Tema 12 Enter. investment process 2019

Инвестиционен процес в
предприятието
Дисциплина „Икономика на предприятието“
ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
2
Определение
Инвестициите са еднократни разходи за придобиване
на активи (или самите активи), които с достатъчно
голяма вероятност могат да осигурят получаване на
текущ доход, прираст на капитала и други
положителни резултати от инвеститора за дълъг
период от време.
3
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
А. Според вида на активите
• инвестиции в ДМА;
• инвестиции в НДА;
• инвестиции в краткотрайни активи (оборотни
средства);
• инвестиции във финансови активи
(дългосрочни инвестиции според финансовата
терминология).
4
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Б. Според направлението на инвестиране
• инвестиции за създаване и придобиване на нови
материални и нематериални ДА;
• инвестиции за придобиване на предприятия и
обединяване на участия (бизнескомбинации);
• инвестиции за разширяване, реконструкция и
модернизация на съществуващи ДМА;
• дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия,
в асоциирани предприятия и малцинствени
съучастия.
5
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
В. Според основната цел на инвестициите
• инвестиции за запазване на позициите на пазара;
• инвестиции за обновяване на ДМА и технологиите;
• инвестиции за постигане на икономия на разходи;
• инвестиции за увеличаване на приходите;
• инвестиции за навлизане на нови пазари (нов
бизнес).
6
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Г. Инвестиции в ДМА според вида на работите
• проектни работи, лицензи и др.;
• строителни работи;
• монтажни работи;
• машини и съоръжения;
• геоложки и хидрогеоложки работи;
• разходи за владеене и ползване на земя;
• други разходи.
7
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Д. Според връзката на инвестициите с основния
обект
• преки инвестиции: за машини и съоръжения,
сгради;
• съпътстващи инвестиции: предназначени за
изграждане на инфраструктура;
• свързани инвестиции: осигуряване на нормално
снабдяване със суровини, материали и енергия.
8
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Е. Според свободата на избор при инвестиране
• Задължителни инвестиции: за опазване на
природната среда, съобразно нормативните
изисквания и др.
• Незадължителни (изборни) инвестиции: свързани
са с алтернативи за растеж, в свързан бизнес и в нови
бизнес области.
9
ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ – КАТО ПРОЦЕС
Определение
Инвестирането е процес на проучвания, анализи,
проектиране, създаване или придобиване и
въвеждане в действие на активи, които могат да
носят текущ доход, прираст на капитала и други
положителни резултати за собственика
(инвеститора) в течение на дълъг период.
10
ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
В широк смисъл процесът обхваща 7 фази:
І. Идентифициране на инвестиционните възможности
(търсене на идеи за инвестиране);
ІІ. Дефиниране и предварително оценяване (пресяване)
на предложенията (идеите) за инвестиране;
ІІІ. Разработване на идеите за инвестиране (проучване
и проектиране);
(Продължение)
11
(Продължение)
ІV. Оценяване и избор на най-добрата
алтернатива на инвестиране в рамките на всеки
проект;
V. Съставяне на портфейл от проекти с осигурено
финансиране.
VІ. Изпълнение на проектите;
VІІ. Слединвестиционен контрол.
ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
12
ЧАСТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
Особености:
• голяма продължителност;
• много участници с непокриващи се интереси;
• голяма ресурсоемкост;
• трудна обратимост на инвестиционните решения;
• наличие на риск от прекъсване и недобри
резултати.
13
ЕТАПИ НА ЧАСТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
Установяване и анализ на
проблемната ситуация за
фирмата
Предварителни
(прединвестиционни
проучвания)
Съставяне на задание за
проектиране
Разработване на идеен проект
Разработване на технически
проект
Разработване
на работен
проект
Изпълнение на
проекта
Въвеждане на
обекта в
експлоатация
Осигуряване на
финансирането на проекта
Готов обект
(предприятие)
14
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
Основава се върху няколко допускания:
А. Инвеститорите са от типа рационални
инвеститори, които се ръководят от следните
принципи:
• по-малкият риск е предпочитан;
• благосъстоянието на инвеститора се повишава при
увеличаване на възвръщаемостта и намаляване на
риска.
(Продължение)
15
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
(Продължение)
• получаването на по-голям текущ доход и по-голям
прираст на капитала изисква поемане от инвеститора
на по-голям риск;
• по-високата възвръщаемост и по-високото
благосъстояние са предпочитани.
16
Б. Налице са добре функциониращи финансови
пазари - отпускане и получаване на заеми.
В. Изискваната норма на възвръщаемост при
инвестиране в реални активи се сравнява с нормата
на възвръщаемост, която биха получили при
инвестиране на финансовия пазар при същото или
близко равнище на риска.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
17
   
