Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ջուր

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ջուր

 1. 1. Ջուր «Ջուրը սահմաններ չի ճանաչում»
 2. 2. <ul><li>Ջուրը կյանք է </li></ul><ul><li>Ջրի նշանակությունը </li></ul><ul><li>Ջուրը մեր կենցաղում </li></ul><ul><li>Հանքային ջուր </li></ul><ul><li>Ջուրը մշտական ճանապարհորդ </li></ul><ul><li>Ջրի հիշողությունը </li></ul><ul><li>Ջրի ազդեցությունը </li></ul><ul><li>Ջրի բաղադրիչները </li></ul><ul><li>Նորություններ </li></ul>
 3. 4. Ջուրը կյանք է <ul><li>Ջու՜ր... Մեզանից յուրաքանչյուրն այն ամեն օր օգտագործելով` համարում է շատ սովորական, պարզ ու մատչելի մի հեղուկ: Այն մեզ համար այնքան սովորական է դարձել, որ չենք էլ ուզում ավելի լավ «ճանաչել»: Սակայն ջուրը մեր կենցաղի պարտադիր ու անփոխարինելի նյութերից մեկն է , որքան սկսում ենք հետաքրքրվել ջրի պատմությամբ, այնքան ավելի ու ավելի ենք զարմանում ու հիանում` ձգտելով հնարավորինս շատ տեղեկություններ իմանալ այդ «հրաշք» նյութի մասին: Այսպիսով, ի՞նչ է ջուրը, որտեղի ՞ ց է այն առաջացել, ինչպիսի՞ առանձնա - հատկություններ ունի, ի՞նչ դեր է կատարում բնության մեջ, ինչու՞է այն անընդհատ շրջապտույտի մեջ գտնվում: Ինչպե ՞ ս է անձր և , ձյուն, կարկուտ գալիս, ինչու ՞ օվկիանոսների, ծովերի , գետերի ջրերը պիտանի չեն խմելու համար: Ինչ դեր ունեն գետերը, լճերը, ճահիճները: Ինչու ՞ է ջուրն այդքան անհրաժեշտ կենդանական — բուսական աշխարհի համար: Ինչպիսի՞ էկոլոգիական խնդիրներ կան: Պարզ թվացող այս անհոտ, անհամ ու թափանցիկ հեղուկն ինչու՞ է գիտնականների մի մեծ բանակի ուսումնասիրության առարկա,դեռ և ս բացահայտված էլ չեն ջրի շատ ու շատ գաղտնքիներ: </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Առանց ջրի կյանք չկա. ջուր կա ամեն մի կենդանի էակի մեջ: Առանց ուտելիքի կարելի է ապրել շատ ավելի երկար, քան առանց ջրի: </li></ul><ul><li>Ջուրն ամենուր է` օվկիանոսներում և ծովերում, գետերում և լճերում, գետնի տակ ու հողում, որոնք իրար հետ կազմում են Երկրի մոլորակի միասնական ջրային թաղանթը՝ ջրոլորտը: </li></ul><ul><li>Ջուրը , ինչպես և լույսը կենդանի ինֆորմացիա է կրում և փոխանցում : </li></ul><ul><li>Ջրին հնարավոր է ծրագրավորել , որն էլ խոսում է այն մասին , որ ջուրը կարող է ինքնուրույն լինել և որոշումներ կայացնել ( նաև ներել կամ պատժել ): </li></ul><ul><li>Ջրով հնարավոր է նույնիսկ քար ծակել : </li></ul><ul><li>Եթե ջրի 9 կաթիլ 9 մետր բարձրությունից կաթա մարդու գլխի միևնույն հատ - վածին , ապա տվյալ մարդն ուղեղի ցնցում կստանա : </li></ul>
 5. 7. Ջրի նշանակությունը <ul><li>Ջուրը կենսոլորտի կարևորագույն տարրերից մեկն է: Շրջակա միջավայրի բազմազան և բազմատեսակ գործոններից օրգանական աշխարհի համար ջուրն ունի հատուկ նշանակություն։ Բնակչության կյանքի համար ջրի նշանակալի դերը կայանում է նրանում, որ այն բավարարում է նախ և առաջ ֆիզիոլոգիական կարիքները, այն մտնում է օրգանիզմի բոլոր հյուսվածքների կազմի մեջ։ Այսինքն, ջուրը հանդիսանում է կենսաբանական օբյեկտների գլխավոր բաղադրանյութերից մեկը։ Օրգանիզմում