Contenu connexe

DLL G5 Q3 WEEK 6 ALL SUBJECTS (Mam Inkay Peralta).docx

 1. GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: EPP - AGRICULTURE Teaching Dates and Time: DECEMBER 3-7, 2018 (WEEK 6) Quarter: 3RD QUARTER WEEK 6 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I.LAYUNIN A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag- aalaga ng hayop bilang gawaing mapagkakakitaan Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag- aalaga ng hayop bilang gawaing mapagkakakitaan Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag- aalaga ng hayop bilang gawaing mapagkakakitaan Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop bilang gawaing mapagkakakitaan B.Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may kawilihan ang pag-aalaga ng hayop[ bilang gawaing mapagkakakitaan Naisasagawa nang may kawilihan ang pag-aalaga ng hayop[ bilang gawaing mapagkakakitaan Naisasagawa nang may kawilihan ang pag-aalaga ng hayop[ bilang gawaing mapagkakakitaan Naisasagawa nang may kawilihan ang pag-aalaga ng hayop[ bilang gawaing mapagkakakitaan C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. Naipapakita ang kaalaman, kasanayan, kawilihan at mapagkakakitaang gawain sa pag- aalaga ng poltri o isda 2. Naisasagawa ang mga kaalaman, kasanayan, kawilihan at mapagkakakitaang gawain sa pag-aalaga ng poltri o isda 3. Naipadarama ang kahalagahan ng pag-aalaga ng polti at isda EPP5AG-Oe-10 1. Naipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poltri o isda 2. Naisasabuhay ang pagtitiwala sa sarili sa pag-aalaga ng poltri o isda K-12 CG EPP5 AG Oe-11 LC 2.2 P.19 1. Nakapagsasaliksik ng mga katangian, uri, pangangailangan, pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga hayop na maaaring alagaan at karanasan ng taong nag-aalaga ng hayop 2. Natatalakay ang mga katangian, uri at pangangailangan, pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga hayop na maaaring alagaan at karanasan ng taong nag-aalaga ng hayop. 3. Naipakikita ang kawilihan sa pagtalakay ng aralin ukol sa uri, pagsasaliksik ng katangian, pangangailangan, pamamaraan at pagkukunan ng mga hayop na maaaring alagaan ng taong nag- aalaga K-12 CG EPP5 AG-Of-12 LC 2.3 p.19 1. Nakapagsasaliksik ng mga katangian, uri, pangangailangan at pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga isda na maaaring alagaan at karanasan ng taong mag-aalaga ng isda. 2. Natatalakay ang mga katangian, uri, pangangailangan at pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga isda na maaaring alagaan at karanasan ng taong mag-aalaga. 3. Naipakikita ang kawilihan sa pagtalakay na aralin ukol sa katangian, uri, pangangailangan at pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga isda na maaaring alagaan K-12 CG EPP5 AG-Of-12 LC 2.3 p.19 Summative Test II.NILALAMAN Pag-aalaga ng hayop Pag-aalaga ng hayop Pag-aalaga ng hayop Pag-aalaga ng hayop III.KAGAMITANG PANTURO A.Sanggunian 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro CG p.19 CG p.19 CG p.19 CG p.19 2.Mga pahina sa kagamitang pang- mag-aaral
 2. 3.Mga pahina sa teksbuk Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 p.161-162, Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 p161 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pp. 162 at 164 Umunlad sa paggawa 5 pp. 144- 148 4.Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B.Iba pang kagamitang panturo tsart, laptop, projector, larawan Larawan, tsart, laptop computer, projector larawan, tsart, Computer, Projector, meta card IV.PROCEDURES A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Balik-Aral: Ano ano ang mga paraan ng pagtatala ng puhunan, gastos, kita at maiimpok sa mga inaning halamang gulay? 1.Balik-Aral: Hahatiin ang klase sa dalawang pangkat. Magbibigay ang guro ng mga kartolina strips na naglalaman ng mga pamamaraan ng pag-aalaga ng poltri o isda at mga kaalaman/kasanayan nito. Pagsasama-samahin sa kanya- kanyang pangkat ang pamamaraan at katangian Balik-aral: Panuto: Piliin sa mga nakapaskil na meta cards sa pisara ang mga kabutihang naidudulot ng pag- aalaga ng hayop at ilagay sa ilalim ng paksang nakakapit sa tsart na nasa pisara. Balik-aral: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Sabihin ang salitang DEAL kung tumutukoy sa mga uri, katangian at pangangailangan ng hayop na aalagaan at NO DEAL kung hindi. B.Paghahabi sa layunin ng aralin Pagpapakita ng mga larawan ng poltri o isda gamit ang projector. a. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? b. Maaari bang pagsama-samahin sa iisang pangkat ang mga ito? Bakit? Pagpapanood sa mga bata ng “video presentation” tungkol sa kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok at mga kauri nito. Pagpapanood ng video presentation ng mga alagang hayop Pagpapanood ng video presentation tungkol sa pag- aalaga ng isda. Ano ang inyong masasabi sa napanood ninyong video galing sa www.youtube.com: fish cultivation? C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong ralin Pumalakpak ng tatlong beses kapag tama ang isinasaad ng bawat pangungusap at pumadyak naman ng tatlong beses kung mali. a. Ang manok at pugo ay nagbibigay ng itlog at karne. b. May tamang oras at dami ng pagkain ang ibinibigay sa mga isda. c. Ang kulungan ay dapat nalililiman ng puno at may sapat na bentilasyon Itaas ang dalawang kamay kung tama ang kasagutan at pumalakpak kung mali. a. Ang pag-aalaga ng isda ay nakawiwili at nakalilibang. b. Nakadaragdag sa gawain at pagod ang pag-aalaga ng hayop. c. Nagsisilbing hanapbuhay sa mag- anak ang pag-aalaga ng poltri o isda Panuto: Tumayo kapag ang mga hayop na mababanggit ay uri ng hayop na maaaring alagaan sa tahanan at pumalakpak kung hindi manok ahas kalabaw pugo agila bibe itik B. May mga ginupit na letra sa loob ng kahon sa unahan. Ang mga salitang mabubuo buhat sa mga letra ay katangian ng aalagaang hayop. Ang unang makabubuo ang tatanghaling panalo. mabilis lumaki madaling alagaan nangingitlog Panimulang Pagtatasa: Panuto: Sagutin ang mga tanong sa paraang pasalita a. Paano ang pag-alaga ng isda ? b. Ano-ano ang hakbang o proseso upang isagawa ito?
 3. sariwang karne kapaki- pakinabang D.Pagtalakay ng bagong konspto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Magbigay ng sapat na kaalaman, kasanayan at kawilihan sa pag-aalaga ng hayop sa pamamagitan ng semantic web Pangkatang Gawain: Magbigay ng mga kabutihang dulot ng pag- aalaga ng poltri at isda a. Pangkatang Gawain 1. Kumalap ng mga impormasyon o datos tungkol sa katangian, uri, at pangangailangan ng hayop na aalagaan 2. Gumamit ng semantic web sa paglalagay ng impormasyon Pangkatang Gawain Magsagawa ng Pagsasaliksik tungkol sa sumusunod na tanong E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 a. Pagpapangkat sa mga bata sa lima b. Pagpili ng lider sa bawat pangkat c. Pagkalap ng mga impormasyon ng bawat pangkat tungkol sa paksa Pangkat 1- Pagpili ng uri ng poltri o isda Pangkat 2- Pangangalaga sa kulungan Pangkat 3- Pagpapakain Pangkat 4- Pag-iwas sa mga sakit at peste Pangkat 5- Mapagkakakitaang Gawain a. Ano-ano ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poltri at isda sa mag-anak ? b. Malaki ba ang naitutulong nito sa buhay ng pamilya? c. Paano mo maipakikita ang tiwala sa sarili sa pag-aalaga ng Poltri o isda? Pagtalakay sa natapos na gawain a. Anong uri ng manok ang mainam sa pangingitlog at maraming karne? b. Anong uri ng pakain ang ibinibigay sa bawat uri ng poltri? c. Anu-anong katangian ng bawat uri ng poltri ang dapat alagaan? d. Anu-ano ang mga uri ng poltri ang maaaring alagaan? e. Anu-ano ang mga pangangailangan ng bawat uri ng hayop na aalagan gaya ng manok at mga kauri nito? f. Paano mo naipakita ang pagkamaparaan sa pagkalap ng kaalaman? Ano-anong pamamaraan ng pag- aalaga ng isda batay sa tinalakay? Paano mo naipakita ang pagkamaparaan sa pagkalap ng datos? F.Paglinang na Kabihasaan a. Ano ang naramdaman ninyo sa gawain ng pangkat? b. Ano-ano ang mga kaalaman na naipakita sa pag-aalaga ng poltri o isda? c. Magbanggit ng ilang kasanayang kailangan sa pag-aalaga ng poltri o isda? d. Paano naipakita ang kawilihan sa pag-aalaga ng polti o isda? Ang pag-aalaga ng poltri o isda ay isang gawaing makatutugon sa pangunahing pangangailangan sa pagkain at makapagpapa-unlad sa kabuhayan ng mag-anak. Ito ay maaaring rin magsilbing libangan. Ang mga itlog ay nagbubuhat sa mga alagang poltri ay nagdudulot sa pamilya ng ibayong lakas ng katawan. Nagagamit rin na pakain sa mga isda ang mga dumi ng mga manok at kauri nito o kaya naman, ginagawang pataba sa mga halaman. Ang mga balahibo ng mga poltri ay sangkap sa paggawa ng mga palamuti sa tahanan o sa mga kasuotan. Nagsisilbi ring May iba’t ibang uri at lahi ang poltri. May kani-kaniyang katangian ang bawat lahi. Ang lahi ng poltri na maaaring alagaan ay ang mga sumusunod: Maraming mangitlog (Egg type breed) tulad ng White Leg Horn, Minorca at Mikawa, Mabilis lumaki (Meat type breed) Arbor Acre, Cobb,Hubbard Pilch,Dekalb,ang Maraming mangitlog at mabilis lumaki (Dual type breed) ay ang Plymouth Rock, Rhode Island Red at New Hampshire. Ang Sasso Chicken may lasang Native Chicken ngunit mas madaling lumaki Ang pagsasaliksik ay paraan upang lalong madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa isda na nais nating alagaan. Mainam din itong gamiting batayan kung anong uri, katangian at proseso ng pag-aalaga ng isda. Ang susunod na datos ay isang halimbawa ng resulta ng pananaliksik na ginawa
 4. hanapbuhay ang pag-aalaga ng hayop. G.Paglalapat ng aralin sa pangaraw- araw na buhay Punan ng tamang sagot ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipang tumutukoy sa mga kaalaman, kasanayan, kawilihan sa pag- aalaga ng hayop. a. Karaniwang inaalagaan ang mga bibe malapit sa ___. b. Panatilihing malinis ang ______ng mga hayop upang makaiwas sa sakit. c. Ang mga isda ay karaniwang binibigyan ng pagkain tuwing _______ dahil ito ang tamang oras ng kanilang pagkain. d. Gawing _____ ang pag-aalaga ng mga poltri o isda bilang libangan. e. Magiging magaan ang iyong buhay sa pag-aalaga ng mga poltri o isda kung may _________ ka sa mga ito. Babasahin ng guro ang sumusunod na sitwasyon. Ipapaliwanag ng bawt pangkat kung anong kabutihan ang naidulot ng kasanayan at kaalaman sa bawt bilang: a. Naging matagumpay sa pag- aalaga ng poltri si Dennis dahil sa kanyang tibay ng loob, kakayahan at tiwala sa sarili. b. Malaki ang kapakinabangan sa pag-aalaga ng poltri sa buhay ni Carlo dahil nagkaroon siya ng dagdag kita at nabili pa niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. C. Nag-alaga ng poltri si Benny kaya may pagkakataong nagkakaroon sila ng pagkain kapag hindi nakakapamili sa bayan. Pangkatang Gawain: Panuto: Gumawa ng talaan ng mga uri ng hayop na maaaring alagaan katangian at kanilang pangangailangan. Pagkatapos talakayin ang mga nakalap na datos ng bawat pangkat Anu-anong pamamaraan sa pag- aalaga ng isda? H.Paglalahat ng aralin Ang pag-aalaga ng poltri o isda ay isang kapaki-pakinabang na gawain. Maraming produkto ang maaaring makuha sa mga ito katulad ng karne at itlog. Ang mga sumusunod na kaalaman at kasanayan ay dapat matutunan sa pag-aalaga ng mga poltri o isda: a. Anu-ano ang mga kabutihang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop tulad ng manok at kauri nito? b. Bakit nagsisilbing libangan ito ng nag-aalaga? c. Paano mo masasabi na dagdag ito sa kita ng mag-anak? Ano anong uri, katangian, pangangailangan ng aalagaang hayop at pamamaraan ng pag- aalaga? I.Pagtataya ng aralin Basahin ang katanungan at ipaliwanag ang kasagutan sa anyong patalata na binubuo ng tatlo hanggang limang pangungusap. Bakit mahalaga ang may sapat na kaalaman, kasanayan, kawilihan at mapagkakakitaang gawain sa pag- aalaga ng poltri o isda? Basahing mabuti ang sumusunod na katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot Basahin ang sumusunod at piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Karaniwang inaalagaan ang itik sa lugar malapit sa ___________. A. parang B. bahay C. tubig D. damuhan 2.Ang white leghorn at minorca ay uri ng manok na na mainam sa _______. A. sa pangingitlog B. magpisa ng itlog C. magbigay ng karne D. magbigay ng karne at itlog Basahin ang sumusunod at piliin ang titik ng tamang sagot 1. Maraming uri ng isda ang maaaring alagaan sa panloobang palaisdaan. Alin sa mga sumusunod ang maaaring alagaan? A. Tilapya B. Hasa-hasa C. Lapu-lapo D. Bangus 2. Upang makakalap ka ng kumpleto at tamang impormasyon sa mga uri, A.Masayahin at matuwain B. Mabilis at maabilidad
