Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I

Télécharger pour lire hors ligne

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện CVL có đặc điểm là cháy chậm , hạn chế cháy lan và không sinh ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra. Phù hợp sử dụng trong môi trường thông gió kém hoặc không gian kín để đảm bảo cáp điện.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Email : baogia@catvanloi.com
Tel: 84–28–3588 6496
Văn phòng : 61 đường số 7, KDC CityLand Center Hills P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện CVL có đặc điểm là cháy chậm , hạn chế cháy lan và không sinh ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra. Phù hợp sử dụng trong môi trường thông gió kém hoặc không gian kín để đảm bảo cáp điện.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Email : baogia@catvanloi.com
Tel: 84–28–3588 6496
Văn phòng : 61 đường số 7, KDC CityLand Center Hills P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I

  1. 1. UL Listed FLEXIBLE METALLIC CONDUIT WATER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT (Made in Vietnam / Made in Taiwan) ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP G.I (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam / Nhêåp khêíu tûâ Àaâi Loan) IEC 61386/ BS 731 & UL 360 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020 Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
  2. 2. 28 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Tiïu chuêín aáp duång cho öëng ruöåt gaâ loäi theáp 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  BS 731 (Anh)/ UL 360 (Tiïu chuêín chûáng nhêån an toaân UL - UnderWriters Laboratory).  IEC 61386 (UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp vaâ Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Saãn phêím öëng ruöåt gaâ loäi theáp àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång öëng ruöåt gaâ loäi theáp laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác vúái 20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá khùn, taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp; tuyïín duång vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty. ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån CVL (Vietnam) BS 731 UL - E 238089/ E 256570 Kaiphone (Taiwan) ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boåc nhûåa PVC CVL (Vietnam) IEC 61386/ TCVN 7417 UL - E 238089/ E 256570 Kaiphone (Taiwan) ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp chaáy chêåm & khöng sinh khoái àöåc CVL (Vietnam) BS EN 14582 Kaiphone (Taiwan) ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boåc nhûåa PVC daây, chöëng thêëm nûúác & dêìu CVL (Vietnam) UL 360 UL - E 238089 E 256570 Kaiphone (Taiwan) Lyá do sûã duång öëng ruöåt gaâ loäi theáp ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
  3. 3. 29 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån (Viïåt Nam)/ (Àaâi Loan) ( (Vietnam)/ (Taiwan) Flexible Metallic Conduit) Tiïu chuêín (Standard): - : UL Listed File E 238089/E 256570 & ISO 9001 - : BS 731 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 40 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -450 C àïën +3500 C Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím (Àaâi Loan) Product Code Kñchthûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMO12CVL OMO12 1/2 15.88 16.38 19.20 19.70 50 OMO34CVL OMO34 3/4 20.62 21.21 24.30 25.10 50 OMO100CVL OMO100 1 25.40 26.42 30.00 31.00 50 OMO114CVL OMO114 1 1/4 31.75 34.5 38.00 40.30 25 OMO112CVL OMO112 1 1/2 38.10 40.01 45.00 48.80 25 OMO200CVL OMO200 2 50.80 52.83 56.50 57.10 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
  4. 4. 30 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS ÖËngruöåtgaâloäitheápluöìndêyàiïån (ViïåtNam)/ (ÀaâiLoan)boåcnhûåaPVC ( (Vietnam)/ (Taiwan)Water-ProofFlexibleConduit/PVCCoatedFlexibleConduit) Tiïu chuêín (Standard): - : UL Listed File E 238089/E 256570 & IEC EN 61386 - 1 : 2004 - : IEC 61386/ TCVN 7417:2010 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -400 C àïën +1050 C Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) + Lúáp voã nhûåa PVC (PVC Jacket) Maâu (Color): Àen (Black) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím (Àaâi Loan) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMB12CVL OMB12 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50 OMB34CVL OMB34 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50 OMB100CVL OMB100 1 26.00 26.60 31.60 32.20 50 OMB114CVL OMB114 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25 OMB112CVL OMB112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25 OMB200CVL OMB200 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10 OMB212CVL OMB212 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10 OMB300CVL OMB300 3 76.50 78.70 85.50 87.90 10 OMB400CVL OMB400 4 101.60 102.60 111.20 112.50 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
  5. 5. 31 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím (Àaâi Loan) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMCC12CVL OMCC12 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50 OMCC34CVL OMCC34 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50 OMCC100CVL OMCC100 1 26.00 26.60 31.60 32.20 25 OMCC114CVL OMCC114 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25 OMCC112CVL OMCC112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25 OMCC200CVL OMCC200 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10 OMCC212CVL OMCC212 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10 OMCC300CVL OMCC300 3 76.50 78.70 85.50 87.90 5 OMCC400CVL OMCC400 4 101.60 102.60 111.20 112.50 5 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån (Viïåt Nam)/ (Àaâi Loan) chaáy chêåm vaâ khöng sinh khoái àöåc ( (Vietnam)/ (Taiwan) Low Smoke And Zero Halogen Flexible Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): BS EN 14582/ QUATEST 3 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection Class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -300 C àïën +800 C Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) + Lúápvoãchaáychêåmvaâkhöngsinhkhoáiàöåc (Lowsmokeandzerohalogenjacket) Maâu (Color): Àen (Black) Àùåc àiïím: Chaáy chêåm, haån chïë chaáy lan vaâ khöng sinh ra khoái àöåc khi coá hoãa hoaån xaãy ra. Phuâ húåp sûã duång trong möi trûúâng thöng gioá keám hoùåc khöng gian kñn àïí baão vïå caáp àiïån. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
  6. 6. 32 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån (Viïåt Nam)/ (Àaâi Loan)chöëng thêëm nûúác & dêìu ( (Vietnam)/ (Taiwan) Liquid Tight Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): - UL Listed File E 238089/E 256570/E 318661 & ISO 9001 - : UL 360/BS 731 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -200 C àïën +1050 C Loaåi (Type): Interlock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) + Lúáp voã nhûåa PVC (PVC Jacket) Maâu (Color): Àen (Black)/Xaám (Grey) (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím (Àaâi Loan) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúângkñnhtrong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMD12CVL OMD12 1/2 15.80 16.31 20.80 21.30 50 OMD34CVL OMD34 3/4 20.83 21.34 25.20 26.70 50 OMD100CVL OMD100 1 26.44 27.08 32.80 33.40 50 OMD114CVL OMD114 1 1/4 35.05 35.81 41.40 42.20 25 OMD112CVL OMD112 1 1/2 40.01 40.64 47.40 48.30 25 OMD200CVL OMD200 2 51.00 51.94 59.40 60.30 20 OMD212CVL 2 1/2 63.00 63.60 72.10 73.00 10 OMD300CVL 3 78.00 78.70 87.90 88.90 10 OMD400CVL 4 101.60 102.60 113.20 114.30 5 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng.
  7. 7. 33 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boåc Inox 304 (Viïåt Nam) ( (Vietnam) Explosion Proof Flexible Conduit/SUS 304 Wire Braided Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): BS 731 - UL 1203/UL 2225 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -400 C àïën +1050 C Loaåi (Type): Squarelock/Interlock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Nhûåa PVC boåc giûäa (PVC Jacket) Theáp khöng gó SUS 304 boåc ngoaâi (Stainless steel SUS 304) (*) Chiïìu daâi (Length): 300 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån (**) Roll (m) Min Max Min Max OMI12(*) 1/2 15.8 16.1 20.8 21.3 50 OMI34(*) 3/4 20.8 21.1 25.8 26.6 50 OMI100(*) 1 26.4 26.8 31.8 33.6 50 OMI114(*) 1 1/4 35.0 35.4 41.4 42.2 25 OMI112(*) 1 1/2 40.1 40.3 46.1 48.2 25 OMI200(*) 2 50.5 51.6 57.8 58.2 10/20 (*) Àöå daâi coá thïí cùæt theo yïu cêìu cuãa khaách haâng. (**) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
  8. 8. 34 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Trong nhaâ Ngoaâi trúâi Chöëngthêëm nûúácvaâdêìu Nhiïåt àöå cao Chöëng va àêåp ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp ü ü ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boååc nhûåa ü ü ÖËngruöåtgaâloäi theápchaáychêåmvaâ khöngsinhrakhoáiàöåc ü ü ü ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp chöëng thêëm nûúác vaâ dêìu ü ü ü ü ÖËngruöåtgaâloäitheáp boåcinox304 ü ü ü ü ü giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Khuyïën caáo sûã duång öëng ruöåt gaâ loäi theáp Baãng cêëp àöå baão vïå IP (International Protection) YÁ nghôa söë thûá nhêët YÁ nghôa söë thûá hai Code Mûácàöåbaãovïåchöëngvêåtthïírùænxêmnhêåp Code Mûácàöåbaãovïåchöëngchêëtloãngxêmnhêåp 0 ---- Khöng baão vïå 0 ---- Khöng baão vïå 1 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 50mm 1 Baão vïå chöëng nûúác nhoã gioåt theo phûúng thùèng àûáng 2 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 12.5mm 2 Baão vïå chöëng nûúác nhoã gioåt khi àùåt thiïët bõ nghiïng 15 àöå 3 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 2.5mm 3 Baão vïå chöëng tia nûúác phun vúái goác nghiïng töëi àa 60 àöå so vúái phûúng thùèng àûáng 4 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 1mm 4 Baão vïå chöëng bùæn nûúác tûâ moåi hûúáng 5 Baão vïå chöëng buåi, buåi coá thïí xêm nhêåp vúái söë lûúång khöng aãnh hûúãng túái hoaåt àöång thiïët bõ 5 Baão vïå chöëng nûúác phun tûâ voâi theo moåi hûúáng 6 Baão vïå chöëng buåi, ngùn hoaân toaân buåi xêm nhêåp 6 Baão vïå chöëng nûúác phun tûâ voâi vúái cûúâng àöå maånh theo moåi hûúáng ---- ---- ---- 7 Baão vïå chöëng nûúác xêm nhêåp khi ngêm trong nûúác vúái àöå sêu nhoã hún 1m ---- ---- ---- 8 Baão vïå chöëng nûúác xêm nhêåp khi ngêm trong nûúác vúái àöå sêu lúán hún 1m ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP

×