ջուրը պարունակվում է ոչ միայն հեղուկ միջավայրում, այլ նաև հյուսվածքներում և օրգաններում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարդու օրգանիզմում ջրի համեմատաբար ոչ մեծ դեֆիցիտը կարող է բերել առողջական վիճակի լուրջ խախտումների։ Կենդանիների վրա դրված փորձերը ցույց են տվել, որ ջրի 20-22% կորուստը բերում է մահվան : Այս ամենը բացատրվում է նրանով, որ ինչպես մարսողական, այնպես էլ օրգանիզմում տեղի ունեցող մասամ բ փոխանակության պրոցեսները ընթանում են միայն ջրային միջավայրում : Կենդանի բջջին ջուրն անհրաժեշտ է նրա կառուցվածքի և նորմալ ֆունկցիոնալ վիճակի պահպանման համար : Ջուրը տարբերվում է օրգանիզմի կազմի մեջ մտնող բոլոր նյութերից նրանով, որ միայն ջրին է բնության կողմից հատկացված օրգանիզմի ներքին միջավայրի նոսրացման դերը։ Ինչպես նշել է Չերկինսկին &quot;Ջրի նյութերի նոսրացման հատկությունը, մասնավորապես այն նյութերի, որոնք սննդանյութերի տեսքով ներմուծվում են օրգանիզմ, առաջացնելով հասարակ և կոլլոիդալ լուծույթներ, հանդիսանում է օրգանիզմի բոլոր կենսական պրոցեսների հիմնական նախադրյալը&quot;: </li></ul>
 6. 9. <ul><li>Ջուրը ուղեկցում է մեր կյանքի ամեն մի ակնթա րթ ը: Մարդը 65-75 % (կախված տարիքից) բաղկացած է ջրից: Կենսագործունեությունն ապահովելու համար նա ամեն օր խմում է երկու լիտր ջուր և մեկուկես լիտր էլ կլանում է մաշկի միջոցով` լոգանք կամ ցնցուղ ընդունելով:  Խ րոնիկ ջրազրկումը հանդիսանում է դեգեներատիվ  հիվանդությունների մեծամասնության առաջնային պատճառը:  </li></ul><ul><li>Մեր օրգանիզմի ջրի օրական պահանջը կազմում է  2 ,3 լ :   </li></ul><ul><li>Սննդի հետ մենք ստանում ենք  1,5 լ, ևս 0,5 լ  ջուր առաջանում է  հենց օ րգանիզմում : </li></ul><ul><li>Մաքուր ջուրը չունի համ կամ հոտ և բացարձակապես անգույն է: </li></ul>Ջուրը մեր կենցաղում
 7. 11. Հանքային ջուր <ul><li>Մարսողական համակարգի օրգանների հիվանդությունների բու-ման ժամանակ կարևորագույն դեր է կատարում հանքային ջրի ընդու-նումը :  Բուժիչ հանքային ջուր է համարվում այն ջուրը ,  որն իր յուրա-հատուկ ֆիզիկաքիմիական հատկությունների շնորհիվ կարող է օգտա-գործվել բուժման , վերականգնման և տարբեր հիվանդությունների կան- խարգելման համար :  Սակայն ամեն հանքային ջուր չէ ,  որ կարող է հա-մարվել բուժիչ : Բուժական նպատակներով օգտագործվող հանքային ջրերը պետք է  արդյունահանված լինեն բնական աղբյուրներից կամ տարբեր խորություն ունեցող հորատանցքերից :  Հարկ է նշել ,  որ հանքային աղըբ -յուրները հաճախ տասնյակ կիլոմետրերով հեռու են լինում իրենց ակ -ունքներից :  Դա նպաստում է ջրի էլ ավել հանքայնացմանը: </li></ul>
 8. 13. Հանքային ջրի բացառիկ բուժական հատկությունները  պայմանավորված են . <ul><li>  Քիմիական հատկություններով   -   ընդհանուր հանքայնացմամբ ,  իոնային կազմով ,  բնական  ածխա-թթու գազի առկայությամբ և տարբերօրգանական միացությունների պարունակությամբ : </li></ul><ul><li>  Ֆիզիկական հատկություններով  –  ջրածնական ցուցիչով ,  ջերմաստիճանով և ջերմակայունությամբ : </li></ul><ul><li>Կենսաբանական հատկություններով  –  հակաբակտերիալ նյութերի և միկրոօրգանիզմների կենսա -գործունեության այլ արգասիքների պարունակությամբ : </li></ul>
