Tema 5 Investment projects evaluation 2019

МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И
ИКОНОМИЧЕСКАТА ОЦЕНКА НА
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Инвестиции
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА
РАЗРАБОТВАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИМ
ЕФЕКТИВНОСТ
Разработването и оценката на един инвестиционен проект е
итеративен процес и включва следната последователност от
дейности:
(1) Определяне на срока на икономически живот на проекта;
(2) Определяне на обема на инвестицията и всички еднократни
разходи;
(3) Източници за финансиране на проекта и определяне на
нормата им на възвръщаемост (средно-претеглената цена на
капитала, необходим за финансирането);
(4) Определяне на приходите от проекта;
(5) Определяне на текущите разходи по реализиране на проекта;
(6) Осъвременяване на паричните потоци по проекта (входящи и
изходящи);
(7) Определяне на икономическата ефективност на база на набор
от показатели.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ВСИЧКИ
ЕДНОКРАТНИ РАЗХОДИ
В състава на еднократните разходи се включват:
 а) преки инвестиции за проекта;
 б) съпътстващи инвестиции;
 в) свързани инвестиции;
 г) дълготрайни материални активи на инвеститора, които се
предвижда да се използват в инвестиционния проект;
 д) съществуващи дълготрайни нематериални активи, които ще
се използват в инвестиционния проект;
 е) инвестиции за покриване недостига на средства за замяна
на съществуващите активи преди края на срока на
икономическия живот на проекта;
 ж) дълготрайни материални активи на инвеститора, които
трябва да се ликвидират, за да се осъществи инвестиционния
проект;
 з) инвестиции в оборотни средства.
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА
ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА,
НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ)
За всеки един от източниците на финансиране е
необходимо да се изчисли (определи) следното:
 1. Сума на финансирането от съответния източник;
 2. Цена на финансирането от източника (цената на
капитала);
 3. Относителен дял на финансирането със
съответния източник в общата сума на
финансирането;
 4. Разходи по обслужване на съответния източник
на капитал без тези за акционерния капитал.
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА
ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА,
НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ)
Финансирането на инвестиционния проект може да
се осъществи от един или по-често от комбинация от
някой от следните източници:
 Финансиране за сметка на емисия облигации;
 Финансиране за сметна на емисия обикновени
акции;
 Финансиране за сметка на банков/и кредит/и;
 Финансиране за сметка на неразпределена
печалба;
 Финансиране за сметка на доходи от дейността;
 Финансиране за сметка на междуфирмен кредит.
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА
ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА,
НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ)
Цената на капитала (за всеки един от
източниците на финансиране) е онази норма на
възвръщаемост (% на дисконтиране в
дисконтовия фактор), при която нетният паричен
поток получен от дадения източник се сравнява с
осъвременените разходи по обслужване на
същия източник.
Относителен дял на финансирането от съответния
източник е съотношението между сумата на
финансирането от съответния източник разделено
на общата сума на еднократните разходи
(инвестиционните разходи)
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА
ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА,
НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ)
Средно претеглената цена на капитала (Кw)
или (СПЦК, WACC) е сумата от произведенията
на цената на капитала (K) и относителния дял
(W) за всеки един от източниците използвани
за финансиране на инвестиционния проект
(инвестицията).
Тя се използва като % за дисконтиране на
входящите (нетните доходи) и изходящите
(инвестиционните разходи) парични потоци
по инвестиционния проект.
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА
ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА,
НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ)
Изчисляване на средно претеглената цена на
капитала (Кw) се извършва чрез следната
примерна формула:
. . .w d d cr cr e ek k W k W k W  
Във формулата има толкова събираеми,
колкото са източниците на капитал за
реализация на инвестицията (в конкретния
случай формулата е на база използването на
3 източника на капитал).
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОЕКТА
1. Производствена програма и капацитет
Производствения капацитет на фирмата трябва да
бъде по-голям или поне равен на разработената
производствена програма.
1. ПКф = ПП (100% натоварване на мощностите);
2. ПКф > ПП (резерв 5-10%)
3. ПКф < ПП
- изграждане на нови производствени мощности през
отчетния период;
- аутсорсинг (консигнация) във фирми субконтрактори.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОЕКТА
2. Цената на технологията и/или продукта може да се
осъществи по някой (или при използването на
комбинация) от следните методи за ценообразуване:
 По метода на аналогията;
 По разходно-калкулационни методи: Метод на
пълните разходи; Метод на преките разходи; Метод
на пределните разходи; Метод на анализ на
равновесната точка; Метод на отчет на рентабилност
на инвестициите; Метод на надбавка към цената.;
 По пазарен метод, на базата на търсенето и
предлагането: Методи ориентирани към
потребителите; Методи ориентирани към
конкуренцията.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПРОЕКТА
Текущите разходи са категория, която
изразява всички разходи, които трябва да се
правят непрекъснато (текущо), за да се
поддържа производството и реализацията на
продукцията в съответния обем, номенклатура
и асортимент
ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРОЕКТА
(ВХОДЯЩИ И ИЗХОДЯЩИ)
Осъвременените парични потоци по своята
същност представляват настояща стойност и
тяхното изчисляване е процес на
дисконтиране на бъдещите парични
постъпления, т.е. установяване на ценността
им за инвеститора в сегашния момент.
1
Дисконтов фактор=
(1 )t
wK
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА
НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Нетна настояща стойност – NPV (Net Present
Value).
По този метод се установява дали сумата от
дисконтираните нетни парични потоци за целия срок на
икономически живот на проекта е по-голяма, равна или по-
малка от сумата на дисконтираните инвестиционни
разходи през същия период.
0 1(1 ) (1 )
n m
t t
t t
t t n
Co Ci
NPV
r r  
  
