K-10 Araling Panlipunan Unit 4

MGA SEKTOR NG EKONOMIYA
AT KALAKALANG PANLABAS
Geography has made
us neighbors. History
has made us friends.
Economics has made
us partners, and
necessity has made us
allies- JFK
1.Ang pag-unlad ay pagbabago
mula sa mababa tungo sa mataas
na antas ng pumumunhay
(Merriam-Webster).
Aralin 1: Konsepto at Palatandaan
ng Pambansang Kaunlaran
A.Konsepto ng Pag-unlad:
2. Ang pag-unlad ay kaiba sa pagsulong, ito
ay isang progresibo at aktibong proseso.
Ang pagsulong ay ang bunga ng
prosesong ito. Ang pag-unlad ay isang
progresebong proseso ng pagpapabuti ng
kondisyon ng tao (Feliciano R. Fajardo,
1994).
Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang
Kaunlaran
A. Konsepto ng Pag-unlad:
Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang
Kaunlaran
A. Konsepto ng Pag-unlad:
3. Dalawang konsepto ng pag-unlad: tradisyonal
na pananaw at makabagong pananaw. Sa
tradisyonal na pananaw, binibigyang diin ang
patuloy na pagtaas ng income per capita
kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon. Sa
makabagong pananaw isinaalang-alang ang
malawakang pagbabago sa lipunan (Todaro
at Smith, 2012)
Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang
Kaunlaran
A. Konsepto ng Pag-unlad:
4. Matatamo ang kaunlaran kung
mapapaunlad ang yaman ng buhay
ng tao kaysa sa yaman ng
ekonomiya. Kailangan ang
pagtanggal sa mga ugat ng kawalang
kalayaan (Amartya Sen, 2008).
B. Mga Salik sa Pagsulong ng Ekonomiya ng isang Bansa
( Economics, Concepts and Choices, 2008 nina Sally Meek et. al.)
Likas na
yaman
Kapital
Teknolohiya
at
inobasyon
Yaman
g-Tao
Pagsulong
ng
Ekonomiya
Ang pagsulong ay
isa lamang aspekto
ng pag-unlad
Ang pag-unlad
ay isang
multidiminsiyon
al na prosesong
kinapalooban ng
malaking
pagbabago sa
istruktura ng
lipunan
Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang
Kaunlaran
HDI
ANTAS NG
PAMUMUHAY
EDUKASYON
KALUSUGAN
Gross national
income per capita
Mean years of
schooling
Haba ng buhay
Panukat ng
Pag-unlad
Aspeto ng
HDI
Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang
Kaunlaran
HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2014
1. Norway
2. Australia
3. Switzerland
4. Netherlands
5. United States
6. Germany
7. New Zeland
8. Canada
9. Singapore
10.denmark
178. Mozambique
179. Guinea
180. Burundi
181. Burkina Faso
182. Eritrea
183. Sierra Leon
184. Chad
185. Central African
Republic
186. Congo
187. Niger
117.
PHILIPPINES
HDI
Gender
Disparity Index
Multidimensional
Poverty Index
Inequality-
adjusted
Sumusukat sa
puwang o gap sa
pagitan ng lalake
at babae
Matukoy ang paulit-ulit
na pagkakait ng
kalusugan, edukasyon
at pamumuhay
Kung paano
ipinamahagi ang kita,
kalusugan at
edukasyon
Panukat ng
Pag-unlad
Karagdagang
Pamantayan
Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang
Kaunlaran
K-10 Araling Panlipunan Unit 4
Aralin 2: Sektor ng
Agrikultura
SEKTOR NG AGRIKULTURA
MGA GAWAIN
PAGSASAKAPAGHAHAYUPAN
PAGTOTROSO
PAGMAMANUKAN
PANGINGISDA
Talahanayan 2. Kabuuang kita ng Agrikultura sa Taong 2012
Aralin 2: Sektor ng Agrikultura
GNI(at current prices): Php 12,609 billion
(at constant 2000 prices) Php 7, 497 billion
GDP(at current prices): Php 10,565 billion
(at constant 2000 prices) Php 6,312 billion
Share of agriculture in GDP 11%
GVA in agriculture and fishing
(at current prices): Php 1,247 billion
(at constant 2000 prices): Php 695 billion
Distribution by sub-sector: Crops: 50%
Palay 20%, corn 6%, coconut 4%, banana 5%,
sugarcane 2%, mango 2%, pineapple 2%,
others 9%
Livestock: 13%
Poultry: 11%
Fishery: 19%
Agricultural act and services: 7%
Aralin 3: Sektor ng Industriya
SEKTOR NG
INDUSTRIYA
PAGMIMINA
UTILITIESKONSTRUKSYON
PAGMAMANUPAKTURA
Aralin 3: Sektor ng Industriya
“Hindi lamang ito nangangahulugang
paggaamit ng mga makinarya at pag-
unlad ng mga industriya. Higit sa lahat,
tinutukoy nito ang pagbabagong
teknolohikal na sinasabayan ng mga
pagbabagong pangkltura, panlipunan at
pansikolohiya (Balitao et al, 2012)
KAHALAGAHAN
Aralin 3: Sektor ng Industriya
1.Policy Inconsistency
2.Inadequate Investment
3.Macroeconomic Volatility
and Political Instability
KAHINAA
N
Aralin 3: Sektor ng Industriya
