Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Siri Guru Granth Sahib Ji

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 1
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
❁
ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ...
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 2
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
❁
❁
❁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਿਦਸੈ ਦੂਿਰ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਿਰ ॥ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਿਟ ॥ ਕਿਥ ਕਿਥ ਕਥੀ...
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 3
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
❁
❁
❁ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਿਣਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ ਸੁਿਣਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ ॥ ਸੁਿਣਐ ਅਠਸਿਠ ਕਾ ❁...