Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Chargement dans…3
×
1 sur 5

Un IES que integra en francès

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Descripció del programa d'integració bilingüe de l'IES Jerónimo Zurita de Saragossa

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Un IES que integra en francès

  1. 1. Un IES que integra en francès -Situació geogràfica i perfil de l´institut. L´institut està situat al barri de Las Delicias a Saragossa, el més poblat de la ciutat (uns 110000 habitants), un barri amb un percentatge notable d´inmigració (sobre tot procedent de l´Ecuador, però també de Romania i de paisos subsaharians, però que manté una sòlida classe mitjana. Limita amb el barris de l´Universitat i de La Romareda, més acomodats i molt ben equipats de serveis ciutadans. A causa del programa bilingüe molts alumnes acudeixen d´aquests barris (La Romareda, conegut pel camp de futbol). Malgrat tot, a la E.S.O. tenim un 36% d´alumnat inmigrant. Quantitativament és un IES d´un volum mitjà. -Programa bilingüe en francès. -Història, evolució i trajectòria: El programa bilingüe en francès s´inicià el curs 1999-2000. Fa, doncs, dotze anys que funciona. Els primers anys es podia considerar un xic elitista, ja que els alumnes que hi participaven eren veritablement minoritaris, però poc a poc el percentatge ha anat augmentant i al dia d´avui gairebé la meitat de l´alumnat de l´institut s´inclou en el programa. -Objectius: La finalitat principal és aconseguir un ensenyament reforçat més global i complet, que ajudi a donar una visió mes moderna, actual, tolerant i cosmopolita de l´ensenyament. -Estructura: L´estructura es sustenta sobre unes asignatures bilingües (una o dos per curs) que imparteixen els professors de DNL (Disciplines no lingüístiques) i una matèria de francès adaptada a l´alumnat específic del programa. Per suposat tot baix la tutela de l´implicació total del departament de Francès. Asignatures i evolució: Depenen de la voluntarietat d´implicació dels departaments, i han anat canviant al llarg dels anys. Van començar el departament de Matemàtiques i el de Filosofia (amb l´Ètica). Malhauradament fa dos anys va desaparéixer el Departament Matemàtic, però s´han anat afegint al programa la Música, la Tecnologia, i una part de les Ciències Naturals i de les Ciències Socials. Teatre: L´Athélier del Théatre és molt important i d´una ampla i exitosa trajectòria al nostre institut. El duu a terme l´equip Coup de Théatre, que integra a alguns professors de francès i bastants monitors i professors de teatre, la majoria natius, a més de l´alumnat que hi vol participar i que el conformen alumnes de tots els cursos. Tot coordinat per l´associació cultural Kaleidos. Tots els cursos de l´institut tenen el seu grup de teatre en francès i el nivell acadèmic i humà del curs depèn en gran medida del nombre d´alumnes que s´integren en l´activitat teatral. Sense cap dubte podem afirmar que el nostre Coup de théatre és el veritable “Joyau de la Couronne” del programa bilingüe.
  2. 2. Intercanvis: Com és obvi aquesta activitat és fonamental i es treballa de manera molt seriosa i organitzada. Té moltes variants: intercanvis amb instituts francesos, amb famílies, visites a activitats concretes, tota mena d´informació i ajut sobre cursos de llengua francesa a Saragossa i a França, fins i tot d´estades d´un curs complet al país veí per alumnes interessats. Altres programes: Informar i facilitar l´accès i preparació dels programes Delft, Dalft, de l´Escola d´idiomes, etc. -Implicació del departament de francès: No pot ser d´altra manera. Com he dit abans l´implicació és total, per l´assessorament dels DNL. El departament posa a la disposició del professorat tota mena de resursos humans i materials de la que és capaç. El recolçament d´aquest departament és imprescindible per assolir els objectius. Es conta gairebé tots el anys d´una lectora nativa de francès per assessorar tant als alumnes com als profesors. Molt important és també un programa ferm de reunions setmanals entre el departament de francès i els diversos departaments de DNL, amb horaris fixos. -Resultats: Aprenentatge reforçat multidisciplinar Com hem anteriorment aquest és l´objectiu que s´ha assolit amb més claredat. L´aprenentatge és multilingüístic i amb possibilitats més interactives. Els