Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Управління активами ІВ у бізнесі. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

599 vues

Publié le

Управління активами ІВ у бізнесі. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович .
Літня школа з інтелектуальної власності - 2016

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Управління активами ІВ у бізнесі. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

 1. 1. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У БІЗНЕСІ (методичний аспект) Бутнік-Сіверський Олександр Борисович Провідний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ ІВ НАПрНУ, доктор економічних наук, професор, академік Академії технологічних наук України Літня школа : ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: БАЗОВИЙ КУРС. ІПДО КГУ -2016
 2. 2. Активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
 3. 3. Економічна вигода - це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.
 4. 4. Інтелектуальні активи – це вартість інтелектуальних ресурсів, які в господарському обігу приймають форму нематеріальних активів. Це вартість об’єктів права інтелектуальної власності.
 5. 5. Управління активами інтелектуальної власності у бізнесі здійснюється шляхом послідовного виконання наступних етапів: •обґрунтування стратегії інноваційного підприємництва шляхом залучення інтелектуального капіталу на базі накопиченого інтелектуального потенціалу; •визначення показників ефективності використання об’єктів права інтелектуальної власності; • організація бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності в системі бізнесу; •обґрунтування та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності як процес відтворення руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку з використанням модельного підходу.
 6. 6. Господарська діяльність в умовах інноваційної діяльності стає засобом реалізації економічних інтересів власників інтелектуального продукту.
 7. 7. Виробнича система як відкрита система в умовах дії екзогенних та ендогенних факторів зростання та гальмування інноваційного розвитку Екзогенні фактори зростання інноваційного розвитку ВхідВхід Сировина і матеріали Капітал Робоча сила Інформація Інтелектуальна власність Ендогенні фактори зростання інноваційного розвитку Виробничий або інший процес обробки і перетворення входів Трансформація інтелектуальної власності в інноваційну продукцію Ендогенні фактори гальмування інноваційного розвитку Вихід Товар Продукція або послуги Інформація Інноваційна продукція Екзогенні фактори гальмування інноваційного розвитку
 8. 8. Рівні генерації інновацій на інноваційно-оновленому підприємстві Попередній інноваційний досвід при здійсненні техніко-технологічної підготовки виробничої системи до сприйняття інновацій І рівень ІІ рівень Інновації як результат творчого процесу у вигляді нової продукції, нових методів, технологій і т.д. ІІІ рівень Інновації як процес введення у виробництво нових виробів, елементів, а також застосування організаційних підходів, принципів керування замість існуючих на підприємстві як результат творчого процесу у вигляді нової продукції, нових методів, технологій і т.д. Інновації
 9. 9. Модель процесу формування об’єкта промислової власності та введення його до господарського обігу
 10. 10. Загальна модель відновлення виробництва Виробництво нового типу Вивчення запитів споживачів Аналіз стану фірми Прогнозування з позиції обраної інноваційної стратегії розвитку підприємства Вивчення можливостей науки та виробництва Охорона об’єктів прав інтелектуальної власності Прийняття рішень Розробка ефективного плану (інноваційного проекту) відновлення виробів Проектування, конструювання, виготовлення зразків, підготовка технології, інструментів, калькуляційних затрат на нові вироби (оновлена виробнича система) Рівень техніко -техно- логіч- ної підгото вки вироб- ничої систе- ми
 11. 11. Стадії створення інтелектуального продукту та введення його до господарського обігу з позиції відтворення руху інтелектуального капіталу
 12. 12. Інвестиційна діяльність за видами інвестиційного проектування •Пошук і розробка ідеї •Здійснення НДДКР •Проведення цілеспрямованої НДР •Розробка технологічного процесу •Пошук і розробка ідеї •Здійснення НДДКР •Проведення цілеспрямованої НДР •Розробка технологічного процесу Науково-дослідний інноваційний проект Види інвестиційного проектування Інноваційна діяльність Комерціалізація результату інноваційної діяльності •Організація нового виробництва •Випуск нової продукції •Організація сервісної підтримки •Організація нового виробництва •Випуск нової продукції •Організація сервісної підтримки Підприємницький інноваційний проект Стадія інноваційної діяльності Стадія інноваційної діяльності Інноваційна продукція Інноваційний продукт
 13. 13. Рис. 1. Структуризація інноваційного процесу Розробка та створення ідей можливого нововведення Маркетинг інновацій Комерціалізація нововведень Виробництво з залученням інновацій Оцінка ефективності інновацій Трансформація інтелектуальної власності Інноваційний процес Етапи інноваційного проектування Етапи інвестиційної підтримки Результат інноваційної діяльності Науково-дослідна сфера діяльності Інноваційний продукт Виробнича сфера діяльності Інноваційна продукція
 14. 14. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт передбачає структуризацію інноваційного процесу, до якої традиційно належать: Генерування нової ідеї — — Експериментальна реалізація нової ідеї — — Освоєння у виробництві — — Масовий випуск — — Споживання
 15. 15. Інноваційне підприємництво або комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності - це процес відтворення руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку.
