Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer

 1. EVA 21. maj 2015 Skybrudsplanlænging herunder Opbygning og vedligehold af modeller i Aarhus v. Lene Bassø, Aarhus Vand
 2. Det kommer I til at høre om: • Skybrudsplanlægning – overordnet • Opbygning og vedligehold af de hydrauliske modellerne til planlægning • Model for skybrud • Afstrømning fra Ubefæstede arealer
 3. Vi vil bade i byen Vi vil ikke bruge gummistøvler når det regner Forsyningssekretariatet siger vi skal spare Vi vil gerne have en grønnere og renere by Afløbssystemet og renseanlæg skal kunne håndtere udfordringerne.
 4. Vand Vision 2100 ”Rent og nok vand til alt og alle – også i år 2100” Fra overordnet Vision til konkrete handlingsplaner Et forsøg på at ”spå” om fremtiden. Et fremsynet projekt lavet i samarbejde mellem Aarhus vand og Aarhus Kommune
 5. Overordnet vision Rent og nok vand til alt og alle – også i år 2100. ”Paraply” for delvisionerne Grund vand Vand forsyning Urbant Spilde- vand Urbant Regn- vand Våd natur Areal anvendelse Vand Vision 2100 Udfærdiget i 2007-2009 Scenariemetoden Hvordan ser fremtiden ud? 3 bud og 1 valg Delvisionerne Overordnede mål Overordnet strategier Konkrete handlingsplaner
 6. Brug den brede afløbspalette for at modstå udfordringerne og de stigende krav Hverdagsregn •Lokal håndtering af regnvand (nedsivning) Dimensionsgivende regn •Separering herunder våde regnvandsbassiner •Bassiner, transportledninger og fleksibilitet i ledningsnettet •Udnyt eksisterende volumnier •Trim renseanlæggene (Regnstyring/udnyt efterklaringstankene) •Samstyring af renseanlæg og afløbssystem Ekstremregn •Udnyt grønne områder, parkeringspladser mv. til kontrolleret opstuvning Aktivitets sø Bassin 16.000 m3 Regnvandsbassin Nedsivnings-”arealer” Trim renseanlæg Dette kræver hydrauliske modeller til at dimensionere og planlægge disse tiltag, så vores afløbssystem og renseanlæg fungere i tørvejr, under regn og skybrud med mindst mulig gene for miljø og borger.
 7. Ajourføre Lreg og projektbank Opbygning af model og kontrol af nye beregninger via MU- builder Målekampagne AA udlevere model genereret via MU- builder Hydraulisk opstartsmøde. Forudsætningsskema udarbejdes Rådgivere opstiller statusmodel og kalibrere Hydraulik camp. Løsningsprincipper findes Rådgivere udarbejder planmodel Løsning præsenteres for Aav Både stuvning og aflastning Regnark, modeldata, tegning og lille rapport afleveres til Lreg, MU og sharepoint Vedligehold af hydrauliske modeller Det hydrauliske hjul i Aarhus Vand
 8. Detaljeret model Overordnet model Rå modelLREG Import Opskrift– langprocess Simplificering og verifikation Sanering af ledninger Detaljeret model Overordnet model Samstyring og overordnet planlægning Overordnet model Vedligehold af modeller med MU-builder
 9. Detaljeret model Overordnet model Rå modelLREG Import Opskrift– langprocess Simplificering og verifikation Sanering af ledninger Detaljeret model Overordnet model Samstyring og overordnet planlægning Overordnet model Import af model
 10. Opskrift, fra Råmodel til detail-model Version 1 Raw model 1 Model Configuration Insert Delete Update Version 2 Raw model 2
 11. Verifikation af 2 beregninger
 12. Sub Model Manager Tool Nødvendige data •Detaljeret model for kommunen •Simpliciferet model for kommunen •Kort med delmodeller •Forbindelses ledninger imellem delmodeller
 13. Automatisk generering af oplande og befæstelsesgrader
 14. Automatisk generering af oplande og befæstelsesgrader
 15. Skybrudsplanlægning – hvad gør vi i Aarhus Projekthåndbog med Procesdiagrammer Procesdiagram for skybrud
