Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

607 phatarapong 27

248 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

607 phatarapong 27

  1. 1. ใบงานที่ 1 แบบสารวจและประวัติของ นายภัทรพงศ์ นุชจิโน ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 27 1. ชื่อ-สกุล นายภัทรพงศ์ นุชจิโน เลขประจาตัว 42653 เลขที่ 27 ชื่อเล่น เดียร์ กรุ๊ปเลือด A ที่อยู่ 224/256 บ้านขวัญเวียง ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0857222616 ภูมิลาเนาเดิม 337/2 หมู่1 ถนนเวียงใหม่ หมู่บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 2. ชื่อบิดา นายสิงหา นุชจิโน โทรศัพท์ 0897006099 ชื่อมารดา นางกรรณิการ์ โกสินทร์ โทรศัพท์ 0846123873 Here Way to the airport Ban Kwan Wiang
  2. 2. 3. ชื่อผู้ปกครอง นางกรรณิการ์ โกสินทร์ โทรศัพท์ 0846123873 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ ค้าขาย รายได้/เดือน 10,000 บาท 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่  Microsoft Word  Microsoft Excel  Microsoft Powerpoint …. อื่น ๆ .. 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว  มี …. ไม่มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่  ใช้ …. ไม่ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต รับราชกาล คติธรรมประจาใจ จาใจต้องจากับสิ่งที่คนทาไม่เคยใส่ใจ สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน รถยนต์ บ้านพร้อมที่ดิน หมายเหตุ - ให้บันทึกมาที่เครื่องครู ที่ folder เดิม ชื่อไฟล์เป็นเลขประจาตัว - เฉพาะใบงานนี้ให้ print ลงกระดาษA4 นามาส่งในชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปด้วย

×