 16. 16. Інтелектуальний капітал – це створений або придбаний інтелектуальний продукт, який має вартісну оцінку, об’єктивований та ідентифікований (відокремлений від підприємства), утримується підприємством (суб’єктом господарювання) з метою ймовірного одержання прибутку (додаткової вартості).
 17. 17. Людський капітал (заробітна плата, винагорода) Інтелектуальні активи (нематеріальні акти, їх відновлення) Інтелектуальний капітал (авансована інтелектуальна вартість) КомерціалізаціяВикористання інтелектуального капіталу на підприємстві Продаж інтелектуального капіталу іншому підприємству Додаткова вартість (прибуток) Додаткова вартість (прибуток) Виробнича система нового покоління Інтелектуальний потенціал підприємства Людські ресурси (інтелектуальна сила) Інтелектуальні ресурси (інтелектуальний продукт) Трансформація інтелектуальної власності (вартісна оцінка, охороноздатність права) Рис. 2. Структура інтелектуальної інноваційної діяльності підприємств
 18. 18. Поєднуючись виробничий капітал з інтелектуальним капіталом, створюються відповідні умови для трансформації зареєстрованої державним органом інтелектуальної власності (як на самому підприємстві або на іншому в разі придбання ОПІВ) у продукт капіталу, який треба використати або передати, як інноваційну продукцію ( у сфері виробництва) або як інноваційний продукт (у науковій сфері). При цьому продукт набуває форми товарного капіталу, головною функцією якого є реалізація інтелектуального продукту (інноваційної продукції) і одержання додаткової вартості у грошовій формі.
 19. 19. Рис. 3. Загальна схема інноваційного підприємництва Господарська діяльність Вартісна оцінка об’єктів права інтелектуальної власності Інтелектуальні ресурси (інтелектуальний продукт) Інтелектуальний потенціал Інноваційна діяльність Охорона прав інтелектуальної власності Інноваційно-інвестиційний процес Господарськиймеханізм Людський капітал Людські ресурси (інтелектуальна сила) Виробничий капітал Перемінний капітал Інтелектуальний капітал Нематеріальні активи (інтелектуальні активи) Комерціалізація продукту інтелектуального капіталу Додаткова вартість (прибуток) Інновації, які залучаються Інноваційне підприємництво Інвестиційні ресурси Постійний капітал (основні засоби)
 20. 20. Показники ефективності використання інтелектуальної власності Показники ефективності використання інтелектуальної власності визначаються та розраховуються на основі Методичних рекомендацій: “Визначення прибутку від використання об’єктів промислової власності”, які були схвалені Методичною комісією Державного патентного відомства України і затверджені Наказом Держпатенту № 80 від 26.08.1998 р., які адаптовані до сучасних умов діяльності.
 21. 21. Прибуток, одержаний від використання ОПІВ, визначається шляхом порівняння результатів діяльності підприємства у базовому (останній період до початку використання ОПІВ) та розрахунковому (після початку використання ОПІВ) періодах.
 22. 22. Валовий прибуток (ВП) від реалізації продукції – це різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції (Д) без податку на додану вартість, акцизний податок, інші вирахування з доходу та собівартістю реалізованої продукції. ВП = ДЧ- Ср (1) Де: ДЧ = Д – ПДВ – АП – ІВ – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг (далі - продукція), тобто дохід (виручка) від реалізації (Д) без ПДВ і акцизного податку (АП), інших відрахувань (ІВ) з доходу гривень. Ср – собівартість реалізованої продукції.
 23. 23. Прибуток від реалізації продукції (П) (або фінансовий результат від операційної діяльності) – це різниця між валовим прибутком та адміністративними, збутовими та іншими операційними витратами. П = ВП – АВ + ВЗ + ОВ (2) де: ВП – валрвий прибуток, гривень; АВ – адміністративні витрати, гривень; ВЗ – витрати на збут, гривень; ОВ – інші операційні витрати, гривень.
 24. 24. Доход (виручка) від реалізації продукції (далі – виручка) визначається за формулою Д = Ц х А (3) Де: Ц – ціна одиниці продукції, гривень; А – обсяг реалізації, натуральних одиниць.
 25. 25. Витрати (В) підприємства на виготовлення та реалізацію продукції (далі - витрати) визначаються за формулою: В = (Ср +Кв + АВ +ВЗ +ОВ)хА (4), де: Ср - собівартість реалізованої одиниці продукції, гривень; Кв - питомі (на одиницю продукції) капітальні витрати на створення ОПІВ, гривень; АВ - адміністративні витрати на одиницю продукції, гривень; ВЗ - витрати на збут одиниці продукції, гривень; ОВ - інші операційні витрати на одиницю продукції, гривень; А – обсяг реалізованої продукції, натуральних одиниць.
