Publicité

Tema 13 Enterprise funding 2019

18 Apr 2019
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Tema 13 Enterprise funding 2019(20)

Publicité
Publicité

Tema 13 Enterprise funding 2019

 1. Процес на краткосрочно и дългосрочно финансиране Дисциплина „Икономика на предприятието“
 2. ПОНЯТИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2 Определение Финансирането е съвкупност от дейности, свързани с набавянето на финансови ресурси, необходими за стартиране, функциониране, развитие и растеж на бизнес организациите т.е. снабдяване им с “капитал”.
 3. 3 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИРАНЕТО първо, разходът на държания капитал да съответства на потребностите при нормална инвестиционна дейност на фирмата; второ, осигуряване на оптимална структура на капитала (собствен капитал/дълготраен привлечен капитал); (Продължение)
 4. 4 (Продължение) трето, съобразяване със скоростта на оборота на активите, които се финансират; четвърто, използването на привлечен капитал изисква много внимателен анализ на риска, свързан с вероятността да не са налице парични средства за плащанията на падежа. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИРАНЕТО
 5. 5 ВИДОВЕ ФИНАНСИРАНЕ А. Според етапа от жизнения цикъл: • Първоначално; • Текущо; • Извънредно. Б. В зависимост от срока: • Краткосрочно • Дългосрочно. (Продължение)
 6. 6 ВИДОВЕ ФИНАНСИРАНЕ В. В зависимост от характера на капитала: • Собствено финансиране; • Чуждо финансиране. Г. Според източниците на финансови ресурси: • Вътрешно финансиране; • Външно финансиране.
 7. 7 ИЗТОЧНИЦИ НА КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ А. Краткосрочни заеми; • сконтов (поличен) кредит; • кредит по текуща сметка (контокорентен, овърдрафт); • краткосрочни еднократни кредити и кредитни линии; • акцептен кредит; • авалов кредит; • кредит от доставчика; • кредит от клиента.
 8. 8 ИЗТОЧНИЦИ НА КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ Б. краткосрочните задължения на предприятието - към доставчици, към персонала, към бюджета, към социалното осигуряване и др. Техният обичаен срок е до една година.
 9. 9 ИЗТОЧНИЦИ НА ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ А. Финансиране със собствен капитал при различните правни форми. • Акция; - (АД) • Дружествен дял; - (ООД) • Дялова вноска. – (Кооперация) Б. Финансиране от резервите и неразпределената печалба. • Резерви от финансови ресурси; • Неразпределена печалба – след лихви и данъци.
 10. 10 ИЗТОЧНИЦИ НА ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ В. Амортизационните отчисления като източник на финансиране - фонд, предназначен за подмяна на амортизираните дълготрайни активи. Г. Източници на дългосрочно чуждо финансиране • Средносрочни – 1-3/5 години; • Дългосрочни – над 3/5 години; • Кредити – банкови, междуфирмени; • Облигационен заем.
 11. 11 Д. Други източници на финансиране. • Лизинг – оперативен и финансов; • Факторинг; • Европейски програми и фондове; • Финансиране чрез рисков капитал - (Банки, Venture Capital фондове, Бизнес ангели и др.). ИЗТОЧНИЦИ НА ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ
 12. 12 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ВЪТРЕШНИ И ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ. Предимствата на финансирането от вътрешни източници: • финансова стабилност; • финансова независимост; • минимизиране на риска; • по-висока норма на доходност; • висока кредитоспособност и кредитонадеждност.
 13. 13 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ВЪТРЕШНИ И ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ. Недостатъците на финансирането от вътрешни източници: • недостигат за осъществяването на крупни инвестиционни проекти; • цената на финансирането със собствени средства е по-висока; • предприятието се лишава от ползването на данъчен ефект и др.
 14. 14 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ВЪТРЕШНИ И ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ. Предимствата на финансирането от външни източници са: • предприятието ползва данъчен ефект; • създават се възможности за положително проявление на ефекта на финансовия лийвъридж; Дълг/Активи=………....Дълг/Собствен капитал= Оперативна печалба/Разходи за лихви= • цената на финансиране е по-ниска;
 15. 15 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ВЪТРЕШНИ И ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ. Недостатъци на финансирането от външни източници са: • увеличава се зависимостта на фирмата от външни фактори; • увеличава се риска от изпадане в неплатежоспособност; • увеличава се финансовия риск на предприятието.
 16. 16 ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕТО Определение Цена на финансирането – разходите, които предприятието трябва да направи (или прави) за набавянето на всеки 100 лв. финансов ресурс. Средно претеглена цена на капитала . . . . .w d d cr cr rc rc inc inc e ek k W k W k W k W k W    
 17. 17 КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА Определение Съвкупност от относителни дялове, характеризиращи относителното участие на дългосрочните източници на финансиране в общото дългосрочно финансиране. Най-често се характеризира чрез относителния дял на собствения капитал и на дългосрочните заеми в общото дългосрочно финансиране (капитал).
 18. 18 КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА 100*1 ОДК СК d  100*2 ОДК ДЗ d  ДЗСКОДК  където: СК – собствен капитал на предприятието; ДЗ – дългосрочни заеми на предприятието; ОДК – общ дългосрочен капитал на предприятието;
 19. Материалът е разработен на база на книгите
Publicité