 
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА
НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
2. Вътрешна норма на възвръщаемост – IRR (Internal rate
of return).
Това е процентът на дисконтиране, който превръща
нетната настояща стойност в нула. Чрез този метод се
прави опит всички икономически изгоди да се представят
чрез едно число. IRR е мярка за рентабилност на проекта и
зависи само от продължителността на икономически живот
на проекта и от паричните потоци по години от срока на
икономически живот.
0 1
0
(1 ) (1 )
n m
t t
t t
t t n
Co Ci
IRR IRR  
  
 
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА
НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
2. Вътрешна норма на възвръщаемост – IRR (Internal rate
of return).
Критерий за оценяване на изгодността на
инвестиционния проект на ваза показателя IRR е:
 Ако IRR > Kw – проектът е изгоден;
 Ако IRR < Kw – проектът е неизгоден;
 Ако IRR = Kw – проектът е на границата на
изгодността;
Критерий за оценяване и класиране на проекта е:
максимална положителна разлика между IRR и
процента на дисконтиране, използван при
изчисляването на NPV, т.е. . IRR - Kw >> 0
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА
НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
3. Срок на възвръщане на инвестицията – PBP
(Payback period).
Тава е продължителността на периода, необходим за
да се възстановят първоначалните инвестиции за
сметка на породения от тях положителен паричен
поток (доход).
I
PBP
Ci

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА
НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
3. Срок на възвръщане на инвестицията – PBP
(Payback period).
I вариант II вариант
Нетен доход по
години, лева
Акумулирана
сума, лева
Нетен доход по
години, лева
Акумулирана
сума, лева
Инвестиция
…. .Година
…. .Година
….. Година
….. Година
….. Година
Разлика между
акумулирания
доход и
първоначалната
инвестиция
Срок за
възвръщане на
инвестицията
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА
НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
4. Коефициент на доходност – PI (profitability index).
При този метод инвестиционните проекти се оценяват от
гледна точка на дохода, който осигурява всеки лев
първоначална инвестиция.
1
n
t
t
PVCi
PI
I



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА
НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
5. Сравнителен анализ на вариантите на проекта и
избор на по-добрия вариант.
Критерий/Показате
л
Стойност на
показателя
за I вариант
Стойност на
показателя за
II вариант
Критерий за
класиране на
проекта
Класиране на
вариантите
по частния
критерий
Изгоден
ли е
избрания
вариант
1 2 3 4 5 6
NPV Максимална нетна
настояща стойност
NPV>0
IRR Максимална
положителна
разлика м/у IRR и
Кw
IRR>Kw
PBP Минимален срок
на възвръщане на
инвестицията
PI Максимална
стойност
Възможно най-
висок коефициент
на доходност
PI>1,0
Материалът е разработен на базата на книгите:
1 sur 20