 5. 3.Upang makakalap ka ng kumpleto at tamang impormasyon sa mga uri, katangian at pangangailangan ng mga hayop at isdang aalagaan, anong pag-uugali ang dapat isapuso at isabuhay mo? A. Masayahin at matipid B. Mapagmahal at matulungin C. Masipag at matiyaga D. Matiyaga at maparaan 4. Sa pagbibigay ng mga patuka sa poltri, ano ang dapat isaisip? A. Sustansiya ng pagkaing ibibigay sa mga alaga. B. Dami ng mga bibigyan ng patuka C. Kalinisan ng paglalagyan ng inumin at pakain D. Uri ng pagkaing ibibgay 5. Ang kulungan ng mga itik ay karaniwang malapit sa ilog o lawa inilalagay. Kung malayo sa ilog o lawa, anong dapat gawin ng mag- aalaga? A. Maglaan ng malaking palanggana na may tubig. B. Maghukay sa lupa at doon mglagay ng tubig C. Maglagay sa maliliit na palanggana ng tubig D. Hayaang maligo sa mga kanal ang mga alagang itik C. Masipag at matiyaga D. Matiyaga at maparaan 3. Anong uri ng kulungan ng isda ang gagawin mo kung gagawa ka nito sa iyong palaisdaan? A. Nakalutang sa tubig B. Nakalubog sa tubig C. Nasa tabi ng tubig D. Nasa bukana ng palaisdaan 4. Paano mo makikilala ang babaeng tilapya at lalaking tilapya? A. Ang babaeng tilapya ay my dalawang bilog sa bahaging may buntot samantalang ang lalaking tilapya naman ay iisa ang bilog. B. Ang babaeng tilapya ay mas malaki kaysa lalaki C. Ang babaeng tilapya ay mabilog kysa lalaki D. Ang babaeng tilapya ay mas mapula kaysa lalaki 5. Ang mga tilapya ay karaniwang pinipiling alagaan dahil ______________. A. Madali itong alagaan B. Madaling pakainin C. Madaling anihin D. Madaling ilagay sa kulungan J.Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation Sagutin: Upang maging matagumpay ka sa pag-aalaga ng mga poltri o isda, ano ano pa ang mga dapat mong paunlarin? Bakit? Makipanayam sa may-ari ng poltri sa inyong lugar. Tanungin ang kanyang masasabi ukol sa kabutihang dulto ng pag-aalaga ng poltri? Sagutin ang mga katanungan sa paraang pasalita. 1. Kung nais mong mag-alaga ng manok na maraming mangitlog, anong uri ng manok ang aalagaan mo? Bakit 2. Gagawa ka ng kulungan ng mga aalagaan mong poltri, anong isasaisip mo? Bakit Gamit ang internet, magsaliksik ng iba pang mga uri, katangian at pamamaraan ng pag-aalaga ng isda
 6. 3. Sa mga isdang aalagaan mo sa likod bahay, anong uri ng isda ang pipiliin mo? Bakit? V.MGA TALA VI.PAGNINILAY A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatayao. ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery B.Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time.
 7. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation E.Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson F.Anong sulioranin ang aking naranasan na solusyunansa tulong ng aking punungguro at superbisor? ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation G.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro? Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think-pair- share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games. Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think-pair- share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation: Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation: Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.  Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick- writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer
 8.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson  ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson teaching, and projects.   ___Contextualizatio n:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Exam ples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Lea rning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method
 9. ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooper ation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials Planned Innovations: __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials Planned Innovations: __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials Planned Innovations: __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials Planned Innovations: __Contextualized/Lo calized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from
 10. __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition
 11. GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: EPP – INDUSTRIAL ARTS Teaching Dates and Time: DECEMBER 3-7, 2018 (WEEK 6) Quarter: 3RD QUARTER WEEK 6 LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng proyektong pagkakakitaang kaugnay ng sining pang-industriya at pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng proyektong pagkakakitaang kaugnay ng sining pang-industriya at pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan naipamamalas ang pang- unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng proyektong pagkakakitaang kaugnay ng sining pang- industriya at pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng proyektong pagkakakitaang kaugnay ng sining pang-industriya at pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan Lingguhang Pagsusulit B. Pamantayan sa Pagaganap nakabubuo ng proyektong mapagkakakitaan at nakapagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan nakabubuo ng proyektong mapagkakakitaan at nakapagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan nakabubuo ng proyektong mapagkakakitaan at nakapagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan nakabubuo ng proyektong mapagkakakitaan at nakapagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) 5.1 nasusuri ang ginawang produkto at naisasaayos ito batay sa sarili at mungkahi ng iba gamit ang rubrics 5.1.1 nalalapatan ng angkop na panghuling ayos(finishing) ang nabuong produkto 5.1.2 natutukoy ang iba ibang paraan ngpanghuling ayos (pagliha, pagpintura, at pagbarnis) 5.1.3 nasusundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura, o pagbabarnis EPP5IA-0g-7 5.1 nasusuri ang ginawang produkto at naisasaayos ito batay sa sarili at mungkahi ng iba gamit ang rubrics 5.1.1 nalalapatan ng angkop na panghuling ayos(finishing) ang nabuong produkto 5.1.2 natutukoy ang iba ibang paraan ngpanghuling ayos (pagliha, pagpintura, at pagbarnis) 5.1.3 nasusundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura, o pagbabarnis EPP5IA-0g-7 5.1 nasusuri ang ginawang produkto at naisasaayos ito batay sa sarili at mungkahi ng iba gamit ang rubrics 5.1.1 nalalapatan ng angkop na panghuling ayos(finishing) ang nabuong produkto 5.1.2 natutukoy ang iba ibang paraan ngpanghuling ayos (pagliha, pagpintura, at pagbarnis) 5.1.3 nasusundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura, o pagbabarnis EPP5IA-0g-7 5.1 nasusuri ang ginawang produkto at naisasaayos ito batay sa sarili at mungkahi ng iba gamit ang rubrics 5.1.1 nalalapatan ng angkop na panghuling ayos(finishing) ang nabuong produkto 5.1.2 natutukoy ang iba ibang paraan ngpanghuling ayos (pagliha, pagpintura, at pagbarnis) 5.1.3 nasusundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura, o pagbabarnis EPP5IA-0g-7 II. NILALAMAN Saaraling ito tatalakayin ang pagsusuri sa ginawang produkto, matututuhan ang paglalapat ng angkop na panghuling ayos (finishing) sana buong produkto,matukoy ang iba’t ibang Saaraling ito tatalakayin ang pagsusuri sa ginawang produkto, matututuhan ang paglalapat ng angkop na panghuling ayos (finishing) sana buong produkto,matukoy ang iba’t ibang Saaraling ito tatalakayin ang pagsusuri sa ginawang produkto, matututuhan ang paglalapat ng angkop na panghuling ayos (finishing) sana buong Saaraling ito tatalakayin ang pagsusuri sa ginawang produkto, matututuhan ang paglalapat ng angkop na panghuling ayos (finishing) sana buong produkto,matukoy ang iba’t ibang paraan ng pang-huling ayos at
 12. paraan ng pang-huling ayos at masundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura at pagbabarnis paraan ng pang-huling ayos at masundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura at pagbabarnis produkto,matukoy ang iba’t ibang paraan ng pang-huling ayos at masundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura at pagbabarnis masundan ang wastong paraan ng pagliliha, pagpipintura at pagbabarnis KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk EPP51A 0g7 EPP51A 0g7 EPP51A 0g7 EPP51A 0g7 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Tsart ng mga halimbawa ng rubrics Tsart ng mga halimbawa ng rubrics Tsart ng mga halimbawa ng rubrics Tsart ng mga halimbawa ng rubrics III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Sino-sino ang nagsusuri ng ginawang produkto? Bakit mahalagang matutunan ang wastong pagsusuri sa ginawa ng produkto? Sino-sino ang nagsusuri ng ginawang produkto? Bakit mahalagang matutunan ang wastong pagsusuri sa ginawa ng produkto? Sino-sino ang nagsusuri ng ginawang produkto? Bakit mahalagang matutunan ang wastong pagsusuri sa ginawa ng produkto? Sino-sino ang nagsusuri ng ginawang produkto? Bakit mahalagang matutunan ang wastong pagsusuri sa ginawa ng produkto? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Nalalapatan ng angkopnapanghulingayos (finishing) ang nabuong produkto. Nalalapatan ng angkopnapanghulingayos (finishing) ang nabuong produkto. Nalalapatan ng angkopnapanghulingayos (finishing) ang nabuong produkto. Nalalapatan ng angkopnapanghulingayos (finishing) ang nabuong produkto. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ipalabas sa mga mag-aaral ang isang natapos na proyekto. Ipalahad sa mga mag-aaral kung sila ay nasiyahan sa nabuong proyekto. Itanong din kung kanino sila humingi ng suhestiyon upang mapaganda pa ang kanilang proyekto. Ipasuri sa mga mag-aaral ang isang halimbawa ng score card nasa Alamin Natin sa LM. Ipalabas sa mga mag-aaral ang isang natapos na proyekto. Ipalahad sa mga mag-aaral kung sila ay nasiyahan sa nabuong proyekto. Itanong din kung kanino sila humingi ng suhestiyon upang mapaganda pa ang kanilang proyekto. Ipasuri sa mga mag-aaral ang isang halimbawa ng score card nasa Alamin Natin sa LM. Ipalabas sa mga mag-aaral ang isang natapos na proyekto. Ipalahad sa mga mag-aaral kung sila ay nasiyahan sa nabuong proyekto. Itanong din kung kanino sila humingi ng suhestiyon upang mapaganda pa ang kanilang proyekto. Ipasuri sa mga mag-aaral ang isang halimbawa ng score card nasa Alamin Natin sa LM. Ipalabas sa mga mag-aaral ang isang natapos na proyekto. Ipalahad sa mga mag-aaral kung sila ay nasiyahan sa nabuong proyekto. Itanong din kung kanino sila humingi ng suhestiyon upang mapaganda pa ang kanilang proyekto. Ipasuri sa mga mag-aaral ang isang halimbawa ng score card nasa Alamin Natin sa LM.
