طراحی سایت

‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫اسپیناس‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫روز‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همیشه‬
‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکتینک‬ ‫ترین‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫در‬ ‫دارد‬‫اسپیناس‬‫از‬
‫مانند‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬CSS3 , HTML5 , Jquery ,
JAVASCRIPT‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫مانند‬ ‫زبانهایی‬ ‫همچنین‬PHP , ASP‫در‬‫اسپیناس‬ ‫شرکت‬
‫زند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫مداری‬ ‫مشتری‬
Off-Page Seo

‫روش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬SEO On Page‫توسعه‬ ‫که‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتقاهایی‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫صفحه‬ ‫بیرون‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫روش‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫باالیی‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫با‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫باالی‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزهایی‬ ‫تمام‬ ‫اینشامل‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شما‬
‫کند‬.SEOOff Page‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬(‫کنند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫سایتشما‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیوندهایی‬)‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫پردازد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫انجاممی‬.SEO Off Page‫که‬ ‫است‬ ‫نامحدود‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ،‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫مهندسین‬ ‫توسط‬.
SEM

‫مخفف‬Search Engine Marketing‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫و‬.SEM‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬ ‫پروسه‬ ‫تمام‬ ‫به‬..‫در‬SEM‫است‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬.

‫موارد‬ ‫مهمترین‬SEM‫از‬ ‫عبارتند‬:
‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫انتخاب‬
‫رقبا‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬
‫آمارها‬ ‫تحلیل‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬
‫تفاوت‬SEO‫و‬SEM

‫برای‬ ‫ها‬ ‫مثال‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬SEM‫است‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬.‫باالی‬ ‫سرعت‬SEM‫است‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ولی‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫سریعی‬ ‫پیشرفت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ،‫چشمگیر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬SEO‫می‬ ‫تر‬ ‫آنطوالنی‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫باشد‬.‫برای‬ ‫سیم،یعنی‬ ‫بعد‬ ‫سئو‬ ‫اول‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نکته‬ ‫مهمترین‬SEM‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫حتما‬SEO‫باشد‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬.
SMO

‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬۲۰۰۶‫گرفت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫جدیدتری‬ ‫معانی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫باپیشرفت‬ ‫و‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬.،‫اشارهشده‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اما‬SMO‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫اینگونه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬:

‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫وآگاهی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫هدفش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شبیه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫است‬ ‫مشخص‬.‫یعنی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهنیه‬ ،‫عام‬ ‫طور‬ ‫به‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازییک‬ ‫بهینه‬

SMO‫میپردازد‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫اعتبار‬ ،‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬.‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫مشخصا‬SMO‫سئوی‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬.
SMM

SMM‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.SMM‫کلمه‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫که‬Social Media Marketing‫است‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫برایجذب‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬.‫شده‬ ‫منظوریساخته‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫هر‬
‫است‬.‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬twitter‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫رویدادها‬ ‫وانتقال‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ،‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫قدیمی‬ ‫دوستان‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫متن‬ ،‫عکس‬ ،‫فایل‬ ‫گذاری‬ ‫برایاشتراک‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫فیسبوک‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬.‫اجتم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چهفعالیت‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬‫اعی‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هتری‬ ‫بازخورد‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬.
 ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫دارید‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫اطالعات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫دانستن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫شروع‬ ‫ابرای‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬
 ‫در‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫دارید‬.
 ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫اما‬ ‫برسند‬ ‫نامفهوم‬ ‫بسیار‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫شاید‬
 ‫دهید‬.
 ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اولیه‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬:
 ‫گویند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫،وب‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬.: WEB SITE_
 ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬.: WEB PAGE_
 ‫گویند‬ ‫می‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫هاست‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫به‬.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫آدر‬: HOST_
 ‫میکند‬ ‫وصل‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫هاست‬ ‫به‬ ‫مارا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫ما‬ ‫که‬.
 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫آدرس‬.: DOMAIN_
 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫هر‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫فرآیند‬‫اول‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬: SEO_
 ‫دارد‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬.
 ‫پیوند‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫کرد‬ ‫میسر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫دوصفحه‬ ‫دادن‬ ‫ارتباط‬.‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫واز‬: LINK_
 ‫شد‬ ‫وصل‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.
 ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جستجو‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫باالتری‬ ‫رنک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬: RANK_
 ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫صفحات‬ ‫باالی‬ ‫در‬.
 ‫روند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دراینترنت‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬.: STOP WORD_
 ‫و‬…‫هستند‬ ‫کلمات‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬. WWW_WEB_HOME PAGE
 ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫یا‬ ‫مروگرها‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شناسه‬ ‫یا‬ ‫تگ‬ ‫این‬.: META TAGS_
 ‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطلبی‬ ‫حاوی‬ ‫شناسه‬ ‫این‬.: ALT TAG_
 ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫فراوان‬ ‫مطالب‬ ‫و‬
1 sur 3