 26. 26. З урахуванням формул (3)-(4) формула для визначення прибутку набуває вигляду: (5) AОВВЗАВКСЦП ВР ×−−−−−= )(
 27. 27. Якщо використання ОПІВ призводить до зміни витрат підприємства, а ціна продукції при цьому не змінюється (Цб = Цн), то формула (6) набуває такого вигляду: (6) ( ) ( )[ ] НВВнбР АККВВП НБ ×−+−= бН ВВ , - витрати підприємства на виготовлення і реалізацію одиниці продукції відповідно у розрахунковому і базовому періодах, гривень.
 28. 28. У разі, коли ціна і витрати підприємства на виготовлення і реалізацію продукції не змінюються, формула (6) набуває такого вигляду: (7) ( ) ( )[ ] НВВбнР АККЦЦП НБ ×−+−=
 29. 29. У разі створення нових технологій, засобів механізації та автоматизації виробництва на базі ОІВ приріст прибутку у розрахунковому періоді визначається за формулою: (8) ( ) ( )[ ] ННБ ПППннбР ВККЕВВП ×−×+−= Пр – приріст прибутку, гривень; НБ ВВ , - витрати підприємства на виготовлення і реалізацію одиниці продукції при використанні відповідно базового і нового тех. процесу, гривень; НБ ПП КК , - питомі (на одиницю витрат) капітальні вкладення відповідно у базовому і розрахунковому періодах, гривень/нат. од. продукції; Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (норма дисконту); НПВ -продуктивність нового техпроцесу у розрахунковому періоді, натуральних одиниць (штуки, тонни, кубічні метри тощо).
 30. 30. Принципи побудови та організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV діє з 1 січня 2000 р. Закон визначає основи нової системи бухгалтерського обліку України, яка орієнтована на міжнародні.
 31. 31. Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
 32. 32. Система бухгалтерського обліку в Україні Фінансова звітністьФінансова звітність План рахунків бухгалтерського обліку Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) Міжнародні стандарти бухгалтерськ ого обліку (МСБО)
 33. 33. Структура бухгалтерського обліку Внутрішньогосподарський облік підприємства Бухгалтерський облік Управлінський облік Фінансовий облік Облік для внутрішнього виробничого управління Облік для управління фінансовою діяльністю всередині підприємства Облік та звітність для зовнішніх користувачів
 34. 34. Система обліку Управлінський облік Фінансовий облік Облік виробни- чих ресурсів Облік виробни- чих витрат Калькуля ція продукції Облік вироб- ництва і реалізації продукції Облік фінансових результатів по центрах відповідальності, сегментах діяльності Облік капіталу Облік фондів і резервів Облік фінансо- вих ре- зультатів Облік коштів і розрахун- ків Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку
 35. 35. Принципи– рекомендації Система принципів бухгалтерського обліку України Основоположні принципи бухгалтерського обліку та звітності Принципи– обмеження Принципи– умови автономніс єдинийв періодичні безперервн повн нарахув відп витрат історична собіварт обачність послідов превал сутн
 36. 36. Схема класифікації видів діяльності підприємства Діяльність Ліквідація наслідків: - пожеж; - повеней; - техногенних аварій; - та ін. Операційна Інша Звичайна Надзвичайна Основна Діяльність, пов`язана з виробництвом або реалізацією продукції, яка є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу Інша операційна - Реалізація інвалюти; - реалізація інших оборотних активів; - операційна оренда активів; - дослідження і розробки; - операційні курсові різниці; - створення резервів сумнівних боргів; - уцінка запасів; - отримання і сплата пені, штра- фів, неустойок та інших санкцій; - відшкодування раніше списаних активів; - списання заборгованості; - та ін. Інвестиційна - Операції з необоротними активами; - операції з фінансовими інвестиціями - надання позик; - надходження дивідендів від фінансових інвестицій; - реалізація майнових комплексів; - переоцінка необоротних активів і інвестицій; - та ін. Фінансова - Випуск акцій (емісія); - отримання і погашення кредитів; - виплата дивідендів; - фінансова оренда активів; - сплата процентів за користування коштами; - доходи від спільної діяльності; - та ін.
 37. 37. Узгодженість плану рахунків із структурою фінансових звітів План рахунків Фінансовий звітКл ас Назва класу 1 Необоротні активи Б А Л А Н С Розділ 1 активу 2 Запаси Розділ 2 активу 3 Кошти, розрахунки та інші активи Розділи 2 і 3 активу 4 Власний капітал та забезпечення зобов’язань Розділи 1 і 2 пасиву 5 Довгострокові зобов’язання Розділ 3 пасиву б Поточні зобов’язання Розділи 4 і 5 пасиву 7 Доходи і результати діяльності ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 8 Витрати за елементами 9 Витрати діяльності 0 Позабалансові рахунки Примітки до фінансових звітів
 38. 38. Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється з урахуванням вимог Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи“ (наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242) в розрізі груп, тобто сукупних однотипних за призначенням і використанням активів.