 13. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Talakayin ang iba’t-ibang uri ng instrument sa pagtataya na nasa Linangin Natin sa LM. Talakayin ang iba’t-ibang uri ng instrument sa pagtataya na nasa Linangin Natin sa LM. Talakayin ang iba’t-ibang uri ng instrument sa pagtataya na nasa Linangin Natin sa LM. Talakayin ang iba’t-ibang uri ng instrument sa pagtataya na nasa Linangin Natin sa LM. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Ipaliwanag sa mga bata ang iba’t- ibang paraan ng panghuli ng ayos at paglalapat ng angkop na panghuli ng ayos. Ipaliwanag sa mga bata ang iba’t- ibang paraan ng panghuli ng ayos at paglalapat ng angkop na panghuli ng ayos. Ipaliwanag sa mga bata ang iba’t-ibang paraan ng panghuli ng ayos at paglalapat ng angkop na panghuli ng ayos. Ipaliwanag sa mga bata ang iba’t-ibang paraan ng panghuli ng ayos at paglalapat ng angkop na panghuli ng ayos. F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) Hayaanang mag- aaralnasuriinangkanilangnabuongpr oyektoayonsa score card nanasaLinanginNatinsa LM. Hayaanang mag- aaralnasuriinangkanilangnabuongpr oyektoayonsa score card nanasaLinanginNatinsa LM. Hayaanang mag- aaralnasuriinangkanilangnab uongproyektoayonsa score card nanasaLinanginNatinsa LM. Hayaanang mag- aaralnasuriinangkanilangnabuongproy ektoayonsa score card nanasaLinanginNatinsa LM. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Itanong: Sa pagsusuri ng nabuong proyekto, bakit mahalaga na maisaayos ito batay sa paglalapat ng angkop nahuli ng ayos? Paano dapat tanggapin ang mgapuna at suhestiyon ng iba tungkol sa natapos na proyekto? Itanong: Sa pagsusuri ng nabuong proyekto, bakit mahalaga na maisaayos ito batay sa paglalapat ng angkop nahuli ng ayos? Paano dapat tanggapin ang mgapuna at suhestiyon ng iba tungkol sa natapos na proyekto? Itanong: Sa pagsusuri ng nabuong proyekto, bakit mahalaga na maisaayos ito batay sa paglalapat ng angkop nahuli ng ayos? Paano dapat tanggapin ang mgapuna at suhestiyon ng iba tungkol sa natapos na proyekto? Itanong: Sa pagsusuri ng nabuong proyekto, bakit mahalaga na maisaayos ito batay sa paglalapat ng angkop nahuli ng ayos? Paano dapat tanggapin ang mgapuna at suhestiyon ng iba tungkol sa natapos na proyekto? H. Paglalahat ng Arallin Itanong sa mga bata ang kahalagahan ng paggamit ng rubrics sa pagtataya at pagmamarka ng natapos na proyekto. Itanong sa mga bata ang kahalagahan ng paggamit ng rubrics sa pagtataya at pagmamarka ng natapos na proyekto. Itanong sa mga bata ang kahalagahan ng paggamit ng rubrics sa pagtataya at pagmamarka ng natapos na proyekto. Itanong sa mga bata ang kahalagahan ng paggamit ng rubrics sa pagtataya at pagmamarka ng natapos na proyekto. I. Pagtataya ng Aralin Ipasagot ang Gawin Natin sa LM Ipasagot ang Gawin Natin sa LM Ipasagot ang Gawin Natin sa LM Ipasagot ang Gawin Natin sa LM J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Sabihin sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang proyekto sa mga magulang o kapatid at hingiin ang kanilang puna o suhestiyon, ipatala ito sa kanilang kwaderno. Sabihin sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang proyekto sa mga magulang o kapatid at hingiin ang kanilang puna o suhestiyon, ipatala ito sa kanilang kwaderno. Sabihin sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang proyekto sa mga magulang o kapatid at hingiin ang kanilang puna o suhestiyon, ipatala ito sa kanilang kwaderno. Sabihin sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang proyekto sa mga magulang o kapatid at hingiin ang kanilang puna o suhestiyon, ipatala ito sa kanilang kwaderno. IV. Mga Tala V. Pagninilay
 14. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
 15. GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: EPP – ICT & ENTREP Teaching Dates and Time: DECEMBER 3-7, 2018 (WEEK 6) Quarter: 3RD QUARTER WEEK 6 LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN a. Naipapaliwanag ang gamit ng diagram at word processing tool. b. Nakagagawa ng diagram ng isang proseso gamit ang word processing tool. c. Natutukoy ang kahalagahan ng diagram gamit ang word processing tool. a. Naiisa-isa ang mga basic function at formula sa electronic spreadsheet na ginagamit sa paglalagom ng mga datos. b. Nakagagamit ng mga basic function at formula sa electronic spreadsheet upang malagom ang datos. c. Naipamamalas ang speed at accuracy gamit ang mga basic function at formula sa electronic spreadsheet. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kaalaman at kasanayan na gamitin ang computer at internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon. B. Pamantayan sa Pagganap 1. Naipakikita ang impormasyong tekstwal sa pamamagitan ng diagram gamit ang word processing tool. 2. Nailalagom ang impormasyon numerical gamit ang mga basic function at formula sa electronics spreadsheet tool. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Nakagagawa ng diagram ng isang proseso gamit ang word processing tool.(EPP5IE-Of-15) Nakagagamit ng mga basic function at formula sa electronic spreadsheet upang malagom ang datos.(EPP5IE-Of-16) II. NILALAMAN Ang word processor o word processing application ay isang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstuwal na dokumento, sa pag-eedit at pag-save ng mga ito sa computer file system. Ang diagram ay mga hugis na nilalaman ng mga impormasyon hinggil sa isang bagay o proseso. Ito rin ay tinatawag nating graph. Noon hindi pauso ang paggamit ng computer, ang mga diagram ay mano-manong nilikha, ngayong makabagong panahon, maaari nang gamitin ang computer upang gumawa ng diagram gamit ang word processing tool. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Aralin 15, pahina 1-3 Aralin 15, pahina 1-3 Aralin 15,pahina 1-3 Aralin 16,pahina 1-3 Aralin 16,pahina 1-3 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral Aralin 15, pahina 1-6 Aralin 15, pahina 1-6 Aralin 15, pahina 1-6 Aralin 16, pahina 1-10 Aralin 16, pahina 1-10 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba Pang Kagamitang Panturo Powerpoint presentation, computer, word processing tool, mga larawan Powerpoint presentation, computer, word processing tool, mga larawan Powerpoint presentation, computer, word processing tool, mga larawan Powerpoint presentation, computer, excel application,meta cards Powerpoint presentation, computer, excel application,meta cards III. PAMAMARAAN
 16. A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Ano ang masasabi mo sa bookmark/website? Ano ang gamit ng diagram at processing tool? Ano ang kahalagahan ng diagram gamit ang word processing tool? Makagagawa ba ng diagram ng isang proseso gamit ang word processing tool? Magbigay ng ilang basic function at formula sa electronic spreadsheets na ginagamit sa paglalagom ng mga datos. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ipagawa ang Kaya Mo Na Ba? sa LM. Ipasagot sa mga bata ang tungkol sa paggawa ng diagram gamit ang word processing tool sa LM. Ipasagot sa mga bata ang tungkol sa paggawa ng diagram gamit ang word processing tool sa LM. Ipasagot ang Panimulang Pagtatasa (sa Kaya Mo Na Ba?) sa LM. Ipasagot ang Panimulang Pagtatasa (sa Kaya Mo Na Ba?) sa LM. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa at bagong aralin Ipasagot sa mga mag-aaral ang Picture Puzzle sa Alamin Natin sa LM. Ipasagot ang mga panggabay na tanong sa Alamin Natin sa LM. Ipagawa ang Gawin Natin sa LM (Pangkatang Gawain) Isagawa ang “Relay Game” sa Alamin Natin. Magbigay ng mga gamit o tools na pwedeng makatulong upang mapabilis ang pagtutuos. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagtalakay tungkol sa gamit ng diagram at word processing tool. Pagtalakay sa paggawa ng diagram gamit ang word processing tool. Pagbibigay sa kahalagahan ng diagram gamit ang word processing tool. Pagtatalakay sa mga basic function at formula sa electronic spreadsheet upang magagamit sa paglalagom ng mga datos. Pagtatalakay sa paggamit ng basic function at electronic spreadsheet sa paglalagom ng datos. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Ipagawa ang Linangin Natin sa LM.(Paggawa ng List Diagram) Ipagawa ang Linangin Natin sa LM.(Paggawa ng Process Diagram) Ipagawa ang Linangin Natin sa LM.(Paggawa ng Cycle Diagram) Ipagawa ang Gawin A sa Linangin Natin sa LM. Ipagawa ang Gawin B sa Linangin Natin sa LM. F. Paglinang sa Kahabisaan (Tungo sa Formative Assessment) Ibigay ang kahulugan ng diagram at word processing tool. Gumawa ng isang diagram ng isang proseso ng paglalaba. Magbigay ng tig- iisang halimbawa sa 4 na diagram na napag-alaman. Paggawa ng paglalagom ng mga datos gamit ang formula (Autosum) Paggawa ng paglalagom ng mga datos gamit ang formula na mano-mano. G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Ano ang kahalagahan sa paggamit ng diagram sa inyong mga gawaing bahay? Gumawa ng isang simpleng diagram na gamit ang word processing tool. Ano ang naibibigay na kahalagahan ng diagram sa ating pang-araw-araw na mga gawain? Ano-ano ang mga basic function at formula ng electronic spreadsheet? Gumawa ng basic formula upang makalagom ng mga datos na may speed at accuracy. H. Paglalahat ng Aralin Ano ang gamit ng diagram at word processing tool? Makagagawa ba tayo ng diagram gamit ang word processing tool? Ano ang kahalagahan ng diagram gamit ang word processing tool? Ano ang kahalagahan ng basic formula at electronic spreadsheet sa paglalagom ng mga datos? Ano ang maaari nating gamitin upang makalagom ng mga datos? I. Pagtataya ng Aralin Sagutan ang Subukin Mo sa LM. Gumawa ng sariling diagram ng isang proseso sa pagluluto ng kanin.(RUBRICS) Sagutan ang Kaya Mo Na Ba sa LM. Sagutan ang Subukin Mo sa LM. Sagutan ang Kaya Mo Na Ba sa LM.
