Publicité

Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset

9 Sep 2013
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset(20)

Publicité

Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset

 1. Paikalliskehittämisen kevättyöpaja 3.6.2013 klo 16.00-19.00 Postitalon ravintolassa Alustukset ja työpajan ryhmätöiden tulokset Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry Eeva Kuuluvainen eeva@kuuluvainen.fi , 0400 374 544
 2. Helkan Leader-toimintatavan laajentaminen kaupunkeihin -hanke ja sen eteneminen Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka Helka ry
 3. Leader -toimintatavan laajentaminen kaupunkeihin − selvityshanke pähkinänkuoressa • Hankkeen tarkoitus – kartoitetaan ja kuvataan Leader-menetelmän mukaisen paikallisen kehittämisen toimintatavan mahdollisuuksia Helsingin alueella – esitellään toimintamallia, sen periaatteita ja mahdollisuuksia potentiaalisille toimijoille (viranomaiset, kaupunki, kaupunginosatoimijat) Helsingissä sekä muissa suurissa kaupungeissa • Hankkeen konkreettiset tavoitteet / tulokset – on selvitetty kaupunginosatoimijoiden kiinnostus ja valmiudet toimintamallin mukaiseen toimintaan – on selvitetty viranomaisten (ministeriö, aluetaso, Helsingin kaupunki) tahtotilaa hankkeessa tuotetun toimintamallin mukaiseen toimintaan Helsingissä (mahdollisuuksien mukaan myös muissa suurissa kaupungeissa) – on tuotettu selvitys/kuvaus Paikalliskehittämisen toimintamallista Helsingissä – on käynnistetty ensimmäiset Paikalliset kehittämisryhmät (”Kehrät”) Helsingissä sekä käynnistetty mallin esittämän tukitoiminnon (”Sukkula”) koordinointi • Hankkeen osapuolet – Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka) yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) kanssa; mukana kehittelyssä muitakin sidosryhmiä laajasti
 4. Hankkeen eteneminen 3.6. - 31.12.2013 KESÄ 2012  • asiantuntijatyöpaja 22.8.2012 sekä ”Minipilotit” (8 asiantuntijaa) • kaupunginosatoimijoiden ja kaupungin päättäjien kontaktointia, idean esittelyä ja toimintamallin luonnostelua (laaja sidosryhmä); tiivistä yhteydenpitoa ministeriöön ja alueviranomaisiin • sidosryhmäseminaari 4.12.2012, jossa luonnos(vaihtoehdot) toimintamallista ja järjestäytymisestä esiteltiin ja kommentoitettiin KEVÄT 2013  • ehdotuksen (toimintamallin kuvauksen) viimeistelyä, visualisointia ja esittelyä mm. Helsingin valtuustoryhmille, alueellisille viranhaltijoille (kontaktit myös muihin suurempiin kaupunkeihin: Turku, Tampere, Vantaa, Espoo) • asiantuntijatyöpaja 3.6.2013 – toimintamallin luonnoksen täsmennys, syventäminen • viestinnällinen ulostulo ennen kesää (HS-mielipide sekä muut kanavat) • Ministeriön ja alueviranomaisten kriteerit ja ehdot kehittämisrahalle selviävät (?) • SYKSYLLÄ: ”Roadshow” Helsingin paikallistoimijoille: mallin esittelyä laajasti sekä ensimmäisten paikallisten kehittämisryhmien (”Kehrien”) käynnistäminen (ja tukeminen) • monikanavaista laajaa viestintää • Kiinnostuneiden kokoamista ja neuvottelujen käymistä ”Sukkulan” perustamiseksi ja käynnistämiseksi (rahoituksen hankkiminen ym.); yhteistyömallin määrittelyä viranomaisten kanssa
 5. Rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020 / Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Paikallisen kehittämisen kevättyöpaja 3.6.2013 TEM/Riikka-Maria Turkia
 6. Yksi ohjelma - kolme toimeenpanosuunnitelmaa 6 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Itä- ja Pohjois- Suomen alueellinen suunnitelma Etelä- ja Länsi- Suomen alueellinen suunnitelma Valtakunnalliset Teemat EAKR 10 % ESR 25 % Kumppanuussopimus Suomen ja komission välillä
 7. Rakennerahasto-ohjelman interventiologiikka Haasteet Kehittämistavoitteet Eurooppa 2020 -strategiasta johdetut temaattiset tavoitteet ja investointiprioriteetit (toimintalinjavalinta) Erityistavoitteet Tuettava toiminta (investointiprioriteetti) Indikaattorit (tuotos- ja tulosindikaattorit; tuloskehikko) 7