 16. Skybrudsplanlægning – hvad gør vi i Aarhus Valg af modelleringsniveau
 17. Skybrudsplanlægning – hvad gør vi i Aarhus Valg af modelleringsniveau
 18. Skybrudsplanlængning – hvad gør vi i Aarhus Hydraulisk model – niveau 2 og 3 Terrænmodel • Terrænafstrømning og bidrag fra ikke befæstede områder medtages med Mike 21. Tilgængelig viden er minimal for denne ikke ubetydelige andel. • Højdemodel: Grid= 1,6 • Ruhedskort (forskel på grønne områder og veje) Tilpasning af Mike Urban • Reduktionsfaktor = 1 • Render, bassiner til dimensionsgivende regn medtages i rørmodel. Alt over dimensiongivende regnhændelse medtages i terrænmodel. • Broer/tunneler beskrives desværre i rørmodel Kobling af modeller • Kobles i alle punkter dog med få undtagelser • Maksimal udvekslingsflow (DHI-standarder kan være begrænsende ) Statusmodel • CDS-regn T=100 år, varighed 12 timer. Problematisk at anvendes CDS-regn til bassindimensionering • Reduktionsfaktor = 1,0 • Sikkerhedsfaktor = 1,0 I skrift 31 er defineres tydeligt, hvordan vi skal opstille modeller, men desværre er der ikke givet gode retningslinier til valg af inddata f.eks. Bidrag fra grønne områder, Regninput er CDS-regn, betydning af ruhedskort, betyder manningtallet reelt noget i skybrud.
 19. Skybrudsplanlægning – hvad gør vi i Aarhus Hydraulisk model – Udarbejdelse af løsningsforslag Hydraulik camp •Deltagelse af rådgivere, AAV, AAK, eksterne projektejere herunder ”Trafik og Veje”, Center for Natur og Miljø •Formål: Udpegning af problemområder, lokalisering af strømningsveje, disponible arealer samt fastsættelses af løsningsprincipper Projektcamp •Mark-gennemgang med rådgivere AAV, AAK, landskabsarkitekter samt eksterne projektejere. •Fastlæggelse af mest fordelagtigt helhedplan for skybrudstilpasning vurderet på baggrund af det anlægtekniske og økonomiske Plan beregnigner •CDS-regn T=100 år, 12 timers varighed. Problematisk at anvendes CDS-regn til bassindimensionering •Reduktionsfaktor = 1,0 •Sikkerhedsfaktor = 2,0 Løsningstiltag •1. Løsningstiltag udarbejdes på baggrund af hydraulik camp •2. Løsningstiltag tilrettes efterfølgende på baggrund af projektcamp og tilbagemeldinger fra lodsejere, borger og andre interessenter. •3. Løsningsforslag udarbejdes på baggrund af eventuelle ændringer efter lodsejerforhandlinger Følsomheds Analyse •Der udabejdes en følsomhedsanalyse for at vurdere skybrudstilpasningens robusthed. •Inddata til følsomhedsanalysen kan være følgende: 1. Befæstelsesgraden (usikkerhed på afstrømning fra grønne arealer. 2. Initailtab. 3. Manningtal. 4. Modelmæssige risikopunkter. 5. Randdata
 20. Projektkatalog med ansvarsfordeling og tidsplan Projekter til AAV Projekter til Aarhus kommune. Miljø og Energi herunder Park Projekter til vejmyndighed Projektafhængighed og visualisering på tværs af faggrænser Projekterne er baseret på et antal bedste vurderinger for inddata, som vi forhåbentlig bliver klogere på…. Vi graver os snart et spadestik dybere ned - forhåbentlig
 21. Tensiometer Niveaumåling Lysimeter Kunstig regn - tankbil • Dataopsamling • Varslings af afstrømning fra grønne arealer • Generering af kunstig Aarhus Regn • Guideline vedr. afstrømning fra ubef. arealer Afstrømning fra ubefæstede arealer – Nyt udviklingsprojekt mellem AAU, Envidan og AAV
 22. Konklusion: Vi bruger meget tid på klimatilpasning, styring og ikke mindst opbygning/vedligehold af vores data og modeller. Et bevidst valg for at kunne træffe fornuftige beslutninger på et ”korrekt” grundlag Tak for opmærksomheden
Publicité