pot fer-hi consultes o demanar opinió ?
 10. ✓ Atenció a l’infant i adolescent ✓ Autonomia i dret a decidir ✓ Diversitat cultural i salut ✓ Drets i Deures ✓ Final de la vida ✓ Recerca Biomèdica ✓ Reproducció i inici de la vida ✓ Salut Pública ✓ Voluntats Anticipades ... altres de present/futur : IA / edició genètica Àmbits temàtics del CBC
 11. Àmbit de la ciència i la recerca ➢ D'una banda, el CBC reflexiona sobre les diverses controvèrsies ètiques plantejades a partir dels nous avenços en medicina i biologia. El seu objectiu és analitzar des de la racionalitat els problemes ètics que es plantegen. Aquestes reflexions tenen en compte criteris cientificotècnics, econòmics i legals, com també els drets humans i els valors socials o personals. ➢ D'altra banda, aporta informació al ciutadà que sovint és objecte passiu dels efectes de la ciència i de la tecnologia pel que fa a la salut, però, a la vegada, se li demana una participació més activa en la seva aplicació i en la recerca. Si els seus coneixements en aquest camp són imprecisos o incorrectes, es pot convertir fàcilment en objecte de manipulació o bé patir indegudament conseqüències que no desitjava.
 12. Documents rellevants . 1 Aspectes ètics de la innovació clínica: la cirurgia com a exemple 1 Qüestions sobre la recerca biomèdica: què n’ha de saber el ciutadà? 1 Problemes ètics en l’emmagatzematge de mostres biològiques 1 Recerca i ètica. Paper de la reflexió bioètica en el marc regulador dels assaigs clínica a Europa 1 Sobre el Pla estratètic en Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 1 Consideracions sobre la transferència nuclear
 13. Salut Pública: ✓ Consideracions ètiques sobre la vacunació ✓ Consideracions ètiques en relació a les mesures en temps de COVID A la pandèmia ha estat un autèntic “banc de proves” per la Bioètica però, malauradament, el context, la urgència en la presa de decisions i la manca de reflexió crítica l’han deixat fora de les Polítiques Públiques !! … amb tot, la BIOÈTICA ha fet la seva feina, amb posicionaments i anàlisis que poden servir en un futur! Documents rellevants
 14. Moltes gràcies… www.comitebioetica.cat
Publicité