ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης à www.psounis.gr

.

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 1
ΠΛΗ20
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-5
Ονοµατεπώνυµο:…………………………………………………………………
Ηµεροµηνία: ………………………………………………………………………
ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού)
(1) 6 ζευγάρια συναντούνται σε ένα σπίτι και ανταλλάσουν χειραψίες. Κάθε άτοµο δεν ανταλλάσει χειραψία µε
οποιοδήποτε άλλο περισσότερες από µία φορές.
1. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών είναι 120.
2. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού φύλου είναι 36.
3. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών ανάµεσα σε άτοµα ίδιου φύλου είναι ίσο µε τον αριθµό των
υποσυνόλων που αποτελούνται από 2 ή 4 στοιχεία, τα οποία επιλέγονται από ένα σύνολο που αποτελείται
από 6 διακεκριµένα στοιχεία.
4. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών στις οποίες µετέχουν 4 άτοµα είναι 38.
(2) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία
1. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε 2
n
2. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε το συντελεστή του n k
x −
στην παράσταση
(1 )n
x+
3. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε τους συνδυασµούς k στοιχείων από n-k+1
στοιχεία µε επανάληψη.
4. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε το άθροισµα όλων των συντελεστών του πολυωνύµου
(1 )n
x+
(3) Ένα Σούπερ-µάρκετ προµηθεύεται σε καθηµερινή βάση 2000 λίτρα γάλακτος σε συσκευασίες του ενός λίτρου
και των δύο λίτρων. Από αυτές τουλάχιστον 100 είναι συσκευασίες του ενός λίτρου και τουλάχιστον 100
συσκευασίες των δύο λίτρων. Οι διαφορετικοί τρόποι προµήθειας της συγκεκριµένης ποσότητας των 2000
λίτρων δίνονται:
Από το συντελεστή του όρου 2000
x στη γεννήτρια συνάρτηση ( )( )100 101 102 200 201 202
... ...x x x x x x+ + + + + +1.
Από το συντελεστή του όρου 2000
x στη γεννήτρια συνάρτηση ( )( )100 101 102 200 202 204
... ...x x x x x x+ + + + + +2.
Από το συντελεστή του όρου 1700
x στη γεννήτρια συνάρτηση ( )( )2 2 4 6
1 ... 1 ...x x x x x+ + + + + + +3.
Από το συντελεστή του όρου 2000
x στη γεννήτρια συνάρτηση4.
( )( )100 101 102 1800 200 202 204 1800
... ...x x x x x x x x+ + + + + + +
(4) Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές;
1. φ ∧ ¬φ |= φ → ¬ψ.
2. φ → ¬ (φ ∧ ψ) |= φ ∨ ¬φ.
3. Ο τύπος (φ → ψ) → (¬ψ → ¬φ) είναι ταυτολογία.
4. Ο τύπος (φ → ψ) → (¬φ → ¬ψ) είναι αντίφαση.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 2
(5) Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές και ποιες όχι:
1. Το | ( )ψ ϕ χ θ− → → , προκύπτει από το { , , )}|ψ ϕ χ θ− , χρησιµοποιώντας το θεώρηµα Απαγωγής
µία ή περισσότερες φορές το καθένα.
2. Το { , }|ϕ ψ ψ− ¬¬ , προκύπτει από το { , }|ψ ψ ϕ¬ − ¬ , χρησιµοποιώντας το θεώρηµα
Αντιθετοαναστροφής µία ή περισσότερες φορές το καθένα.
3. Το |ϕ ψ χ− → ¬ , προκύπτει από το { , }|ψ χ ϕ−¬ , χρησιµοποιώντας τα θεωρήµατα Απαγωγής και
Αντιθετοαναστροφής µία ή περισσότερες φορές το καθένα.
4. Το |ϕ ψ χ− ¬ → , προκύπτει από το { , }|ϕ χ ψ¬ − , χρησιµοποιώντας τα θεωρήµατα Απαγωγής και