Recommandé

Tema 9 Operational costs 2019 par
Tema 9 Operational costs 2019Tema 9 Operational costs 2019
Tema 9 Operational costs 2019Dimitar Blagoev
1.1K vues20 diapositives
Tema 7 Initial investments 2019 par
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Dimitar Blagoev
1.3K vues19 diapositives
Tema 8 Project funding 2019 par
Tema 8 Project funding 2019Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019Dimitar Blagoev
1.7K vues36 diapositives
Tema 6 T-life 2019 par
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Dimitar Blagoev
1.2K vues20 diapositives
Tema 3 Money in time 2019 par
Tema 3 Money in time 2019Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019Dimitar Blagoev
1.4K vues15 diapositives
Tema 10 Revenue from sales 2019 par
Tema 10 Revenue from sales 2019Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019Dimitar Blagoev
988 vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tema 13 Risk free equivalent method 2019 par
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Dimitar Blagoev
868 vues11 diapositives
Tema 1 Firm's investment process 2019 par
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Dimitar Blagoev
2.1K vues19 diapositives
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019 par
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Dimitar Blagoev
2K vues23 diapositives
Tema 2 Firm's funding 2019 par
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Dimitar Blagoev
1.8K vues19 diapositives
Tema 14 Break-even point risk method 2019 par
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019Dimitar Blagoev
1.1K vues11 diapositives
Defining a project's economic life cycle par
Defining a project's economic life cycleDefining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleKristian Rosenov, MBA
642 vues36 diapositives

Tendances(20)

Tema 13 Risk free equivalent method 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Dimitar Blagoev868 vues
Tema 1 Firm's investment process 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
Dimitar Blagoev2.1K vues
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Dimitar Blagoev2K vues
Tema 14 Break-even point risk method 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Dimitar Blagoev1.1K vues
Tema 2 Enterprise main functions 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 2 Enterprise main functions 2019Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019
Dimitar Blagoev337 vues
Tema 1 Introduction in business analyse 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev299 vues
Tema 3 Analysis of external environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev255 vues
Tema 12 Enter. investment process 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev502 vues
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev248 vues
Tema 6 Functional analysis I part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev408 vues
Tema 15 Financing innov activities 2017 par Dimitar Blagoev
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
Dimitar Blagoev334 vues

Similaire à Tema 5 Investment projects evaluation 2019

08_ бизнес план. парични потоци.финансиране par
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиранеСТЪПКИ Подкрепа
349 vues10 diapositives
Tema 13 Project appraisal 2017 par
Tema 13 Project appraisal 2017Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017Dimitar Blagoev
278 vues24 diapositives
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov par
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovRock'n'Roll.bg
304 vues30 diapositives
Управление на разходите par
Управление на разходитеУправление на разходите
Управление на разходитеAngelina Gabrovska
1.1K vues11 diapositives
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет par
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджетNikoYanev
593 vues17 diapositives

Similaire à Tema 5 Investment projects evaluation 2019(20)

Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov par Rock'n'Roll.bg
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Rock'n'Roll.bg304 vues
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет par NikoYanev
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
NikoYanev593 vues
Tema 7 Functional analysis II part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev311 vues
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране... par Emil Hristov
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Emil Hristov415 vues
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq par Rock'n'Roll.bg
Start UP 2007: Raising Capital - NeveqStart UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq
Rock'n'Roll.bg314 vues
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5 par NikoYanev
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
NikoYanev180 vues
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx par VasilMavrodiev
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptxИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
JT Presentation Finance for HRs par JobTiger Ltd.
JT Presentation Finance for HRsJT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRs
JobTiger Ltd.340 vues
Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор за гар... par Kiril Raytchev
Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор за гар...Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор за гар...
Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор за гар...
Kiril Raytchev456 vues

Plus de Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019 par
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Dimitar Blagoev
1.6K vues29 diapositives
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019 par
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Dimitar Blagoev
662 vues15 diapositives
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019 par
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Dimitar Blagoev
469 vues22 diapositives
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019 par
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Dimitar Blagoev
377 vues11 diapositives
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019 par
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Dimitar Blagoev
362 vues16 diapositives
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019 par
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Dimitar Blagoev
315 vues13 diapositives