,
11 00
  



n
t
t
t
n
t
t
t
k
CO
k
CI
NPV
ако NPV > 0  инвестицията в реални активи е изгодна;
ако NPV < 0  инвестицията в реални активи не е изгодна;
ако NPV = 0  инвестицията в реални активи е на границата на
изгодността;
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
18
ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В
ПРЕДПРИЯТИЕТО
а) инвестиране в интерес на собствениците;
б) комплексност на мениджмънта на инвестициите;
в) съгласуваност (обвързаност) на решенията;
г) оптималност;
д) икономичност;
е) възвръщане (възстановяване) на инвестициите;
ж) съобразяване с риска;
з) мениджмънт на инвестициите е непрекъснат процес;
и) мениджмънт по вътрешнофирмени стандарти
(еталонни стойности).
Материалът е разработен на база на книгите
1 sur 19

Recommandé

Tema 9 Fixed assets 2019 par
Tema 9 Fixed assets 2019Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019Dimitar Blagoev
602 vues29 diapositives
Tema 1 Enterprise main 2019 par
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Dimitar Blagoev
605 vues16 diapositives
Tema 11 Enter. innovation process 2019 par
Tema 11 Enter. innovation process 2019Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019Dimitar Blagoev
328 vues20 diapositives
Tema 2 Enterprise main functions 2019 par
Tema 2 Enterprise main functions 2019Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019Dimitar Blagoev
337 vues12 diapositives
Tema 2 Firm's funding 2019 par
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Dimitar Blagoev
1.8K vues19 diapositives
Tema 6 Products & quality 2019 par
Tema 6 Products & quality 2019Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019Dimitar Blagoev
487 vues28 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tema 8 Production capacity 2019 par
Tema 8 Production capacity 2019Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019Dimitar Blagoev
492 vues15 diapositives
Tema 10 Revenue from sales 2019 par
Tema 10 Revenue from sales 2019Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019Dimitar Blagoev
988 vues15 diapositives
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019 par
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Dimitar Blagoev
2K vues23 diapositives
Tema 3 Money in time 2019 par
Tema 3 Money in time 2019Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019Dimitar Blagoev
1.4K vues15 diapositives
Tema 6 T-life 2019 par
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Dimitar Blagoev
1.2K vues20 diapositives
Tema 7 Initial investments 2019 par
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Dimitar Blagoev
1.3K vues19 diapositives

Tendances(20)

Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Dimitar Blagoev2K vues
Tema 14 Break-even point risk method 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Dimitar Blagoev1.1K vues
Tema 5 Investment projects evaluation 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Dimitar Blagoev1.6K vues
Tema 11 Net income & discounting 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 11 Net income & discounting 2019Tema 11 Net income & discounting 2019
Tema 11 Net income & discounting 2019
Dimitar Blagoev1.2K vues
Tema 13 Risk free equivalent method 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Dimitar Blagoev868 vues
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
Dimitar Blagoev944 vues
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev248 vues
Tema 7 Functional analysis II part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev311 vues

Similaire à Tema 12 Enter. investment process 2019

Tema 13 Enterprise funding 2019 par
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Dimitar Blagoev
154 vues19 diapositives
Tema 15 Financing innov activities 2017 par
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Dimitar Blagoev
334 vues18 diapositives
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov par
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovRock'n'Roll.bg
304 vues30 diapositives
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx par
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptxИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptxVasilMavrodiev
3 vues13 diapositives
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране... par
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Emil Hristov
415 vues11 diapositives

Similaire à Tema 12 Enter. investment process 2019(13)

Tema 15 Financing innov activities 2017 par Dimitar Blagoev
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
Dimitar Blagoev334 vues
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov par Rock'n'Roll.bg
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Rock'n'Roll.bg304 vues
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx par VasilMavrodiev
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptxИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране... par Emil Hristov
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Emil Hristov415 vues
Tema 8 Functional analysis III part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev328 vues
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev par Rock'n'Roll.bg
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Rock'n'Roll.bg327 vues
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет par NikoYanev
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
NikoYanev593 vues

Plus de Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019 par
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Dimitar Blagoev
1.6K vues29 diapositives
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019 par
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Dimitar Blagoev
662 vues15 diapositives
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019 par
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Dimitar Blagoev
469 vues22 diapositives
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019 par
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Dimitar Blagoev
377 vues11 diapositives
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019 par
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Dimitar Blagoev
362 vues16 diapositives
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019 par
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Dimitar Blagoev
315 vues13 diapositives

Plus de Dimitar Blagoev(20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev1.6K vues
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev662 vues
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev469 vues
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev377 vues
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev362 vues
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev315 vues
Tema 6 Functional analysis I part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev408 vues
Tema 5 Analysis of internal environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev271 vues
Tema 3 Analysis of external environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev255 vues
Tema 1 Introduction in business analyse 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev299 vues
Tema 9 Anti-crisis management results 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev204 vues
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev219 vues
Tema 6 Macroeconomic environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev142 vues
Tema 5 Features of the business environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev178 vues
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev204 vues

