SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Télécharger pour lire hors ligne
PRIVĀTMĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROGRAMMA
Inese Sīkle
Energoefektivitātes programmu departamenta
Privātmāju energoefektivitātes daļas vadītāja
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN
ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAI
INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMU
KAS VAR SAŅEMT ATBALSTU
KĀDAS IR ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
CIK LIELS IR ATBALSTS
KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA
Normatīvais regulējums - Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra
noteikumi Nr. 103.
Privātmāju energoefektivitātes programmā paredzēts atbalsts divām
aktivitātēm:
1.Energoefektivitātes paaugstināšanai
2.Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
Šobrīd saņemti 718 pieteikumi elektroenerģijas ražošanas iekārtu
uzstādīšanas aktivitātē. Šobrīd pieejamais finansējums ~ 425 000 EUR.
PROGRAMMAS STATUSS
Ar atbalsta saņēmēju kopā dzīvo un tā apgādībā ir
vismaz 1 bērns
Fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir
nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu - 1 vai 2 dzīvokļu mājas īpašnieks vai
kopīpašnieks
ATBALSTA SAŅĒMĒJS
Atbalsta saņēmējam ir iestājusies grūtniecība
Atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo
persona, kurai iestājusies grūtniecība, un atbalsta
saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs
vai
vai
+
VID izziņa par nodokļu atvieglojumiem par bērnu (iegūst VID EDS)
bāriņtiesas lēmums par apgādībā esošu bērnu
Bērna deklarētai dzīves vietas adresei ir jāsakrīt ar atbalsta saņēmēja
deklarēto dzīves vietas adresi pieteikuma iesniegšanas brīdī
Atbalsta saņēmēja deklarētai dzīves vietas adresei nav obligāti jāsakrīt
ar dzīvojamās mājas adresi, kur tiks veikti atbalsta pasākumi
ATBALSTA SAŅĒMĒJS
vai
1 dzīvokļa māja vai 2 dzīvokļu
māja (dvīņu, rindu un atsevišķu
divu dzīvokļu mājas)
Māja ir nodota ekspluatācijā
Mājā netiek veikta
saimnieciskā darbība
ATBALSTĀMĀ MĀJA
Ja māja pieder 2 vai vairāk īpašniekiem jāiesniedz pārējo kopīpašnieku piekrišana
Māja ir nodota ekspluatācijā, ja par to ir veikts ieraksts Zemesgrāmatā. Svarīgs ir mājas
pirmreizējās ekspluatācijas nodošanas fakts
Ja mājā ir reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese, bet uzņēmums neveic saimniecisko
darbību konkrētajā mājā, var pieteikties dalībai programmai, norādot faktiskās
saimnieciskās darbības veikšanas vietu
ATBALSTĀMĀ MĀJA
ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU
UZSTĀDĪŠANA
Mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas
tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai
nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no
atjaunojamiem energoresursiem.
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
IEKĀRTAS JAUDA (invertora
iestatītā jauda)
ATBALSTA APMĒRS
līdz 0.99 kW 700 EUR
no 1 līdz 1.99 kW 1 000 EUR
no 2 līdz 2.99 kW 1 400 EUR
no 3 līdz 3.99 kW 1 800 EUR
no 4 līdz 4.99 kW 2 200 EUR
no 5 līdz 5.99 kW 2 500 EUR
no 6 līdz 6.99 kW 2 800 EUR
no 7 līdz 7.99 kW 3 200 EUR
no 8 līdz 8.99 kW 3 500 EUR
no 9 līdz 9.99 kW 3 800 EUR
no 10 līdz 11.1 kW 4 000 EUR
Atbalsta apmērs
ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAI
Nosacījumi atbalsta saņemšanai
Pēc iekārtas uzstādīšanas:
• tiek sasniegts primārās enerģijas patēriņa
samazinājums vismaz 20 % apmērā
• vismaz 80 % no gadā saražotās
elektroenerģijas tiek izmantota pašpatēriņa
vajadzībām
• pieslēgumā atļautā elektroenerģijas
ražošanas jauda nepārsniedz 50 % no
pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa
slodzes
ATBALSTS
Iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam var veikt tikai pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar ALTUM
Atbalsta apmērs ir atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas (invertora iestatītā jauda)
Saules paneļi var tikt uzstādīti uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai blakus esošas ēkas, ja šāds risinājums ir
piemērotāks un efektīvāks
Saražoto elektroenerģiju jāizmanto dzīvojamās mājās iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
Neto norēķinu sistēma ir īpašs norēķinu veids, paredzēts mājsaimniecībām, kas ražo elektrību savām
vajadzībām.
Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un
par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, atbalsta saņēmējam nav jāsniedz ALTUM atskaites par
saražoto elektroenerģiju
Ja plāno palielināt esošās mikroģenerācijas sistēmas jaudu, tad atbalstu piešķirs par jaudas starpību.
Lai saņemtu atbalstu jāveic kopējas sistēmas (saules paneļi + invertors) iegāde un uzstādīšana
ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS
IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
www.altum.lv
Pakalpojumi
Iedzīvotājiem
Privātmāju energoefektivitāte
Atbalsta veidi
Elektroenerģijas ražošanas
iekārtu uzstādīšana
1. Personas apliecinoša dokumenta kopija;
2. Informācija par bērnu:
- dzimšanas apliecības kopija,
- izdruka no latvija.lv par atbalsta saņēmēja un bērna personas kodu un
deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi (jāsakrīt ar personas deklarēto vai
reģistrēto dzīves vietas adresi),
- EDS izdruka, ka bērns atrodas atbalsta saņēmēja apgādībā;
3. Kopīpašnieku piekrišana (kopīpašuma gadījumā);
4. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu un plānotajām
darbībām (tikai divu dzīvokļu māju gadījumā, ja māja ir sadalīta dzīvokļu
īpašumos);
5. Dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu
periodu.
6. Dokumenti, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus: ievadaizsardzības
aparāta nominālo strāvu, jaudu, līnijas sprieguma pieslēgumu elektrotīklā,
elektroietaišu fāžu skaitu;
7. Aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20%
primārās enerģijas samazinājums Aprēķins ir iekļauts pieteikuma formā un tas nav
jāpievieno atsevišķi;
8. Piedāvājums no iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas
elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora
nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas
apjoms;
9. Informatīva atbilde no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par
izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu
esošajam.
ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA
Sagatavo
dokumentus
Iesniedz
pieteikumu
ALTUM
(mans.altum.lv
Noslēdz līgumu
ar ALTUM par
pasākumu
īstenošanu (e-
paraksts)
Īsteno
pasākumus
Iesniedz
ALTUM
pieprasījumu
atbalsta
izmaksai
mans.altum.lv
Altum pēc 14
mēnešiem
pārbauda, vai
klients ir NETO
sistēmas
dalībnieks
MAX 12
mēneši
PROCESS
Altum
izmaksā
atbalstu
www.altum.lv
pme.programma@altum.lv