Αντιθετοαναστροφής µία ή περισσότερες φορές το καθένα.
(6) ∆ίνονται τα γραφήµατα
Οι παρακάτω δοµές ικανοποιούν την πρόταση ∀x∀y[P(x, y) → ∃z(P(x,z) ∧ P(z,y))]
To σύνολο των φυσικών αριθµών ΙN µε το P(x, y) να σηµαίνει ότι x ≤ y.1.
Το σύνολο των ακεραίων αριθµών Ζ µε το P(x,y) να σηµαίνει ότι τα x και y είναι αντίθετοι αριθµοί (δηλ.ότι x2.
+ y = 0).
Το γράφηµα Α µε το P(x, y) να σηµαίνει ότι τα x και y συνδέονται µε ακµή.3.
Το γράφηµα Β που αποτελείται από 4 αποµονωµένες κορυφές µε το P(x, y) να σηµαίνει ότι τα x και y4.
συνδέονται µε ακµή.
(7) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν την επιπεδότητα αληθεύουν;
Κάθε απλό επίπεδο γράφηµα περιέχει αναγκαστικά µια τουλάχιστον κορυφή βαθµού µικρότερου ή ίσου1.
του 5.
Όλες οι αποτυπώσεις επίπεδου γραφήµατος έχουν ίδιο αριθµό όψεων.2.
Ένα µη επίπεδο γράφηµα περιέχει σαν υπογράφηµα το Κ5 ή/και το Κ3,3.3.
Ένα γράφηµα που δεν έχει κύκλο Hamilton είναι αναγκαστικά µη επίπεδο4.
(8) Έστω Α ο πίνακας γειτνίασης και Π ο πίνακας πρόσπτωσης ενός µη κατευθυντικού (µη κατευθυνόµενου)
απλού γραφήµατος.
1. Το άθροισµα των στοιχείων της i-οστης γραµµής του Α είναι ίσο µε το άθροισµα των στοιχείων της i-
οστης στήλης
2. Ο αριθµός των άσσων του Α είναι άρτιος.
3. ∆ύο ισόµορφα γραφήµατα έχουν ίσους πίνακες γειτνίασης.
4. Είναι δυνατόν να υπάρχει στήλη στον Π µόνο µε άσσους.
(9) Τα παρακάτω (απλά µη κατευθυνόµενα) γραφήµατα είναι δυνατόν να κατασκευασθούν:
1. ∆ιχρωµατίσιµο γράφηµα µε 6 κορυφές και 9 ακµές
2. Επίπεδο γράφηµα µε 6 κορυφές και 14 ακµές
3. Αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε 11 κορυφές
4. Επίπεδο και διχοτοµίσιµο γράφηµα µε 8 κορυφές και 15 ακµές.
(10) Έστω G και Η απλά µη κατευθυντικά γραφήµατα που είναι οµοιοµορφικά µεταξύ τους. Ποιες από τις
παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
1. Αν το G είναι επίπεδο γράφηµα, πρέπει και το H να είναι επίπεδο γράφηµα.
2. Αν το G είναι δέντρο, πρέπει και το H να είναι δένδρο.
3. Αν τα G,H είναι επίπεδα γραφήµατα τότε πρέπει να έχουν το ίδιο πλήθος όψεων.
4. Αν τα G,H έχουν το ίδιο πλήθος κορυφών πρέπει να είναι ισοµορφικά µεταξύ τους.
4 3
21
Γράφηµα Β
4 3
21
Γράφηµα Α
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 3
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού)
Άσκηση 1 (Μονάδες 25)
Μελετάται η κατασκευή ενός πρότυπου οικισµού που αποτελείται από 9 κατοικίες τύπου Χ και 9 κατοικίες τύπου
Υ. Οι δύο τύποι κατοικιών θεωρούνται διακεκριµένοι
Α) Έστω ότι οι κατοικίες κάθε τύπου είναι διακεκριµένες.
i) Με πόσους τρόπους µπορεί ένας υποψήφιος αγοραστής να επιλέξει µια κατοικία που µπορεί να είναι είτε
τύπου Χ είτε τύπου Υ;
ii) Με πόσους τρόπους µπορεί ό υποψήφιος αγοραστής να επιλέξει τρεις κατοικίες από τις οποίες µία
τουλάχιστον να είναι τύπου Χ;
iii) Με πόσους τρόπους µπορεί να σχεδιαστεί ο οικισµός αν ανά τρεις οι κατοικίες κάθε τύπου έχουν κοινή
αυλή και δεν παίζει ρόλο η σχετική θέση των κατοικιών που µοιράζονται την ίδια αυλή και η σχετική θέση
των τριάδων κατοικιών στον οικισµό;
iv) Με πόσους τρόπους µπορεί να σχεδιαστεί ο οικισµός αν κάθε κατοικία τύπου Χ έχει κοινή αυλή µε µια