 17. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Gumawa ng diagram ng isang proseso ng Pagdidilig ng Halaman. Gumawa ng diagram ng isang proseso ng Paghuhugas ng Plato. Gumawa ng diagram ng isang proseso ng Pagliligpit ng Higaan. Ipagawa ang Gawain sa Magtuos Tayo! sa LM. Ipagawa ang Gawain sa Magtuos Tayo! sa LM. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa kong guro?
 18. GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: EPP – H.E. Teaching Dates and Time: DECEMBER 3-7, 2018 (WEEK 6) Quarter: 3RD QUARTER WEEK 6 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. Layunin 1.Nakapagsasaliksik gamit ang internet, magasin, aklat at iba pa. 2. Nalalaman ang kasalukuyang kalakaran sa pamilihan ng kagamitang pambahay tulad ng kurtina, table runner, glass holder, cover, throw pillow, table napkin 1 Nakagagawa ng plano ng kagamitang pambahay tulad ng apron. 2.Naipakikita ang kasanayan sa pagpaplano ng kagamitang pambahay. 3.Nakagagawa ng padron at nailalatag ito upang matabas sa wastong pamamaraan. 4. Napahahalagahan ang pagpaplano para sa pagbuo ng kagamitang pambahay. 1.Natutukoy ang mga bahagi ng makinang de padyak. 2.Naiisa isa ang mga bahagi ng makina. 3.Nalalaman ang kahalagahan ng bawat bahagi nito. 1.Natatalakay at naipapakita ang wasto at maingat na paggamit ng makina. 2.Napahahalagahan ang mga paraan sa paggamit ng makina. LINGGUHANG PAGSUSULIT A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ang pang- unawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. Naipapamalas ang pang- unawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. Naipapamalas ang pang- unawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. Naipapamalas ang pang- unawa sa kaalaman at kasanayan sa “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan. Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan. Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan. Naisasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakakatulong sa pagsasaayos ng tahanan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) K to 12- EPP5HE-0f-15 K to 12- EPP5HE-0f-16 K to 12- EPP5HE-0f-17 K to 12- EPP5HE-0f-17 II. NILALAMAN Paggamit ng Internet, Magasin, Aklat sa Pagsasaliksik ng Kasalukuyang Kalakaran sa Pamilihan ng Kagamitang Pambahay Paggawa ng Plano para sa Apron Mga Bahagi ng Makina Wastong Paraan ng Paggamit ng Makina III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Quarter2 Week 6 pp.____ Quarter2 Week 6 pp.____ Quarter2 Week 6 pp.____ Quarter2 Week 6 pp.____ 2. Mga pahina sa Gabay ng Pang- mag-aaral Quarter2 Week 6 pp.____ Quarter2 Week 6 pp.____ Quarter2 Week 6 pp.____ Quarter2 Week 6 pp.____
 19. 3. Mga pahina Teksbuk Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pp. 128- 129 Manwal ng Guro sa Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pp. 121-222 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang pangturo mga aktwal na kagamitang pambahay, tsart halimbawa ng plano ng proyekto, tsart makinang de-padyak, tsart ng mga bahagi ng makina makinang de-padyak, tsart IV. PAMAMARAAN A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at sa pagsisimula ng bagong aralin B. Paghahabi ng layunin ng aralin Panggabay na Tanong: 1.Nakatulong ba ang paggamit ng internet sa pagsasaliksik? 2.Anong kabutihan at di- kabutihang dulot ng paggamit ng internet? Panggabay na tanong: 1.Ano ang dapat tandaan sa pagbuo ng plano? Panggabay na tanong: 1.Nakakita na ba kayo ng makina? 2.Saan kayo nakakita ng makina at ano ang gamit nito? 3.Mahalaga ba ang bawat bahagi ng makina? Panggabay na tanong: 1.Mayroon ba kayong makina sa bahay? 2.Magbigay ng mga paraan ng paggamit ng makina? 3.Mahalaga bang malaman natin ang mga paraan na ito? C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pangganyak: 1.Magpakita ng larawan: Pangganyak: 1. Pagpapakita ng mga larawan ng kagamitan piliin kung ito ay pambahay o pampaaralan. Pangganyak: 1.Pagpapakita ng isang isang aktwal na makinang de-padyak na panahian. Pangganyak: Tumawag ng mag-aaral mula sa klase. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan # 1 2.Itanong sa mga mag-aaral: “ Alin dito ang halimbawa ng ng mga kagamitang pambahay (soft furnishing) Ipaliwanag ang sagot 2.Itanong sa mga mag-aaral: 2.Itanong sa mga mag-aaral; Ano ang kahalagahan ng makinang de padyak? 2. Itanong sa mga mag-aaral: Sino sa inyo ang marunong gumamit ng makina? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan # 2 PAGPAPALALIM NG KAALAMAN 1Hatiin ang klase sa apat na pangkat. PAGLALAHAD: Pagbuo ng plano para sa pagbuo ng kagamitang pambahay sa PAGLALAHAD: PAGPAPALALIM NG KAALAMAN 1.Pangkatin ang klase sa apat .
 20. 2.Magdaos ng dula-dulaan kung saan ipakikita ang sumusunod: a.Pangkat 1 paggamit ng internet sa pagsasaliksik b.Pangkat 2 paggamit ng aklat, magasin sa pagsasaliksik c.Pangkat 3 ipakita ang paraan ng paggawa ng kurtina. d.Pangkat 4 Paglilista ng mga halimbawa ng kasangkapang pambahay. 1.Isa-isang magtatanghal ang bawat pangkat. 2.Habang nagsasagawa ang isang pangkat, ang ibang pangkat naman ay magmamasid. 3.Kapag tapos na ang lahat, magbibigay ng puna ang isang kasapi ng bawat pangkat at ang guro. Gabayan ang mga mag- aaral sa pagbibigay ng puna. pamamagitan ng mga sumusunod nabalangkas: I.Pangalan ng Kagamitang Pambahay II.Mga Layunin III.Mga Kagamitan IV.Pamamaraan sa Paggawa Magpapakita sa mga mag-aaral ng tsart ng makina at mga bahagi nito. 2.Sa unang pangkat ipapakita nila sa pamamagitan ng pagsasadula kung paano pangangalagaan ang makina 3.Sa ikalawang pangkat pagsusunud-sunurin ang wastong paraan ng paggamit ng makina sa tsart. 4.Ang ikatlong pangkat naman ay magtatalakay ng maingat na paggamit ng makina. 5.Ang huling pangkat naman ang magbibigay ng puna sa 3 pangkat na nagsagawa ng kani- kanilang gawain. F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) PAGPAPALALIM NG KAALAMAN 1.Gamit ang hakbang sa pagbuo ng plano, gawin ito ng may pagkakasunud-sunod. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN 1.Pangkatin ang klase. 2.Magpakita ng larawan ng makina na may mga bahagi nito. 3.Matapos mapag-aralan ang mga bahagi ng makina gamit ang tsart tutukuyin naman ng piling mag-aaral mula sa bawat pangkat ang mga bahagi ng makinang de padyak sa harap ng klase. G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw araw na buhay Ipagawa sa mag-aaral ang Pagyamanin Natin sa LM p____. Bakit mahalagang malaman ang mga bahagi na makina? Basahin ang Tandaan Natin sa LM p_____. H. Paglalahat ng aralin 1.Anu-ano ang mga halimbawa ng kagamitang pambahay? 2.Ipaliwanag ang kahalagahan nito. Itanong sa mag-aaral: 1.Ano ang dapat tandaan sa pagbuo ng plano? Anu ano ang mga bahagi ng makina? Mahalaga bang malaman natin ang mga paraan ng paggamit ng makina?