Ang industriyalisasyon ay nakapagdudulot
ng mataas na antas ng polusyon, hindi
pagkakapantay ng kalagayang
pang.ekonomiko at ang pagbaba ng
pagkakaisa ng mga miyembro ng komunidad
dahil sa paglakas ng kumpetisyon (Adam
Smith et al).
EPEKTO
Talahanayan 1 Kabuuang Empleyo Ayon sa Industriya at Kabuuang Lakas Paggawa
(libo) 2000-2010
Aralin 3: Sektor ng Industriya
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kabuuang
LP
33,674 35,120 35,629 35,494 35,806 35,919 37,058 38,196 39,289
Kabuuang
LP
30,251 31,553 31,741 32,875 33,185 33,671 34,533 35,478 36,489
Agrikultura 11,311 11,741 11,785 12,171 12,164 16,364 12,328 12,062 12,260
Industriya 4,669 4,948 4,880 4,883 4,895 4,849 5,076 5,144 5,364
Paglilingkod 14,271 14,865 15,076 15,820 16,126 12,458 17,128 18,271 18,865
Gross Domestic Product by Industrial Origin (in million Php)
Aralin 3: Sektor ng Industriya
At Current Prices(in million) At Constant 1985 Prices
Period Agriculture
Fishery/Forestry
Industry service Agriculture
Fishery/Forestry
Industry service
2000 528,868 1,082,431 1,743,428 192,457 345,041 435,462
2001 548,739 1,191,707 1,933,241 199,568 348,165 453,982
2002 532,141 1,308,219 2,122,334 206,198 361,167 478,718
2003 631,970 1,378,870 2,305,562 215,273 363,486 506,313
2004 734,171 1,544,351 2,593,032 226,417 382,419 545,458
2005 778,370 1,735,148 2,930,521 230,954 396,882 583,616
2006 853,718 1,909,434 3,268,012 329,777 414,815 621,564
2007 943,842 2,098,720 3,606,057 251,495 442,994 672,137
2008 1,102,465 2,347,803 3,959,102 259,410 464,502 693,176
2009 1,138,334 2,318,882 4,221,702 259,424 460,205 712,486
2010 1,182,374 2,663,497 4,667,166 258,081 515,751 763,320
Gross Domestic Product by Industrial origin
1st
qtr 2000-4th
qtr 2010
Aralin 2: Sektor ng Agrikultura
UGNAYAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA AT
INDUSTRIYA
AGRIKULTURA
INDUSTRIYA
Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod
SEKTOR NG
PAGLILINGKOD
Paupahang
bahay at Real
Estate
Pagliling-
kod ng Pambri
bado
Pagliling-
kod ng
Pampub-
liko
Transportasyon,
Komunikasyon
at Imbakan
Kalakalan
Panana-
lapi
Paghambingin ang distribusyon ng mga sektor ng ekonomiya at sagutin ang mga
pamprosesong tanong.
Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod
Distribusyon ng mga Sektor ng Pang-ekonomiya
2005-2010 (in-Million Pesos)
SEKTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agrikultura 778,370 853,718 943,842 1,102,465 1,138,334 1,182,374
Industriya 1,735,148 1,909,434 2,098,720 2,347,803 2,318,882 2,663,497
Paglilingkod 2,930,521 3,268,012 3,606,057 3,959,102 4,221,702 4,667,166
Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod
Mga
Ahensiya
ng
Tumutu-
long sa
Sektor ng
Pagliling-
kod
Humuhubog sa
kakayahan ng
mga
manggagawa
Nangangalaga
sa kapakanan
ng mga
mangagawa
OWWA
DOLE
POEA
TESDA
PRC
CHED
Klasipikasyon
ng Ahensya
Mga Ahensiya
ng Pamahalaan
Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod
Batas
na
nangan
galaga
sa
karapa
tan ng
mga
mangga
gawang
Pilipino
Night Shift
Differential
Thirteenth
Month Pay
Retirement
Pay
Philhealth o
(NHIP)
Karagdagang bayad na hindi bababa sa 10% sa
regyular na sahod sa bawat oras ng kanyang
ipinagtrabaho sa pagitan nga ikaanim ng gabi
hanggang ikaanim ng umaga
Ibinibigay sa lahat ng mga empleyado na nakapaglingkod
na di bababa sa isang (1) buwan . Ito ay nasusukat base
sa panahon na kanilang pinagtrabahuan o tinawatag na
proportionate 13th
month pay.
Benepisyong binibigay sa lahat ng manggagawang
umabot sa 60 taong gulang at nakapaglingkod ng 5
taon.
Para sa mga Pilipino kabilang ang mga
manggagawa sa publiko at pribadong paglilingkod.
Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod
Batas
na
nangan
galaga
sa
karapa
tan ng
mga
mangga
gawang
Pilipino
Wage Rationalization Act
Holiday Pay
Overtime Pay
Service Incentive
Leave
Nag-sasaayos ng minimum wage na
naaangkop sa iba’t- ibang industriya
Bayad sa manggagawa na katumbas ng isang araw
na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista
opisyal.
Karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa
walong (8) oras sa isang araw..
Taunang limang (5) araw na service incentive