 39. 39. Відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів в господарській діяльності підприємств дозволяє: 1) документально підтверджувати довгострокові майнові права на підставі їх обліку на балансі підприємства; 2) здійснювати амортизацію нематеріальних активів у встановленому порядку в залежності від терміну їх корисного використання, що дозволяє отримати амортизаційні фонди для подальшого оновлення нематеріальних активів;
 40. 40. 3) отримувати додатковий прибуток від передачі прав використання об'єктів інтелектуальної власності, а також забезпечувати обґрунтоване регулювання цін на інноваційну продукцію підприємства; 4) сплачувати фізичним та юридичним особам авторську винагороду у вигляді роялті; 5) здійснювати комерційні операції у вигляді застави, обміну на надійні активи, реалізації тощо з метою отримання з метою отримання доходів і залучення відповідних кредитних ресурсів; оновлювати технічний стан виробництва і технологій шляхом впровадження інтелектуального капіталу в господарський оборот підприємств; 6) здійснювати корпоративні (трансакційні) операції, шляхом внесення до статутних капіталів інших підприємств (господарських товариств) власного інтелектуального продукту, що дозволяє залучити додатково фінансові ресурси і отримати відповідні корпоративні права з метою впливу на діяльність господарських товариств.
 41. 41. З позиції бухгалтерського обліку інтелектуальна власність, яка прийнята на баланс, набуває статус обєктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ОПІВ) і оцінюється за сумою витрат, пов'язаних зі створенням, придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.
 42. 42. Критерій визнання Нематеріальний актив балансовий забалан совий створений власними силами отриманий іншим шляхом Активу: - існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод + + + (-) - може бути достовірно визначена вартість активу + + - (+) Необоротного активу: - утримується впродовж терміну більше ніж 12 місяців або одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців + + + Нематеріального активу: - відсутність матеріальної форми + + + - немонетарний актив + + + - можливість ідентифікації (відділення від підприємства) + + + - можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання + + + (-) Визнання ОПІВ у складі нематеріальних актиів в обліку і звітності за П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
 43. 43. Розробка – це застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їх серійного виробництва чи використання
 44. 44. Критерій визнання Нематеріальний актив балансовий забала нсовий створени й власними силами отримани й іншим шляхом Розробок: - наявність наміру, технічної можливості і ресурсів для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання + + + (-) - можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання + + + (-) - наявність інформації для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою + + + (-) Визнання нематеріального активу в обліку і звітності за П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
 45. 45. Вказані ознаки також поширюються на придбанні нематеріальні активи за ліцензійним договором на передачу прав використання предмету ліцензії. Щодо ознаки - "термін використання", то такий термін може бути і менше одного року, але не менш одного операційного циклу, що є проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
 46. 46. Нематеріальні активи Права користування природними ресурсами надрами іншими ресурсами природного середовища іншою геологічною інформацією про природне середовище Права користування майном земельною ділянкою будівлею на оренду приміщень Права на знаки для товарів і послуг товарні знаки торгові марки фірмові назви ГудвілГудвілПрава на об’єкти промислової власності Авторські права та суміжні права Інші нематеріальні активи винаходи корисні моделі промислові зразки сорти рослин породи тварин ноу-хау захист від недобросовісної конкуренції на літературні твори музичні твори на програми для ЕОМ на бази даних права на здійснення діяльності використання економіч- них та інших привілеїв
 47. 47. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: - витрати на дослідження; - витрат на підготовку та перепідготовку кадрів; - витрати на рекламу та просування продукції на ринку; - витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини; - витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видання
 48. 48. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням визначаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
 49. 49. Облікова політика нематеріальних активів. Облікова політика – це сукупність принципів, методів та процедур, використовуємих підприємством для складання та надання фінансової звітності. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”(ст.1), П(с)БУ 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
 50. 50. Основні складові облікової політики Положення облікової політики Нематеріальні активи Первісна оцінка При зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюється по собівартості або вартості придбання чи створення. Витрати, що включаються в собівартість нематеріального активу, визначені П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” Групи нематері- альних активів Визначаються групи, по яких ведеться бухгалтерський облік нематеріальних активів. Орієнтований перелік груп наведений у П(С)БО 8 Методи амортизації Обирається метод амортизації нематеріального активу (груп нематеріальних активів). При цьому потрібно виходити з умов одержання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуван­ням прямолінійного методу. Установлюється норма амортизації (термін корисного використання) нематеріальних активів Перегляд методу амортизації і терміну корисного використання Можуть переглядатися наприкінці звітного року (П(С)БО 8) Переоцінка нематеріальних активів Переоцінка може здійснюватись по справедливій вартості нематеріального активу на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. Якщо зроблена переоцінка окремого об'єкта нематеріального активу, варто переоцінювати всі інші активи групи, до якої відноситься цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку). Якщо підприємством зроблена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці (П(С)БО 8)
 51. 51. Одиницею обліку нематеріальних активів є окремий інвентарний об'єкт, який відповідає певним ознаками визнання об'єкта бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Група нематеріальних активів — це сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. Інвентарним об'єктом визнається також предмет ліцензії, який придбаний за ліцензійним договором на передачу прав використання нематеріальних активів, оцінений у грошовій формі.