 8. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat 1. Pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen (EAKR), 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), 3. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen (ESR), 4. Koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen (ESR) 5. Sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta (ESR). 8
 9. 9 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Perustelu (haasteet) Haluttu muutos Esimerkkejä toimenpiteistä Työmarkkinoilta syrjäytyminen ja syrjintä Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen työ- ja toimintakykyä tukevat palvelut (mm. päihde- ja mielenterveystyö ja kuntoutus) nuorten syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet ja palvelukehitys monialainen ammatillinen yhteistyö ja osaaminen (mm. konsultointi ja verkottuminen) asukaslähtöiset toimintatavat ja palvelut osallisuuden tukemisessa
 10. Toimintatavat kansalaistoimijalähtöisessä paikallisessa kehittämisessä kaupungeissa • Alueiden päätettävissä, toteutetaanko ja millä tavoin. • Ohjelmatasolla ei ennalta määrättyä korvamerkintää. • Toteutus ohjelman yleisen toimeenpanon menettelyjen mukaisesti, yksinkertaistetut kustannusmalli esim. kertakorvaus. • Toimina voitaisiin rahoittaa yhteisöllisiä pienhankkeita sekä paikallisen kehittämissuunnitelman laatiminen. • Sopii rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin ja tuettavaan toimintaan.
 11. Periaatteet ja reunaehdot 1. Omaehtoista, alhaalta ylös suuntautuvaa 2. Avointa ja osallistavaa 3. Pohjautuu paikallisten toimijoiden yhteistyössä laatimaan kehittämisstrategiaan /-suunnitelmaan, jonka tavoitteena on työ- ja ansaintamahdollisuuksien kehittäminen sekä sosiaalisen pääoman lisääminen. 4. Kohdistuu alueille, joilla ei toteuteta maaseuturahastosta rahoitettua yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä. 5. Toiminta-alue on perusteltu toiminnallisuuden ja paikallisten olosuhteiden näkökulmasta. Ei tarvitse olla maakunta-, ELY-keskus- tai kuntarajojen mukainen. 6. Toiminta-alueen kunnat ja kaupungit osallistuvat kehittämistoimintaan omalla rahoituksellaan.
 12. Valmistelun aikatauluja KESÄ- ELOKUU 2013 • RR-ohjelman poliittinen käsittely • Ohjelman viimeistelyä SYYS-LOKAKUU 2013 • Valtioneuvosto hyväksyy kumppanuussopimuksen ja RR-ohjelman • Asetusten hyväksyminen EU-tasolla (aikaisintaan) MARRASKUU-JOULUKUU 2013 • Suomi toimittaa asiakirjat komission hyväksyttäväksi • Viralliset neuvottelut EU-komission kanssa • Alueellisten suunnitelmien ja valtakunnallisten teemojen viimeistelyä KEVÄT 2014 • Komissio hyväksyy RR-ohjelman • Ohjelman toimeenpano alkaa (mahdollisesti kansallisella riskillä, jos ohjelma-asiakirjaa ei ole komissiossa hyväksytty) 12
 13. Ohjelmavalmistelun ajankohtaiset… www.tem.fi/ohjelma2014 13
 14. Työpajassa haetaan ”reseptejä” Kehrää ja Sukkulaa varten Kehrä käytännössä 2013-2014 Kysymysaiheet: 1. Miten Kehrän jäsenet valikoituvat/valitaan? Miten kaupungin rooli toimii Kehrässä parhaimmillaan? (kirjurina Janne Kareinen) 2. Miten ja missä ensimmäiset Kehrät muodostuvat? (kirjurina Pirjo Tukikukka) 3. Mitkä ovat Kehrän työskentelyn pelisäännöt? Mikä suhde Kehrällä on Sukkulaan (kirjurina Eeva Kuuluvainen) Sukkulan koelento 2013-2014 Kysymysaiheet: 4. Miten Sukkula perustetaan? Kuka sen omistaa? Miten se rahoitetaan? Mikä suhde Sukkulalla on kerään (kirjurina Aija Staffans)
 15. 1. Miten Kehrän jäsenet valikoituvat/valitaan? Miten kaupungin rooli toimii Kehrässä parhaimmillaan? Kehrän kokoonpano /aluefoorumi Tiedon kuljetus valmistelutasolle sitoutuneesti Hyvä ja voimakas vastuutus Säädöspohja taustalla Voiko olla vapaaehtoisia edustajia? Yhteisöt - Halukkaiksi ilmoittautuneista monipuolisuuden perusteella (kuka valitsee?) - Eri kategoriat hakemusten perusteella Rekisteröity taho ? Voiko käsitellä luottamuksellisia asiapapereita, jos ei ole juridinen toimija Sekä virkamiehiä että poliitikkoja > virkamiesten tiheämpi rotaatio (4. vuoden kierto) Kaupunki nimeää virkamiehet ELYn edustaja asiantuntijajäse- nenä, vaiko ELY ulkoistaa vallan Sukkulan edustajalle