Tema 12 Enter. investment process 2019

 • 2. ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2 Определение Инвестициите са еднократни разходи за придобиване на активи (или самите активи), които с достатъчно голяма вероятност могат да осигурят получаване на текущ доход, прираст на капитала и други положителни резултати от инвеститора за дълъг период от време.
 • 3. 3 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ А. Според вида на активите • инвестиции в ДМА; • инвестиции в НДА; • инвестиции в краткотрайни активи (оборотни средства); • инвестиции във финансови активи (дългосрочни инвестиции според финансовата терминология).
 • 4. 4 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Б. Според направлението на инвестиране • инвестиции за създаване и придобиване на нови материални и нематериални ДА; • инвестиции за придобиване на предприятия и обединяване на участия (бизнескомбинации); • инвестиции за разширяване, реконструкция и модернизация на съществуващи ДМА; • дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия, в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия.
 • 5. 5 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В. Според основната цел на инвестициите • инвестиции за запазване на позициите на пазара; • инвестиции за обновяване на ДМА и технологиите; • инвестиции за постигане на икономия на разходи; • инвестиции за увеличаване на приходите; • инвестиции за навлизане на нови пазари (нов бизнес).
 • 6. 6 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Г. Инвестиции в ДМА според вида на работите • проектни работи, лицензи и др.; • строителни работи; • монтажни работи; • машини и съоръжения; • геоложки и хидрогеоложки работи; • разходи за владеене и ползване на земя; • други разходи.
 • 7. 7 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Д. Според връзката на инвестициите с основния обект • преки инвестиции: за машини и съоръжения, сгради; • съпътстващи инвестиции: предназначени за изграждане на инфраструктура; • свързани инвестиции: осигуряване на нормално снабдяване със суровини, материали и енергия.
 • 8. 8 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Е. Според свободата на избор при инвестиране • Задължителни инвестиции: за опазване на природната среда, съобразно нормативните изисквания и др. • Незадължителни (изборни) инвестиции: свързани са с алтернативи за растеж, в свързан бизнес и в нови бизнес области.
 • 9. 9 ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ – КАТО ПРОЦЕС Определение Инвестирането е процес на проучвания, анализи, проектиране, създаване или придобиване и въвеждане в действие на активи, които могат да носят текущ доход, прираст на капитала и други положителни резултати за собственика (инвеститора) в течение на дълъг период.
 • 10. 10 ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС В широк смисъл процесът обхваща 7 фази: І. Идентифициране на инвестиционните възможности (търсене на идеи за инвестиране); ІІ. Дефиниране и предварително оценяване (пресяване) на предложенията (идеите) за инвестиране; ІІІ. Разработване на идеите за инвестиране (проучване и проектиране); (Продължение)
 • 11. 11 (Продължение) ІV. Оценяване и избор на най-добрата алтернатива на инвестиране в рамките на всеки проект; V. Съставяне на портфейл от проекти с осигурено финансиране. VІ. Изпълнение на проектите; VІІ. Слединвестиционен контрол. ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
 • 12. 12 ЧАСТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС Особености: • голяма продължителност; • много участници с непокриващи се интереси; • голяма ресурсоемкост; • трудна обратимост на инвестиционните решения; • наличие на риск от прекъсване и недобри резултати.
 • 13. 13 ЕТАПИ НА ЧАСТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС Установяване и анализ на проблемната ситуация за фирмата Предварителни (прединвестиционни проучвания) Съставяне на задание за проектиране Разработване на идеен проект Разработване на технически проект Разработване на работен проект Изпълнение на проекта Въвеждане на обекта в експлоатация Осигуряване на финансирането на проекта Готов обект (предприятие)
 • 14. 14 КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV) Основава се върху няколко допускания: А. Инвеститорите са от типа рационални инвеститори, които се ръководят от следните принципи: • по-малкият риск е предпочитан; • благосъстоянието на инвеститора се повишава при увеличаване на възвръщаемостта и намаляване на риска. (Продължение)
 • 15. 15 КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV) (Продължение) • получаването на по-голям текущ доход и по-голям прираст на капитала изисква поемане от инвеститора на по-голям риск; • по-високата възвръщаемост и по-високото благосъстояние са предпочитани.
 • 16. 16 Б. Налице са добре функциониращи финансови пазари - отпускане и получаване на заеми. В. Изискваната норма на възвръщаемост при инвестиране в реални активи се сравнява с нормата на възвръщаемост, която биха получили при инвестиране на финансовия пазар при същото или близко равнище на риска. КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
 • 17. 17     , 11 00       n t t t n t t t k CO k CI NPV ако NPV > 0  инвестицията в реални активи е изгодна; ако NPV < 0  инвестицията в реални активи не е изгодна; ако NPV = 0  инвестицията в реални активи е на границата на изгодността; КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
 • 18. 18 ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО а) инвестиране в интерес на собствениците; б) комплексност на мениджмънта на инвестициите; в) съгласуваност (обвързаност) на решенията; г) оптималност; д) икономичност; е) възвръщане (възстановяване) на инвестициите; ж) съобразяване с риска; з) мениджмънт на инвестициите е непрекъснат процес; и) мениджмънт по вътрешнофирмени стандарти (еталонни стойности).
 • 19. Материалът е разработен на база на книгите