Recommandé

17 seo-2016-clicktools par
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktoolsRazmik Ghookas
170 vues23 diapositives
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی par
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانیسئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
116 vues4 diapositives
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت par
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت Erfan Rahimi
18 vues13 diapositives
ایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازی par
ایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازیایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازی
ایجاد لینک داخلی در وب سایت و تاثیر آن بر بهینه سازیNovinidea
609 vues13 diapositives
LinkedIn introduction par
LinkedIn introductionLinkedIn introduction
LinkedIn introductionKimiaRajaee1
14 vues10 diapositives
Behine saze site par
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives

Contenu connexe

Tendances

سئوی داخلی و فنی در سال 2021 par
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021Vahid Rostamibani
8 vues67 diapositives
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
8 vues41 diapositives
کتاب آموزش سئو par
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 vues55 diapositives
Seo alguritm-google [www.irpdf.com] par
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Hanieh Ghofrani
73 vues10 diapositives
Off page seo1 par
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1Hanieh Ghofrani
334 vues20 diapositives
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
141 vues20 diapositives

Tendances(12)

موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 vues

Similaire à طراحی سایت

طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
Proposal par
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.7K vues26 diapositives
Behine sazi par
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 vues21 diapositives
Digital Publisher par
Digital PublisherDigital Publisher
Digital PublisherShad Far
575 vues12 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
157 vues20 diapositives

Similaire à طراحی سایت(20)

Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
کمی درباره سئو و آموزش سئو par PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval15 vues
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت par Hanieh Ghofrani
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
Hanieh Ghofrani101 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
The importance of seo for the sneaker business par Asanmode
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker business
Asanmode37 vues
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم par Web Standards School
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستمتفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par گروه زوم تک
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت

طراحی سایت

  • 1. ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫اسپیناس‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫روز‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همیشه‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکتینک‬ ‫ترین‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫در‬ ‫دارد‬‫اسپیناس‬‫از‬ ‫مانند‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬CSS3 , HTML5 , Jquery , JAVASCRIPT‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مانند‬ ‫زبانهایی‬ ‫همچنین‬PHP , ASP‫در‬‫اسپیناس‬ ‫شرکت‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫مداری‬ ‫مشتری‬
  • 2. Off-Page Seo  ‫روش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬SEO On Page‫توسعه‬ ‫که‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتقاهایی‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫صفحه‬ ‫بیرون‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫روش‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫باالیی‬ ‫مستقیم‬ ‫کنترل‬ ‫با‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫باالی‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزهایی‬ ‫تمام‬ ‫اینشامل‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫کند‬.SEOOff Page‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬(‫کنند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫سایتشما‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیوندهایی‬)‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫پردازد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫انجاممی‬.SEO Off Page‫که‬ ‫است‬ ‫نامحدود‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ،‫دهندگان‬ ‫پیوند‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫مهندسین‬ ‫توسط‬. SEM  ‫مخفف‬Search Engine Marketing‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫و‬.SEM‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬ ‫پروسه‬ ‫تمام‬ ‫به‬..‫در‬SEM‫است‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬.  ‫موارد‬ ‫مهمترین‬SEM‫از‬ ‫عبارتند‬: ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫انتخاب‬ ‫رقبا‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫آمارها‬ ‫تحلیل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫تفاوت‬SEO‫و‬SEM  ‫برای‬ ‫ها‬ ‫مثال‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬SEM‫است‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬.‫باالی‬ ‫سرعت‬SEM‫است‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ولی‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫سریعی‬ ‫پیشرفت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ،‫چشمگیر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬SEO‫می‬ ‫تر‬ ‫آنطوالنی‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫باشد‬.‫برای‬ ‫سیم،یعنی‬ ‫بعد‬ ‫سئو‬ ‫اول‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نکته‬ ‫مهمترین‬SEM‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫حتما‬SEO‫باشد‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬. SMO  ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬۲۰۰۶‫گرفت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫جدیدتری‬ ‫معانی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫باپیشرفت‬ ‫و‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬.،‫اشارهشده‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اما‬SMO‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫اینگونه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬:  ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫وآگاهی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫هدفش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شبیه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫است‬ ‫مشخص‬.‫یعنی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهنیه‬ ،‫عام‬ ‫طور‬ ‫به‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازییک‬ ‫بهینه‬  SMO‫میپردازد‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫اعتبار‬ ،‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬.‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫مشخصا‬SMO‫سئوی‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬. SMM  SMM‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.SMM‫کلمه‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫که‬Social Media Marketing‫است‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫برایجذب‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬.‫شده‬ ‫منظوریساخته‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫هر‬ ‫است‬.‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬twitter‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫رویدادها‬ ‫وانتقال‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ،‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫قدیمی‬ ‫دوستان‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫متن‬ ،‫عکس‬ ،‫فایل‬ ‫گذاری‬ ‫برایاشتراک‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫فیسبوک‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬.‫اجتم‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چهفعالیت‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬‫اعی‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هتری‬ ‫بازخورد‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬.
  • 3.  ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫دارید‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫اطالعات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫دانستن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫شروع‬ ‫ابرای‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬  ‫در‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫دارید‬.  ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫اما‬ ‫برسند‬ ‫نامفهوم‬ ‫بسیار‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫شاید‬  ‫دهید‬.  ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اولیه‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬:  ‫گویند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫،وب‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬.: WEB SITE_  ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬.: WEB PAGE_  ‫گویند‬ ‫می‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫هاست‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫به‬.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫آدر‬: HOST_  ‫میکند‬ ‫وصل‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫هاست‬ ‫به‬ ‫مارا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫ما‬ ‫که‬.  ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫که‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دامنه‬ ‫همان‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫آدرس‬.: DOMAIN_  ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫هر‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫فرآیند‬‫اول‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬: SEO_  ‫دارد‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬.  ‫پیوند‬ ‫همان‬ ‫یا‬.‫کرد‬ ‫میسر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫دوصفحه‬ ‫دادن‬ ‫ارتباط‬.‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫واز‬: LINK_  ‫شد‬ ‫وصل‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.  ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ینترنت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جستجو‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫باالتری‬ ‫رنک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬: RANK_  ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫صفحات‬ ‫باالی‬ ‫در‬.  ‫روند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دراینترنت‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬.: STOP WORD_  ‫و‬…‫هستند‬ ‫کلمات‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬. WWW_WEB_HOME PAGE  ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫یا‬ ‫مروگرها‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شناسه‬ ‫یا‬ ‫تگ‬ ‫این‬.: META TAGS_  ‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطلبی‬ ‫حاوی‬ ‫شناسه‬ ‫این‬.: ALT TAG_  ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫فراوان‬ ‫مطالب‬ ‫و‬