Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

News Release: บี วินนิ่ง ร่วมชิงแชร์ตลาดโค้ชชิ่ง โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

252 vues

Publié le

ทิศทางต่อไปของบริษัทมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เราผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าใช้โค้ชชิ่งเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลสูงสุด

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

News Release: บี วินนิ่ง ร่วมชิงแชร์ตลาดโค้ชชิ่ง โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  1. 1. ข่าวประชาสัมพันธ์: News Release บี วินนิ่งฯ ร่วมชิงแชร์ตลาดโค้ชชิ่ง ชูจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือ การันตีโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ มุ่งสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร บี วินนิ่ง เทรนด์ แอนด์ โค้ช ชูประสบการณ์ด้านการพัฒนาผู้นา ร่วมชิงแชร์ตลาดโค้ชชิ่ง (Coaching) ด้วยผลงาน โดดเด่นด้านการโค้ชผู้บริหารและพนักงานดาวเด่นที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า ทั้งในรูปแบบการโค้ชตัวต่อตัว (One-on-One Coaching) และการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) ผ่านการการันตีคุณภาพจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) และ NeuroLeadership Group ศิริรัตน์ ศิริวรรณ หรือ โค้ชบี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี วินนิ่ง เทรน แอนด์ โค้ช จากัด โค้ชผู้บริหารที่ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Associate Certified Coach) ผู้เขียนหนังสือ ‘การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม’ และ‘ทักษะการโค้ชเชิงรุกสาหรับผู้นา’ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจเริ่มให้ความสาคัญกับการ ใช้การโค้ช เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เน้นการโค้ชผู้บริหาร ระดับสูง (Executive Coaching) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา การโค้ชได้รับการยอมรับว่าเป็น เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่สร้างผลกระทบอย่างทรงพลังต่อการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร สาหรับบี วินนิ่ง เรามี ประสบการณ์ในการพัฒนาผู้นาโดยการนาการโค้ช มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ผ่านการ ฝึกอบรมแนวโค้ชกลุ่ม (Group Coaching Training) การโค้ชตัวต่อตัว และการโค้ชกลุ่ม ซึ่งผลงานของเราได้รับการ ยอมรับอย่างสูงจากองค์กรลูกค้าและผู้รับการโค้ช “ ทิศทางของบริษัท บี วินนิ่งฯ นับจากนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการเพื่อฝึกอบรมหรือโค้ชผู้บริหารเป็นกรณีๆ เท่านั้น แต่เรามุ่งให้คาปรึกษาและให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นภายในองค์กรควบคู่กันไป เพื่อให้องค์กรสามารถนาการโค้ชมาใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และสร้างผลลัพธ์ที่จับ ต้องได้ เป็นรูปธรรม โดยเราได้ผนึกกาลังกับพันธมิตรของเราซึ่งมีความชานาญด้านการพัฒนาองค์กรและการโค้ช เพื่อ ให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ และตอบสนองต่อเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ของลูกค้าโดยแท้จริง ” ศิริรัตน์ กล่าว ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นาและการโค้ช ศิริรัตน์ ศิริวรรณ ได้ผ่านการ ฝึกอบรมผู้บริหารให้เป็นโค้ชมาแล้วมากกว่า 3,000 คน และยังเป็นโค้ชผู้บริหารและพนักงานดาวเด่นให้องค์กรหลายแห่ง ศิริรัตน์ ศิริวรรณ หรือ โค้ชบี ยังได้นาประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและการโค้ชมาถ่ายทอดผ่านงานเขียนหนังสือ อาทิ
  2. 2. หนังสือการโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม ทักษะการโค้ชเชิงรุกสาหรับผู้นา (E-Book) พรีเซนต์อย่างโปร และปลดล็อกชีวิต อีกทั้งเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการโค้ชให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านบทความต่างๆ

×