Contenu connexe

Tendances

Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaElektrumlv
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Tendances (20)

Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmSistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
 
Siltummezgls. Termostati un vārsti
Siltummezgls. Termostati un vārstiSiltummezgls. Termostati un vārsti
Siltummezgls. Termostati un vārsti
 
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
 
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Alokatori. Darbības princips
Alokatori. Darbības principsAlokatori. Darbības princips
Alokatori. Darbības princips
 
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
 
Saules elektrostacija – no idejas līdz ražošanai
Saules elektrostacija – no idejas līdz ražošanaiSaules elektrostacija – no idejas līdz ražošanai
Saules elektrostacija – no idejas līdz ražošanai
 
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls” Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībāsSaules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
 
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
 
Granulu katlu izvēle un efektīva ekspluatācija
Granulu katlu izvēle un efektīva ekspluatācijaGranulu katlu izvēle un efektīva ekspluatācija
Granulu katlu izvēle un efektīva ekspluatācija
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
 

Similaire à ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai

Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...
Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...
Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...Elektrumlv
 
Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?
Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?
Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanai
Atbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanaiAtbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanai
Atbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanaiElektrumlv
 
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes LatvijāTiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes LatvijāElektrumlv
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsElektrumlv
 
Aktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumos
Aktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumosAktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumos
Aktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumosElektrumlv
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaElektrumlv
 

Similaire à ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai (7)

Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...
Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...
Atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunīgās enerģija...
 
Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?
Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?
Soli pa solim - kā uzlabot privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu?
 
Atbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanai
Atbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanaiAtbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanai
Atbalsta programma siltumsūkņu uzstādīšanai
 
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes LatvijāTiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
 
Aktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumos
Aktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumosAktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumos
Aktualitātes AS "Sadales tīkls" pakalpojumos
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
 

Plus de Elektrumlv

Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"
Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"
Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"Elektrumlv
 
Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?
Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?
Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?Elektrumlv
 
Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?
Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?
Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?Elektrumlv
 
Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?
Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?
Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?Elektrumlv
 
Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!
Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!
Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!Elektrumlv
 
Energoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiem
Energoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiemEnergoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiem
Energoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiemElektrumlv
 
Enerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumi
Enerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumiEnerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumi
Enerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumiElektrumlv
 
Building X - mērogainā digitālās ēkas platforma
Building X - mērogainā digitālās ēkas platformaBuilding X - mērogainā digitālās ēkas platforma
Building X - mērogainā digitālās ēkas platformaElektrumlv
 
Uzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienā
Uzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienāUzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienā
Uzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienāElektrumlv
 
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņaiES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņaiElektrumlv
 
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāIzmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāElektrumlv
 
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?Elektrumlv
 
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu LatvijāPopulārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu LatvijāElektrumlv
 
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...Elektrumlv
 
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumiControlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumiElektrumlv
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaElektrumlv
 
Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.
Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.
Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.Elektrumlv
 
Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...
Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...
Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...Elektrumlv
 
Klimatneitralitāte kā konkurences priekšrocība
Klimatneitralitāte kā konkurences priekšrocībaKlimatneitralitāte kā konkurences priekšrocība
Klimatneitralitāte kā konkurences priekšrocībaElektrumlv
 
Jaunas iespējas saules paneļu īpašniekiem
Jaunas iespējas saules paneļu īpašniekiemJaunas iespējas saules paneļu īpašniekiem
Jaunas iespējas saules paneļu īpašniekiemElektrumlv
 

Plus de Elektrumlv (20)

Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"
Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"
Diskusija "Elektroierīču mūžs - izvēlies, lieto, labo, utilizē"
 
Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?
Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?
Kā iesaistīties un līdzdarboties, popularizējot aprites ekonomikas ideju?
 
Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?
Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?
Kas ietilpst elektroierīču aprites ciklā un kā to pagarināt?
 
Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?
Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?
Aprites ekonomika: ko tā nozīmē, ko no tās iegūsim mēs, mūsu vide un ekonomika?
 
Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!
Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!
Energoaudits energoauditora acīm. Iespējas, ko izmantot!
 
Energoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiem
Energoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiemEnergoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiem
Energoefektīva mikroklimata kontrole ar mainīgas plūsmas gaisa vārstiem
 
Enerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumi
Enerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumiEnerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumi
Enerģijas monitoringa sistēmas ieviešanas ieguvumi
 
Building X - mērogainā digitālās ēkas platforma
Building X - mērogainā digitālās ēkas platformaBuilding X - mērogainā digitālās ēkas platforma
Building X - mērogainā digitālās ēkas platforma
 
Uzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienā
Uzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienāUzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienā
Uzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienā
 
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņaiES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
ES fondu atbalsts apkures iekārtu nomaiņai
 
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāIzmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
 
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
 
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu LatvijāPopulārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
 
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
 
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumiControlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
 
Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.
Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.
Ventilējamo fasāžu ekspluatācija. Siltināšana.
 
Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...
Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...
Pasīvo biroju eku piemēri un augstas energoefektivitātes projektēšanas pamatp...
 
Klimatneitralitāte kā konkurences priekšrocība
Klimatneitralitāte kā konkurences priekšrocībaKlimatneitralitāte kā konkurences priekšrocība
Klimatneitralitāte kā konkurences priekšrocība
 
Jaunas iespējas saules paneļu īpašniekiem
Jaunas iespējas saules paneļu īpašniekiemJaunas iespējas saules paneļu īpašniekiem
Jaunas iespējas saules paneļu īpašniekiem
 

ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai

 • 1. PRIVĀTMĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROGRAMMA Inese Sīkle Energoefektivitātes programmu departamenta Privātmāju energoefektivitātes daļas vadītāja ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAI
 • 2. INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMU KAS VAR SAŅEMT ATBALSTU KĀDAS IR ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS CIK LIELS IR ATBALSTS KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA
 • 3. Normatīvais regulējums - Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumi Nr. 103. Privātmāju energoefektivitātes programmā paredzēts atbalsts divām aktivitātēm: 1.Energoefektivitātes paaugstināšanai 2.Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai Šobrīd saņemti 718 pieteikumi elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas aktivitātē. Šobrīd pieejamais finansējums ~ 425 000 EUR. PROGRAMMAS STATUSS
 • 4. Ar atbalsta saņēmēju kopā dzīvo un tā apgādībā ir vismaz 1 bērns Fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu - 1 vai 2 dzīvokļu mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ATBALSTA SAŅĒMĒJS Atbalsta saņēmējam ir iestājusies grūtniecība Atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs vai vai +
 • 5. VID izziņa par nodokļu atvieglojumiem par bērnu (iegūst VID EDS) bāriņtiesas lēmums par apgādībā esošu bērnu Bērna deklarētai dzīves vietas adresei ir jāsakrīt ar atbalsta saņēmēja deklarēto dzīves vietas adresi pieteikuma iesniegšanas brīdī Atbalsta saņēmēja deklarētai dzīves vietas adresei nav obligāti jāsakrīt ar dzīvojamās mājas adresi, kur tiks veikti atbalsta pasākumi ATBALSTA SAŅĒMĒJS vai
 • 6. 1 dzīvokļa māja vai 2 dzīvokļu māja (dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas) Māja ir nodota ekspluatācijā Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība ATBALSTĀMĀ MĀJA
 • 7. Ja māja pieder 2 vai vairāk īpašniekiem jāiesniedz pārējo kopīpašnieku piekrišana Māja ir nodota ekspluatācijā, ja par to ir veikts ieraksts Zemesgrāmatā. Svarīgs ir mājas pirmreizējās ekspluatācijas nodošanas fakts Ja mājā ir reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese, bet uzņēmums neveic saimniecisko darbību konkrētajā mājā, var pieteikties dalībai programmai, norādot faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas vietu ATBALSTĀMĀ MĀJA
 • 8. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA Mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
 • 9. IEKĀRTAS JAUDA (invertora iestatītā jauda) ATBALSTA APMĒRS līdz 0.99 kW 700 EUR no 1 līdz 1.99 kW 1 000 EUR no 2 līdz 2.99 kW 1 400 EUR no 3 līdz 3.99 kW 1 800 EUR no 4 līdz 4.99 kW 2 200 EUR no 5 līdz 5.99 kW 2 500 EUR no 6 līdz 6.99 kW 2 800 EUR no 7 līdz 7.99 kW 3 200 EUR no 8 līdz 8.99 kW 3 500 EUR no 9 līdz 9.99 kW 3 800 EUR no 10 līdz 11.1 kW 4 000 EUR Atbalsta apmērs ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAI Nosacījumi atbalsta saņemšanai Pēc iekārtas uzstādīšanas: • tiek sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20 % apmērā • vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām • pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes ATBALSTS
 • 10. Iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam var veikt tikai pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar ALTUM Atbalsta apmērs ir atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas (invertora iestatītā jauda) Saules paneļi var tikt uzstādīti uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai blakus esošas ēkas, ja šāds risinājums ir piemērotāks un efektīvāks Saražoto elektroenerģiju jāizmanto dzīvojamās mājās iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām Neto norēķinu sistēma ir īpašs norēķinu veids, paredzēts mājsaimniecībām, kas ražo elektrību savām vajadzībām. Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, atbalsta saņēmējam nav jāsniedz ALTUM atskaites par saražoto elektroenerģiju Ja plāno palielināt esošās mikroģenerācijas sistēmas jaudu, tad atbalstu piešķirs par jaudas starpību. Lai saņemtu atbalstu jāveic kopējas sistēmas (saules paneļi + invertors) iegāde un uzstādīšana ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA
 • 11. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI www.altum.lv Pakalpojumi Iedzīvotājiem Privātmāju energoefektivitāte Atbalsta veidi Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana 1. Personas apliecinoša dokumenta kopija; 2. Informācija par bērnu: - dzimšanas apliecības kopija, - izdruka no latvija.lv par atbalsta saņēmēja un bērna personas kodu un deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi (jāsakrīt ar personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi), - EDS izdruka, ka bērns atrodas atbalsta saņēmēja apgādībā; 3. Kopīpašnieku piekrišana (kopīpašuma gadījumā); 4. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu un plānotajām darbībām (tikai divu dzīvokļu māju gadījumā, ja māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos); 5. Dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu. 6. Dokumenti, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus: ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu, jaudu, līnijas sprieguma pieslēgumu elektrotīklā, elektroietaišu fāžu skaitu; 7. Aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20% primārās enerģijas samazinājums Aprēķins ir iekļauts pieteikuma formā un tas nav jāpievieno atsevišķi; 8. Piedāvājums no iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms; 9. Informatīva atbilde no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam.
 • 12. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA Sagatavo dokumentus Iesniedz pieteikumu ALTUM (mans.altum.lv Noslēdz līgumu ar ALTUM par pasākumu īstenošanu (e- paraksts) Īsteno pasākumus Iesniedz ALTUM pieprasījumu atbalsta izmaksai mans.altum.lv Altum pēc 14 mēnešiem pārbauda, vai klients ir NETO sistēmas dalībnieks MAX 12 mēneši PROCESS Altum izmaksā atbalstu