ακριβώς κατοικία τύπου Υ και δεν παίζει ρόλο η σχετική θέση των κατοικιών που µοιράζονται την ίδια αυλή
και η σχετική θέση των κατοικιών µε κοινή αυλή στον οικισµό;
B) Έστω ότι οι κατοικίες κάθε τύπου δεν είναι διακεκριµένες. Οι κατοικίες τύπου Χ κοστίζουν 100.000€ και οι
κατοικίες τύπου Υ κοστίζουν 200.000€. Μια εταιρία επενδύσεων έχει στη διάθεσή της 2.000.000€. Γράψτε
γεννήτρια συνάρτηση και προσδιορίστε το συντελεστή του όρου που δίνει τον πλήθος των διαφορετικών
τρόπων µε τους οποίους µπορεί να επενδυθεί το συνολικό ή µέρος του ποσού των 2.000.000€, αν
αγοραστούν τουλάχιστον µια κατοικία τύπου Χ και το πολύ 7 κατοικίες τύπου Υ. ∆εν απαιτείται ο υπολογισµός
του συντελεστή.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 4
Άσκηση 2 (Μονάδες 35)
α) ∆ίδεται ο προτασιακός τύπος 1 2 1n n
p p p pϕ −
= ∧ ∧ ∧ →L ορισµένος σε n προτασιακές µεταβλητές. Έστω 1
α
και 2
α δύο αποτιµήσεις των n µεταβλητών 1 2
, , , n
p p pK που ικανοποιούν τον ϕ . ∆είξτε ότι ο ϕ ικανοποιείται
επίσης και από την αποτίµηση α η οποία αποδίδει στην µεταβλητή , 1, ,i
p i n= K , την σύζευξη των τιµών που
αποδίδουν στην i
p οι 1
α και 2
α .
β) ∆ώστε τυπική απόδειξη του τύπου (( ) )ϕ ϕ ϕ ϕ¬¬ → ¬ → ¬ → . Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλα τα γνωστά
θεωρήµατα εκτός από τα Θεωρήµατα Εγκυρότητας και Πληρότητας.
γ) ∆είξτε ότι η κανονική ποσοδεικτική µορφή ενός τύπου δεν είναι µοναδική.
Υπόδειξη: Εξετάστε τον τύπο ∀x P(x)→∀y Q(y) .
δ) Έστω L µια πρωτοβάθµια γλώσσα που περιέχει ένα διµελές σύµβολο κατηγορήµατος P κι ένα σύµβολο
σταθεράς c.
(1) Περιγράψτε µια ερµηνεία της γλώσσας που να ικανοποιεί και τις δύο προτάσεις ( ( , ) ( , ))x y P x c P c y∃ ∃ ∧ και
( ( , ) ( ( , ) ( , )))x P x c y P x y P y c∀ → ∃ ∧
(2) Εξετάστε αν οι δυο παραπάνω προτάσεις αληθεύουν στο τροχό Wn .
(Ο τροχός Wn είναι το γράφηµα µε n+1 κορυφές 1,2,3,…,n+1 και µε ακµές {1,2}, {2,3},…,{n-1,n}, {n,1},
{n+1,1}, {n+1,2},…, {n+1,n} όπου γράφοντας {α,β} ή {β,α} θεωρούµε ότι υπάρχει η ακµή (α,β) ).
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 5
Άσκηση 3 (Μονάδες 20)
k-κανονικό γράφηµα είναι ένα απλό µη κατευθυνόµενο γράφηµα που όλες οι κορυφές έχουν βαθµό k.
α) Αποδείξτε ότι δεν υπάρχει απλό 5-κανονικό γράφηµα µε 2m+1 κορυφές, για κάθε m≥3.
β) Θεωρήστε ένα απλό 5-κανονικό γράφηµα µε τριάντα (30) ακµές. Αν το γράφηµα αυτό είναι συνδεδεµένο
και επίπεδο, ποιος ο αριθµός των όψεών του;
γ) Αποδείξτε ότι δεν υπάρχει απλό 5-κανονικό γράφηµα µε διάµετρο ένα (1) που να είναι επίπεδο.
Ορισµός: ∆ιάµετρος ενός γραφήµατος ορίζεται η ποσότητα max{d(u,v) | u,v∈V}, όπου d(u,v) είναι το µήκος του
ελάχιστου µονοπατιού από την κορυφή u στην κορυφή v.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 6
Άσκηση 4 (Μονάδες 20)
Για ένα απλό µη κατευθυνόµενο γράφηµα G=(V,E) µε m ακµές και n κορυφές συµβολίζουµε µε ∆ τον µέγιστο
βαθµό των κορυφών του G και δ τον ελάχιστο βαθµό των κορυφών του G.
(α) Κατασκευάστε γράφηµα 10 κορυφών για το οποίο να ισχύει δ=∆=5
(β) Κατασκευάστε γράφηµα 9 κορυφών για το οποίο να ισχύει δ>2, ∆<7 και δ=∆/2.
(γ) Να δειχθεί ότι δ≤2m/n≤∆