Alueen ihmiset, asukkaat, opiskelijat, työntekijät, yrittäjät valitaan äänestyksessä joukkokokouksessa (laaja ilmoitushaku) Aluelähtöisesti tärkeimmät virastot Kaupungin rooli parhaimmillaan Osallistava Helsinki –ryhmä Ei päätösvaltaa (Espoon mallin mukaisesti) Ehdotetaan yhteistyöhaluisien ja aluelähtöisien viranomaisten valintaa Ymmärtää hyödyn paikallistaloudelle Kaupunki ei voi määritellä kehityssuunnitelmaa, vaan kuljettaa tietoa Kehrästä kaupungin suuntaan Jäseninä, ei päättäjinä Tiedon tuojina Virkamiesten rooli neuvonantaja Yhteistyössä tehdään yhteen suuntaan menevä kehittämissuunnitel- ma
 16. 2. Miten ja missä ensimmäiset Kehrät muodostuvat? Alueellisuus hyvä (lähiasiat innostaa ihmiset mukaan Vältettävä jämähtäneisyyttä, ROTAATIO oltava hyvä Toimintaryhmät saisivat pieniä, nopeita tukia Kehrän kautta / Sukkulan kautta (ei liitosta eikä ELYstä) Osallistuvilla paikallisviranhaltijoilla oltava jonkinlainen päättävä asema alueellaan Joukkoistaminen lisää / tuo demokratiaa hankkeiden priorisointiin Miten kovin monitoimijaiset ”paikat” järjestyvät? Sukkula voisi valita / nimetä ilmoittautuneista (katsoo päälle ettei tule liikaa paikallista keskittymistä) Valikointi, ei äänestämällä, mutta kuka valitsee Kaikki halukkaat voivat ilmoittautua Kolmikanta hyvä Tuleeko vieläkin liikaa byrokratiaa ja hitautta… Miten nopeaa rahoitusta toimintaryhmille? Sähköinen ilmoitustaulu keskeinen työkalu Temaattiset hankkeet: paikallisista Kehristä kerätään kiinnostuneet (Sukkula) Kehrillä tulisi olla selvillä rahoituskehys, jotta voivat toimia joustavasti Voisiko Kehrä jakaa myös muuta panosta kuin rahaa? (vapaaehtoistyö? Mitä alueita? - Mellunkylä - Kallio - Hertsika /Roihis - Artova/Kumpula /Käpylä Isommat kehityshankkeet: suoraan ELYstä tai liitolta (Sukkula tukee hankkeiden koostamista Kehrien valinnasta Kehrien toiminnasta Temaattiset hankkeet Kehrien rahanjako Mitä alueita
 17. 3. Mitkä ovat Kehrän työskentelyn pelisäännöt? Mikä suhde Kehrällä on Sukkulaan Mihin Kehrää tarvitaan? - Paikallinen toiminta keskiössä - Lähtee pienemmistä porukoista, lähtee alhaalta - Pientoimijoiden tarpeiden huomioiminen - Asukkaiden tarpeiden tunnistaminen – millä tasolla (maakunta, kunta, paikallinen) - Kehrä tukee kaikkein pienintä - Kolmikanta hyvä malli Erilainen malli eri toimintaympäristössä: - Mittakaavaero > eri mallit - Ei sovi pienempiin kaupunkeihin > tarvitaan yhdistelmä - Sukkula toimii ilman Kehriä Kannattaa tarkastella funktioita/toimin- toja ei orgaaneja Polku Kehriksi toimivien rakenteiden kautta - Olemassa olevat rakenteet pohjana - Asukasfoorumit, joita kaupunki rahoittaa > valmis kontaktipinta kaupunkiin - Asukasryhmän johtoryhmä valvoo rahankäyttöä Kehrä voi olla yhdistys tai ei - Suuressa kaupungissa Kehräyhdistys on ”pisara meressä” - Rahat ja lausunnot vaativat juridisen toimijan - Kehrien jäsenten valinta? Mahdollisimman nopea sähköinen vuorovaikutus A & O Rahoituksen turvaaminen Ongelma rahoituksen takapainotteisuus - Spontaanin toiminnan rahoitus - Sukkulan rahoitusrooli Kaupungin tahto avainasemassa Esteitä: - Juridinen kynnys - Rahoituksen jälkijättöisyys - Reaktioaika
 18. 4. Miten Sukkula perustetaan? Kuka sen omistaa? Miten se rahoitetaan? Mikä suhde Sukkulalla on kerään Helsingin malli Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Sukkula rekisteröity Toteuttaa kolmikantaa Hakee rahan ja jakaa Kehrille Sukkula vastaa kaikista paikallis- projekteista Kuka omistaa? Miten Sukkulaa rahoitetaan? Kehrät voivat olla satunnaisia Kuka organisoi toiminnan kaupungin kanssa? Sen, joka ottaa rahan vastaan, tulee olla rekisteröitynyt Kehrät rekisteröity -hallintoa Kehrässä Toteuttaa kolmikantaa Kehrät omistavat Sukkulan Sukkula fasilitoi - Neuvontaresurssi - Herkkäkorvainen - Henkilöresurssi Tarvitaanko Sukkulaa? Helkan kokemuksen perusteella tarvitaan Alueiden resurssit erilaisiaTurun malli Nyky- malli Projektit hakevat rahan. Tarvitaan rekisteröinti Kehriä ei ole Sukkula myy palveluita projekteille Ei strateginen
Publicité