Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Nikola Tesla
Nikola Tesla
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Nikola Tesla

 1. 1. NIKOLA TESLA 10 Temmuz 1856 Hırvatistan - 7 Ocak 1943 ABD 08227602 - Hüseyin Oğuz
 2. 2. ÇOCUKLUĞU VE GENÇLĠĞĠ  1856 yılında günümüz Hırvatistan sınırları içinde sırp asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.  Babası bir papaz oğlunun da papaz olmasını istiyordu.  Annesi oldukça zeki ama okuma yazma bilmeyen birisiydi. Ev aletleri geliĢtiriyordu.  3 kızkardeĢi ve bir ağabeyi vardı.
 3. 3. EĞĠTĠM HAYATI  Graz‟daki politeknik okuluna girdi.  Ailesinin taĢınması sebebi ile eğitimine Karlovac Ģehrinde devam etti.  Daha sonra Prag üniversitesinde eğitimini sürdürdü.  1880 yılında Prag üniversitesinden mezun oldu.  BudapeĢte de yüksek lisans yaptı.  Graz üniversitesinde fizik ve matematik üzerine çalıĢmalar yaptı.  Sonra Prag üniversitesinde felsefe eğitimi almıĢtır.
 4. 4. KARĠYERĠNĠN ĠLK YILLARI  Ġlk kez BudapeĢte‟de bir telefon Ģirketi için çalıĢmaya baĢladı.  Strazburg ve Paris‟te dinamolar üzerine çalıĢan bir Ģirkette devam etti.  Almanya ve Fransa dahil çeĢitli Avrupa ülkelerinde mühendislik çalıĢmaları yaptı.  1882‟de keĢfettiği döner manyetik alan fikrinden sonra AC motor üretmeye çalıĢıyordu.  Avrupa‟da baĢarılı olamayınca bunu yapabileceği yer olarak düĢündüğü Amerika Kıtası‟na gitti.
 5. 5. AMERĠKA‟YA GELĠġĠ  1884 yılında Amerika‟ya gelmiĢtir. 28 yaĢındaydı. Hedefi büyük dahi Thomas Edison ile tanıĢmaktır.  Charles Batchelor‟un tavsiye mektubunu kullanarak Edison ile tanıĢtı.  Dostlukları uzun sürmedi. Edison, Tesla‟ya DC jeneratörlerin performansını arttırması için vereceği 50000 dolar‟ı vermedi.  Tesla Ģirketi terk etti Ve 1 yıl boyunca çukur kazıcılığı da dahil çeĢitli iĢçilikler yaptı
 6. 6. AC MOTORA UZANAN YOL  Çukur kazıcılığı iĢini yaparken aklı hala AC motordaydı.  A.K. Brown adlı Ģirketin sahibi Tesla‟ya destek oldu.  Edison‟un ofisinden birkaç blok ötede Tesla bir labarotuvar açtı. Orada jeneratörler, iletim hatları, transformatörler , motorlar gibi tasarladığı sistemlerin tümünün planlarını hazırladı.  Hatta iki ve üç fazlı sistemleri de tasarladı.  Mayıs 1888‟de Ac motorunu dünyaya tanıttı.
 7. 7. WESTĠNGHOUSE ZĠYARETĠ  Tesla AIEE‟de AC motorunu gösteriĢli bir Ģekilde tasdik ettirdikten sonra George Westinghouse, Tesla‟yı Laboratuarında ziyaret etti ve iĢ teklifinde bulundu.  Alternatif akım ile ilgili patentlerin tamamı için Tesla‟ya 1 milyon dolarlık bir teklifte bulundu.  Ayrıca Tesla‟nın herhangi bir icadı ile üretilecek her beygir gücü için 2.5 dolarlık bir anlaĢma oldu.
 8. 8. AKIMLARIN SAVAġI  1880‟lerin sonunda Edison Ac Akım için karalama kampanyası baĢlattı.  Edison hayvanlara Ac elektrik verip onları öldürüyordu ve ayrıca Elektrikli Sandalyeyi de icat etti.  1893 yılında Chicago‟daki columbia sergisinde büyük kapıĢma yaĢandı. ġenliğin ıĢıklandırma ihalesini alan Westingouse Corp. Sayesinde Tesla dünyaya Ac „nin güvenirliliğini ispatlayacak fırsatlarda yakaladı.  Columbus‟un yumurtası adını verdiği aparat ile döner manyetik alanı anlatmaya çalıĢıyordu.
 9. 9. NIAGARA  Ünlü ingiliz fizikçi Lord Kelvin Niagara ġelalelerinin gücünden faydalanmak için kurulan uluslar arası komisyonun baĢkanıdır.  Tesla‟nın Chicago‟da yaptığı Ac gösterisinden sonra hemen Tesla ile anlaĢma yapılır.  5000 beygir gücünde 3 alternatör Westinghouse Ģirketi tarafından üretildi.  1896‟da çocukluğunda hayalini kurduğu sistemi gerçekleĢtirmiĢti.