Recommandé

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 par
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
2.9K vues6 diapositives
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28Dimitris Psounis
882 vues5 diapositives
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10Dimitris Psounis
1.3K vues3 diapositives
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 par
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Dimitris Psounis
889 vues7 diapositives
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29Dimitris Psounis
752 vues5 diapositives
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7 par
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7Dimitris Psounis
723 vues7 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12Dimitris Psounis
1.2K vues4 diapositives
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22Dimitris Psounis
1.1K vues5 diapositives
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 par
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Dimitris Psounis
979 vues7 diapositives
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 par
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
821 vues7 diapositives
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 par
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
945 vues7 diapositives
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7Dimitris Psounis
1.9K vues3 diapositives

Tendances(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis937 vues

En vedette

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26Dimitris Psounis
817 vues6 diapositives
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 par
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1Dimitris Psounis
3.8K vues2 diapositives
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 par
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1Dimitris Psounis
5.7K vues20 diapositives
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4K vues8 diapositives
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 par
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3Dimitris Psounis
4.3K vues2 diapositives
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.6K vues1 diapositive

En vedette(18)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
Dimitris Psounis3.8K vues
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
Dimitris Psounis4.3K vues
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K vues
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
Dimitris Psounis3.9K vues
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.9K vues
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis6.8K vues
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K vues
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
Dimitris Psounis3.7K vues
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K vues
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.5K vues

Similaire à ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 par
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Dimitris Psounis
1K vues6 diapositives
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17Dimitris Psounis
1.2K vues4 diapositives
MBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDF par
MBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDFMBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDF
MBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDFPETER638359
31 vues480 diapositives
θεωρια μαθηματικων κατευθυνσης Neo 10-3-15 par
θεωρια μαθηματικων κατευθυνσης Neo 10-3-15θεωρια μαθηματικων κατευθυνσης Neo 10-3-15
θεωρια μαθηματικων κατευθυνσης Neo 10-3-15Μάκης Χατζόπουλος
12.5K vues29 diapositives
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20 par
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20Dimitris Psounis
748 vues4 diapositives
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 par
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Dimitris Psounis
1.3K vues9 diapositives