leave na may bayad sa mga manggagawang
nakapanglingkod ng hindi kukulanghin sa isang
(1) taon
Aralin 5: Impormal na Sektor
Isang Pagpapaliwanag
W. Arthur Lewis- unang gumamit ng
konsepto ng impormal na sektor sa
inilahad na economic delopment
model. Inilarawan niya ito bilang uri ng
hanapbuhay na kabilang sa mga
bansang papaunlad pa lamang.
Aralin 5: Impormal na Sektor
Aralin 5: Impormal na Sektor
Aralin 5: Impormal na Sektor
INPOR
MAL
NA
SEKTOR
1. Hindi nakarehistro sa pamahalaan
2. Hindi nagbabayad ng buwis mul;a sa kinita
3. Hindi nakapaloob sa legal at pormal na balangkas na inilatag
ng pamahalaan para sa pagnenegosyo
Sidewalk vendor, karpintero, colorum, prostitusyon, ilegal na
pasugalan, piracy at personal na money lending
Tinatawag na underground economy, hidden economy or blak
market
KATANGIAN
National Statistics Office ( Informal Sector Survey,
2008)
Impormal na sektor 10.5 milyon
Self-employed 9.1 milyon
Employers 1.3 milyon
Labor Force Survey 36.4 milyong tao
Informal sector operator 30%
Aralin 5: Impormal na Sektor
COUNTRIES (years) Percent of Total GDP Percentage of Non-
Agricultural GDP
Philippines(1995) 25.4 32.5
Philippines (2001-
2006)
20-30
Korea 15.9 16.9
Indonesia 25.2 31.4
Pakistan 21.2 28.7
India 32.4 48.1
Aralin 5: Impormal na Sektor
INFORMAL SECTOR SHARE IN GDP IN SELECTED
COUNTRIES
NAKAKABUTI
BA O
NAKAKASAMA
SA EKONOMIYA
ANG PAG-IRAL
NG IMPORMAL
NA SEKTOR
KONKLUSYON
DAHILAN
/ PALIWA-
NAG
DAHILAN
/ PALIWA-
NAG
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
KALAKALANG PANLABAS
Ito ay nagaganap dahil sa
katotohanang may mga
produkto at serbisyong hindi
kayang matugunan sa loob ng
isang lokal na pamilihan ng
isang bansa. Pangunahing
layunin nito na matugunan ang
mga pangangailangan.
Nagaganap ang ganitong uri ng
ugnayan ng mga bansa dulot
ng kakapusan sa likas na
yaman at iba pang mga salik
upang maisagawa ang
produksiyon.
Ito ay tumutukoy
sa pagpapalitan
ng mga produkto
at serbisyo ng
mga bansa.
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
Absolute advantage compares the productivity of
different producers or economies. The producer that
requires a smaller quantity inputs to produce a good
is said to have an absolute advantage in producing
that good.
Absolute advantage and Comparative
advantage
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
Comparative advantage refers to the ability of a party to produce a
particular good or service at a lower opportunity cost than another.
Even if one country has an absolute advantage in producing all
goods, different countries could still have different comparative
advantages. If one country has a comparative advantage over another,
both parties can benefit from trading because each party will receive
a good at a price that is lower than its own opportunity cost of
producing that good. Comparative advantage drives countries to
specialize in the production of the goods for which they have the
lowest opportunity cost, which leads to increased productivity
Absolute advantage and Comparative
advantage
Country Ginamos Bagoong
Macho Mario 6 3
Ganda Bebang 1 2
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
1. Which country has the absolute
advantage in producing ginamos?
2. Which country has the advantage in
producing bagoong?
3. Which country has the comparative
advantage in producing the two
products?
Output per day of work
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
Value in Millon US dollar
Philippine Top Five Exports
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
Philippine Top Five Imports
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
Philippine Top Ten Exports by Country
Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas
Philippine Top Ten Imports by Country: June 2014
Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig:
WTO; APEC, ASEAN
Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig:
WTO; APEC, ASEAN
Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang
Pandaigdig: WTO; APEC, ASEAN
Economic statistics are like a
bikini, what they reveal is
important, what they conceal
is vital
K-10 Araling Panlipunan Unit 4
1 sur 45