Plus de Dimitar Blagoev(20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev1.6K vues
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev662 vues
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev469 vues
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev377 vues
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev362 vues
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev315 vues
Tema 8 Functional analysis III part 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev328 vues
Tema 5 Analysis of internal environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev271 vues
Tema 9 Anti-crisis management results 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev204 vues
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev219 vues
Tema 6 Macroeconomic environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev142 vues
Tema 5 Features of the business environment 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev178 vues
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev204 vues
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev532 vues

Tema 5 Investment projects evaluation 2019

 • 1. МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ Инвестиции
 • 2. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗРАБОТВАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ Разработването и оценката на един инвестиционен проект е итеративен процес и включва следната последователност от дейности: (1) Определяне на срока на икономически живот на проекта; (2) Определяне на обема на инвестицията и всички еднократни разходи; (3) Източници за финансиране на проекта и определяне на нормата им на възвръщаемост (средно-претеглената цена на капитала, необходим за финансирането); (4) Определяне на приходите от проекта; (5) Определяне на текущите разходи по реализиране на проекта; (6) Осъвременяване на паричните потоци по проекта (входящи и изходящи); (7) Определяне на икономическата ефективност на база на набор от показатели.
 • 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ВСИЧКИ ЕДНОКРАТНИ РАЗХОДИ В състава на еднократните разходи се включват:  а) преки инвестиции за проекта;  б) съпътстващи инвестиции;  в) свързани инвестиции;  г) дълготрайни материални активи на инвеститора, които се предвижда да се използват в инвестиционния проект;  д) съществуващи дълготрайни нематериални активи, които ще се използват в инвестиционния проект;  е) инвестиции за покриване недостига на средства за замяна на съществуващите активи преди края на срока на икономическия живот на проекта;  ж) дълготрайни материални активи на инвеститора, които трябва да се ликвидират, за да се осъществи инвестиционния проект;  з) инвестиции в оборотни средства.
 • 4. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА, НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ) За всеки един от източниците на финансиране е необходимо да се изчисли (определи) следното:  1. Сума на финансирането от съответния източник;  2. Цена на финансирането от източника (цената на капитала);  3. Относителен дял на финансирането със съответния източник в общата сума на финансирането;  4. Разходи по обслужване на съответния източник на капитал без тези за акционерния капитал.
 • 5. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА, НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ) Финансирането на инвестиционния проект може да се осъществи от един или по-често от комбинация от някой от следните източници:  Финансиране за сметка на емисия облигации;  Финансиране за сметна на емисия обикновени акции;  Финансиране за сметка на банков/и кредит/и;  Финансиране за сметка на неразпределена печалба;  Финансиране за сметка на доходи от дейността;  Финансиране за сметка на междуфирмен кредит.
 • 6. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА, НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ) Цената на капитала (за всеки един от източниците на финансиране) е онази норма на възвръщаемост (% на дисконтиране в дисконтовия фактор), при която нетният паричен поток получен от дадения източник се сравнява с осъвременените разходи по обслужване на същия източник. Относителен дял на финансирането от съответния източник е съотношението между сумата на финансирането от съответния източник разделено на общата сума на еднократните разходи (инвестиционните разходи)
 • 7. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА, НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ) Средно претеглената цена на капитала (Кw) или (СПЦК, WACC) е сумата от произведенията на цената на капитала (K) и относителния дял (W) за всеки един от източниците използвани за финансиране на инвестиционния проект (инвестицията). Тя се използва като % за дисконтиране на входящите (нетните доходи) и изходящите (инвестиционните разходи) парични потоци по инвестиционния проект.