Similaire à ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
MBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDF par PETER638359
MBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDFMBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDF
MBG_BOLONAKES_TSIONKES_.PDF
PETER63835931 vues
Διαγωνίσματα εξοικείωσης περίοδος Ιανουαρίου από τα εκπαιδευτήρια Δούκα par Μάκης Χατζόπουλος
Διαγωνίσματα εξοικείωσης περίοδος Ιανουαρίου από τα εκπαιδευτήρια ΔούκαΔιαγωνίσματα εξοικείωσης περίοδος Ιανουαρίου από τα εκπαιδευτήρια Δούκα
Διαγωνίσματα εξοικείωσης περίοδος Ιανουαρίου από τα εκπαιδευτήρια Δούκα
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis1.2K vues
Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο... par Μάκης Χατζόπουλος
Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο...Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο...
Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο...
Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246 par Christos Loizos
Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246
Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246
Christos Loizos2.8K vues
Oefe gkat 2001 2015 problems and solutions par Christos Loizos
Oefe gkat 2001 2015 problems and solutionsOefe gkat 2001 2015 problems and solutions
Oefe gkat 2001 2015 problems and solutions
Christos Loizos3.3K vues
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a par Christos Loizos
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_aCpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a
Christos Loizos38.5K vues

Plus de Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ par
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K vues25 diapositives
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) par
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 vues7 diapositives
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) par
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 vues8 diapositives
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ par
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K vues29 diapositives
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ par
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K vues30 diapositives
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) par
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K vues8 diapositives

Plus de Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ par Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K vues
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) par Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 vues
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) par Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 vues
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ par Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K vues
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ par Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K vues
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) par Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K vues
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C par Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K vues
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) par Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 vues
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K vues
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K vues
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K vues
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 par Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K vues
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 par Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K vues
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K vues
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 par Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K vues
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K vues
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 par Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K vues
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K vues

Dernier

amea.pptx par
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
67 vues21 diapositives
KEΦΑΛΑΙΟ 38 par
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
36 vues22 diapositives
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 par
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
63 vues80 diapositives
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
10 vues8 diapositives
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
35 vues18 diapositives
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 vues30 diapositives