 21. 2.Tumawag ng ilang mag-aaral at ipasabi sa kanila ang mga hakbang sa pagbuo ng plano. I. Pagtataya ng aralin 1.Sagutan ang Subukin Mo sa LM p______. 2.Pasagutan ang Kaya Mo na Ba sa LM ____. Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM p___. Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM p___. Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM p___. J. Karagdagan Gawain para sa takdang aralin at remediation 1.Magsaliksik tungkol sa paraan ng paggawa ng apron. 2.Ipagawa ang Pagyamanin Natin sa LM. Ipagawa sa mag-aaral ang Pagyamanin Natin sa LM p____. Ipagawa sa mag-aaral ang Pagyamanin Natin sa LM p____. Ipagawa sa mag-aaral ang Pagyamanin Natin sa LM p____. V.MGA TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking ginamit/nadiskubre na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
 22. GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: DECEMBER 3-7, 2018 (WEEK 6) Quarter: 3rd Quarter WEEK 6 LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN Masusuri ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang mapanuring pag- unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon. Naipamamalas ang mapanuring pag- unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon. Naipamamalas ang mapanuring pag- unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon. Naipamamalas ang mapanuring pag- unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon. Lingguhang Pagsusulit B. Pamantayan sa Pagaganap Nakakapagpakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol Nakakapagpakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol Nakakapagpakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol Nakakapagpakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Nasusuri ang pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Español (ei pagkakaroon ng organisadong poblasyon, uri ng tahanan, nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan, at iba pa.) AP5KPK-IIIa-1A Nasusuri ang pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Español (ei pagkakaroon ng organisadong poblasyon, uri ng tahanan, nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan, at iba pa.) AP5KPK-IIIa-1A Nasusuri ang pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Español (ei pagkakaroon ng organisadong poblasyon, uri ng tahanan, nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan, at iba pa.) AP5KPK-IIIa-1A Nasusuri ang pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Español (ei pagkakaroon ng organisadong poblasyon, uri ng tahanan, nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan, at iba pa.) AP5KPK-IIIa-1A II. NILALAMAN KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral
 23. 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Paano umusbong ang kamalayang pambansa sa mga Pilipino? Paano umusbong ang kamalayang pambansa sa mga Pilipino? Paano umusbong ang kamalayang pambansa sa mga Pilipino? Paano umusbong ang kamalayang pambansa sa mga Pilipino? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Masusuri ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Masusuri ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Masusuri ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Masusuri ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Mga Pag-aalsa Laban Sa Mga Espanyol May tatlong pangunahing sanhi ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Una, politikal; ikalawa, panrelihiyon;at ang ikatlo, ekonomiko. • Politikal Mula sa mga mananakop na Espanyol ay ninais ng mga dating datu na mabawi ang mataas nilang katungkulan. Hinangad din ng mga babaylan at katalonan na muling mabawi ang pinakamataas na kapangyarihan sa espiritwal na aspekto. Isa sa mga ito ay ang pag- aalsa ng mga datu sa Tondo, na pinangunahan nina Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, at Pedro Balingit noong 1587 hanggang 1588. Ngunit ang nasabing pag-aalsa ay di-nagtagumpay kung kaya’t ipinapatay at ipinatapon ang mga nadakip na pinuno sa ilang bahagi ng Pilipinas. • Panrelihiyon Mga Pag-aalsa Laban Sa Mga Espanyol May tatlong pangunahing sanhi ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Una, politikal; ikalawa, panrelihiyon;at ang ikatlo, ekonomiko. • Politikal Mula sa mga mananakop na Espanyol ay ninais ng mga dating datu na mabawi ang mataas nilang katungkulan. Hinangad din ng mga babaylan at katalonan na muling mabawi ang pinakamataas na kapangyarihan sa espiritwal na aspekto. Isa sa mga ito ay ang pag- aalsa ng mga datu sa Tondo, na pinangunahan nina Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, at Pedro Balingit noong 1587 hanggang 1588. Ngunit ang nasabing pag-aalsa ay di-nagtagumpay kung kaya’t ipinapatay at ipinatapon ang mga nadakip na pinuno sa ilang bahagi ng Pilipinas. • Panrelihiyon Mga Pag-aalsa Laban Sa Mga Espanyol May tatlong pangunahing sanhi ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Una, politikal; ikalawa, panrelihiyon;at ang ikatlo, ekonomiko. • Politikal Mula sa mga mananakop na Espanyol ay ninais ng mga dating datu na mabawi ang mataas nilang katungkulan. Hinangad din ng mga babaylan at katalonan na muling mabawi ang pinakamataas na kapangyarihan sa espiritwal na aspekto. Isa sa mga ito ay ang pag- aalsa ng mga datu sa Tondo, na pinangunahan nina Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, at Pedro Balingit noong 1587 hanggang 1588. Ngunit ang nasabing pag-aalsa ay di-nagtagumpay kung kaya’t ipinapatay at ipinatapon ang mga nadakip na pinuno sa ilang bahagi ng Pilipinas. • Panrelihiyon Mga Pag-aalsa Laban Sa Mga Espanyol May tatlong pangunahing sanhi ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Una, politikal; ikalawa, panrelihiyon;at ang ikatlo, ekonomiko. • Politikal Mula sa mga mananakop na Espanyol ay ninais ng mga dating datu na mabawi ang mataas nilang katungkulan. Hinangad din ng mga babaylan at katalonan na muling mabawi ang pinakamataas na kapangyarihan sa espiritwal na aspekto. Isa sa mga ito ay ang pag- aalsa ng mga datu sa Tondo, na pinangunahan nina Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, at Pedro Balingit noong 1587 hanggang 1588. Ngunit ang nasabing pag-aalsa ay di-nagtagumpay kung kaya’t ipinapatay at ipinatapon ang mga nadakip na pinuno sa ilang bahagi ng Pilipinas. • Panrelihiyon
 24. Maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristiyanismo. Ang pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang itinuring na pinakamahabang pag-aalsa sa Bohol noong 1744. Mahigpit na tinutulan ni Dagohoy ang pagpataw ng mga bagong patakarang pang-ekonomiya ng mga Espantol. Higit na nagpaalab sag alit ni Dagohoy ang hindi pagpapahintulot ng isang prayleng Jesuit na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na constable na namatay sa pagtugis ng isang tulisan.Tumagal ang pag-aalsa hanggang 1829. Noong 1621 hanggang 1622 ay pinamunuan naman ng isang dating babaylan na si Tamblot ang pag-aalsa sa Bohol. Tinutulan nila ang Kristiyanismo at hinikayat ang pagbabalik ng pananampalataya sa mga anito at diwata. Makalipas ang isang taon ay nagapi din sila ng mga Espanyol. Sa Quezon naman ay pinamunuan ni Apolinario dela Cruz ang pag-aalsa noong 1840 hanggang 1841. Mas kilala bilang Hermano Pule, siya ay nagalit nang tanggihan ang kanyang kahilingang maging pari at ipinabuwag ang kanyang itinatag na kapatiran, ang Cofradia de San Jose. •Ekonomiko Mahigpit na tinutulan ng mga Pilipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga Espanyol tulad ng sapilitang paggawa at momopolyo. Ang pag-aalsa ni Diego Silang sa Ilocos ang isang halimbawa , bunsod ito ng malabis na pagbabayad ng tributo sa mga Espanyol. Noong Disyembre 14, 1762 ay matagumpay nilang Maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristiyanismo. Ang pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang itinuring na pinakamahabang pag-aalsa sa Bohol noong 1744. Mahigpit na tinutulan ni Dagohoy ang pagpataw ng mga bagong patakarang pang-ekonomiya ng mga Espantol. Higit na nagpaalab sag alit ni Dagohoy ang hindi pagpapahintulot ng isang prayleng Jesuit na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na constable na namatay sa pagtugis ng isang tulisan.Tumagal ang pag-aalsa hanggang 1829. Noong 1621 hanggang 1622 ay pinamunuan naman ng isang dating babaylan na si Tamblot ang pag-aalsa sa Bohol. Tinutulan nila ang Kristiyanismo at hinikayat ang pagbabalik ng pananampalataya sa mga anito at diwata. Makalipas ang isang taon ay nagapi din sila ng mga Espanyol. Sa Quezon naman ay pinamunuan ni Apolinario dela Cruz ang pag-aalsa noong 1840 hanggang 1841. Mas kilala bilang Hermano Pule, siya ay nagalit nang tanggihan ang kanyang kahilingang maging pari at ipinabuwag ang kanyang itinatag na kapatiran, ang Cofradia de San Jose. •Ekonomiko Mahigpit na tinutulan ng mga Pilipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga Espanyol tulad ng sapilitang paggawa at momopolyo. Ang pag-aalsa ni Diego Silang sa Ilocos ang isang halimbawa , bunsod ito ng malabis na pagbabayad ng tributo sa mga Espanyol. Noong Disyembre 14, 1762 ay matagumpay nilang Maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristiyanismo. Ang pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang itinuring na pinakamahabang pag-aalsa sa Bohol noong 1744. Mahigpit na tinutulan ni Dagohoy ang pagpataw ng mga bagong patakarang pang-ekonomiya ng mga Espantol. Higit na nagpaalab sag alit ni Dagohoy ang hindi pagpapahintulot ng isang prayleng Jesuit na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na constable na namatay sa pagtugis ng isang tulisan.Tumagal ang pag-aalsa hanggang 1829. Noong 1621 hanggang 1622 ay pinamunuan naman ng isang dating babaylan na si Tamblot ang pag-aalsa sa Bohol. Tinutulan nila ang Kristiyanismo at hinikayat ang pagbabalik ng pananampalataya sa mga anito at diwata. Makalipas ang isang taon ay nagapi din sila ng mga Espanyol. Sa Quezon naman ay pinamunuan ni Apolinario dela Cruz ang pag-aalsa noong 1840 hanggang 1841. Mas kilala bilang Hermano Pule, siya ay nagalit nang tanggihan ang kanyang kahilingang maging pari at ipinabuwag ang kanyang itinatag na kapatiran, ang Cofradia de San Jose. •Ekonomiko Mahigpit na tinutulan ng mga Pilipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga Espanyol tulad ng sapilitang paggawa at momopolyo. Ang pag-aalsa ni Diego Silang sa Ilocos ang isang halimbawa , bunsod ito ng malabis na pagbabayad ng tributo sa mga Espanyol. Noong Disyembre 14, 1762 ay matagumpay nilang Maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristiyanismo. Ang pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang itinuring na pinakamahabang pag-aalsa sa Bohol noong 1744. Mahigpit na tinutulan ni Dagohoy ang pagpataw ng mga bagong patakarang pang-ekonomiya ng mga Espantol. Higit na nagpaalab sag alit ni Dagohoy ang hindi pagpapahintulot ng isang prayleng Jesuit na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na constable na namatay sa pagtugis ng isang tulisan.Tumagal ang pag-aalsa hanggang 1829. Noong 1621 hanggang 1622 ay pinamunuan naman ng isang dating babaylan na si Tamblot ang pag-aalsa sa Bohol. Tinutulan nila ang Kristiyanismo at hinikayat ang pagbabalik ng pananampalataya sa mga anito at diwata. Makalipas ang isang taon ay nagapi din sila ng mga Espanyol. Sa Quezon naman ay pinamunuan ni Apolinario dela Cruz ang pag-aalsa noong 1840 hanggang 1841. Mas kilala bilang Hermano Pule, siya ay nagalit nang tanggihan ang kanyang kahilingang maging pari at ipinabuwag ang kanyang itinatag na kapatiran, ang Cofradia de San Jose. •Ekonomiko Mahigpit na tinutulan ng mga Pilipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga Espanyol tulad ng sapilitang paggawa at momopolyo. Ang pag-aalsa ni Diego Silang sa Ilocos ang isang halimbawa , bunsod ito ng malabis na pagbabayad ng tributo sa mga Espanyol. Noong Disyembre 14, 1762 ay matagumpay nilang