 52. 52. Бухгалтерський облік нематеріальних активів, що використовуються у господарській діяльності суб’єктів господарювання (надалі підприємства), за сумою витрат , пов’язаних зі створенням , придбанням та доведенням до стану , у якому вони придатні для використання за призначенням, ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи” із застосуванням таких субрахунків (субрахунки першого рівня): 121 - “Права користування природними ресурсами”; 122 - “Права користування майном”; 123 - “Права на знаки для товарів та послуг”; 124 - “Права на об’єкти промислової власності”; 125 - “Авторські та суміжні з ними права”; 127 - “Інші нематеріальні активи”.
 53. 53. Гудвіл, ведеться на рахунку 19 "Гудвіл при придбанні" із застосуванням таких субрахунків (субрахунки першого рівня): 191 Гудвіл; 192 Негативний гудвіл. На рахунку 191 "Гудвіл" відображають вартість гудвілу, що виникла при придбанні іншого підприємства, за кредитом - сума нарахованої амортизації гудвілу і сума списаного гудвілу. На рахунку 192 "Негативний гудвіл" відображається за кредитом вартість негативного гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за дебетом - зменшення його вартості при визнанні доходу.
 54. 54. Класифікація нематеріальних активів за способом отримання Нематеріальні активиНематеріальні активи За способом отримання Отримані внаслідок об'єднання підприємств Придбані за грошові кошти Придбані в обмін на інші активи Придбані в обмін на інструменти капіталу (як внесок до статутного капіталу) Отримані безоплатно Придбані за рахунок коштів цільового фінансування Створені власними силами Отримані іншим шляхом
 55. 55. Оцінка нематеріальних активів в обліку і звітності за П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”
 56. 56. Вартість інтелектуальної власності враховує сукупність витрат, які пов’язані з розробкою, адаптацією, підтримкою на відповідному рівні об’єктів власності.
 57. 57. Вартість прав на придбання або продаж інтелектуальної власності враховує лише вартісну ціну придбання або продажу з урахуванням прибутку (рентабельності) і податкових відрахувань. Обмежуючим фактором тут може стати розмір амортизаційних відрахувань покупця при використанні об’єктів інтелектуальної власності, які збільшують собівартість продукції,а також інвестиційні можливості покупця.
 58. 58. Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає: -прямі витрати на оплату праці; - прямі матеріальні витрати; - інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).
 59. 59. Справедлива вартість нематеріального активу - це сума, за якою актив може бути обмінений чи отриманий в операції між незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами.
 60. 60. Дата, на яку здійсн юється оцінка Нематеріальний актив створе- ний власни ми силами отриманий іншим шляхом з оплатою грошовими коштами в обмін на подібний актив в обмін на неподібн ий актив без- опла т-но як вне­ сок до статут­ ного ка­ піталу при об‘­ єднанні підпри­ ємств В обліку Під час первіс ного визна ння (на дату здійсн ення госпо- дарсь- кої опера- ції) Первісна вартість Прямі витрати на оплату праці + прямі матеріаль ні витрати +інші витрати, безпосер едньо пов'язані з створенн ям цього активу Ціна придбання – отримані знижки + непрямі податки та мито, які не підлягають від- шкодуванню + інші витрати, безпосереднь о пов'язані з придбанням цього активу та доведенням його до стану придатності для використання Залишк ова вартість передан о-го активу (за умови, що залишко ва вартість дорівню є справед ливій вартості ) Справедлива вартість переданого активу (за умови, що справедлива вартість переданого активу менша за його залишкову вартість) Справе длива вартіст ь переда ного активу +(-) отрима на (переда -на) сума грошов их коштів Справедливавартість Справедливавартість,погодженаззасновни Справедливавартість
 61. 61. Дата,наякуздійснюєтьсяоцінка Нематеріальний актив створен ий власним и силами отриманий іншим шляхом з оплатою грошови ми коштами в обмін на подібний актив вобміннанеподібнийактив безоплатно яквнесокдостатутногокапіталу приоб‘єднанніпідприємств В обліку (подальші витрати) Протягом звітного періоду Первісна вартість нематеріального активу + Витрати на удосконалення нематеріальних активів, підвищення їх можливостей та терміну корисної експлуатації, які сприяють збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод
 62. 62. Для оприбуткування будь-якого об’єкта нематеріального активу на підприємстві використовуються типові форми ведення аналітичного обліку для нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21.11.2004. №732 „Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 р. за № 1580/10179)
 63. 63. •Типова форма № НА-1 “Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”; •Типова форма № НА-2 “Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”; •Типова форма № НА-3 “Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”; •Типова форма № НА-4 “Інвентаризаційний опис об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”.
 64. 64. Інвентарна картка обліку НА (Типова форма НА-2) Ліцензійний договір, договір про передачу прав власності тощо АКТ приймання­передачі нематеріального активу АКТ вибуття (ліквідації) НА (Типова форма НА-3) Інвентарний список об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (Типова форма НА-4) АКТ введення в господарський обіг НА (Типова форма НА-1) Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) (ВНА-1) ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ або Загальна схема руху нематеріальних активів та відповідних документів первинного обліку
 65. 65. Учасники комерціалізації інтелектуального продукту (мінімум) : автор(и) розробки (винаходу, корисної моделі тощо); стратегічний партнер, менеджер з інтелектуальної власності та інвестор(и).