resultats es veuen sobre tot en la millora de l´aprenentatge de les llengûes (on s´inclou l´anglès). Però, en general, tant els intercanvis (massius) com el teatre (més voluntari) fan que la formació del alumnat sigui molt més ferma i completa. També ajuda a l´alumnat inmigrant que és de llengua francesa o que la coneix. Valoració del programa per part de l´alumnat: L´alumnat que forma part del programa de manera voluntària, el valora molt possitivament i això es nota en el nivell de motivació al llarg de tot l´any des del començament. Valoració de les asignatures: Les assignatures són molt més valorades pel fet de ser bilingües, i adquireixen un grau de dignitat i d´importància molt més notable (sobre tot la música, la tecnologia i l`ètica). També augmenta la millora d´algunes competències bàsiques com les que afecten al llenguatge, a la cultura general, a la capacitat de concentració, al treball en equip o el nivell de socialització, a més de l´adquisició d´algunes destreses noves pròpies de cada assignatura. Problemes: La millora del nivell de les matèries comporta també un augment del grau de dificultat, de vegades insalvable per a alguns alumnes. Dificultat de seguir els programes. Això ho notem sobre tot els professors. Un ensenyament més complet ralentitza de vegades els avanços en els continguts. També algunes classes pràctiques s´han d´alleugerir a causa del temps emprat en els aspectes bilingües. L´alumnat amb dificultats d´aprenentatge pot tindre alguns problemes i es pot veure obligat a deixar el programa al final d´un curs. Malgrat que és
  3. 3. una situació en realitat minoritària, sí observem alguns alumnes que es veuen obligats per les seves famílies a participar en el programa, i això els desmotiva encara més. És un aspecte contrapoduent. Aquesta situació la pateixen sobre tot els alumnes que es senten poc dotats per a l´aprenentatge de llengües. Resulta bastant curiós, per no emprar altres adjetius, qu´alguns alumnes fracassen nomès en les matèries pròpies del programa bilingüe, i les famílies, per raons de socialització, s´entossudeixen en no alliberar-los del programa. Elaboració dels materials. És un problema que sembla anar implícit en aquest ensenyament. Creiem que l´administració no posa els mitjants suficients per salvar aquest escull, sobre tot en allò que fa referència a la formació dels professors de DNL. -Nivell dels cursos: Pot ser molt variat i depèn de molts aspectes. El nivell general és, obviament, superior a la mitjana de l´institut, però també es troben cursos bilingües d´un nivell inferior a altres que no participen en el projecte. -L´aula bilingüe: Aquest apartat el dedicaré essencialment a explicar la meva experiència com a professor de Música en Francès i de les conseqüències qu´en puc extreure. -Plantejament y objetiu de la classe: En principi els objetius de la matèria són els mateixos que en els cursos no bilingües, i es treballa el mateix programa, amb el mateix llibre de text (evidentment en castellà). A més a més hi ha uns objectius específics per al programa bilingüe, que poden ser lingüístics o propis de la matèria. Aquestes són les normes que ens van donar els coordinadors dels programes bilingües en francès. -Estructura dela classe: El francès com llengua vehicular Les classes són en francès quan l´aprenentatge no fa referència a continguts en castellà (empraré indistintament les dues denominacions d´aquesta llengua).El Francès és, doncs, la llengua vehicular. Aquest apartat es va desenvolupant poc a poc (en bona lògica al primer curs és gairebé impossible). Al tercer curs hauria de ser normal i a partir de quart condició “sine qua non”. No és fàcil. L´espanyol i el francès. Programa específic de cada llengua: L´espanyol per: Seguir els continguts del programa en espanyol, com en un curs no bilingüe, ja ho hem dit abans. Consolidar els continguts per salvar dificultats: quan es presenten dificultats de comprensió d´alguns continguts en francès, s´han de tornar a explicar en castellà per reforçar-los. Si una cosa no s´enten en castellà mal podrà entendre´s en francès. Es una qüestió de sentit comú. Això també és aplicable a les classes pràctiques d´instrumentació o de cant. Continguts circumstancials, o secundaris. S´aprenen nomèn en castellà. El francès per: Continguts bàsics de la matèria, i vocabulari essencial, així com tot el que fa referència als aspectes de cultura general en francès i de la pròpia