 25. napababa sa puwesto ang gobernador at Obispo ng Vigan, at agad na idineklara ang Malayang Ilocos. Ipinapatay siya ng mga Espanyol sa kaniyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ng kanyang asawang si Gabriela Silang ang kaniyang pakikipaglaban hanggang sa ito ay madakip at pugutan ng ulo noong Setyembre 10, 1763. Mga Dahilan Ng Pagkabigo Ng Mga Pag-aalsa Nabigo ang mga isinagawang pag-aalsa ng mga Pilipino bunsod ng mga sumusunod na dahilan: 1. pagiging watak-watak ng Pilipinas; 2. kawalan ng komunikasyon higit sa mga Pilipinong nasa liblib na lugar; 3. pagkakaiba-iba ng diyalekto; 4. kakapusan sa salapi at armas; 5. hindi kasapatan ng kaalaman sa pakikidigma; 6. pagiging mas makabago ng armas ng mga Espanyol; at 7. ang pagbabayad ng mga Espanyol sa mersenaryong katutubo upang talunin ang kapuwa katutubong nag- aalsa. Mga Salik Sa Pag-usbong Ng Kamalayang Pambansa Nakatulong sa pagbuo ng kamalayang pambansa ang mga sumusunod na salik na bunga ng iba’t ibang pangyayari sa mundo noong ika-19 na siglo. • Pagbubukas Ng Suez Canal Binuksan ang pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal noong ika-17 ng Nobyembre napababa sa puwesto ang gobernador at Obispo ng Vigan, at agad na idineklara ang Malayang Ilocos. Ipinapatay siya ng mga Espanyol sa kaniyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ng kanyang asawang si Gabriela Silang ang kaniyang pakikipaglaban hanggang sa ito ay madakip at pugutan ng ulo noong Setyembre 10, 1763. Mga Dahilan Ng Pagkabigo Ng Mga Pag-aalsa Nabigo ang mga isinagawang pag-aalsa ng mga Pilipino bunsod ng mga sumusunod na dahilan: 1. pagiging watak-watak ng Pilipinas; 2. kawalan ng komunikasyon higit sa mga Pilipinong nasa liblib na lugar; 3. pagkakaiba-iba ng diyalekto; 4. kakapusan sa salapi at armas; 5. hindi kasapatan ng kaalaman sa pakikidigma; 6. pagiging mas makabago ng armas ng mga Espanyol; at 7. ang pagbabayad ng mga Espanyol sa mersenaryong katutubo upang talunin ang kapuwa katutubong nag- aalsa. Mga Salik Sa Pag-usbong Ng Kamalayang Pambansa Nakatulong sa pagbuo ng kamalayang pambansa ang mga sumusunod na salik na bunga ng iba’t ibang pangyayari sa mundo noong ika-19 na siglo. • Pagbubukas Ng Suez Canal Binuksan ang pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal noong ika-17 ng Nobyembre napababa sa puwesto ang gobernador at Obispo ng Vigan, at agad na idineklara ang Malayang Ilocos. Ipinapatay siya ng mga Espanyol sa kaniyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ng kanyang asawang si Gabriela Silang ang kaniyang pakikipaglaban hanggang sa ito ay madakip at pugutan ng ulo noong Setyembre 10, 1763. Mga Dahilan Ng Pagkabigo Ng Mga Pag-aalsa Nabigo ang mga isinagawang pag-aalsa ng mga Pilipino bunsod ng mga sumusunod na dahilan: 1. pagiging watak-watak ng Pilipinas; 2. kawalan ng komunikasyon higit sa mga Pilipinong nasa liblib na lugar; 3. pagkakaiba-iba ng diyalekto; 4. kakapusan sa salapi at armas; 5. hindi kasapatan ng kaalaman sa pakikidigma; 6. pagiging mas makabago ng armas ng mga Espanyol; at 7. ang pagbabayad ng mga Espanyol sa mersenaryong katutubo upang talunin ang kapuwa katutubong nag- aalsa. Mga Salik Sa Pag-usbong Ng Kamalayang Pambansa Nakatulong sa pagbuo ng kamalayang pambansa ang mga sumusunod na salik na bunga ng iba’t ibang pangyayari sa mundo noong ika-19 na siglo. • Pagbubukas Ng Suez Canal Binuksan ang pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal noong ika-17 ng Nobyembre napababa sa puwesto ang gobernador at Obispo ng Vigan, at agad na idineklara ang Malayang Ilocos. Ipinapatay siya ng mga Espanyol sa kaniyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ng kanyang asawang si Gabriela Silang ang kaniyang pakikipaglaban hanggang sa ito ay madakip at pugutan ng ulo noong Setyembre 10, 1763. Mga Dahilan Ng Pagkabigo Ng Mga Pag-aalsa Nabigo ang mga isinagawang pag-aalsa ng mga Pilipino bunsod ng mga sumusunod na dahilan: 1. pagiging watak-watak ng Pilipinas; 2. kawalan ng komunikasyon higit sa mga Pilipinong nasa liblib na lugar; 3. pagkakaiba-iba ng diyalekto; 4. kakapusan sa salapi at armas; 5. hindi kasapatan ng kaalaman sa pakikidigma; 6. pagiging mas makabago ng armas ng mga Espanyol; at 7. ang pagbabayad ng mga Espanyol sa mersenaryong katutubo upang talunin ang kapuwa katutubong nag- aalsa. Mga Salik Sa Pag-usbong Ng Kamalayang Pambansa Nakatulong sa pagbuo ng kamalayang pambansa ang mga sumusunod na salik na bunga ng iba’t ibang pangyayari sa mundo noong ika-19 na siglo. • Pagbubukas Ng Suez Canal Binuksan ang pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal noong ika-17 ng Nobyembre
 26. 1869. Sa pagbubukas nito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europe. Napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europe patungong Maynila. Dahil ditto ay dumami ang mga dayuhang naglakbay sa Pilipinas at gayundin ang mga Pilipinong nakapaglakbay palabas ng bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan, at iba pang babasahing mula sa Europe at America na naglalaman ng mga kaisipang liberal kaugnay sa kalayaan, pagkakpantay-pantay, at pagkakapatiran. • Pag-usbong Ng Panggitnang Uri Bungan g paglago ng agrikultura at pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig ay may ilang mangangalakal, magsasaka, at propesyonal na umunlad ang pamumuhay. Sila ang bumuo sa panggitnang uri sa lipunan sa Pilipinas. Karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo ang mga panggitnang uri. Dahila sa nakamit nilang kasaganaan ay nagkaroon ng kakayahan ang mga nasa panggitnang uri na pag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europe (Spain). Doon nakamit ng mga “naliwanagang” kabataan , o mga ilustrados, ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. • Liberal Na Pamumuno Noong ika-19 ng Setyembre 1868, sumiklab ang isang himagsikan sa Spain na nagbunga ng pagpapalit ng pamamahala nito mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong ito ipinadala si Carlos Maria de la Torre bilang bagong gobernador- heneral sa Pilipinas. 1869. Sa pagbubukas nito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europe. Napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europe patungong Maynila. Dahil ditto ay dumami ang mga dayuhang naglakbay sa Pilipinas at gayundin ang mga Pilipinong nakapaglakbay palabas ng bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan, at iba pang babasahing mula sa Europe at America na naglalaman ng mga kaisipang liberal kaugnay sa kalayaan, pagkakpantay-pantay, at pagkakapatiran. • Pag-usbong Ng Panggitnang Uri Bungan g paglago ng agrikultura at pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig ay may ilang mangangalakal, magsasaka, at propesyonal na umunlad ang pamumuhay. Sila ang bumuo sa panggitnang uri sa lipunan sa Pilipinas. Karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo ang mga panggitnang uri. Dahila sa nakamit nilang kasaganaan ay nagkaroon ng kakayahan ang mga nasa panggitnang uri na pag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europe (Spain). Doon nakamit ng mga “naliwanagang” kabataan , o mga ilustrados, ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. • Liberal Na Pamumuno Noong ika-19 ng Setyembre 1868, sumiklab ang isang himagsikan sa Spain na nagbunga ng pagpapalit ng pamamahala nito mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong ito ipinadala si Carlos Maria de la Torre bilang bagong gobernador- heneral sa Pilipinas. 1869. Sa pagbubukas nito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europe. Napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europe patungong Maynila. Dahil ditto ay dumami ang mga dayuhang naglakbay sa Pilipinas at gayundin ang mga Pilipinong nakapaglakbay palabas ng bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan, at iba pang babasahing mula sa Europe at America na naglalaman ng mga kaisipang liberal kaugnay sa kalayaan, pagkakpantay-pantay, at pagkakapatiran. • Pag-usbong Ng Panggitnang Uri Bungan g paglago ng agrikultura at pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig ay may ilang mangangalakal, magsasaka, at propesyonal na umunlad ang pamumuhay. Sila ang bumuo sa panggitnang uri sa lipunan sa Pilipinas. Karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo ang mga panggitnang uri. Dahila sa nakamit nilang kasaganaan ay nagkaroon ng kakayahan ang mga nasa panggitnang uri na pag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europe (Spain). Doon nakamit ng mga “naliwanagang” kabataan , o mga ilustrados, ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. • Liberal Na Pamumuno Noong ika-19 ng Setyembre 1868, sumiklab ang isang himagsikan sa Spain na nagbunga ng pagpapalit ng pamamahala nito mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong ito ipinadala si Carlos Maria de la Torre bilang bagong gobernador- heneral sa Pilipinas. 1869. Sa pagbubukas nito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europe. Napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europe patungong Maynila. Dahil ditto ay dumami ang mga dayuhang naglakbay sa Pilipinas at gayundin ang mga Pilipinong nakapaglakbay palabas ng bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan, at iba pang babasahing mula sa Europe at America na naglalaman ng mga kaisipang liberal kaugnay sa kalayaan, pagkakpantay-pantay, at pagkakapatiran. • Pag-usbong Ng Panggitnang Uri Bungan g paglago ng agrikultura at pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig ay may ilang mangangalakal, magsasaka, at propesyonal na umunlad ang pamumuhay. Sila ang bumuo sa panggitnang uri sa lipunan sa Pilipinas. Karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo ang mga panggitnang uri. Dahila sa nakamit nilang kasaganaan ay nagkaroon ng kakayahan ang mga nasa panggitnang uri na pag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europe (Spain). Doon nakamit ng mga “naliwanagang” kabataan , o mga ilustrados, ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. • Liberal Na Pamumuno Noong ika-19 ng Setyembre 1868, sumiklab ang isang himagsikan sa Spain na nagbunga ng pagpapalit ng pamamahala nito mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong ito ipinadala si Carlos Maria de la Torre bilang bagong gobernador- heneral sa Pilipinas.