 66. 66. Комерціалізація інтелектуальної власності виникає при використанні результатів інтелектуальної діяльності на умовах укладання договорів, наприклад: між співавторами патенту; між власниками патенту й авторами в зв’язку з виплатою винагороди за використання об’єкту промислової власності; між власниками патенту під час комерційної реалізації інтелектуального продукту та інші. Договори про передачу права власності, як зазначено чинним законодавством України, потрібно здійснювати у письмовій формі і зареєструвати у чинному порядку.
 67. 67. Податкове законодавство Винагорода за використання ОПІВ (прибуток) Результат господарської діяльності (інноваційна продукція) Публічне підприємницьке право Комерціалізація ОПІВ Акт приймання– передачі ОПІВ Договір на ОПІВ Фінансовий додаток до договору (розмір винагороди) Об’єкт інтелектуальної власності Авторське право і суміжні права Патентне право Господарське право Право інтелектуальної власності Приватне підприємницьке право Правове регулювання господарської діяльності з об’єктами права інтелектуальної власності (ОПІВ)
 68. 68. Модельний підхід до найбільш типових операції з відтворення механізму комерціалізації об‘єктів права інтелектуальної власності
 69. 69. Схема 1. Продаж та придбання інтелектуальної власності, захищеної патентом, між юридичними особами 1 2 3 1 ЗВ Д2 Вн Д1 Правонаступниkк Дохід Товар Ринок Вн Суб’єкт оціночної діяльності Патентовласник В С А ДСІВ Автори Продукт за ліцензією Акт № 1 до Д1 Додаток № 1 до Д1 А – Патентовласник (власник патенту України № ___ по заявці ___ від _____ р., опублікованого _____ р. в Бюл. № ____), юридична особа В – Правонаступник, юридична особа Д1 – Договір № ___ про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № _____, від _______ р. між Патентовласником (А) і Правонаступником (В) С – Суб’єкт оціночної діяльності, який здійснює оцінку майна або майнових прав Д1 – Договір № ___ від _____ р. на проведення оцінки майна (майнових прав) між Замовником (В) і Суб’єктом оціночної діяльності (С) ЗВ – Звіт про оцінку вартості майна (майнових прав) Акт до Д2 – Акт прийому-передачі Звіту про оцінку вартості майна (майнових прав) ДСІВ – Державна служба інтелектуальної власності України Вн – Виплата Авторам винагороди за надані Підприємству права.
 70. 70. Схема 1: 1 – Заява на реєстрацію Договору про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № ____ 2 – Проведення експертизи (перевірка умов охороноздатності) 3 – Видача Рішення щодо реєстрації Договору про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № ____, публікація в Бюлетені ___ Додаток № 1 до Д1 - Укладення Додатку № 1 від _____ р. до Договору про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № ____ від ______ р., в якому затверджується (погоджуються) зі Звітом про оцінку вартості майна (майнових прав), враховується розмір платежів за передачу права власності на винахід та приймається сума винагороди Акт № 1 до Д1 – Акт прийому-передачі права власності на винахід, що захищений патентом України № ____ від ______ р. Вн – Винагорода за передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № ____ від ______ р. АВн – Авторська винагорода за винахід, при умові укладання з ним
 71. 71. 3 2 1 Ліцензіат Дохід Товар Ринок Акт № 1 до ЛД1 Додаток № 1 до ЛД1 Акт до Д2 Вн ЛД1 Ліцензіар В А ДСІВ С Продукт за ліцензією Акт № 2 до ЛД1 ЗВ Д2 Схема 2. Надання права на використання об’єкту інтелектуальної власності А – Ліцензіар, що є власником винаходу, що захищений патентом України № ____ від ______ р., юридична особа В – Ліцензіат, який бажає придбати на умовах Ліцензійного договору виключну ліцензію на використання винаходу, що захищений патентом України № ____, юридична особа ЛД1 – Ліцензійний договір № ___ про надання права на використання об’єкта інтелектуальної власності від ______ р. між Ліцензіаром (А) і Ліцензіатом (В) С – Суб’єкт оціночної діяльності, який здійснює оцінку майнових прав Д2 – Договір № ___ від _____ р. на проведення оцінки майнових прав між Замовником (А) і Суб’єктом оціночної діяльності (С) ЗВ – Звіт про оцінку вартості майнових прав – права використання винаходу, що захищений патентом України № ____ Акт до Д2 – Акт № 1 прийому-передачі Звіту про оцінку вартості майнових прав від _______ р. ДСІВ – Державна служба інтелектуальної власності України Вн – Виплата Авторам винагороди за надані Підприємству права.