 9. 15. Ջուրը մշտական ճանապարհորդ <ul><li>Ջուրն անընդհատ «ճանապարհորդում է»: </li></ul><ul><li>Այն գտնվում է անվերջ շրջապտույտի մեջ: Անհնար է ամենայն մանրամասնությամբ հետ և ել ջրի ճանապարհին: Սակայն հնարավոր է հետ և ել դրա անցած ճանապարհի հիմնական ուղղություններին:  Այսպիսով, բոլորիս է հայտնի, որ արեգակնային ճառագայթները տաքացնում են Երկրի մակեր և ույթը: Տաքացման արդյունքներից մեկն էլ մեծ քանակությամբ ջրի գոլորշիացումն է, որը կատարվում է օվկիանոսներից, ծովերից, լճերից, մակեր և ութային այլ ջրերից, հողից: Ջրի որոշ մասն էլ գոլորշիանում է բույսերի, կենդանիների և մարդկանց կենսագործունեության ժամանակ :  </li></ul>
 10. 16. <ul><li>Ջուրը գոլորշու է վերածվում տարվա ցանկացած եղանակին: Նույնիսկ ձմռան սառնամանիքին` թե և չնչին մասով, բայց, այնուամենայնիվ, տեղի է ունենում ջրի գոլորշիացում: Դրա պարզ ապացույցն է` ցուրտ եղանակներին շորերի չորացումը դրսում: Պարզ է նա և այն, որ ինչքան ջերմաստիճանը բարձր է, այդքան ավելի արագ ու շատ է ջուր գոլորշիանում:  Ջուրը գոլորշիանալով բարձրանում է վեր: Քանի որ այն շատ թեթ և է, օդային տաք հոսանքների հետ հեշտությամբ բարձրանում է` հաղթահարելով ահռելի բարձրություններ: Իհարկե, մենք չենք կարող տեսնել, թե ինչպե՞ս են ջրային կաթիլները բարձրանում, որովհետ և դրանք թափանցիկ են և անտեսանելի: Բազում անգամ ենք նկատել, թե ինչպես է ջուրը գոլորշիանալով ցրվում օդում և անտեսանելի դառնում: Ցայտուն օրինակներից է կենցաղային պայմաններում ջրի արհեստական գոլորշիացումը: Եռացող թեյնիկի վրա կուտակված գոլորշին խիտ է և պարունակում է ջրային մանր կաթիլներ: Թեյնիկից ոչ շատ վեր և գոլորշին կարծես փոքրիկ մառախուղ է առաջացնում, այնուհետ և ցրվում է օդում և անհետանում:  </li></ul>
 11. 17. <ul><li>Երկրի մակերևույթից ջրային գոլորշիները, բարձրանալով վեր, երկնքում ձևավորում են ամպեր: Այդ ամպերը սկզբում լինում են փոքր ու նոսր, սակայն աստիճանաբար միանալով իրար` ձևավորում են ահռելի մեծության ու ծանրության ամպեր: Այդ ամպերն էլ քամու օգնությամբ տեղաշարժվում են լայն տարածություններով և ի վերջո չկարողանալով այլևս դիմանալ ծանրությանը` անձրևների, ձյան տեսքով թափվում են ներքև: Արդեն պարզ է, թե ու՞ր են հոսում անձրևա ջրերը: Դրանց մի մասը նորից թափվում է օվկիանոսներ, ծովեր, մի մասն էլ հոսում է գետեր ու լճեր, մյուս մասը ներծծվում հողի մեջ և այլն:  Եվ այդպես շարունակ. արի ջերմությունից ջուրը գոլորշիանում է, բարձրանում վեր, առաջացնում ամպեր և տեղումների տեսքով նորից վերադառնում Երկրի մակերևույթ: Տարիներ, դարեր շարունակ ջուրը կատարում է նույն շրջապտույտը` անցնելով նույն ճանապարհը, դրանով իսկ ապահովելով ջրի շրջապտույտը Երկրում: </li></ul>