 27. Madaling nakuha ni de la Torre ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa dahilang nakilala siya sa pagiging liberal ng kaniyang pamamahala. Pinakinggan niya ang mga suliranin ng mga mamamayan at nakikihalubilo sa mga tao, Espanyol man o Pilipino. Ipinagbawal niya ang parusang hagupit, winakasan ang pag-eespiya sa mga pahayagan, at hinikayat ang malayang pamamahayag. Subalit hindi nagtagal ang liberal na pamamahala ni de la Torre matapos itong palitan bilang gobernador-heneral ni Rafael Izquierdo. Si Izquierdo ang kinilala bilang isa sa pinakamalupit na namuno sa Pilipinas. Sa panahong ito ay lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa pagbabago at kasarinlan. • Sekularisasyon At Ang Tatlong Paring Martir Noong ika-19 na siglo, isa pang pangyayari ang nagging salik sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino, ang sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Ang mga paring regular ay ang mga paring Espanyol na kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit, at Dominican. Paring sekular naman ang tawag sa mga Pilipinong pari na hindi maaaring mapabilang sa alinmang ordeng relihiyoso. Madaling nakuha ni de la Torre ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa dahilang nakilala siya sa pagiging liberal ng kaniyang pamamahala. Pinakinggan niya ang mga suliranin ng mga mamamayan at nakikihalubilo sa mga tao, Espanyol man o Pilipino. Ipinagbawal niya ang parusang hagupit, winakasan ang pag-eespiya sa mga pahayagan, at hinikayat ang malayang pamamahayag. Subalit hindi nagtagal ang liberal na pamamahala ni de la Torre matapos itong palitan bilang gobernador-heneral ni Rafael Izquierdo. Si Izquierdo ang kinilala bilang isa sa pinakamalupit na namuno sa Pilipinas. Sa panahong ito ay lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa pagbabago at kasarinlan. • Sekularisasyon At Ang Tatlong Paring Martir Noong ika-19 na siglo, isa pang pangyayari ang nagging salik sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino, ang sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Ang mga paring regular ay ang mga paring Espanyol na kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit, at Dominican. Paring sekular naman ang tawag sa mga Pilipinong pari na hindi maaaring mapabilang sa alinmang ordeng relihiyoso. Madaling nakuha ni de la Torre ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa dahilang nakilala siya sa pagiging liberal ng kaniyang pamamahala. Pinakinggan niya ang mga suliranin ng mga mamamayan at nakikihalubilo sa mga tao, Espanyol man o Pilipino. Ipinagbawal niya ang parusang hagupit, winakasan ang pag-eespiya sa mga pahayagan, at hinikayat ang malayang pamamahayag. Subalit hindi nagtagal ang liberal na pamamahala ni de la Torre matapos itong palitan bilang gobernador-heneral ni Rafael Izquierdo. Si Izquierdo ang kinilala bilang isa sa pinakamalupit na namuno sa Pilipinas. Sa panahong ito ay lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa pagbabago at kasarinlan. • Sekularisasyon At Ang Tatlong Paring Martir Noong ika-19 na siglo, isa pang pangyayari ang nagging salik sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino, ang sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Ang mga paring regular ay ang mga paring Espanyol na kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit, at Dominican. Paring sekular naman ang tawag sa mga Pilipinong pari na hindi maaaring mapabilang sa alinmang ordeng relihiyoso. Madaling nakuha ni de la Torre ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa dahilang nakilala siya sa pagiging liberal ng kaniyang pamamahala. Pinakinggan niya ang mga suliranin ng mga mamamayan at nakikihalubilo sa mga tao, Espanyol man o Pilipino. Ipinagbawal niya ang parusang hagupit, winakasan ang pag-eespiya sa mga pahayagan, at hinikayat ang malayang pamamahayag. Subalit hindi nagtagal ang liberal na pamamahala ni de la Torre matapos itong palitan bilang gobernador-heneral ni Rafael Izquierdo. Si Izquierdo ang kinilala bilang isa sa pinakamalupit na namuno sa Pilipinas. Sa panahong ito ay lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa pagbabago at kasarinlan. • Sekularisasyon At Ang Tatlong Paring Martir Noong ika-19 na siglo, isa pang pangyayari ang nagging salik sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino, ang sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Ang mga paring regular ay ang mga paring Espanyol na kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit, at Dominican. Paring sekular naman ang tawag sa mga Pilipinong pari na hindi maaaring mapabilang sa alinmang ordeng relihiyoso.
 28. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Nag-ugat ang suliranin mula sa pagtutol ng mga paring regular na pamunuan ang mga paring secular ang mga parokya. Ito ay sapagkat kaakibat ng pagiging pinuno ng parokya ay ang malawak na kapangyarihan at impluwensiya gayundin ang yamang mula sa kaban ng simbahan. Ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak ng mga paring secular. Hinaing ng mga pilipinong pari, diskriminasyon ang ginawang pagtanggal sa kanilang katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pamumuno ni Padre Pedro Pelaez. Isang pag-aalsa ang sumiklab noong 1872 sa Cavite na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino na naglilingkod sa isang arsenal dito. Pinangunahan ito ni Fernando La Madrid na isang sarhentong Pilipino. Nag-aklas ang mga sundalo nang tanggalin ang ilan sa kanilang mga pribilehiyo tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi kasali sa sapilitang paggawa. Ang pag-aalsang ito ay agad nasugpo ng mga Espanyol at dinakip ang mga napagbintangang pinuno nito, kabilang ang mga paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Nilitis ang tatlong pari at isinakdal ng mga bayarang testigo, piskal, at abogado. Hinatulan sila ng kamatayan at ginarote noong ika-17 ng Pebrero 1872. Sa pangyayaring ito, napaigting ang damdaming makabansa ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Nag-ugat ang suliranin mula sa pagtutol ng mga paring regular na pamunuan ang mga paring secular ang mga parokya. Ito ay sapagkat kaakibat ng pagiging pinuno ng parokya ay ang malawak na kapangyarihan at impluwensiya gayundin ang yamang mula sa kaban ng simbahan. Ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak ng mga paring secular. Hinaing ng mga pilipinong pari, diskriminasyon ang ginawang pagtanggal sa kanilang katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pamumuno ni Padre Pedro Pelaez. Isang pag-aalsa ang sumiklab noong 1872 sa Cavite na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino na naglilingkod sa isang arsenal dito. Pinangunahan ito ni Fernando La Madrid na isang sarhentong Pilipino. Nag-aklas ang mga sundalo nang tanggalin ang ilan sa kanilang mga pribilehiyo tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi kasali sa sapilitang paggawa. Ang pag-aalsang ito ay agad nasugpo ng mga Espanyol at dinakip ang mga napagbintangang pinuno nito, kabilang ang mga paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Nilitis ang tatlong pari at isinakdal ng mga bayarang testigo, piskal, at abogado. Hinatulan sila ng kamatayan at ginarote noong ika-17 ng Pebrero 1872. Sa pangyayaring ito, napaigting ang damdaming makabansa ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Nag-ugat ang suliranin mula sa pagtutol ng mga paring regular na pamunuan ang mga paring secular ang mga parokya. Ito ay sapagkat kaakibat ng pagiging pinuno ng parokya ay ang malawak na kapangyarihan at impluwensiya gayundin ang yamang mula sa kaban ng simbahan. Ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak ng mga paring secular. Hinaing ng mga pilipinong pari, diskriminasyon ang ginawang pagtanggal sa kanilang katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pamumuno ni Padre Pedro Pelaez. Isang pag-aalsa ang sumiklab noong 1872 sa Cavite na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino na naglilingkod sa isang arsenal dito. Pinangunahan ito ni Fernando La Madrid na isang sarhentong Pilipino. Nag-aklas ang mga sundalo nang tanggalin ang ilan sa kanilang mga pribilehiyo tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi kasali sa sapilitang paggawa. Ang pag-aalsang ito ay agad nasugpo ng mga Espanyol at dinakip ang mga napagbintangang pinuno nito, kabilang ang mga paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Nilitis ang tatlong pari at isinakdal ng mga bayarang testigo, piskal, at abogado. Hinatulan sila ng kamatayan at ginarote noong ika-17 ng Pebrero 1872. Sa pangyayaring ito, napaigting ang damdaming makabansa ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Nag-ugat ang suliranin mula sa pagtutol ng mga paring regular na pamunuan ang mga paring secular ang mga parokya. Ito ay sapagkat kaakibat ng pagiging pinuno ng parokya ay ang malawak na kapangyarihan at impluwensiya gayundin ang yamang mula sa kaban ng simbahan. Ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak ng mga paring secular. Hinaing ng mga pilipinong pari, diskriminasyon ang ginawang pagtanggal sa kanilang katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pamumuno ni Padre Pedro Pelaez. Isang pag-aalsa ang sumiklab noong 1872 sa Cavite na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino na naglilingkod sa isang arsenal dito. Pinangunahan ito ni Fernando La Madrid na isang sarhentong Pilipino. Nag-aklas ang mga sundalo nang tanggalin ang ilan sa kanilang mga pribilehiyo tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi kasali sa sapilitang paggawa. Ang pag-aalsang ito ay agad nasugpo ng mga Espanyol at dinakip ang mga napagbintangang pinuno nito, kabilang ang mga paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Nilitis ang tatlong pari at isinakdal ng mga bayarang testigo, piskal, at abogado. Hinatulan sila ng kamatayan at ginarote noong ika-17 ng Pebrero 1872. Sa pangyayaring ito, napaigting ang damdaming makabansa ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
