Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η Ελένη του Σεφέρη, μια προσπάθεια προσέγγισης της σεφερικής μυθικής μεθόδου.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. 1. Ελζνθ Γ. Σεφζρθσ Μια προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ ςεφερικισ μυκικισ μεκόδου The Rape of Helen of Troy - Gavin Hamilton Παρουςίαςη Δοϊρανλή Άννα
 2. 2. Το μυκικό υπόςτρωμα Κφριοι μφκοι: Ο μφκοσ τθσ Ωραίασ Ελζνθσ Ο μφκοσ του Τεφκρου Άλλοι μφκοι: Ο μφκοσ τθσ γζννθςθσ τθσ Αφροδίτθσ Ο μφκοσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου Ο μφκοσ τθσ Αθδόνασ Ο μφκοσ του Πρωτζα
 3. 3. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ τθσ Ωραίασ Ελζνθσ • Ο Πάρισ προςζφερε το χρυςό μιλο που προοριηόταν για τθν ομορφότερθ κεά - ςτθν Αφροδίτθ, επειδι θ κεά τοφ υποςχζκθκε ωσ αντάλλαγμα τθν ωραιότερθ γυναίκα ςτθ γθ, τθν Ωραία Ελζνθ. • Αλλά θ Ελζνθ ιταν ιδθ παντρεμζνθ με τον βαςιλιά Μενζλαο τθσ Σπάρτθσ κι ζτςι ο Πάρισ τθν απιγαγε. • Θ εκςτρατεία των Ελλινων για να πάρουν πίςω τθν Ωραία Ελζνθ υπιρξε, ςφμφωνα με το μφκο, θ αιτία του Τρωικοφ Πολζμου.
 4. 4. Το μυκικό υπόςτρωμα Στθςίχοροσ και Ωραία Ελζνθ • Ο Στθςίχοροσ είχε γράψει ζνα ποίθμα υβριςτικό για τθν Ωραία Ελζνθ και τον Τρωικό Πόλεμο. Σφμφωνα με αυτι τθν εκδοχι θ Ελζνθ ιταν ςτθν Αίγυπτο, ενϊ μια οπταςία τθσ βριςκόταν ςτθν Τροία. • Λζγεται πωσ αμζςωσ μετά ο Στθςίχοροσ τυφλϊκθκε. Ζπειτα, ςυνζγραψε μια δεφτερθ ωδι, μια παλινωδία, για να "διορκϊςει" όςα είχε γράψει για τθν Ελζνθ και ςαν από καφμα ξαναβρικε τθν όραςι του.  Θ παλινωδία του Στθςίχορου μασ παραδίδεται ςτο Φαίδρο του Πλάτωνα.  Στθν εκδοχι του Στθςιχόρου βαςίηει ο Ευριπίδθσ τθν τραγωδία του Ελζνθ. Ο Γιϊργοσ Σεφζρθσ δανείηεται ζνα διάλογο από τθν τραγωδία του Ευριπίδθ ςτο ποίθμα του Ελζνθ.
 5. 5. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ του Τεφκρου • Ιταν ετεροκαλισ αδελφόσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου και ο καλφτεροσ τοξότθσ των Ελλινων κατά τον τρωικό πόλεμο. • Μετά τον πόλεμο, ο πατζρασ του τον ζδιωξε, γιατί δεν πιρε εκδίκθςθ για το κάνατο του αδελφοφ του. • Εξόριςτοσ πιγε ςτθν Κφπρο, όπου ίδρυςε τθ Σαλαμίνα ςε ανάμνθςθ τθσ πατρίδασ του.
 6. 6. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου • Υπιρξε μυκικόσ βαςιλιάσ τθσ Σαλαμίνασ και ζνασ από τουσ κυριότερουσ ιρωεσ του Τρωικοφ πολζμου. • Εξοργίςτθκε, όταν τα όπλα του νεκροφ Αχιλλζα δόκθκαν ςτον Οδυςςζα και αποπειράκθκε να δολοφονιςει τουσ αρχθγοφσ των Αχαιϊν. Τότε θ κεά Ακθνά τοφ προκάλεςε πνευματικι διαταραχι και τον ζκανε να ξεςπάςει πάνω ςε ζνα κοπάδι πρόβατα. • Όταν ςυνιλκε και διαπίςτωςε ςε πόςο οικτρι κατάςταςθ είχε περιπζςει, τερμάτιςε τθν ηωι του, πζφτοντασ πάνω ςτο ξίφοσ του.
 7. 7. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ για τθ γζννθςθ τθσ Αφροδίτθσ • Θ Γαία κφμωνε και • Ο Ουρανόσ και θ Γαία ορμινευςε τα παιδιά τθσ να ζκαναν πολλοφσ πολεμιςουν τον κακό απογόνουσ, αλλά επειδι ο πατζρα τουσ. Ζτςι ο Κρόνοσ, Ουρανόσ μιςοφςε τα παιδιά όταν ο Ουρανόσ ζπεςε να του, τα ζχωςε ςτα Τάρταρα. κοιμθκεί, τον ευνοφχιςε με ζνα δρεπάνι .