 72. 72. Схема 2: 1 – Заява на реєстрацію Ліцензійного договору про надання права на використання об’єкта інтелектуальної власності 2 – Проведення експертизи (перевірки умов охороноздатності) 3 – Видача Рішення щодо реєстрації Ліцензійного договору про надання права на використання об’єкта інтелектуальної власності; публікація в Бюлетені ___ Додаток № 1 до ЛД1 - Укладання Додатку № 1 від _____ р. до Ліцензійного договору № ____ про надання права на використання об’єкта інтелектуальної власності від ______ р., в якому затверджується (погоджуються) зі Звітом про оцінку вартості майнових прав – права використання винаходу, що захищений патентом України № ____, враховується розмір платежів (паушальний платіж, або паушальний платіж та роялті) за надання права на використання об’єкта інтелектуальної власності та приймається сума винагороди Акт № 1 до ЛД1 – Акт № 1 прийому-передачі права на використання винахід, що захищений патентом України № ____ від ______ р., за яким передаються матеріали до винаходу та визначається сплата винагороди у вигляді паушального платежу (першочергова виплата за право використання винаходу). Слід зауважити, що розмір паушального платежу дорівнює вартості нематеріального активу Ліцензіата Акт № 2 до ЛД1 – Акт № 2 про використання винаходу, що захищений патентом України № ____ від ______ р., за яким підтверджується обсяг фактичного використання винаходу при виготовленні і реалізації одиниці продукту за ліцензією та визначається сплата винагороди у вигляді роялті (періодичні платежі за право використання винаходу) Вн – Винагорода у вигляді паушального платежу та роялті.
 73. 73. Схема 3. Передача прав власності на знак для товарів і послуг Вн У1 Ринок Акт № 1 до У1 Акт до Д2 Дохід Товар Додаток № 1 до У1 2 3 1 Суб’єкт оціночної діяльності Передавач прав Правонаступник В С А ДСІВ Продукція з використанням товарного знаку ЗВ Д2 А – Передавач прав, який є єдиним власником Свідоцтва України № ____ на знак для товарів і послуг “______”, юридична особа В – Правонаступник, який бажає набути права на знак для товарів і послуг, юридична особа У1 – Угода № ___ про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від ______ р. між Передавачем прав (А) і Правонаступником (В) С – Суб’єкт оціночної діяльності, який здійснює оцінку передачі прав власності на товарний знак “________”, що захищений Свідоцтвом України № ____ на знак для товарів і послуг “______” Д2 – Договір № ___ від _____ р. на проведення оцінки майнових прав між Замовником (А) і Суб’єктом оціночної діяльності (С) ЗВ – Звіт про оцінку вартості майнових прав Акт до Д2 – Акт прийому-передачі Звіту про оцінку вартості майнових прав ДСІВ – Державний служба інтелектуальної власності України
 74. 74. Схема 3. :1 – Заява на реєстрацію Угоди про передачу прав власності на знак для товарів і послуг, що захищений Свідоцтвом України № ____ 2 – Проведення експертизи (перевірки умов хороноздатності) 3 – Видача Рішення щодо реєстрації Угоди про передачу прав власності на знак для товарів і послуг, що захищений Свідоцтвом України № ____ Додаток № 1 до У1 – Укладання Додатку № 1 від _____ р. до Угоди № ____ про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від ____ р., в якому затверджується (погоджуються) зі Звітом про оцінку вартості майнових прав, враховується розмір передачу права власності на знак для товарів і послуг та приймається сума винагороди Акт № 1 до У1 – Акт № 1 прийому-передачі права власності на знак для товарів і послуг, що захищений Свідоцтвом України № ____ від ______ р., Вн – Винагорода за користування товарним знаком.
 75. 75. Схема 4. Одержання патенту на винахід шляхом поступки прав 3 ПідприємствоАвтори Ф.О. Ю.О. ДСІВ Акт № 1 до Дпп Вн Дпп 2 1 Ф.О. – Автори документації на винахід, фізичні особи Ю.О. – Підприємство, якому здійснюють поступку права на одержання патенту на винахід, юридична особа Дпп – Договір про поступку права на одержання патенту на винахід від _____ р., між Авторами (Ф.О.) та Підприємством (Ю.О.) Акт до Дпп – Акт № ___ від ____ р. про приймання-здачу документації за Договором від ______ р. ДСІВ – Державна служба інтелектуальної власності України Вн – Виплата Авторам винагороди за надані Підприємству права.
 76. 76. Схема 4:1 – Заява на отримання патенту України 2 – Проведення експертизи (перевірки умов охороноздатності) 3 – Видача Рішення щодо видачі патенту на винахід, отримання патенту, публікація в бюлетені № ____ Вн – Виплата Авторам винагороди за надані Підприємстві права.
 77. 77. Схема 5. Одержання авторського права на твір та реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір Роботодавець Автори твору Ю.О. ДСІВВн Заява авторів Автор(и) – Автори твору, виконаного на замовлення Роботодавця Ю.О. – Юридична особа, Роботодавець, який є замовником авторського твору ДСІВ – Державна служба інтелектуальної власності, яка здійснює реєстрацію авторського права роботодавця на службовий твір. Вн – Виплата Авторам винагороди за надані Підприємству права.
