Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Banghay sa Araling Panlipunan 8

13 142 vues

Publié le

Cebu Normal University, BSED - Social Science IV finals project. A Lesson Plan by Luigie Bacli. hope it would be a great help.

Publié dans : Formation
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Some of these essay writing guides can be very helpful, but I don't think you should support and promote services that sell essays (written by others) to students, who then turn them in as their own work. That's just wrong, on many levels. Check out HelpWriting.net for loads of helpful tips, advice and instruction to help students write their own standout essays!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Unlock The Universe & Get Answers You Seek Today In Your FREE Tarot Reading. DO THIS FIRST... To get the most out of your tarot reading, I first need you to focus your intention - this concentrates the energy on the universe to answer the questions that you most desire the answers for. Take 10 seconds to think of your #1 single biggest CHALLENGE right now. (Yes, stop for 10 seconds, close your eyes, and focus your energy on ONE key problem) Ready? Okay, let's proceed. ▲▲▲ https://url.cn/y1xfVrp6
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Banghay sa Araling Panlipunan 8

 1. 1. DESIRED LEARNING ACTIVITIES (DLA) TEMPLATE Luigie Bacli DLA No. ___1______Subject: _______Araling Panlipunan_______ Grade Level:_____Grade VIII______ Learning Competency: 1. Nasusuri ang mga pag-usbong ng bourgeoisie, merkantilismo, National monarchy, Renassaince, simbahang Katoliko at Repormasyon. 2. Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilismo National monarchy, Renassaince, simbahang katoliko at repormasyon sa daigdig. Lesson/s: Paglakas ng Europa Objectives: 1. Naipapaliwanang ang paglakas ng Europa sa pag-usbong ng bourgeoisie, merkantilismo, National monarchy, Renassaince, simbahang Katoliko at Repormasyon. 2. Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilismo, national monarchy, Renassaince, simbahang katoliko at repormasyon sa daigdig. 3. Nakagaganap ng isang malikhaing presentasyon tungkol sa paglakas ng Europa at kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilismo, National monarchy, Renassaince, simbahang Katoliko at repormasyon. Worksheet No. 1. Diagnostic Assessment Short Quiz: 1. Magbigay ng isang dahilan sa pagkaroon ng “Dark Ages” sa Europa. 2. Magbigay ng isang epekto ng “Dark Ages” Europa. 3. Sino ang unang “Holy Roman Empire” ng medieval period? I. Getting to Know the Lesson (Knowledge) Activity 1. 4pics1word OITLNAA
 2. 2. SIEOBORGUIIE YCHNOMAR POREYNORASM SILITORAKEMNM ENARISEASCEN Question: 1. Base sa lahat ng sagot sa 4pics1word ano ang tatalakayin natin ngayon? II. Skill Development (Process) Activity 2. Graphic Organizer Ang mga mag-aaral ay makakapaliwanang kung paano napalakas ng bourgeoisie, merkantilismo, national monarchy, renaissance at ang simbang katoliko at repormasyon ang
 3. 3. Europa. Ang mga mag-aaral ay makakapaliwanag kung paano nila ekokonekta ang limang dahilan sa paglakas ng Europa. The following are the guide questions: 1. Paano napalakas ng merkantilismo ang Europa? 2. Paano napalakas ng Renaissance ang Europa? 3. Paano napalakas ng National Monarch ang Europa? 4. Paano napalakas ng Simbahang Katoliko ang Europa? 5. Paano napalakas ng mga bourgeoisie ang Europa? 6. Paano mo mapapaliwang ang koneksyon ng limang dahilan ng paglakas ng Europa? III. Constructing Meanings (Understanding and Reflections) Worksheet 1. Making an essay Ang mga mag-aaral ay makakapanood ng video tungkol sa paglakas ng Europa at pagkatapos ay sasagotin tanong at isusulat sa pamamagitan ng essay. Question: 1. Kung hindi umusbong ang bourgeoisie, merkantilismo, national monarchy, renaissance at simbahang katoliko at repormasyon, ano kaya ang kinanalagayan ng Europa sa panahon ngayon? Criteria: Content: 50% Relativeness: 30% Organization: 20% Total: 100% IV. Learning Transfer (Products or Performances) JIGSAW II Ang mag-aaaral ay nabigyan ng mga basahin at inaasahang may natutunan tungkol sapag-usbong at kontribusyon ng ng bourgeoisie, merkantilismo, National monarchy, Renassaince, simbahang Katoliko at repormasyon BOURGEOSIE (Sila ay mga Artisan, Banker, mangangalakal, negosyante o shipowner) Simbahang Katoliko at Repormasyon ( Paghina ng simbahang katoliko at pagpapalaganap ng repormasyon sa Europa PAGLAKAS NG EUROPE MERKANTILISMO (pagyaman sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagdami ng ginto o bullion) Renaissance (Pagtatag ng “Humanism”, mga bagong inbensyon at makabagong pilosopiya at syensya) National Monarchy (Paglakas ng monarkiya sa Europa sa pamamahala)