  4. 4. llengua francesa, segons els nivells de cada curs. El departament elabora aquests materials. Materials de lectura i complementaris francesos: Es treballen des de dos punts de vista: -Com un reforç de la llengua francesa per a ampliar-la i millorar-la. -Com una ampliació dels coneixements específics de la assignatura (en el meu cas música) i per donar a conéixer i comparar els aspectes (de vegades diversos) de les dos cultures. Activitats teóriques i pràctiques en francès. -Què es fa en francès I què s´hauria de fer? Dificultats en les pràctiques: Com hem dit el francès és la llengua vehicular, però les classes pràctiques de vegades imposen unes dificultats difícils de salvar. L´organització de les pràctiques i la bona comprensió de les ordres per al desenvolupament de l´activitat és difícil dur-les a terme en francès. Differents tipus de grups: La varietat dels tipus de grups és molt alta i l`àmbit és molt divers. Les classes són molt diferents en cursos d´un alt nivell en francès (acaben amb la sensació de que aprenen més francès que música) que en cursos d´un baix nivell en francès, en els que el bilingüisme pot resultar més un obstacle qu´una motivació, que és l´objetiu principal del projecte. L´alumne bilingüe: varietats: En origen el programa era molt homogeni i s´adreçava més be a una èlit cultural. Com ja hem assenyalat, actualment és molt extès a l´institut i ens trobem tot tipus d´alumnat, des del alumne molt motivat pel bilingüisme, que fins i tot ja quan arriba al primer curs té un cert nivell de francès, fin a l´alumne que es veu obligat per la família a formar-hi part, i totes les possibilitats intermèdies. Com anècdota puc assenyalar que també ens trobem alumnes bons en francès i poc interessats en la música i que resolen millor tot el que es fa en francès qu´allò propiament de la matèria encara que sigui en español. -Preparació de materials i el treball del DNL: La preparació dels materials es de vegades tot un “tour de force”, malgrat que amb els anys el professor va acumulant experiències i materials propiament dits. Des de el meu punt de vista es deixa massa a la voluntarietat (gratis et amore) i a la motivació dels departaments implicats. També depèn de les persones i de les ganes que tenen de treballar en equip i de posar les seves experiències en comù. Cal evitar la rutina, però tampoc és aconsellable experimentar massa, utilitzant els alumnes com si fossin conillets d´índies. Tornaré a insistir en que la formació (sobre tot lingüística) dels DNL és l´assignatura pendèn. S´hauria de facilitar molt més aquesta tasca per part de les administracions. Reflexions finals -El Programa es planteja en principi com una adaptació curricular a l´alta, però al estar cada cop més extès a l´institut, s´ha anat evitant l´elitisme del que pecaba els
  5. 5. primers anys i amb unes perspectives de futur que ajuden a equilibrar la dinàmica del centre. - Sistemes d´integració per millorar el programa: fa uns anys es va optar per equilibrar el programa bilingüe i es va prendre la decisió d´afegir els alumnes de compensatòria als grups de referència bilingües. Així aquests alumnes amb més dificultats comparteixen amb els bilingües totes les matèries que no són específicament del programa. Malgrat que en algun aspecte pot baixar el nivell acadèmic de l´ensenyament, en general ha produit un efecte integrador molt possitiu, ja que ajuda a conviure a les dues realitats escolars (la més possitiva i la més negativa) i evita l´aparició de grups residuals i conflictius. Per suposat hi ha possibilitats d´abandonar el programa bilingüe en qualsevol curs, fins i tot al principi, abans de la primera evaluació. De la mateixa manera, qualsevol alumne no bilingüe s´hi pot pot incorporar si ho estima convenient. -Previsió de futur i reflexió final subjetiva: La confomació dels grups tal com esta era crec que resulta prou equilibrada per al funcionament general de l´institut, tenint en compte que molt alumnat inmigrant s´està incorporant al bilingüe amb èxit (encara moderat). Crec que una més gran generalització del programa podria desvirtuar-lo, i fer-lo més exigent seria tornar enrere cap al elitisme inicial. Antoni Bengochea, profesor de música en francès al IES Jerónimo Zurita de Saragossa

×