 12. 19. Ջրի հիշողությունը <ul><ul><li>Փաստ. Հարավ-արևելյան Ասիա, 1956 թ.: Ռազմական ինստիտուտի մասսայական ոչնչացման զինամթերքի պատրաստման գաղտնի լաբորատորիա: Արդեն մի քանի տարի աշխատում են ուժեղագույն բակտերոլոգիական զենքի ստեղծման վրա: Բազմաթիվ խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ քննարկվում են այն հատկությունները, որը պիտի ունենա այդ զենքը: Քննարկումն անսպասելի ընդհատվում է. բոլոր մասնակիցներին տեղափոխում են հոսպիտալ` սուր սննդային վարակի ախտանիշերով (սիմպտոմ): Բացի ջրամանների ջրից, գիտնականները ուրիշ ոչինչ չէին օգտագործել: Ջուրը ստուգեցին` ոչ մի վնասակար խառնուրդ, քիմիական կազմը ` H2O: Հետաքննությունը մտնում է փակուղի: </li></ul></ul>Դու հիմար ես
 13. 20. <ul><ul><ul><li>Հաշվետվության մեջ այդպես էլ գրեցին. թունավորման պատճառ է դարձել սովորական ջուրը: Քսան տարի անց առաջադրվեց հիպոթեզ, որը կարող է բացատրել ջրի անկանխատեսելի պահվածքը.  ջուրը հիշողություն ունի:  Աշխարհի տարբեր մասերում կատարված փորձերի արդյուքները ցույց են տվել, որ  ջուրը հիշում ու տպավորում է ցանկացած ազդեցություն, գրանցում է այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում շրջակա միջավայրում:  Ջրին բավարար է առարկայի հետ հպումը, որպեսզի իմանա նրա հատկությունների մասին ու պահի նրա մասին ինֆորմացիան իր հիշողության մեջ : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Մոլեկուլյար կառուցվածքը ջրի այբուբենն է ու կարելի է ստեղծել ջրային նախադասություններ, արտահայտություններ, բանաձեւեր, այնպես էլ փոփոխել դրանք:  </li></ul></ul></ul>Ես քեզ ատում եմ
 14. 21. <ul><li>Կատարվել են մարդու ներկայության, նրա էմոցիաների ջրի վրա ազդեցության էներգետիկական փորձարկումներ: Փորձերն անց են կացվել պրոֆեսոր Կրատկովի լաբորատորիայում: Ջրով լի անոթը տեղադրել են մի խումբ մարդկանց առջև ու խնդրել են նրանց կենտրոնացնել անոթի վրա ամենադրական էմոցիաները. սեր, քնքշանք, բարություն: Հետո փոխել են անոթը ու նույն խմբին խնդրել են կենտրոնացնել անոթի վրա բացասկան էմոցիաներ. վախ, ագրեսիա ու ատելություն: Որից հետո կատարվել են չափումներ.  սերը բարձրացնում է ջրի էներգետիկան, իսկ ագրեսիան ցածրացնում:  </li></ul>Սեր Ատելություն
 15. 22. <ul><li>Ինֆորմացիոն աղտը թունավորում է ջուրը` կուտակվելով նրա մեջ: Ջրին տրված է ինքնամաքրման հատկություն: Դա տեղի է ունենում ագրեգատային վիճակի փոփոխության ժամանակ: Սակայն, այսօր  մարդու կողմից ջրի աղտոտման արագությունը գերազանցում է նրա ինքնամաքրման արագությանը,  որի հետ և անքով էլ խախտվել է բնության օրինաչափությունը: </li></ul>
 16. 23. <ul><li>Շնորհակալություն </li></ul>Ստոր և ներկայացված են բազմաթիվ փորձերի ժամանակ ջրի վրա արտաքին ազդեցություններից (միտք, խոսք, երաժշտություն) նրա կառուցվածքային փոփոխության արդյունքներ: <ul><li>Սեր և վերածնունդ </li></ul><ul><li>Հույս </li></ul>Ես քեզ ատում եմ Ադոլֆ Հիտլեր Մայր Թերեզա
 17. 24. <ul><li>Բուդդայական աղոթք </li></ul>Քրիստոնեական աղոթք Մուսուլմանական աղոթք Բեթհովենի երաժշտությունը Բախի երաժշտությունը Ծանր ռոք
 18. 26. <ul><li>Բնական ջուրը միշտ պարունակում է մի շարք նյութերի խառնուրդներ, և, օգտագործման նպատակից կախված, այդ ջուրն այս կամ այն չափով մաքրում են խառնուրդներից: Հատկապես մեծ է խմելու ջրի մաքրման նշանակությունը: </li></ul><ul><li>Ջուրը բաղկացած է երկու տարրից` թթվածնից և ջրածնրց: Ջրածնային կապ կոչվող հատուկ կապով նրա մոլեկուլները միանում են միմյանց` ստեղծելով ջրի ագրեգատներ: </li></ul>Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները
 19. 27. <ul><li>Ջրի  մոլեկուլները միմյանց հետ կապվում են յուրօրինակ ձևով, և դրա շնորհիվ ջուրն արտասովոր  հեղուկ է : </li></ul><ul><li>Այս կապի հետևանքներից մեկը ջրի անսովոր  խտությունն  է։  Նյութերի  մեծ մասը սառչելիս ավելի քիչ  ծավալ   է զբաղեցնում, այսինքն՝ խտանում է։ Սակայն ջուրն ամենամեծ խտությունն ունի 4 ° C– ում: Դրանից ավելի ցածր ջերմաստիճաններում  ջրի խտությունր նվազում է։ Օ  ° C- ում սառույցն ավելի փոքր խտություն ունի, քան նույն ջերմաստիճանում՝ ջուրը։ Այդ է պատճառը, որ սառույցը չի սուզվում ջրում։ Հսկայական քանակությամբ ջերմություն է պահանջվում, որպեսզի ջուրը հեղուկ վիճակից անցնի  զազային  վիճակի և պինդ վիճակից (սառույցից)՝ հեղուկի։ Գլխավորապես ջրի այս արտասովոր հատկության շնորհիվ է, որ  Երկրի  վրա պահպանվում է համեմատաբար միատեսակ ջերմաստիճան։ Ջուրն ունի նաև մեծ մակերևութային լարվածություն, որի շնորհիվ ջուրը կարողանում է շարժվել  ապարների  և  հողի  միջով։ Ջուրը լուծիչ է. բազմաթիվ նյութեր համեմատաբար հեշտությամբ լուծվում են նրա մեջ։ Ջրի այս հատկությունն ազդում է ապարների հողմահարման վրա ապարների կազմի մեջ մտնող որոշ քիմիական տարրեր հողմահարման ժամանակ անցնում են լուծույթի մեջ ։ </li></ul>
 20. 29. Նորություններ <ul><li>Գիտությանը հայտնի են ավելի քան 20 հազար նյութեր, որոնք կարող են աղտոտել խմելու ջուրը: Այդ նյութերի մեծ մասը անտեսանելի են մարդու աչքի համար և չունեն համ կամ հոտ: </li></ul><ul><li>Եվրոպայում լավագույն քաղաքային ջրամատակարարման համակարգ և լավագույն որակի ջուր ունեցող երկիրը համարվում է Շվեյցարիան: Միևնույն ժամանակ BRITA ֆիլտրող սարքերը ամենալայն տարածում ունեն հենց այս երկրում: Այստեղ BRITA ֆիլտրող սարքերը օգտագործում են ընտաիքների 35%-ը: Շվեյցարիան նաև կյանքի սպասվող տևողության առաջատարներից է ամբողջ աշխարհում: </li></ul><ul><li>ԱՄՆ-ում պարզել են, որ վաճառվող շշալցված ջրերի 25% դա սովորական քաղաքային ջուրն է ֆիլտրած վիճակում: </li></ul>
 21. 30. <ul><li>Հետազոտություննեը ցույց են տվել, որ քլորացված ջրի օտգործումը բարձրացնում է միզապարկի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը 80%-ով: Իսկ մաքուր ջրի օգտագործումը ընդհակառակը` նվազեցնում է հաստ աղիքի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը 45%-ով և կրծքի քաղցկեղինը 79%-ով: </li></ul><ul><li>Շշալցված ջուրը ապահով է խմելու համար, սակայն “կանգնած” ջուրն ունի հնանալու հատկություն: Դուք երբեք չգիտեք, թե երբ է այդ ջուրը շշալցվել և որքան ժամանկ է պահեստավորվել մինչև խանութում հայտնվելը: Բացի դրանից` շշի պատրաստման համար օգտագործվող պլաստիկ նյութի մասնիկնեը կարող են հայտնվել ջրում, եթե շիշը ենթարկվում է ցածր կամ բարձր ջերմաստինճանների ներգործությանը, օրինակ` երբ այն երկարատև պահվում է սառնարանում կամ գտնվում է արևի տակ: </li></ul>

×