Recommandé

Aralin 23 sektor ng paglilingkod par
Aralin 23 sektor ng paglilingkodAralin 23 sektor ng paglilingkod
Aralin 23 sektor ng paglilingkodRivera Arnel
125.3K vues20 diapositives
KONSEPTO NG PAG-UNLAD par
KONSEPTO NG PAG-UNLADKONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLADKeneth John Cacho
165.5K vues22 diapositives
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas par
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasMELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasRivera Arnel
31.1K vues30 diapositives
Sektor ng paglilingkod par
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodMissRubyJane
126.3K vues30 diapositives
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas par
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng PilipinasEkonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinasnizzalibunao
32.6K vues14 diapositives
Aralin 22 sektor ng industriya par
Aralin 22 sektor ng industriyaAralin 22 sektor ng industriya
Aralin 22 sektor ng industriyaRivera Arnel
255K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Aralin 21 sektor ng agrikultura par
Aralin 21 sektor ng agrikulturaAralin 21 sektor ng agrikultura
Aralin 21 sektor ng agrikulturaRivera Arnel
240.5K vues23 diapositives
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad par
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidadMga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidadLuvyankaPolistico
24.8K vues11 diapositives
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran par
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaranAralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaranRivera Arnel
192.6K vues24 diapositives
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod par
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodRivera Arnel
11.7K vues24 diapositives
Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiya par
Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiyaAralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiya
Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiyaRivera Arnel
29.1K vues35 diapositives
Aralin 2 Pambansang Kita par
Aralin 2 Pambansang KitaAralin 2 Pambansang Kita
Aralin 2 Pambansang Kitaedmond84
55.2K vues60 diapositives

Tendances(20)

Aralin 21 sektor ng agrikultura par Rivera Arnel
Aralin 21 sektor ng agrikulturaAralin 21 sektor ng agrikultura
Aralin 21 sektor ng agrikultura
Rivera Arnel240.5K vues
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad par LuvyankaPolistico
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidadMga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
LuvyankaPolistico24.8K vues
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran par Rivera Arnel
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaranAralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Rivera Arnel192.6K vues
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod par Rivera Arnel
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
Rivera Arnel11.7K vues
Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiya par Rivera Arnel
Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiyaAralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiya
Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiya
Rivera Arnel29.1K vues
Aralin 2 Pambansang Kita par edmond84
Aralin 2 Pambansang KitaAralin 2 Pambansang Kita
Aralin 2 Pambansang Kita
edmond8455.2K vues
Sektor ng agrikultura par aidacomia11
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
aidacomia11426.3K vues
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura par Rivera Arnel
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaMELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
Rivera Arnel10.5K vues
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya par Rivera Arnel
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Rivera Arnel84.7K vues
Pambansang Badyet par tinna_0605
Pambansang BadyetPambansang Badyet
Pambansang Badyet
tinna_0605151.2K vues
Aralin 14 pambansang ekonomiya par Rivera Arnel
Aralin 14 pambansang ekonomiyaAralin 14 pambansang ekonomiya
Aralin 14 pambansang ekonomiya
Rivera Arnel22.5K vues
Modyul 12 sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalak par dionesioable
Modyul 12  sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalakModyul 12  sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalak
Modyul 12 sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalak
dionesioable364.9K vues
Ang pambansang ekonomiya par JENELOUH SIOCO
Ang pambansang ekonomiyaAng pambansang ekonomiya
Ang pambansang ekonomiya
JENELOUH SIOCO256.3K vues
Aralin 18 patakarang piskal par Rivera Arnel
Aralin 18 patakarang piskalAralin 18 patakarang piskal
Aralin 18 patakarang piskal
Rivera Arnel142.8K vues
Implasyon - Economics par Edison Dalire
Implasyon - EconomicsImplasyon - Economics
Implasyon - Economics
Edison Dalire227.6K vues