 4. 4. Step 1. Introduction – Ang guro ay itinatalakay ang proseso ng pagganap ng Jigsaw II sa mga mag-aaral at pinapaalala sa mga mag-aaralna sila ay mag trabaho biliang indibibwal at sa kanilang group performance. Step 2. Formation of Study Teams – Ang guro ang mamimili ng limang miyembro sa bawat limang grupo. Bawat grupo ay inaasahang balanse sa antas ng pamumuhay, katalinuhan at pag-uugali ng mga mag- aaral. Bawat miyembro ay kusang pipili ng kanilang gustong suriin.Sila ay tinatawagna study team at inaasahang matutunan ang pag-usbong at kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilismo, National monarchy, Renassaince, simbahang Katoliko at repormasyon. Step 3. The Gathering of Expert Groups – Bawat grupo ay may expert teams silaang may hawak ng mga modyulo reading materials. Ang mga miyembro ng study teams ay pupunta sa iba’t-ibang study teams kung ano ang kanilang napiling suriin at babasahin ang mga reading materials sa 15 minuto. Step 4. The Jigsaw Teaching - Pagkatapos ay babalik ang mga expert teams sakanilang grupo para ituturo kung anoang kanilang natutunan. Step 5. Evaluation and Recognition – Magkaroon ng pagsusulit at ang mga tanong kay gawa ng mga expert teams. Ang total score ng bawat miyembro ay siyang score nangbuonggrupo. May gantimpalang mananalo. Questions: 1. Ang ibig sabihin ng Renaissance ay ________. 2-3. Sino ang mga bourgeoisie? Magbigay ng dalawa. 4. Ito ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin ay ang politikal. 5. Nakabase ang yaman ng bansa sa dami ng ginto o tinatawag na ______. 6. Lumakas ang kapangyarihan ng monarkiya sa tulong ng mga _________ 7. Maari nyang tanggalin sa posisyon ang hari kapag hindi sumunod sa obligasyong kristiyano. 8-10. Magbigay ng tatlong kontribusyon ng Merkantilismo sa paglakas ng Europe. 11. Paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil na rin sa pagtutunggalian ng mga ito sa kapangyarihan at pagpapahayag ng mga kautusan ito ang isa sa dahilan kung bakit umosbong ang ___________. 12-15. Dahilan ng paglakas ng bourgeoisie
 5. 5. BLOCK PLAN TEMPLATE FOR THE WEEK IN _________Araling Panlipunan____________________________________ Grade _8_______ Teacher’s Name __Luigie C. Bacli_________________________Quarter: ______3______ Week No _____12__________Date Submitted. ______ Content Standard Naipamalas ng mag-aaralang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kalamayan. Performance Standard Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. Learning Competency 1. Nasusuri ang mga pag-usbong ng bourgeoisie, merkantilismo, National monarchy, Renassaince, simbahang Katoliko at Repormasyon. 2. Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilismo National monarchy, Renassaince, simbahang katoliko at repormasyon sa daigdig. Daily Essentials Monday Tuesday Wednesda y Thursday Friday Learning objectives 1. Naipapaliwan ag ang pag- usbong sa bourgeoisie, merkantilism o, National monarchy, simbahang Katoliko at Repormasyon . 1. Naipapamala s ang kahalagahan sa kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilism o, National monarchy, Renaissance, simbahang Katoliko at repormasyon . 1. Nasusuri ang koneksyon ng limang dahilan ng paglakas sa Europa 1. Makakasaga wa ng malikhaing presentasyon tungkol sa kontribusyon ng bourgeoisie, merkantilism o, National monarchy, Renaissance, simbahang Katoliko at repormasyon 1. . Makakasaga wa ng malikhaing presentasyon tungkol sa pag-usbong ng bourgeoisie, merkantilism o, National monarchy, Renaissance, simbahang Katoliko at repormasyon. . Level 1 (15%) QA) Knowledge Activities Gawain 1. 4pics1word Gawain 3: Video Presentation Gawain 6: Graphic Organizer Level 2 (25%) QB) Process Activities Gawain 2. Jigsaw II Gawain 4: Debate Level 3 (30%)
 6. 6. QC) Understandi ng & Reflections Activities Gawain 5: Reflection Paper Making Level 4 (30%) QB) Activities on Products or Performance s Gawain 7. Malikhaing pag presenta (tula,role play, kanta o pagsasayaw) Gawain 8: Malikhaing pag presenta (tula,role play, kanta o pagsasayaw) Teacher’s Remarks Principal’s Comments

×