Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

петар илич чајковски

  1. Петар Илич ЧајковскиПетар Илич Чајковски
  2. Петар Илич ЧајковскиПетар Илич Чајковски • Петар Илич Чајковски (роден во1840 година умрелПетар Илич Чајковски (роден во1840 година умрел 1893)е руски композитор,роден во малото уралско место1893)е руски композитор,роден во малото уралско место Воткинск.Се школувал во Петроград(денешен СанкВоткинск.Се школувал во Петроград(денешен Санк Петерсбург)каде што стапил во служба наПетерсбург)каде што стапил во служба на Министерството за правда,бавејќи се истовремено и соМинистерството за правда,бавејќи се истовремено и со музика.музика. Потоа се посветил на музичката уметност и се запишал наПотоа се посветил на музичката уметност и се запишал на Петроградскиот конзерваториум. Следната година сеПетроградскиот конзерваториум. Следната година се преселил во Москва, каде на конзерваториум предавалпреселил во Москва, каде на конзерваториум предавал терорија на музика.Творел напорно,компонирал итерорија на музика.Творел напорно,компонирал и работел како педагог.Ја бранел руската опера,бедејќиработел како педагог.Ја бранел руската опера,бедејќи била занемарувана.била занемарувана.
  3. • Од неговото творештво се одушевувала Надежда Фон Мек-Од неговото творештво се одушевувала Надежда Фон Мек- богата љубителка на музичката уметност.Таа му остави набогата љубителка на музичката уметност.Таа му остави на располагање сума од 6000 рубљи годишно,а притоа нитурасполагање сума од 6000 рубљи годишно,а притоа ниту еднаш нема лично да го запознае.Единствената врскаеднаш нема лично да го запознае.Единствената врска помеѓу нив е допишување,а духовната врска се неапомеѓу нив е допишување,а духовната врска се неа морално го подигна.Тој твори и патува,а во тој период семорално го подигна.Тој твори и патува,а во тој период се раѓаат неговите најзначајни дела.раѓаат неговите најзначајни дела. • И токму кога ќе биде на врвот од својата уметничкаИ токму кога ќе биде на врвот од својата уметничка моќ,здобиден со сите светски признанија,неговиот животмоќ,здобиден со сите светски признанија,неговиот живот наеднаш ќе прекине.Чајковски во есента 1893 се разборелнаеднаш ќе прекине.Чајковски во есента 1893 се разборел од колера.Умрел во Петроград.од колера.Умрел во Петроград.
  4. Слика од Петар Илич ЧајковскиСлика од Петар Илич Чајковски
  5. Изработи:Цветанчо ПаскоскиИзработи:Цветанчо Паскоски
  6. Изработи:Цветанчо ПаскоскиИзработи:Цветанчо Паскоски
Publicité