 29. G. Paglalaapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain H. Paglalahat ng Arallin Ipinahayag ng mga Pilipino ang kanilang galit at hinanakit sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pamumuno sa mahigit 100 pag-aalsa sa loob ng mahigit 300 taon. • May mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng bansa na pumukaw at nagpaalab sa kamalayang makabayan ng mga Pilipino. • Napagtanto ng maraming Pilipino na ang pinakamahalagang salik sa pagbuo ng nasyon ay ang pagkakaisa ng lahat na ipagtanggol ang Pilipinas. Ipinahayag ng mga Pilipino ang kanilang galit at hinanakit sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pamumuno sa mahigit 100 pag-aalsa sa loob ng mahigit 300 taon. • May mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng bansa na pumukaw at nagpaalab sa kamalayang makabayan ng mga Pilipino. • Napagtanto ng maraming Pilipino na ang pinakamahalagang salik sa pagbuo ng nasyon ay ang pagkakaisa ng lahat na ipagtanggol ang Pilipinas. Ipinahayag ng mga Pilipino ang kanilang galit at hinanakit sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pamumuno sa mahigit 100 pag-aalsa sa loob ng mahigit 300 taon. • May mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng bansa na pumukaw at nagpaalab sa kamalayang makabayan ng mga Pilipino. • Napagtanto ng maraming Pilipino na ang pinakamahalagang salik sa pagbuo ng nasyon ay ang pagkakaisa ng lahat na ipagtanggol ang Pilipinas. Ipinahayag ng mga Pilipino ang kanilang galit at hinanakit sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pamumuno sa mahigit 100 pag-aalsa sa loob ng mahigit 300 taon. • May mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng bansa na pumukaw at nagpaalab sa kamalayang makabayan ng mga Pilipino. • Napagtanto ng maraming Pilipino na ang pinakamahalagang salik sa pagbuo ng nasyon ay ang pagkakaisa ng lahat na ipagtanggol ang Pilipinas. I. Pagtataya ng Aralin Bilugan ang salitang hindi kabilang sa pangkat. Ipaliwanag ang sagot. 1. Franciscan, Recollect, Sekular, Augustinian 2. Pedro Pelaez, Mariano Gomez, Jacinto Zamora, Jose Burgos 3. Rafael de Izquierdo, Carlos Maria de la Torre, Suez Canal, Panggitnang Uri 4. Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, Diego Silang 5. Carlos Maria de la Torre, Jean Jacques Rousseau, Voltaire John Locke Bilugan ang salitang hindi kabilang sa pangkat. Ipaliwanag ang sagot. 1. Franciscan, Recollect, Sekular, Augustinian 2. Pedro Pelaez, Mariano Gomez, Jacinto Zamora, Jose Burgos 3. Rafael de Izquierdo, Carlos Maria de la Torre, Suez Canal, Panggitnang Uri 4. Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, Diego Silang 5. Carlos Maria de la Torre, Jean Jacques Rousseau, Voltaire John Locke Bilugan ang salitang hindi kabilang sa pangkat. Ipaliwanag ang sagot. 1. Franciscan, Recollect, Sekular, Augustinian 2. Pedro Pelaez, Mariano Gomez, Jacinto Zamora, Jose Burgos 3. Rafael de Izquierdo, Carlos Maria de la Torre, Suez Canal, Panggitnang Uri 4. Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, Diego Silang 5. Carlos Maria de la Torre, Jean Jacques Rousseau, Voltaire John Locke Bilugan ang salitang hindi kabilang sa pangkat. Ipaliwanag ang sagot. 1. Franciscan, Recollect, Sekular, Augustinian 2. Pedro Pelaez, Mariano Gomez, Jacinto Zamora, Jose Burgos 3. Rafael de Izquierdo, Carlos Maria de la Torre, Suez Canal, Panggitnang Uri 4. Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, Diego Silang 5. Carlos Maria de la Torre, Jean Jacques Rousseau, Voltaire John Locke J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Punan ng tamang sago tang patlang. 1. paring regular: ordeng panrelihiyon ; paring secular: _______________ Punan ng tamang sago tang patlang. 1. paring regular: ordeng panrelihiyon ; paring secular: _______________ Punan ng tamang sago tang patlang. 1. paring regular: ordeng panrelihiyon ; paring secular: _______________ Punan ng tamang sago tang patlang. 1. paring regular: ordeng panrelihiyon ; paring secular: _______________
 30. 2. Carlos Maria de la Torre: liberal ; _______________: konserbatibo 3. Pedro Pelaez: _______________ ; Mga Datu ng Tondo: maibalik ang kapangyarihang pampolitika sa mga datu 4. Pag-aalsa sa Cavite: _______________ ; Pag-aalsa sa Tamblot: panrelihiyon 5. Francisco Dagohoy: Bohol ; _______________: Quezon 2. Carlos Maria de la Torre: liberal ; _______________: konserbatibo 3. Pedro Pelaez: _______________ ; Mga Datu ng Tondo: maibalik ang kapangyarihang pampolitika sa mga datu 4. Pag-aalsa sa Cavite: _______________ ; Pag-aalsa sa Tamblot: panrelihiyon 5. Francisco Dagohoy: Bohol ; _______________: Quezon 2. Carlos Maria de la Torre: liberal ; _______________: konserbatibo 3. Pedro Pelaez: _______________ ; Mga Datu ng Tondo: maibalik ang kapangyarihang pampolitika sa mga datu 4. Pag-aalsa sa Cavite: _______________ ; Pag-aalsa sa Tamblot: panrelihiyon 5. Francisco Dagohoy: Bohol ; _______________: Quezon 2. Carlos Maria de la Torre: liberal ; _______________: konserbatibo 3. Pedro Pelaez: _______________ ; Mga Datu ng Tondo: maibalik ang kapangyarihang pampolitika sa mga datu 4. Pag-aalsa sa Cavite: _______________ ; Pag-aalsa sa Tamblot: panrelihiyon 5. Francisco Dagohoy: Bohol ; _______________: Quezon IV. Mga Tala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
 31. GRADE 5 DAILY LESSON LOG School Grade Level V Teacher Learning Areas ENGLISH Teaching Dates and Time DECEMBER 3-7, 2018 (WEEK 6) Quarter 3RD QUARTER WEEK 6 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES Show enjoyment in listening to a story. Answer question about the story listened to. A. Content Standards The learner…. listens critically to different text types; expresses ideas logically in oral and written forms; needs. The learner…. listens critically to different text types; expresses ideas logically in oral and written forms; needs. The learner…. listens critically to different text types; expresses ideas logically in oral and written forms; needs. The learner…. listens critically to different text types; expresses ideas logically in oral and written forms; needs. Weekly Test B. Performance Standards The learner... demonstrates interest in reading to meet various The learner... demonstrates interest in reading to meet various The learner... demonstrates interest in reading to meet various The learner... demonstrates interest in reading to meet various C. Learning Competencies/Objectives Write the LC code for each EN5F-IIIg-1.3 EN5F-IIIg-1.7 Observe accuracy, appropriate rate and proper expressions in choral, echo and shadow EN5F-IIIg-1.3 EN5F-IIIg-1.7 Observe accuracy, appropriate rate and proper expressions in choral, echo and shadow EN5F-IIIg-1.3 EN5F-IIIg-1.7 Observe accuracy, appropriate rate and proper expressions in choral, echo and shadow EN5F-IIIg-1.3 EN5F-IIIg-1.7 Observe accuracy, appropriate rate and proper expressions in choral, echo and shadow II. CONTENT The Owl and the Dove The Owl and the Dove The Owl and the Dove The Owl and the Dove III. LEARNING RESOURCES A. References 1. Teacher’s Guide pages 2. Learner’s Material pages 3. Textbook pages k-12 Curriculum Guide 4 EN5 LC-IIIg-3.17 EN5RC-IIIg-3.2.7 EN5F-IIIg-1.3 EN5SS-IIIg-4 EN5WC-IIIg-2.2.7 EN5A-IIIg-16 k-12 Curriculum Guide 4 EN5 LC-IIIg-3.17 EN5RC-IIIg-3.2.7 EN5F-IIIg-1.3 EN5SS-IIIg-4 EN5WC-IIIg-2.2.7 EN5A-IIIg-16 k-12 Curriculum Guide 4 EN5 LC-IIIg-3.17 EN5RC-IIIg-3.2.7 EN5F-IIIg-1.3 EN5SS-IIIg-4 EN5WC-IIIg-2.2.7 EN5A-IIIg-16 k-12 Curriculum Guide 4 EN5 LC-IIIg-3.17 EN5RC-IIIg-3.2.7 EN5F-IIIg-1.3 EN5SS-IIIg-4 EN5WC-IIIg-2.2.7 EN5A-IIIg-16 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resources Short listening selection Short reading selection Chart Magazine/newspaper Powerpoint presentation Short listening selection Short reading selection Chart Magazine/newspaper Powerpoint presentation Short listening selection Short reading selection Chart Magazine/newspaper Powerpoint presentation Short listening selection Short reading selection Chart Magazine/newspaper Powerpoint presentation IV. PROCEDURES
 32. A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Spelling: Say and Spell on air Anymore inquired Dislike Troubles Hoot Tongue Twister Tongue Twister Tongue Twister B. Establishing a purpose for the lesson Answer question about the story listened to. 1. Realize that Philippines legends enrich our culture. 2. Use the vocabularies in community English. 3. Read the selection with full comprehension. 1. Realize that Philippines legends enrich our culture. 2. Use the vocabularies in community English. 3. Read the selection with full comprehension. 1. Realize that Philippines legends enrich our culture. 2. Use the vocabularies in community English. 3. Read the selection with full comprehension. C. Presenting examples/instances of the new lesson Identify the word that means the underlined word in each sentence. People dislike the owl because of the loud sound (hoot, speaker, laughter) it produces. “Where are you going?” inquired the dove. ( asked, answered, added) Contextual Clues (Synonyms) Circle the meaning each underlined word. 1. After the father was gone, she step into the cave. (entered, slept, wandered) 2. The waves on the shore and sea shells fascinated her (frightened, allure, angered) 3. But a great billow flying has out into the sea ( earthquake, wave, wind) 4. His fears was confirmed upon seeing the clothing on water (disappeared, stopped, strengthened) 5. When he got exhausted, he rested upon the shore and soon fell into slumber. (Sleepy, hungry, tired) Contextual Clues (Synonyms) Circle the meaning each underlined word. 1. After the father was gone, she step into the cave. (entered, slept, wandered) 2. The waves on the shore and sea shells fascinated her (frightened, allure, angered) 3. But a great billow flying has out into the sea ( earthquake, wave, wind) 4. His fears was confirmed upon seeing the clothing on water (disappeared, stopped, strengthened) 5. When he got exhausted, he rested upon the shore and soon fell into slumber. (Sleepy, hungry, tired) Contextual Clues (Synonyms) Circle the meaning each underlined word. 1. After the father was gone, she step into the cave. (entered, slept, wandered) 2. The waves on the shore and sea shells fascinated her (frightened, allure, angered) 3. But a great billow flying has out into the sea ( earthquake, wave, wind) 4. His fears was confirmed upon seeing the clothing on water (disappeared, stopped, strengthened) 5. When he got exhausted, he rested upon the shore and soon fell into slumber. (Sleepy, hungry, tired) D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Have you encountered a dove and an owl in any medium – picture, realia, etc.? In what direction do you usually see them moving/flying? Do you know how the 3 islands, Luzon, Visaya, and Mindanao came into existence? Do you know how the 3 islands, Luzon, Visaya, and Mindanao came into existence? Do you know how the 3 islands, Luzon, Visaya, and Mindanao came into existence? E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Reading the story Long time ago, the Philippines was divided into 3 big islands of Luzon, Visayas and Mindanao. Ask: What led to the separation of those islands and what was the effect? Read the story aloud. Each group will read one paragraph. The teacher ask questions after each read paragraph. Long time ago, the Philippines was divided into 3 big islands of Luzon, Visayas and Mindanao. Ask: What led to the separation of those islands and what was the effect? Read the story aloud. Each group will read one paragraph. The teacher ask questions after each read paragraph. Long time ago, the Philippines was divided into 3 big islands of Luzon, Visayas and Mindanao. Ask: What led to the separation of those islands and what was the effect? Read the story aloud. Each group will read one paragraph. The teacher ask questions after each read paragraph.