Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 39 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi (20)

Plus par Digital Granollers (20)

Publicité

Plus récents (20)

Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi

 1. 1. Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] UOC Business School [Director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) [Director] Estudis d’Economia i Empresa [Professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Granollers, 18 d’octubre de 2011 Emprenedoria i microempresa davant la crisi Algunes idees per al canvi empresarial
 2. 2. <ul><li>Presentació </li></ul><ul><li>Motivacions </li></ul><ul><li>Marc conceptual: economia del coneixement i empresa en xarxa </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Estructura i elements de valor de la MPIME catalana </li></ul><ul><li>El problema d’eficiència i competitivitat </li></ul><ul><li>Conclusions: xarxes d’aprenentatge i emprenedoria empresarial </li></ul>Índex
 3. 3. 1. Presentació
 4. 4. http://i2tic.net/ca/equip/joan-torrent-sellens / Presentació
 5. 5. 2. Motivacions
 6. 6. <ul><ul><ul><ul><li>Tres crisis en una: mercats financers, model de creixement i crisi de la globalització. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La importància del teixit empresarial (MPIMES) a l’economia i la societat global del coneixement. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El problema d’eficiència i competitivitat (cara oculta de la crisi) de l’empresa a Catalunya. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La nova configuració en xarxa de l’emprenedoria i la sortida de la crisi econòmica: cap a l’empresa xarxa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dos models econòmics: campions globals versus xarxa d’empreses xarxa. </li></ul></ul></ul></ul>Motivacions
 7. 7. 3. Marc conceptual: economia del coneixement i empresa xarxa
 8. 8. 4. Ràpida extensió i abast territorial i socio-demogràfic distintiu. Efecte expansió (externalitats de xarxa) 1. Són el nucli del procés de transformació econòmica , però reforcen el seu impacte si es combinen amb canvis estratègics, organitzatius i formatius. Efecte complementarietat (co-innovació). 2. Impregnen, o exerceixen un ampli entramat, d’implicacions sobre el conjunt de l’activitat econòmica. Efecte sinèrgic 3. Es fonamenten en la informació i el coneixement per a generar informació i coneixement. Efecte substitució : del treball manual al treball mental <ul><ul><ul><ul><li>Ampli consens : les TIC són la base material de l’economia i la societat del coneixement (tecnologies d’utilitat general) i tenen quatre implicacions bàsiques: </li></ul></ul></ul></ul>Marc conceptual
 9. 9. Un esquema de l’economia i la societat del coneixement Marc conceptual Telecomunicacions Informàtica i equips Continguts Efect es sobre la demanda Efect es Socials TIC Indústria de la informació Econom ia del con eixement Socie tat del con eixement Efect es Ideològics /culturals Efect es Polítics Efect es Institucionals Efect es sobre l’oferta
 10. 10. Marc conceptual Descomposició del creixement econòmic G7. 1980-2010
 11. 11. Marc conceptual
 12. 12. Marc conceptual
 13. 13. EMPRESA XARXA EMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions 3.- Relació stakeholders: aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures ( skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via co-innovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc conceptual
 14. 14. I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARGE MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials
 15. 15. Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials N 1 N 6 N 5 N 4 N 3 N 2 XARXA N
 16. 16. 4. Metodologia
 17. 17. <ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa de l’empresa catalana. 2038 empreses (515.438 empreses). 2003. http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/empresa_xarxa.html . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa empresa gironina. 464 empreses (66.682 empreses). 2009. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa microempresa turística. 500 empreses (fins a 50 assalariats, 18.360 empreses). 2010. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_TIC_Microe_turisme . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa microempresa comercial. 500 empreses (fins a 50 assalariats, 125.234 empreses). 2010. http://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_TIC_Microe_comerc . </li></ul></ul></ul></ul>Metodologia
 18. 18. 5. Estructura i elements de valor de la MPIME a Catalunya
 19. 19. Estructura i elements de valor La dimensió (nombre de treballadors) de l’empresa a Barcelona i Catalunya, i l’aportació de les dimensions a la generació del valor afegit brut (VAB). 2008 Percentatge sobre el total d’empreses i percentatges de VAB Dimensió (nombre de treballadors) Aportació al VAB
 20. 20. Estructura i elements de valor La doble divisòria en educació: estoc de formació dual i clara manca de formació empresarial
 21. 21. Estructura i elements de valor Flexibilitat i important presència de les noves formes d’organització del treball, amb manca de translació a la remuneració L’organització del treball i els salaris a l’empresa de Girona. 2009
 22. 22. Estructura i elements de valor Important vinculació entre la intensitat d’usos TIC i la innovació
 23. 23. Estructura i elements de valor Important vinculació entre la intensitat d’usos TIC i la facturació
 24. 24. 6. El problema d’eficiència i competitivitat
 25. 25. Eficiència i competitivitat Manca de fonts co-innovadores d’eficiència a dues terceres parts del teixit de MPIMES
 26. 26. Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia. Només una quarta part d’empreses gironines (les innovadores) presenten fonts co-innovadores d’eficiència
 27. 27. Eficiència i competitivitat Les MPIMES catalanes són molt poc competitives. Els usos TIC estableixen un nou model d’avantatge competitiu
 28. 28. Eficiència i competitivitat Dèbil presència de la co-innovació com a font de competitivitat
 29. 29. 7. Conclusions: xarxes d’aprenentatge i emprenedoria empresarial
 30. 30. REPTES DE MILLORA PUNTS FORTS 2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la capacitat productiva (xarxes) 2.- Teixit empresarial amb base emprenedora 3. Ampliació formació empresarial i competències TIC 3.- Presència dual: dones i directius joves formats 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius 5.- Relacions laborals estables 6. Innovació en procés i organització 6.- Orientació al client i innovació en producte 8. Origen formal i sistemàtic de la innovació Usos TIC 7.- Intensitat dels usos personals empresaris 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor 8.- Origen informal de la innovació 9. Millora cooperació en innovació 9.- Generació interna innovació 11. Preocupació per l’eficiència i la competitivitat Resultats 10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit 11.- Més generació de valor a tota la cadena 12. Molta més presència internacional 12.- Base competitiva interior Conclusions
 31. 31. Emprèn en xarxa: cap a un nou diamant competitiu Complementarietat capacitació, tecnologia i organització Aprenenetatge i capacitació constant de les persones i llocs de treball (ocupabilitat) Efectes de xarxa directes, indirectes i d’aprenentage Millora de la cultura, e-skills i usos TIC Nueva cultura, política activa d’ oferta o senyals Tecnologia Lideratge Co-innovació Ocupabilitat Xarxes Conclusions Empren xarxa
 32. 32. Conclusions Notable creixement de les necessitats de formació en gestió empresarial
 33. 33. Conclusions Demanda de cursos breus
 34. 34. Conclusions Increment substancial de la demanda de cursos virtuals
 35. 35. Conclusions Núvol MBA i funció directiva Núvol MPIMES MBA Global MBA Social MBA sectorials eMBA Creació MPIMES Gestió MPIMES Direcció MPIMES Viver virtual Elements de valor Sectors activitat Intersecció Núvols
 36. 36. Conclusions El nou cub de capacitació per a MPIMES
 37. 39. Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] UOC Business School [Director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) [Director] Estudis d’Economia i Empresa [Professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Granollers, 18 d’octubre de 2011 Emprenedoria i microempresa davant la crisi Algunes idees per al canvi empresarial

×