En vedette

Epekto at solusyon sa implasyon par
Epekto at solusyon sa implasyonEpekto at solusyon sa implasyon
Epekto at solusyon sa implasyonEsteves Paolo Santos
85.4K vues7 diapositives
Aralin 21: Pang-unawa sa Implasyon par
Aralin 21: Pang-unawa sa ImplasyonAralin 21: Pang-unawa sa Implasyon
Aralin 21: Pang-unawa sa ImplasyonCharliez Jane Soriano
12.1K vues10 diapositives
Ang pagkompyut ng inflation rate sepe par
Ang pagkompyut ng inflation rate sepeAng pagkompyut ng inflation rate sepe
Ang pagkompyut ng inflation rate sepeEsteves Paolo Santos
16K vues4 diapositives
Modyul 9 implasyon par
Modyul 9  implasyonModyul 9  implasyon
Modyul 9 implasyondionesioable
200.6K vues26 diapositives
Epekto at solusyon ng implasyon pagobo par
Epekto at solusyon ng implasyon pagoboEpekto at solusyon ng implasyon pagobo
Epekto at solusyon ng implasyon pagoboAce Joshua Udang
325.6K vues17 diapositives
Ekonomiks 10 teachers guide par
Ekonomiks 10 teachers guideEkonomiks 10 teachers guide
Ekonomiks 10 teachers guideJared Ram Juezan
299.6K vues46 diapositives

Similaire à K-10 Araling Panlipunan Unit 4

Ekonomiks aralin 5 and 6 par
Ekonomiks aralin 5 and 6Ekonomiks aralin 5 and 6
Ekonomiks aralin 5 and 6Eemlliuq Agalalan
16.7K vues13 diapositives
Ekonomiks Learning Module Yunit 4 par
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Byahero
585.1K vues170 diapositives
Ekonomiks lm yunit 4 (2) par
Ekonomiks lm yunit 4 (2)Ekonomiks lm yunit 4 (2)
Ekonomiks lm yunit 4 (2)Jared Ram Juezan
128.3K vues170 diapositives
Mga sektor pang ekonomiya par
Mga sektor pang ekonomiyaMga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiyaJENELOUH SIOCO
25.9K vues28 diapositives
Aralin 27 AP 10 par
Aralin 27 AP 10Aralin 27 AP 10
Aralin 27 AP 10Jared Ram Juezan
6.8K vues32 diapositives
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf par
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdfSEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdfAlejandroSantos843387
40 vues12 diapositives

Similaire à K-10 Araling Panlipunan Unit 4(20)

Ekonomiks Learning Module Yunit 4 par Byahero
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Byahero585.1K vues
patakaran sa sektor ng industriya.pptx par KatleyaKhrisna2
patakaran sa sektor ng industriya.pptxpatakaran sa sektor ng industriya.pptx
patakaran sa sektor ng industriya.pptx
KatleyaKhrisna2546 vues
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran par dionesioable
Modyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaranModyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
dionesioable96.1K vues
AP WEEK 1-8 Q4.pdf par Vleidy
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
Vleidy284 vues
Informal_sector.pptx par RonaPacibe
Informal_sector.pptxInformal_sector.pptx
Informal_sector.pptx
RonaPacibe22 vues
Unit1 150614164545-lva1-app6892 par msb
Unit1 150614164545-lva1-app6892Unit1 150614164545-lva1-app6892
Unit1 150614164545-lva1-app6892
msb372 vues
For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx par GEMMASAMONTE5
For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptxFor sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx
For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx
GEMMASAMONTE55 vues

Dernier

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
36 vues29 diapositives
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
43 vues58 diapositives
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxJanetteSJTemplo
42 vues101 diapositives
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfEliseoFerolino
9 vues19 diapositives
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx par
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
67 vues40 diapositives
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx par
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
22 vues27 diapositives

Dernier(7)

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 vues
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 vues
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 vues
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf

K-10 Araling Panlipunan Unit 4

 • 1. MGA SEKTOR NG EKONOMIYA AT KALAKALANG PANLABAS Geography has made us neighbors. History has made us friends. Economics has made us partners, and necessity has made us allies- JFK
 • 2. 1.Ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pumumunhay (Merriam-Webster). Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A.Konsepto ng Pag-unlad:
 • 3. 2. Ang pag-unlad ay kaiba sa pagsulong, ito ay isang progresibo at aktibong proseso. Ang pagsulong ay ang bunga ng prosesong ito. Ang pag-unlad ay isang progresebong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao (Feliciano R. Fajardo, 1994). Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A. Konsepto ng Pag-unlad:
 • 4. Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A. Konsepto ng Pag-unlad: 3. Dalawang konsepto ng pag-unlad: tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, binibigyang diin ang patuloy na pagtaas ng income per capita kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon. Sa makabagong pananaw isinaalang-alang ang malawakang pagbabago sa lipunan (Todaro at Smith, 2012)
 • 5. Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A. Konsepto ng Pag-unlad: 4. Matatamo ang kaunlaran kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng tao kaysa sa yaman ng ekonomiya. Kailangan ang pagtanggal sa mga ugat ng kawalang kalayaan (Amartya Sen, 2008).
 • 6. B. Mga Salik sa Pagsulong ng Ekonomiya ng isang Bansa ( Economics, Concepts and Choices, 2008 nina Sally Meek et. al.) Likas na yaman Kapital Teknolohiya at inobasyon Yaman g-Tao Pagsulong ng Ekonomiya Ang pagsulong ay isa lamang aspekto ng pag-unlad Ang pag-unlad ay isang multidiminsiyon al na prosesong kinapalooban ng malaking pagbabago sa istruktura ng lipunan Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 • 7. HDI ANTAS NG PAMUMUHAY EDUKASYON KALUSUGAN Gross national income per capita Mean years of schooling Haba ng buhay Panukat ng Pag-unlad Aspeto ng HDI Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 • 8. HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2014 1. Norway 2. Australia 3. Switzerland 4. Netherlands 5. United States 6. Germany 7. New Zeland 8. Canada 9. Singapore 10.denmark 178. Mozambique 179. Guinea 180. Burundi 181. Burkina Faso 182. Eritrea 183. Sierra Leon 184. Chad 185. Central African Republic 186. Congo 187. Niger 117. PHILIPPINES
 • 9. HDI Gender Disparity Index Multidimensional Poverty Index Inequality- adjusted Sumusukat sa puwang o gap sa pagitan ng lalake at babae Matukoy ang paulit-ulit na pagkakait ng kalusugan, edukasyon at pamumuhay Kung paano ipinamahagi ang kita, kalusugan at edukasyon Panukat ng Pag-unlad Karagdagang Pamantayan Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 • 11. Aralin 2: Sektor ng Agrikultura
 • 12. SEKTOR NG AGRIKULTURA MGA GAWAIN PAGSASAKAPAGHAHAYUPAN PAGTOTROSO PAGMAMANUKAN PANGINGISDA
 • 13. Talahanayan 2. Kabuuang kita ng Agrikultura sa Taong 2012 Aralin 2: Sektor ng Agrikultura GNI(at current prices): Php 12,609 billion (at constant 2000 prices) Php 7, 497 billion GDP(at current prices): Php 10,565 billion (at constant 2000 prices) Php 6,312 billion Share of agriculture in GDP 11% GVA in agriculture and fishing (at current prices): Php 1,247 billion (at constant 2000 prices): Php 695 billion Distribution by sub-sector: Crops: 50% Palay 20%, corn 6%, coconut 4%, banana 5%, sugarcane 2%, mango 2%, pineapple 2%, others 9% Livestock: 13% Poultry: 11% Fishery: 19% Agricultural act and services: 7%
 • 14. Aralin 3: Sektor ng Industriya SEKTOR NG INDUSTRIYA PAGMIMINA UTILITIESKONSTRUKSYON PAGMAMANUPAKTURA
 • 15. Aralin 3: Sektor ng Industriya “Hindi lamang ito nangangahulugang paggaamit ng mga makinarya at pag- unlad ng mga industriya. Higit sa lahat, tinutukoy nito ang pagbabagong teknolohikal na sinasabayan ng mga pagbabagong pangkltura, panlipunan at pansikolohiya (Balitao et al, 2012) KAHALAGAHAN
 • 16. Aralin 3: Sektor ng Industriya 1.Policy Inconsistency 2.Inadequate Investment 3.Macroeconomic Volatility and Political Instability KAHINAA N