 8. 8. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ για τθ γζννθςθ τθσ Αφροδίτθσ • Από το ςπζρμα του αποκομμζνου • Με τθ βοικεια γεννθτικοφ οργάνου που ζπεςε ςτθν του Ηζφυρου θ κάλαςςα γεννικθκε θ Αφροδίτθ. Αφροδίτθ ταξίδεψε μζχρι τθν Πάφο, πζραςε από τα Κφκθρα και κατόπιν κατευκφνκθκε ςτθν Κφπρο. • Σάντρο Μποτιτςζλι
 9. 9. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ τθσ Αθδόνασ Ancient Roman paintings Σφμφωνα με μία εκδοχι, θ αθδόνα κατά λάκοσ ςκότωςε το γιο τθσ, τον Ίτυλο και ο Δίασ, για να τθσ απαλφνει τον πόνο, τθ μεταμόρφωςε ςε αθδόνι. Από τότε κρθνεί το χαμό του παιδιοφ τθσ.
 10. 10. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ του Πρωτζα • Σφμφωνα με τον Θρόδοτο, ο Πρωτζασ ιταν βαςιλιάσ τθσ Αιγφπτου, τθν εποχι του Τρωικοφ Πολζμου. • Σφμφωνα με Όμθροσ, ο Πρωτζασ ιταν υποτακτικόσ του Ποςειδϊνα και μποροφςε να μεταμορφώνεται ςε ό,τι ικελε: ςε ηϊο, ςε φυτό, ςε πουλί, ακόμθ και ςε φωτιά ι ςε νερό. Ο Πρωτζασ, ξυλογραφία, Jörg Breu
 11. 11. Σεφερικι μυκικι μζκοδοσ • Με τθ μυκικι μζκοδο ο χρόνοσ ενοποιείται. Παρελκόν και παρόν ςυνυπάρχουν και ζτςι ταυτίηεται θ μυκικι με τθ ςφγχρονθ εποχι.  Ο Σεφζρθσ δεν παραμζνει ςτουσ αρχαίουσ μφκουσ, αλλά τουσ μεταφζρει ςτθν εποχι μασ, δθλαδι τουσ κάνει να εκφράηουν ςφγχρονεσ εμπειρίεσ. • Με τον ιδιότυπο λυριςμό τθσ γενιάσ του 1930 παρατθρείται μετάβαςθ από το ατομικό «εγϊ» ςτο ςυλλογικό «εμείσ». Ο μφκοσ ωσ ζκφραςθ του ςυλλογικοφ αςυνειδιτου δίνει ςτοιχεία για τθ διατφπωςθ αντικειμενικότερων ςυναιςκθμάτων. • Οι ποιθτζσ, ενίοτε χρθςιμοποιϊντασ μυκικά προςωπεία, μιλοφν ςε πρϊτο ι τρίτο πρόςωπο, κρφβοντασ καλά τθν ταυτότθτά τουσ.  Ο Σεφζρθσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ επιλζγει το προςωπείο του Τεφκρου.
 12. 12. Θ πραγματικότθτα του ποιθτι • Διϊχκθκε από τθν πατρίδα του, τθ Σμφρνθ, με τθν ζναρξθ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου. • Βίωςε τον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, τθ Μικραςιατικι καταςτροφι, το Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο και τον Εμφφλιο. • Θ ςχζςθ του με τον πατζρα του ιταν διαταραγμζνθ. • Ζχαςε τον αδελφό του – είχε υποψίεσ μάλιςτα πωσ αυτοκτόνθςε. • Ταξίδεψε ωσ διπλωμάτθσ ςε πολλά μζρθ και ζφταςε ςτθν Κφπρο.
 13. 13. Θ μυκικι «πραγματικότθτα» του Τεφκρου • Πολζμθςε ςτθν Τροία • Ταξίδεψε ςε πολλά μζρθ μζχρι να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του • Τον ζδιωξε από τθν πατρίδα του ο πατζρασ του • Ζχαςε τον αδελφό του • Βρζκθκε, παρά τθ κζλθςι του ςτθν Κφπρο, όπου ίδρυςε τθν πόλθ Σαλαμίνα ςε ανάμνθςθ τθσ πατρίδασ του
 14. 14. Θ ιςτορικι «πραγματικότθτα» τθσ Κφπρου • Το 1923 θ Κφπροσ προςαρτικθκε ςτθν Αγγλία με τθ ςυνκικθ τθσ Λοηάνθσ. • Το 1925 ζγινε και επίςθμα αποικία του Βρετανικοφ Στζμματοσ. • Το 1931 εκδθλϊκθκε μια αυκόρμθτθ εξζγερςθ των Ελλινων Κυπρίων, θ οποία κατεςτάλθ από τουσ Βρετανοφσ. • Το 1955 άρχιςε ο Κυπριακόσ αγϊνασ κατά τθσ αγγλικισ κατοχισ.
 15. 15. Ποιθτικζσ «φωνζσ» και μυκικό προςωπείο ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΣΟΜΙΚΟ Θ πραγματικότθτα του ποιθτι Ο μφκοσ του Τεφκρου ΢ΤΛΛΟΓΙΚΟ Θ πραγματικότθτα του νθςιοφ, τθσ Κφπρου Ο μφκοσ του Τρωικοφ Πολζμου  Θ μυκικι εποχι ταυτίηεται με τθ ςφγχρονθ και το παρελκόν ενοποιείται με το παρόν και  Από το ατομικό «εγϊ» του ποιθτι μεταβαίνουμε ςτο ςυλλογικό «εμείσ», μζςω του μυκικοφ προςωπείου του Τεφκρου
 16. 16. Το κζμα του δόλου και τθσ απάτθσ υποδθλϊνεται μζςω ςυνειρμϊν δθλϊνεται πιο ξεκάκαρα μζςω ερωτιςεων δθλϊνεται απερίφραςτα ςυνάγεται ωσ ςυμπζραςμα από το επιμφκιο «… ςτ' ακροκαλάςςι του Πρωτζα» (από το βαςιλιά Πρωτζα «περνάμε» ςτο δαίμονα Πρωτζα που αλλάηει μορφι) «Ποφ είν' θ αλικεια;» «Το φεγγάρι … κι όλα τ' αλλάηει» «Δεν είν' αλικεια, δεν είν' αλικεια» φώναηε «… τον παλιό δόλο των κεών» «πωσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωι πιγαν ςτθν άβυςςο για ζνα πουκάμιςο αδειανό για μιαν Ελζνθ»
 17. 17. Το κζμα τθσ ματαιότθτασ • Τίποτε ςτθν Τροία-ζνα είδωλο • … μ' ζναν ίςκιο πλάγιαηε ςα να ιταν πλάςμα ατόφιο. Κι εμείσ ςφαηόμαςταν για τθν Ελζνθ δζκα χρόνια • … για ζνα λινό κυμάτιςμα για μια νεφζλθ μιασ πεταλοφδασ τίναγμα το ποφπουλο ενόσ κφκνου για ζνα πουκάμιςο αδειανό, για μιαν Ελζνθ • πωσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωι πιγαν ςτθν άβυςςο για ζνα πουκάμιςο αδειανό για μιαν Ελζνθ
 18. 18. Λειτουργία του χρόνου ςτο ποίθμα αναμνιςεισ από τον Τρωικό Πόλεμο ΠΑΡΕΛΘΟΝ Σεφκρου αναμνιςεισ από το ταξίδι ςτθν Αίγυπτο και τθ ςυνάντθςθ με τθν Ελζνθ ΠΑΡΟΝ ποιθτι ΚΟΙΝΟ΢ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ΢ ΧΡΟΝΟ΢ (ςεφερικι μυκικι μζκοδοσ)
 19. 19. Λειτουργία του χρόνου ςτο ποίθμα • Ο ενοποιθμζνοσ χρόνοσ αποτελεί μια μορφι «αχρονίασ» • Θ αχρονία αυτι επιτεφχκθκε με τθ ςεφερικι μυκικι μζκοδο • Το επιμφκιο προκφπτει αβίαςτα και • Η «φωνι» του ποιθτι αποκτά διαχρονικό ιχο
 20. 20. Θ ςφνδεςθ του κζματοσ τθσ απάτθσ με το επιμφκιο Ο Τρωικόσ Πόλεμοσ ςτθρίχκθκε ςτθν απάτθ, άρα ζγινε μάταια. Θ μυκικι μζκοδοσ του Σεφζρθ επιτρζπει: τθν «αχρονία» παρόν + παρελκόν ενοποιοφνται και τθ γενίκευςθ ατομικό  ςυλλογικό υποκειμενικό  αντικειμενικό ειδικό  γενικό ΢ΤΝΕΠΩ΢ ΚΑΘΕ ΠΟΛΕΜΟ΢ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΑΙΟ΢
 21. 21. Ελζνθ Γ. Σεφζρθσ Μαρμάρινθ προτομι τθσ Ωραίασ Ελζνθσ Antonio Canova-Μουςείο Λονδίνου Παρουςίαςθ Δοϊρανλι Άννα

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Η Ελένη του Σεφέρη, μια προσπάθεια προσέγγισης της σεφερικής μυθικής μεθόδου.

Vues

Nombre de vues

3 480

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1 584

Actions

Téléchargements

34

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×