 78. 78. Найбільш поширені операції з об‘єктами права інтелектуальної власності з позиції вимог бухгалтерського та податкового обліку
 79. 79. 1. Внесення ОПІВ до статутного фонду (корпоративна трансакція) Юридична особа (Ю.О. 1) Фізична особа (Ф.О.) Власники Статутний капітал господарського товариства (Ю.О. 2) Засновник господарського товариства
 80. 80. При надходженні ОПІВ на умовах внесення засновниками господрського товариства як взнос до статутного капіталу, згідно підпункту 136.1.3. ст. 136 разділу III ПКУ вартість ОПІВ не включається до складу доходу, а також у відповідності з підпунктом 196.1.1. ст. 196 разділу V ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на добавленну вартість при здійсненні корпоративных прав.
 81. 81. 2. Придбання ОПІВ за рахунок коштів підприємства Юридична особа (Ю.О. 1) Фізична особа (Ф.О.) ВласникиОПІВ Юридична особа (Ю.О. 2) Збільшення активів підприємства Продавці Покупець
 82. 82. Операції надходження (придбання) нематеріальних активів, створених на підприємстві своїми силами, не є об’єктом оподаткування ПДВ, так як відсутня операція продажу товарів для підприємства.
 83. 83. Придбання (продаж) результатов рабіт по створенню нематериальних активів здійснюється з наданням права на використання чи на распоряження нематериальними активами, чи передачи права на підставі авторских чи лицензийних договорів, підпадаючих під дію підпункту 140.1.2. ст. 140 разделу III ПКУ в частині винагороди . При цьому слід також керуватися вимогами П(с)БО 15 «Дохід» в частині формировання в бухгалтерському обліку информації про доходи підприємств та її розкриттю у финансовій звітності.
 84. 84. Операції надходження (придбання) нематериальних активів на умовах їх подальшої реалізації іншим особам передбачає передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від сроків її надання, що відповідає вимогам підпункту 188.1 ст.188 розділу V ПКУ. Базою оподаткування таких операцій є договірна (контрактна) вартість придбання нематериальних активів, але не нижче звичайної ціни, що відповідає вимогам підпункту 188.1 ст. 188 разділу V ПКУ, а платник податку зобовязан надати покупцю податкову накладну у встановленому порядку, відповідно вимогам статті 201 ПКУ.
 85. 85. Реализація договору купівлі-продажу предбачає одчасно здійснення двох паралельних операцій: надходження нематеріальних активів у покупця та списання з балансу при їх реалізації чи вибутті у продавця. Одночасно тут вирішуються відносини власності у процесі вітчудження нематеріальних активів: продавець їх втрачає, а покупець їх приймає. Такі дії з нематеріальними активами підпадають під використання статті 134 ПКУ з продажу товарів та результатів рабіт (послуг). При цьому операції з продажу (реалізації) нематеріальних активів з отриманням доходу (прибутку), відповідно статті 134 ПКУ, збільшують дохід підприємства і, таким чином, є об’єктом оподаткування.
 86. 86. 3. Передача ОПІВ на ліцензійній основі Ліцензіат Юридична особа власник ОПІВ (Ю.О. 1) Юридична особа (Ю.О. 2) Ліцензіар Ліцензійний договір
 87. 87. За ліцензійним договором власник, наприклад, патенту (ліцензіар) надає своєму контрагенту (ліцензіату) право на використання патенту в зазначених межах своїх прав. Залежно від обсягу переданих прав розрізняють – договір виключної і не виключної ліцензії.
 88. 88. Коли укладається договір не виключної ліцензії, ліцензіату передаються права в обмежених рамках, і ліцензіар залишає за собою право подальшого використання винаходу або інше в повному обсязі на тій же території.
 89. 89. Відносно ОПІВ під роялті розуміють суму виплат за використання ОПІВ. Джерелом такого роялті є прибуток, який є результатом використання ОПІВ в господарський деятельності підприємства-покупця ОПІВ (п.а ст.14.1.54 та ст. 14.1.55. ПКУ) . Компанії-отримувачі роялті, відповідно, залучають його до доходу (14.1.225; 135.5.1 та 137.11. ПКУ) . Предприємства, які здійснюють виплату роялті, відповідно, залучають роялті до складу витрат (ст. 140.1.2 ПКУ) Не є об’єктом оподаткування ПДВ вартість виплати роялті в грошовій формі (ст. 196.1.6).
 90. 90. Оподаткування окремих операцій: роялті (ст. 140.1.2 ПКУ ) Нарахуванні роялті на користь нерезидентів відносяться до витрат у розмірі не вище 4% від обсягу реалізації товарів, робіт та послуг за попередній звітний рік. Заборона віднесення до складу витрат роялті на користь нерезидентів, які: - розташовані в офшорних зонах; - не підлягають оподаткуванню стосовно роялті у своїх країнах; - не є бенефіціарними власниками роялті; - отримують роялті стосовно об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких уперше виникли в Україні. 91
 91. 91. Дякую за увагу!

×