 • 8. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА ИМ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНАТА ЦЕНА НА КАПИТАЛА, НЕОБХОДИМ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ) Изчисляване на средно претеглената цена на капитала (Кw) се извършва чрез следната примерна формула: . . .w d d cr cr e ek k W k W k W   Във формулата има толкова събираеми, колкото са източниците на капитал за реализация на инвестицията (в конкретния случай формулата е на база използването на 3 източника на капитал).
 • 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОЕКТА 1. Производствена програма и капацитет Производствения капацитет на фирмата трябва да бъде по-голям или поне равен на разработената производствена програма. 1. ПКф = ПП (100% натоварване на мощностите); 2. ПКф > ПП (резерв 5-10%) 3. ПКф < ПП - изграждане на нови производствени мощности през отчетния период; - аутсорсинг (консигнация) във фирми субконтрактори.
 • 10. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОЕКТА 2. Цената на технологията и/или продукта може да се осъществи по някой (или при използването на комбинация) от следните методи за ценообразуване:  По метода на аналогията;  По разходно-калкулационни методи: Метод на пълните разходи; Метод на преките разходи; Метод на пределните разходи; Метод на анализ на равновесната точка; Метод на отчет на рентабилност на инвестициите; Метод на надбавка към цената.;  По пазарен метод, на базата на търсенето и предлагането: Методи ориентирани към потребителите; Методи ориентирани към конкуренцията.
 • 11. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА Текущите разходи са категория, която изразява всички разходи, които трябва да се правят непрекъснато (текущо), за да се поддържа производството и реализацията на продукцията в съответния обем, номенклатура и асортимент
 • 12. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРОЕКТА (ВХОДЯЩИ И ИЗХОДЯЩИ) Осъвременените парични потоци по своята същност представляват настояща стойност и тяхното изчисляване е процес на дисконтиране на бъдещите парични постъпления, т.е. установяване на ценността им за инвеститора в сегашния момент. 1 Дисконтов фактор= (1 )t wK
 • 13. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Нетна настояща стойност – NPV (Net Present Value). По този метод се установява дали сумата от дисконтираните нетни парични потоци за целия срок на икономически живот на проекта е по-голяма, равна или по- малка от сумата на дисконтираните инвестиционни разходи през същия период. 0 1(1 ) (1 ) n m t t t t t t n Co Ci NPV r r         
 • 14. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 2. Вътрешна норма на възвръщаемост – IRR (Internal rate of return). Това е процентът на дисконтиране, който превръща нетната настояща стойност в нула. Чрез този метод се прави опит всички икономически изгоди да се представят чрез едно число. IRR е мярка за рентабилност на проекта и зависи само от продължителността на икономически живот на проекта и от паричните потоци по години от срока на икономически живот. 0 1 0 (1 ) (1 ) n m t t t t t t n Co Ci IRR IRR         
 • 15. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 2. Вътрешна норма на възвръщаемост – IRR (Internal rate of return). Критерий за оценяване на изгодността на инвестиционния проект на ваза показателя IRR е:  Ако IRR > Kw – проектът е изгоден;  Ако IRR < Kw – проектът е неизгоден;  Ако IRR = Kw – проектът е на границата на изгодността; Критерий за оценяване и класиране на проекта е: максимална положителна разлика между IRR и процента на дисконтиране, използван при изчисляването на NPV, т.е. . IRR - Kw >> 0
 • 16. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 3. Срок на възвръщане на инвестицията – PBP (Payback period). Тава е продължителността на периода, необходим за да се възстановят първоначалните инвестиции за сметка на породения от тях положителен паричен поток (доход). I PBP Ci 
 • 17. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 3. Срок на възвръщане на инвестицията – PBP (Payback period). I вариант II вариант Нетен доход по години, лева Акумулирана сума, лева Нетен доход по години, лева Акумулирана сума, лева Инвестиция …. .Година …. .Година ….. Година ….. Година ….. Година Разлика между акумулирания доход и първоначалната инвестиция Срок за възвръщане на инвестицията
 • 18. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 4. Коефициент на доходност – PI (profitability index). При този метод инвестиционните проекти се оценяват от гледна точка на дохода, който осигурява всеки лев първоначална инвестиция. 1 n t t PVCi PI I   
 • 19. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА НА НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 5. Сравнителен анализ на вариантите на проекта и избор на по-добрия вариант. Критерий/Показате л Стойност на показателя за I вариант Стойност на показателя за II вариант Критерий за класиране на проекта Класиране на вариантите по частния критерий Изгоден ли е избрания вариант 1 2 3 4 5 6 NPV Максимална нетна настояща стойност NPV>0 IRR Максимална положителна разлика м/у IRR и Кw IRR>Kw PBP Минимален срок на възвръщане на инвестицията PI Максимална стойност Възможно най- висок коефициент на доходност PI>1,0
 • 20. Материалът е разработен на базата на книгите: