Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Public Startup Crash-Courses by Startupper.gr #03 - Παναγιώτης Καραλίβανος - Σκέψου ως Startup, Οργανώσου ως Μεγάλη Εταιρεία: Hands-on παραδείγματα(20)

Publicité
Publicité

Public Startup Crash-Courses by Startupper.gr #03 - Παναγιώτης Καραλίβανος - Σκέψου ως Startup, Οργανώσου ως Μεγάλη Εταιρεία: Hands-on παραδείγματα

 1. Είδη Εταιρειών Ατομική Επιχείρηση Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε) Ετερόρρυθμες Εταιρείες (E.Ε) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) Συνεταιρισμοί Κοινωνική Επιχείρηση Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 2. Ατομική Επιχείρηση  Δεν περιλαμβάνει εταίρους  Μπορεί να απασχολεί εργαζομένους  Εξαιρετική Ευελιξία  Μικρές δυνατότητες εξέλιξης
 3. Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε)  Νομικό πρόσωπο με επωνυμία, έδρα, περιουσία και δυνατότητα μελών  Καταστατικό/Συστατικό Έγγραφο  Διαχειριστές και υπεύθυνοι με απεριόριστη ευθύνη και εις ολόκληρο  Ακόμα και μετά τη διάλυση, οι υποχρεώσεις παραμένουν  Ισχύει και για τους νέους εταίρους
 4. Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.)  Παρόμοια με την Ο.Ε. αλλά με ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους εταίρους  Ετερόρρυθμος εταίρος, υπευθυνος μέχρι το ποσό εισφοράς  Απλή / Με μετοχές  Απλη: Τα μερίδια είναι κατ'αρχήν αμεταβίβαστα  Με μετοχές: Ελεύθερη μεταβίβαση  Προσοχή στην αναφορά ονόματος ετερόρρυθμου εταίρου στην επωνυμία  Σύσταση με ιδιωτικό συμφωνητικό/συμβολαιογράφο  Ο ετερόρρυθμος δεν μπορεί να είναι διαχειριστής  Αν ο ομόρρυθμος αποχωρήσει λύεται η εταιρεία
 5. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Νομικό Πρόσωπο  Χωρίς ατομική ευθύνη με εξαίρεση δημόσιο/ΙΚΑ  Χωρίς μετοχές / Με μερίδια και 2.400€  Καταστατικό με διαχειριστή
 6. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)  Νομικό Πρόσωπο με καταστατικό, μετοχικό κεφάλαιο, έγκριση καταστατικού, άδεια σύστασης και υποχρεώσεις δημοσιότητας  Οι δημιουργοί της ονομάζονται “ιδρυτές”  Επωνυμία/Σκοπός/Έδρα/Διάρκεια/ΜΚ/Είδος μετοχών/Ονομαστική Αξία/Ψήφοι/ΔΣ/ΓΣ/Δικαιώματα/Ισολογισμός/Ορισμ ός Δ.Σ. και αρκετές ακόμα λεπτομέρειες πρέπει να αναγράφονται στο Καταστικό.
 7. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  Νομικό πρόσωπο  Ευθύνη μόνο με την περιουσία της εκτός της εγγυητικής εισφοράς του εταίρου  1 ευρώ αρχικό κεφάλαιο  Κεφαλαιακές, Εξωκεφαλαιακές και Εγγυητικές εισφορές για συμμετοχή  Ορισμένου χρόνου με 12ετία  Υποχρεωτική ιστοσελίδα για επικοινωνία και ΓΕΜΗ  Χωρίς Συμβολαιογράφο στην Υπηρεσία Μιας Στάσης
 8. Οικονομικές Καταστάσεις ΙΚΕ  Ετήσιος Ισολογισμός  Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης  Πίνακας Διάθεσης  Προσάρτημα με Έκθεση Διαχειριστή  Απογραφή Ενεργητικού / Παθητικού  Δημοσίευση σε ΓΕΜΗ κ ιστοσελίδα  1/20 των κερδών ως τακτικό αποθεματικό
 9. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο  Κατάργηση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου  Υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ  Απαλλαγή υπεραξίας  Μεταφορά αποθεματικών/ζημιών  Κατάργηση επικύρωσης εγγράφων  Από 1/1/2015 κατάργηση εγγραφής σε Επιμελητήρια  Απαλλαγή ΦΠΑ ως 10.000€  Μετάθεση ΦΠΑ
 10. Τι πρέπει να γίνει  Πρόβλεψη Business Angels / VC's  Πρόβλεψη crowdfunding  Σταθερή φορολογία  Λογικό ασφαλιστικό  Προαιρετική ασφάλιση στο δημόσιο  Απλογραφικά βιβλία μέχρι ένα σημείο  Κατάργηση τέλους επιτηδευματος  Επικύρωση συμβάσεων
 11. Startup και ευθύνες  Στην εταιρεία  Στους μετόχους/επένδυτες  Στους εργαζομένους  Στην κοινωνία
 12. Ευθύνες προς την Εταιρεία  Νομιμότητα  Διαφάνεια  Απλότητα  Οργάνωση  Δημιουργία αξίας
 13. Ευθύνες προς τους μετόχους  Ξεκάθαρο πλαίσιο  Πνευματικό Δικαίωμα  Προϋπολογιστικά / Απολογιστικά στοιχεία  Δημιουργία Αξίας
 14. Tips Για να αποφύγετε νόμιμα φόρους, πρώτα πρέπει να έχετε κέρδη. ΜΗΝ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΑΡΚΕΤΑ. Αν βρεθεί επενδυτής για περίεργο σχήμα, ανησυχήστε για τον επενδυτή Ξεκαθαρίστε την πνευματική σας ιδιοκτησία Ξεκαθαρίστε την μετοχική σας σύνθεση Ξεκαθαρίστε τις υποχρεώσεις σας σε τρίτους ΟΛΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ (ναί, και το email είναι δεσμευτικό)
 15. Πως λειτουργούν οι μεγάλοι; • Συστήματα Διαχείρισης • Τυποποιημένες Διαδικασίες • Επιχειρηματική Ανάλυση • Συνεχής Βελτίωση
 16. Συστήματα Διαχείρισης Μέσω Προτύπων ISO Το πλέον διαδεδομένο πρότυπο είναι το ISO 9001 • Εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό • Παρέχει πλαίσιο λειτουργίας κ μέτρησης απόδοσης • Οδηγεί σε αποτελεσματικότερη λειτουργία • Βελτιώνει προϊόντα / υπηρεσίες • Αυξάνει την ικανοποίηση πελατών
 17. Συστήματα Διαχείρισης • Μέσω επιχειρησιακού λογισμικού • Google Analytics για online data analysis • Facebook Insights για social data analysis • Hootsuite ή άλλα για τα υπόλοιπα social networks • SAP Business One για Business Analysis
 18. Τυποποίηση Διαδικασιών Οποιαδήποτε μέθοδος, κανόνας ή διαδικασία για την εκτέλεση μιας εργασίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καθορίσει βασικές διαδικασίες για την προμήθεια υλικών, την πρόσληψη υπαλλήλων, την αντιμετώπιση των παραπόνων της πελατείας κλπ. Γνωστό και ως S.O.P.
 19. DATA IS THE NEW OIL Τα ευρήματα από την ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται από τυποποιημένες διαδικασίες οδηγούν με βεβαιότητα στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 20. Ανάλυση δεδομένων με επιχειρησιακό λογισμικό
 21. Ανάλυση δεδομένων με επιχειρησιακό λογισμικό 1. Χρηματοικονομική διαχείριση 2. Διοίκηση κ Παραγωγή 3. Στρατηγική/Επιχειρηματική Ανάπτυξη 4. Πωλήσεις / Marketing 5. Εξυπηρέτηση Πελατών 6. R&D 7. Γενικό management 8. Διαχείριση Ρίσκου 9. Διαχείριση εμπειρίας πελατών 10.Διοίκηση πωλήσεων 11.HR
 22. Τι ρόλο παίζουν τα δεδομένα σε καίριες αποφάσεις
 23. Τι ζητάμε από τα δεδομένα μας 1. Ολοκληρωμένη Λύση 2. Συνέπεια/Τυποποίηση 3. Εμπιστοσύνη 4. Απλότητα 5. Επικαιρότητα 6. Προστασία 7. Οικονομική αποδοτικότητα 8. Διακριτικότητα 9. Εύρος 10.Πρόσβαση
 24. Επίδραση ανάλυσης ανα λειτουργία 1. Επωνυμία / Διαχείριση Αγοράς 2. Γενική διοίκηση 3. HR 4. Γνώση Πελατών 5. Διαχείριση Ρίσκου 6. R&D 7. Εξυπηρέτηση Πελατών 8. Στρατηγική 9. Πωλήσεις 10.Λειτουργία/Παραγωγή 11.Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 25. Αποφάσεις βάσει Δεδομένων
 26. Tips Think BIG! Αντιμετωπίστε το μεγαλύτερο θέμα που σας απασχολεί, πρώτο. Δημιουργήστε έναν ξεκάθαρο και μετρήσιμο στόχο.
 27. Tips Ξεκινήστε από τη μέση • Μην αναλώνεστε σε επιλογή εργαλείων • Μην ψάχνετε άμεση απάντηση στο ερώτημα σας • Ορίστε τα στοιχεία μέτρησης • Ρωτήστε σωστές ερωτήσεις • Βρείτε την πληροφορία από το δεδομένο
 28. Tips • Δημιουργήστε κατανοητά δεδομένα • Αξιοποιήστε τα infographics και dashboards από Google Analytics, FB Insights, SAP B1. • Δημιουργήστε Προσομοιώσεις • Δημιουργήστε χρήσιμα στατιστικά
 29. Tips • Προσθέστε στοιχεία • Ερευνήστε αν ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μετρήσιμα δεδομένα • Συγκεντρώστε τα αναλυτικά σας σε ένα σημείο • Δημιουργήστε επιχειρηματικές πρακτικές συγκέτρωσης δεδομένων
 30. Tips • Τα επι μέρους δημιουργούν το σύνολο σας • Αναζητήστε συνέπεια και συνέχεια των στοιχείων σας • Συγκεντρώνετε αξιόπιστα στοιχεία
 31. Tips • Αρχικές Τεχνικές • Επιλογή αρχικών σημείων και στοιχείων • Πιλοτική εφαρμογή για να διαπιστώσετε την αξία • Μικρά βήματα αλλά με προοπτική
 32. LinkedIn Takis Karalivanos Website www.niriis.gr Big Data Whitepaper
Publicité