Dernier(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 vues
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 vues
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b35 vues
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c12 vues
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ par Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vues
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 par gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vues
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu19 vues
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 vues
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c10 vues
tmimata2711112.pdf par ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 vues
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212510 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 1 ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-5 Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………………… Ηµεροµηνία: ……………………………………………………………………… ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού) (1) 6 ζευγάρια συναντούνται σε ένα σπίτι και ανταλλάσουν χειραψίες. Κάθε άτοµο δεν ανταλλάσει χειραψία µε οποιοδήποτε άλλο περισσότερες από µία φορές. 1. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών είναι 120. 2. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού φύλου είναι 36. 3. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών ανάµεσα σε άτοµα ίδιου φύλου είναι ίσο µε τον αριθµό των υποσυνόλων που αποτελούνται από 2 ή 4 στοιχεία, τα οποία επιλέγονται από ένα σύνολο που αποτελείται από 6 διακεκριµένα στοιχεία. 4. Το µέγιστο δυνατό πλήθος χειραψιών στις οποίες µετέχουν 4 άτοµα είναι 38. (2) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία 1. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε 2 n 2. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε το συντελεστή του n k x − στην παράσταση (1 )n x+ 3. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε τους συνδυασµούς k στοιχείων από n-k+1 στοιχεία µε επανάληψη. 4. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε το άθροισµα όλων των συντελεστών του πολυωνύµου (1 )n x+ (3) Ένα Σούπερ-µάρκετ προµηθεύεται σε καθηµερινή βάση 2000 λίτρα γάλακτος σε συσκευασίες του ενός λίτρου και των δύο λίτρων. Από αυτές τουλάχιστον 100 είναι συσκευασίες του ενός λίτρου και τουλάχιστον 100 συσκευασίες των δύο λίτρων. Οι διαφορετικοί τρόποι προµήθειας της συγκεκριµένης ποσότητας των 2000 λίτρων δίνονται: Από το συντελεστή του όρου 2000 x στη γεννήτρια συνάρτηση ( )( )100 101 102 200 201 202 ... ...x x x x x x+ + + + + +1. Από το συντελεστή του όρου 2000 x στη γεννήτρια συνάρτηση ( )( )100 101 102 200 202 204 ... ...x x x x x x+ + + + + +2. Από το συντελεστή του όρου 1700 x στη γεννήτρια συνάρτηση ( )( )2 2 4 6 1 ... 1 ...x x x x x+ + + + + + +3. Από το συντελεστή του όρου 2000 x στη γεννήτρια συνάρτηση4. ( )( )100 101 102 1800 200 202 204 1800 ... ...x x x x x x x x+ + + + + + + (4) Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές; 1. φ ∧ ¬φ |= φ → ¬ψ. 2. φ → ¬ (φ ∧ ψ) |= φ ∨ ¬φ. 3. Ο τύπος (φ → ψ) → (¬ψ → ¬φ) είναι ταυτολογία. 4. Ο τύπος (φ → ψ) → (¬φ → ¬ψ) είναι αντίφαση.
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 2 (5) Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές και ποιες όχι: 1. Το | ( )ψ ϕ χ θ− → → , προκύπτει από το { , , )}|ψ ϕ χ θ− , χρησιµοποιώντας το θεώρηµα Απαγωγής µία ή περισσότερες φορές το καθένα. 2. Το { , }|ϕ ψ ψ− ¬¬ , προκύπτει από το { , }|ψ ψ ϕ¬ − ¬ , χρησιµοποιώντας το θεώρηµα Αντιθετοαναστροφής µία ή περισσότερες φορές το καθένα. 3. Το |ϕ ψ χ− → ¬ , προκύπτει από το { , }|ψ χ ϕ−¬ , χρησιµοποιώντας τα θεωρήµατα Απαγωγής και Αντιθετοαναστροφής µία ή περισσότερες φορές το καθένα. 4. Το |ϕ ψ χ− ¬ → , προκύπτει από το { , }|ϕ χ ψ¬ − , χρησιµοποιώντας τα θεωρήµατα Απαγωγής και Αντιθετοαναστροφής µία ή περισσότερες φορές το καθένα. (6) ∆ίνονται τα γραφήµατα Οι παρακάτω δοµές ικανοποιούν την πρόταση ∀x∀y[P(x, y) → ∃z(P(x,z) ∧ P(z,y))] To σύνολο των φυσικών αριθµών ΙN µε το P(x, y) να σηµαίνει ότι x ≤ y.1. Το σύνολο των ακεραίων αριθµών Ζ µε το P(x,y) να σηµαίνει ότι τα x και y είναι αντίθετοι αριθµοί (δηλ.ότι x2. + y = 0). Το γράφηµα Α µε το P(x, y) να σηµαίνει ότι τα x και y συνδέονται µε ακµή.3. Το γράφηµα Β που αποτελείται από 4 αποµονωµένες κορυφές µε το P(x, y) να σηµαίνει ότι τα x και y4. συνδέονται µε ακµή. (7) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν την επιπεδότητα αληθεύουν; Κάθε απλό επίπεδο γράφηµα περιέχει αναγκαστικά µια τουλάχιστον κορυφή βαθµού µικρότερου ή ίσου1. του 5. Όλες οι αποτυπώσεις επίπεδου γραφήµατος έχουν ίδιο αριθµό όψεων.2. Ένα µη επίπεδο γράφηµα περιέχει σαν υπογράφηµα το Κ5 ή/και το Κ3,3.3. Ένα γράφηµα που δεν έχει κύκλο Hamilton είναι αναγκαστικά µη επίπεδο4. (8) Έστω Α ο πίνακας γειτνίασης και Π ο πίνακας πρόσπτωσης ενός µη κατευθυντικού (µη κατευθυνόµενου) απλού γραφήµατος. 1. Το άθροισµα των στοιχείων της i-οστης γραµµής του Α είναι ίσο µε το άθροισµα των στοιχείων της i- οστης στήλης 2. Ο αριθµός των άσσων του Α είναι άρτιος. 3. ∆ύο ισόµορφα γραφήµατα έχουν ίσους πίνακες γειτνίασης. 4. Είναι δυνατόν να υπάρχει στήλη στον Π µόνο µε άσσους. (9) Τα παρακάτω (απλά µη κατευθυνόµενα) γραφήµατα είναι δυνατόν να κατασκευασθούν: 1. ∆ιχρωµατίσιµο γράφηµα µε 6 κορυφές και 9 ακµές 2. Επίπεδο γράφηµα µε 6 κορυφές και 14 ακµές 3. Αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε 11 κορυφές 4. Επίπεδο και διχοτοµίσιµο γράφηµα µε 8 κορυφές και 15 ακµές. (10) Έστω G και Η απλά µη κατευθυντικά γραφήµατα που είναι οµοιοµορφικά µεταξύ τους. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Αν το G είναι επίπεδο γράφηµα, πρέπει και το H να είναι επίπεδο γράφηµα. 2. Αν το G είναι δέντρο, πρέπει και το H να είναι δένδρο. 3. Αν τα G,H είναι επίπεδα γραφήµατα τότε πρέπει να έχουν το ίδιο πλήθος όψεων. 4. Αν τα G,H έχουν το ίδιο πλήθος κορυφών πρέπει να είναι ισοµορφικά µεταξύ τους. 4 3 21 Γράφηµα Β 4 3 21 Γράφηµα Α
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού) Άσκηση 1 (Μονάδες 25) Μελετάται η κατασκευή ενός πρότυπου οικισµού που αποτελείται από 9 κατοικίες τύπου Χ και 9 κατοικίες τύπου Υ. Οι δύο τύποι κατοικιών θεωρούνται διακεκριµένοι Α) Έστω ότι οι κατοικίες κάθε τύπου είναι διακεκριµένες. i) Με πόσους τρόπους µπορεί ένας υποψήφιος αγοραστής να επιλέξει µια κατοικία που µπορεί να είναι είτε τύπου Χ είτε τύπου Υ; ii) Με πόσους τρόπους µπορεί ό υποψήφιος αγοραστής να επιλέξει τρεις κατοικίες από τις οποίες µία τουλάχιστον να είναι τύπου Χ; iii) Με πόσους τρόπους µπορεί να σχεδιαστεί ο οικισµός αν ανά τρεις οι κατοικίες κάθε τύπου έχουν κοινή αυλή και δεν παίζει ρόλο η σχετική θέση των κατοικιών που µοιράζονται την ίδια αυλή και η σχετική θέση των τριάδων κατοικιών στον οικισµό; iv) Με πόσους τρόπους µπορεί να σχεδιαστεί ο οικισµός αν κάθε κατοικία τύπου Χ έχει κοινή αυλή µε µια ακριβώς κατοικία τύπου Υ και δεν παίζει ρόλο η σχετική θέση των κατοικιών που µοιράζονται την ίδια αυλή και η σχετική θέση των κατοικιών µε κοινή αυλή στον οικισµό; B) Έστω ότι οι κατοικίες κάθε τύπου δεν είναι διακεκριµένες. Οι κατοικίες τύπου Χ κοστίζουν 100.000€ και οι κατοικίες τύπου Υ κοστίζουν 200.000€. Μια εταιρία επενδύσεων έχει στη διάθεσή της 2.000.000€. Γράψτε γεννήτρια συνάρτηση και προσδιορίστε το συντελεστή του όρου που δίνει τον πλήθος των διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους µπορεί να επενδυθεί το συνολικό ή µέρος του ποσού των 2.000.000€, αν αγοραστούν τουλάχιστον µια κατοικία τύπου Χ και το πολύ 7 κατοικίες τύπου Υ. ∆εν απαιτείται ο υπολογισµός του συντελεστή.
  • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 4 Άσκηση 2 (Μονάδες 35) α) ∆ίδεται ο προτασιακός τύπος 1 2 1n n p p p pϕ − = ∧ ∧ ∧ →L ορισµένος σε n προτασιακές µεταβλητές. Έστω 1 α και 2 α δύο αποτιµήσεις των n µεταβλητών 1 2 , , , n p p pK που ικανοποιούν τον ϕ . ∆είξτε ότι ο ϕ ικανοποιείται επίσης και από την αποτίµηση α η οποία αποδίδει στην µεταβλητή , 1, ,i p i n= K , την σύζευξη των τιµών που αποδίδουν στην i p οι 1 α και 2 α . β) ∆ώστε τυπική απόδειξη του τύπου (( ) )ϕ ϕ ϕ ϕ¬¬ → ¬ → ¬ → . Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλα τα γνωστά θεωρήµατα εκτός από τα Θεωρήµατα Εγκυρότητας και Πληρότητας. γ) ∆είξτε ότι η κανονική ποσοδεικτική µορφή ενός τύπου δεν είναι µοναδική. Υπόδειξη: Εξετάστε τον τύπο ∀x P(x)→∀y Q(y) . δ) Έστω L µια πρωτοβάθµια γλώσσα που περιέχει ένα διµελές σύµβολο κατηγορήµατος P κι ένα σύµβολο σταθεράς c. (1) Περιγράψτε µια ερµηνεία της γλώσσας που να ικανοποιεί και τις δύο προτάσεις ( ( , ) ( , ))x y P x c P c y∃ ∃ ∧ και ( ( , ) ( ( , ) ( , )))x P x c y P x y P y c∀ → ∃ ∧ (2) Εξετάστε αν οι δυο παραπάνω προτάσεις αληθεύουν στο τροχό Wn . (Ο τροχός Wn είναι το γράφηµα µε n+1 κορυφές 1,2,3,…,n+1 και µε ακµές {1,2}, {2,3},…,{n-1,n}, {n,1}, {n+1,1}, {n+1,2},…, {n+1,n} όπου γράφοντας {α,β} ή {β,α} θεωρούµε ότι υπάρχει η ακµή (α,β) ).
  • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 5 Άσκηση 3 (Μονάδες 20) k-κανονικό γράφηµα είναι ένα απλό µη κατευθυνόµενο γράφηµα που όλες οι κορυφές έχουν βαθµό k. α) Αποδείξτε ότι δεν υπάρχει απλό 5-κανονικό γράφηµα µε 2m+1 κορυφές, για κάθε m≥3. β) Θεωρήστε ένα απλό 5-κανονικό γράφηµα µε τριάντα (30) ακµές. Αν το γράφηµα αυτό είναι συνδεδεµένο και επίπεδο, ποιος ο αριθµός των όψεών του; γ) Αποδείξτε ότι δεν υπάρχει απλό 5-κανονικό γράφηµα µε διάµετρο ένα (1) που να είναι επίπεδο. Ορισµός: ∆ιάµετρος ενός γραφήµατος ορίζεται η ποσότητα max{d(u,v) | u,v∈V}, όπου d(u,v) είναι το µήκος του ελάχιστου µονοπατιού από την κορυφή u στην κορυφή v.
  • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 5 6 Άσκηση 4 (Μονάδες 20) Για ένα απλό µη κατευθυνόµενο γράφηµα G=(V,E) µε m ακµές και n κορυφές συµβολίζουµε µε ∆ τον µέγιστο βαθµό των κορυφών του G και δ τον ελάχιστο βαθµό των κορυφών του G. (α) Κατασκευάστε γράφηµα 10 κορυφών για το οποίο να ισχύει δ=∆=5 (β) Κατασκευάστε γράφηµα 9 κορυφών για το οποίο να ισχύει δ>2, ∆<7 και δ=∆/2. (γ) Να δειχθεί ότι δ≤2m/n≤∆