 • 17. Aralin 3: Sektor ng Industriya Ang industriyalisasyon ay nakapagdudulot ng mataas na antas ng polusyon, hindi pagkakapantay ng kalagayang pang.ekonomiko at ang pagbaba ng pagkakaisa ng mga miyembro ng komunidad dahil sa paglakas ng kumpetisyon (Adam Smith et al). EPEKTO
 • 18. Talahanayan 1 Kabuuang Empleyo Ayon sa Industriya at Kabuuang Lakas Paggawa (libo) 2000-2010 Aralin 3: Sektor ng Industriya 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kabuuang LP 33,674 35,120 35,629 35,494 35,806 35,919 37,058 38,196 39,289 Kabuuang LP 30,251 31,553 31,741 32,875 33,185 33,671 34,533 35,478 36,489 Agrikultura 11,311 11,741 11,785 12,171 12,164 16,364 12,328 12,062 12,260 Industriya 4,669 4,948 4,880 4,883 4,895 4,849 5,076 5,144 5,364 Paglilingkod 14,271 14,865 15,076 15,820 16,126 12,458 17,128 18,271 18,865
 • 19. Gross Domestic Product by Industrial Origin (in million Php) Aralin 3: Sektor ng Industriya At Current Prices(in million) At Constant 1985 Prices Period Agriculture Fishery/Forestry Industry service Agriculture Fishery/Forestry Industry service 2000 528,868 1,082,431 1,743,428 192,457 345,041 435,462 2001 548,739 1,191,707 1,933,241 199,568 348,165 453,982 2002 532,141 1,308,219 2,122,334 206,198 361,167 478,718 2003 631,970 1,378,870 2,305,562 215,273 363,486 506,313 2004 734,171 1,544,351 2,593,032 226,417 382,419 545,458 2005 778,370 1,735,148 2,930,521 230,954 396,882 583,616 2006 853,718 1,909,434 3,268,012 329,777 414,815 621,564 2007 943,842 2,098,720 3,606,057 251,495 442,994 672,137 2008 1,102,465 2,347,803 3,959,102 259,410 464,502 693,176 2009 1,138,334 2,318,882 4,221,702 259,424 460,205 712,486 2010 1,182,374 2,663,497 4,667,166 258,081 515,751 763,320 Gross Domestic Product by Industrial origin 1st qtr 2000-4th qtr 2010
 • 20. Aralin 2: Sektor ng Agrikultura UGNAYAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA AT INDUSTRIYA AGRIKULTURA INDUSTRIYA
 • 21. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod SEKTOR NG PAGLILINGKOD Paupahang bahay at Real Estate Pagliling- kod ng Pambri bado Pagliling- kod ng Pampub- liko Transportasyon, Komunikasyon at Imbakan Kalakalan Panana- lapi
 • 22. Paghambingin ang distribusyon ng mga sektor ng ekonomiya at sagutin ang mga pamprosesong tanong. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Distribusyon ng mga Sektor ng Pang-ekonomiya 2005-2010 (in-Million Pesos) SEKTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Agrikultura 778,370 853,718 943,842 1,102,465 1,138,334 1,182,374 Industriya 1,735,148 1,909,434 2,098,720 2,347,803 2,318,882 2,663,497 Paglilingkod 2,930,521 3,268,012 3,606,057 3,959,102 4,221,702 4,667,166
 • 23. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Mga Ahensiya ng Tumutu- long sa Sektor ng Pagliling- kod Humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa Nangangalaga sa kapakanan ng mga mangagawa OWWA DOLE POEA TESDA PRC CHED Klasipikasyon ng Ahensya Mga Ahensiya ng Pamahalaan
 • 24. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Batas na nangan galaga sa karapa tan ng mga mangga gawang Pilipino Night Shift Differential Thirteenth Month Pay Retirement Pay Philhealth o (NHIP) Karagdagang bayad na hindi bababa sa 10% sa regyular na sahod sa bawat oras ng kanyang ipinagtrabaho sa pagitan nga ikaanim ng gabi hanggang ikaanim ng umaga Ibinibigay sa lahat ng mga empleyado na nakapaglingkod na di bababa sa isang (1) buwan . Ito ay nasusukat base sa panahon na kanilang pinagtrabahuan o tinawatag na proportionate 13th month pay. Benepisyong binibigay sa lahat ng manggagawang umabot sa 60 taong gulang at nakapaglingkod ng 5 taon. Para sa mga Pilipino kabilang ang mga manggagawa sa publiko at pribadong paglilingkod.
 • 25. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Batas na nangan galaga sa karapa tan ng mga mangga gawang Pilipino Wage Rationalization Act Holiday Pay Overtime Pay Service Incentive Leave Nag-sasaayos ng minimum wage na naaangkop sa iba’t- ibang industriya Bayad sa manggagawa na katumbas ng isang araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa walong (8) oras sa isang araw.. Taunang limang (5) araw na service incentive leave na may bayad sa mga manggagawang nakapanglingkod ng hindi kukulanghin sa isang (1) taon
 • 26. Aralin 5: Impormal na Sektor Isang Pagpapaliwanag W. Arthur Lewis- unang gumamit ng konsepto ng impormal na sektor sa inilahad na economic delopment model. Inilarawan niya ito bilang uri ng hanapbuhay na kabilang sa mga bansang papaunlad pa lamang.
 • 27. Aralin 5: Impormal na Sektor
 • 28. Aralin 5: Impormal na Sektor
 • 29. Aralin 5: Impormal na Sektor INPOR MAL NA SEKTOR 1. Hindi nakarehistro sa pamahalaan 2. Hindi nagbabayad ng buwis mul;a sa kinita 3. Hindi nakapaloob sa legal at pormal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagnenegosyo Sidewalk vendor, karpintero, colorum, prostitusyon, ilegal na pasugalan, piracy at personal na money lending Tinatawag na underground economy, hidden economy or blak market KATANGIAN
 • 30. National Statistics Office ( Informal Sector Survey, 2008) Impormal na sektor 10.5 milyon Self-employed 9.1 milyon Employers 1.3 milyon Labor Force Survey 36.4 milyong tao Informal sector operator 30% Aralin 5: Impormal na Sektor
 • 31. COUNTRIES (years) Percent of Total GDP Percentage of Non- Agricultural GDP Philippines(1995) 25.4 32.5 Philippines (2001- 2006) 20-30 Korea 15.9 16.9 Indonesia 25.2 31.4 Pakistan 21.2 28.7 India 32.4 48.1 Aralin 5: Impormal na Sektor INFORMAL SECTOR SHARE IN GDP IN SELECTED COUNTRIES
 • 32. NAKAKABUTI BA O NAKAKASAMA SA EKONOMIYA ANG PAG-IRAL NG IMPORMAL NA SEKTOR KONKLUSYON DAHILAN / PALIWA- NAG DAHILAN / PALIWA- NAG
 • 33. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas KALAKALANG PANLABAS Ito ay nagaganap dahil sa katotohanang may mga produkto at serbisyong hindi kayang matugunan sa loob ng isang lokal na pamilihan ng isang bansa. Pangunahing layunin nito na matugunan ang mga pangangailangan. Nagaganap ang ganitong uri ng ugnayan ng mga bansa dulot ng kakapusan sa likas na yaman at iba pang mga salik upang maisagawa ang produksiyon. Ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ng mga bansa.
 • 34. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Absolute advantage compares the productivity of different producers or economies. The producer that requires a smaller quantity inputs to produce a good is said to have an absolute advantage in producing that good. Absolute advantage and Comparative advantage
 • 35. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Comparative advantage refers to the ability of a party to produce a particular good or service at a lower opportunity cost than another. Even if one country has an absolute advantage in producing all goods, different countries could still have different comparative advantages. If one country has a comparative advantage over another, both parties can benefit from trading because each party will receive a good at a price that is lower than its own opportunity cost of producing that good. Comparative advantage drives countries to specialize in the production of the goods for which they have the lowest opportunity cost, which leads to increased productivity Absolute advantage and Comparative advantage
 • 36. Country Ginamos Bagoong Macho Mario 6 3 Ganda Bebang 1 2 Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas 1. Which country has the absolute advantage in producing ginamos? 2. Which country has the advantage in producing bagoong? 3. Which country has the comparative advantage in producing the two products? Output per day of work
 • 37. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Value in Millon US dollar Philippine Top Five Exports
 • 38. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Philippine Top Five Imports
 • 39. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Philippine Top Ten Exports by Country
 • 40. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Philippine Top Ten Imports by Country: June 2014
 • 41. Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig: WTO; APEC, ASEAN
 • 42. Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig: WTO; APEC, ASEAN
 • 43. Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig: WTO; APEC, ASEAN
 • 44. Economic statistics are like a bikini, what they reveal is important, what they conceal is vital