 10. 10. YÜKSEK FREKANS  Westinghouse Ģirketine olan asli iĢini bir yana bırakıp Grand sokağındaki laboratuarında yüksek frekans ile Ġlgili deneyse çalıĢmalar yapmaya baĢladı.  Deneyler sırasında Tesla Bobinini keĢfetti ve medyatik arkadaĢlarını gece gösterilerine davet etti.  Ayrıca Neon ve florasan aydınlatmanın ilk örneklerini verdi.  Ve ilk X-ray IĢını fotoğraflarını da çekmiĢti.
 11. 11. KABLOSUZ ELEKTRĠK  Laboratuarında yaptığı çalıĢmaları sırasında tesla bobini sayesinde elindeki ampulü kablosuz olarak yakabildiğini keĢfetti.  1892 yılında davet edildiği Avrupa‟ya giderek orada yüksek frekans deneylerini sundu.
 12. 12. RADYO KONTROL  Marconi‟nin bir sinyali 8km uzağa gönderme baĢarısı Tesla‟yı harekete geçirdi  Altta kalmak istemeyen Tesla Mayıs, 1898'de Madison Square Garden'da dünyaya bu buluĢunu tanıtmıĢtır.  Bahsi geçen araç su üstünde haraket eden ve uzaktan kumanda ile yönetilebilen bir bottur.
 13. 13. COLORADO SPRINGS  1899 yılında Tesla bir dizi gizli deney yapmak için Colorado Springs, Colorado kasabasına gitti.  Kasabanın yüksek kesimlerinde inĢasına baĢladı.  Burada 44 metrelik bir antene sahip “dev verici” diye isimlendirdiği Tesla bobini ile beslenen bir sistem kurmuĢtu.  Sistemi çalıĢtırdığında 30m‟den büyük yapay ĢimĢekler elde etmiĢti.  Gök gürültüsü 32 km mesafeden duyuluyordu.
 14. 14. BĠR, ĠKĠ,ÜÇ  1899 yılında Colorado‟daki laboratuarında vericisinin tekrarlayan sinyaller aldığını fark etti.  Bunun dıĢ dünyadan gelen bir mesaj olduğu inancına kapıldı  Amerikan Kızılhaç‟a bir mektup yazdı Ve “kardeĢlerim baĢka bir dünyadan mesajımız var diyor ki “bir,iki,üç””  Tabi basın bunu alay konusu etti ve Tesla ile acımasız Ģekilde alay edildi.
 15. 15. HAYALLERĠN KULESĠ  1900 yılında Colorado‟dan New York‟a geri geldi. O arada Marconi de Amerika‟ ya gelmiĢti. Ve kablosuz iletiĢim konuĢuluyordu.  Tesla Küresel ĠletiĢim Ağı fikrini ortaya attı ve J.P. Morgan, Tesla‟ya kablosuz iletiĢim için 150000$ yatırım yaptı.  1900 yılının yazında Shoreham, Long Island‟a taĢındı ve Wardenclyffe adlı 57m yüksekliğe sahip dev bir kule inĢa edildi.  Fakat Tesla burada enerjinin kablosuz iletimini denemektedir.
 16. 16. MORGAN‟IN MANEVRASI  Wardenclyffe kulesindeki deneyleri oldukça masraflı oluyor ve sürekli avans istemek zorunda kalıyordu.  Bu sıralarda Tesla‟nın patentlerinin 17 tanesini kullanan Marconi 8 aralık 1901 günü ünlü “S” harfini atlantik üzerinden göndermeyi baĢardı.  Daha fazla avans için Morgan‟a gerçeği söyledi ve kablosuz enerji aktarımı yaptığını belirtti.  Kablosuz iletiĢim isteyen J.P. Morgan Tesla‟daki yatırımdan vazgeçerek Marconi ile çalıĢmaya baĢladı
 17. 17. TESLA‟NIN ÇÖKÜġÜ  1904 yılında birleĢik devletler Patent Ofisi önceki kararlarını bozmuĢ ve Marconi‟ye Radyo için patent vermiĢti.  1905 yılında Tesla‟nın alternatif Akım patentlerinin süresi doldu.  ĠĢin ticaretini önemsemeyen Tesla beĢ parasız kalmıĢtı  935$ dolarlık ödenmemiĢ vergi borcu vardı ve aldığı borç ve kredilerle ayakta durmaya çalıĢıyordu.
 18. 18. NOBEL KARMAġASI  1909 yılında Nobel Ödülünün Radyoyu icadından dolayı Marconi‟ye gitmesi Tesla‟yı çılgına çevirmiĢti.  Marconi‟yi patentlerini kullandığı için dava etmek istesede buna parası yetmedi  Ayrıca 1915 yılında gazetelerde Nobel ödülünün fizik dalında A. Thomas Edison ve Nikola Tesla‟ya verileceği yazıldı  Fakat bir hafta sonra ödül X-ıĢınları ve kristal yapı ile ilgili çalıĢmalarından dolayı William H. Bragg‟e verildi.
 19. 19. TELEFORS – IġIN SĠLAHI  75 yaĢına geldiğinde yepyeni bir güç kaynağı keĢfettiğini duyurdu.  Bu telefors adı verilen insan yapımı bir yıldırımdı. Ve gökyüzünde uçan bir uçağı vurabilirdi.  Amacı tunsgten yada civa parçacıklarını yüklemek daha sonra ucu atmosfere açılan özel bir silah aracılığı ile bu parçacıkları yıldırım gücüyle hızlandırmaktı.  Ġkinci dünya savaĢı sırasında Almanya‟nın muhalifi ülkelere bu sistemi satmaya çalıĢtı.  Yuvoslayaya‟da satmayı denediyse de hemĢerilerin Tesla‟nın yaĢlı bir bunak olduğunu düĢündüler.
 20. 20. ÖLÜMÜ  81 yaĢından iken geçirdiği trafik kazasından sonra westinghouse yöneticileri Tesla‟nın Ģirket adına yaptıklarını unutmamıĢ ölene kadar otel ve yemek masraflarını karĢılamıĢtır.  Ayrıca ölene kadar yugoslav hükümetinden cüz-î miktarda maaĢ alıyordu.  7 Ocak 1948 günü Tesla 87 yaĢında hayata gözlerini yumdu.
 21. 21. KAYIP BELGELER  Tesla‟nın ölümünden sonra gizli bir silah üretilmiĢ olabileceği fikri hakim oldu.  FBI ajanı P.E. Foxworth bu olayı araĢtırmakla görevlendirildi.  ABD yabancı Mülkiyet Dairesi baĢkanı Tesla‟nın eĢyalarına el koydu.  Yugoslav hükümetine teslim etmeden önce belgeleri mikro filme kaydettikleri söylenir.  1978 yılında yandaki resimdeki Rus çalıĢmassı görülüyor.  HAARP‟ın galkon alaska‟daki tesisinde iyonosfere mikrodalga sinyalleri gönderiyor.
 22. 22. YARIM KALMIġ PROJE VE FĠKĠRLER  Dünya radyo vericisi, Long Island‟da  Enerjinin kablosuz iletimi  Yüksek frekans ve yüksek gerilimler ile hava durumunun kontrol edilmesi  Elektromanyetik kalkan  Elektrostatik hızlandırıcılar  Küre aydınlatmanın uygulanması  Elektromanyetik silah
 23. 23. ALDIĞI ÖDÜLLER 1916 yılında: Edison Medal 1893 yılında: Elliot Cresson Gold Medal 1934 yılında: John Scott Medal
 24. 24. NIKOLA TESLA HAKKINDA KITAPLAR
 25. 25. NIKOLA TESLA HAKKINDA KITAPLAR
 26. 26. 75. doğumgününde 1931 yılında time dergisinde kapağı kendisine ayrılmıĢtır. Albert Einstein‟ında içinde olduğu 70‟ten fazla mühendislik ve bilim alanındaki önemli kiĢilerden tebrik mektupları aldı.
 27. 27. Tesla 1884 yılında ABD‟ye vardığında
 28. 28. Westinghouse mühendislerine alternatif akım motorunu açıklarken
 29. 29. Nicola Tesla elinde aydınlatılmıĢ bir gazlı fosfor kaplı ampul tutuyor. Ampul Tesla bobininden beslenen elektromanyetik alanla kablosuz olarak aydınlatılıyor.
 30. 30. Tesla‟nın alternatif akım motoru. Bu model Tesla tarafından Mayıs 16 1888 de gösterilmiĢtir.
 31. 31. Mayıs, 1898'de Madison Square Garden'da sergilediği kablosuz bot
 32. 32. Nikola Tesla Neon lambaları keĢfetti. Chicago, 1893 yılında Dünya Fuarında Tesla'nın Neon Lambalarını sergiledi.
 33. 33. Nikola Tesla Niagara ġelalerin de ilk hidroelektrik santrali kurmuĢtur. Bu Edison‟un Dc akımına karĢılık Tesla‟nın AC akımının aldığı bir zaferdir.
 34. 34. 1901-1905 yılları arasında Long Island‟da inĢa edilen Tesla Kulesi. Tesla‟ya göre burası dünyadaki ilk yayın ağı olacaktı. Ayrıca Tesla,Niagara Ģelalesinde üretilen elektriği bu kuleden iyonofer vasıtası ile ücretsiz dağıtmayı istiyordu.
 35. 35. Alternatif Akım motoru Ġçin Aldığı Patentlerden Birisi
 36. 36. Tesla„nın ıĢın silahının bir parçasının resmi

×