حقوق بشر دیجیتال

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy à PEDAGOGY.CH

حقوق بشر دیجیتال ترجمه: دکتر فریده مشایخ پست الکترونیکی: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

‫دیجیتال‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬
25
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ :‫ترجمه‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫دیجیتال‬ ‫جهان‬
‫گسترده‬
‫ای‬
‫در‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫آن‬ ‫فهم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫خلق‬
‫ما‬ ‫ک‬
.‫است‬
:‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫گستردگی‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫برای‬
‫سال‬ ‫در‬
2012
‫سیستم‬ ‫میالدی‬
‫نشانی‬
‫ها‬
‫اینترنت‬ ‫ی‬
IPv6
‫تعداد‬
1038
x
4
/
3
،‫نشانی‬
‫حدود‬ ‫یعنی‬
1028
x
8
/
4
‫نشانی‬
‫در‬ ،‫فرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫سطح‬
‫به‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
5
‫رس‬ ‫خدمات‬ ‫مشغول‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫دستگاه‬ ‫میلیارد‬
‫انی‬
‫بینی‬ ‫پیش‬.‫است‬
‫می‬
‫شود‬
‫میالدی‬ ‫درسال‬ ‫تعداد‬ ‫این‬
2020
‫به‬
22
.‫برسد‬ ‫میلیارد‬
‫نیست‬ ‫اتصال‬ ‫ظرفیت‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫اتصاالت‬ ‫انفجار‬ ‫این‬ ‫عمده‬ ‫اشکال‬
،
.‫است‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بلکه‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬
‫پرسش‬
‫باره‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫های‬
.‫باشیم‬ ‫پاسخگو‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫شیوه‬
‫ساکنا‬ ‫تمامی‬ ‫آیا‬
‫ن‬
‫کره‬
‫ات‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ‫باید‬ ‫زمین‬
‫باشند؟‬ ‫صال‬
‫داده‬ ‫کدام‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫برسد؟‬ ‫عموم‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫دارد؟چگونه‬
‫داده‬ ‫کردن‬ ‫قانونمند‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫ها‬
،‫بله‬ ،‫اگر‬
‫و‬ ‫چگونه؟‬
،‫دولت‬ ‫نقش‬
‫شرکت‬
،‫ها‬
‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫جویی‬ ‫چاره‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫معمولی‬ ‫کاربران‬ ‫و‬
،
‫چه‬
‫می‬
‫تواند‬
‫باشد؟‬
‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫پرسش‬
‫ها‬
‫نمی‬
‫توان‬
‫بی‬
.‫ماند‬ ‫توجه‬
‫جهان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫دیجیتال‬
‫و‬ ‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اعتماد‬
‫از‬
‫داده‬
‫فرو‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫پاشی‬
‫بر‬ ‫نظارت‬
‫داده‬
‫ها‬
،
.‫است‬ ‫انجامیده‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫نگرانی‬ ‫افزایش‬ ‫به‬
،‫حتی‬
‫بی‬
‫اعتمادی‬
‫به‬ ‫نسبت‬
‫سازمان‬
‫ها‬
.‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫دولتی‬ ‫ی‬
‫مجادله‬
‫شرک‬
‫ت‬
‫ها‬
‫سر‬ ‫بر‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫ی‬
‫داده‬
‫ها‬
‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬
،
‫برای‬ ‫مطالبه‬ ‫جنبش‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬
«
‫شخ‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫حریم‬ ‫بازگرداندن‬
‫صی‬
»
‫اشاره‬ ‫اخیرا‬ ‫نیز‬ ‫اقتصاد‬ ‫جهانی‬ ‫مجمع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫انجامیده‬
:‫شد‬
«
،‫باشیم‬ ‫وصل‬ )‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫بیشتر(به‬ ‫هرچه‬
‫بیشت‬
‫چشم‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫زندگی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫ر‬
‫نموده‬ ‫پوشی‬
‫ایم‬
».
‫ب‬
،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫مالحظات‬ ‫رغم‬ ‫ه‬
‫ما‬
‫می‬
،‫توانیم‬
‫جهان‬
‫رایانه‬
‫ا‬
‫ی‬
‫امنیت‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ،‫را‬ ‫خود‬ ‫آینده‬
‫داده‬
‫ها‬
‫و‬
‫میلیاردها‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫اعتمادسازی‬
‫کاربر‬
‫بر‬
.‫دهیم‬ ‫شکل‬ ،‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫خط‬
‫امنیت‬ ‫حفظ‬
،
‫حاکمی‬ ‫نظام‬ ‫نوعی‬ ‫استقرار‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫بازیگران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مستلزم‬
‫ت‬
.‫بپردازند‬
‫سازمان‬
‫ها‬
‫مانن‬ ‫یی‬
‫د‬
ICANN)
)
26
‫می‬
‫توانند‬
‫دهند‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جهانی‬ ‫پوشش‬
‫ولی‬
‫مقابل‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫همزمان‬
‫قانون‬ ‫در‬ ‫روی‬ ‫زیاده‬
‫گذاری‬
‫دولتی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ها‬
،
‫محافظت‬
‫کنن‬
.‫د‬
‫بی‬
‫امر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجهی‬
‫می‬
‫تواند‬
‫به‬
‫پاشید‬ ‫هم‬ ‫از‬
‫اقتدار‬ ‫گی‬
(
IANA
)
27
،
‫می‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫نظارت‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫گرقتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫تقاضای‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ،‫دولتی‬ ‫ان‬
‫نموده‬
‫اند‬
‫بی‬ ،
.‫نجامد‬
‫دولت‬
‫می‬ ‫ایفا‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫مطمئنا‬ ‫ها‬
‫نم‬
‫ولی‬ ‫ایند‬
‫دولت‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬
،
‫از‬ ‫مانع‬
‫نوآوری‬
‫می‬
‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ،‫شود‬
‫و‬ ،‫دهد‬
‫معترضا‬ ‫صدای‬ ‫شنیدن‬ ‫از‬ ‫مانع‬
‫ن‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫بتوان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مناسب‬ ‫رویکرد‬
،‫متنوع‬ ‫مدیریتی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫در‬
،‫عمده‬ ‫بازیگران‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬
.‫نمود‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫اعتماد‬
‫یک‬
‫مدیریتی‬ ‫چنین‬
‫می‬
‫تواند‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جهان‬ ‫درون‬ ‫از‬
،
.‫بگیرد‬ ‫نشات‬
‫که‬ ‫حال‬
‫داده‬
‫ها‬
‫ذی‬ ‫برنده‬ ‫برگ‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬
)‫بازارجهانی‬ ‫(برای‬ ‫قیمتی‬
‫شمار‬ ‫به‬
‫می‬
‫رود‬
،
‫شرکت‬
‫ها‬
‫فشار‬ ‫زیر‬
‫فزاینده‬ ،
‫گرفته‬ ‫قرار‬
‫اند‬
‫تا‬
‫اق‬ ‫الگوهای‬
‫بر‬ ‫تصادی‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫خط‬
،
‫از‬ ‫محافظت‬ ‫به‬ ،‫کاربران‬ ‫استثمار‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫داده‬
‫ها‬
‫آنان‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬
،
.‫نمایند‬ ‫مجهز‬
‫کاربران‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬
‫اینتر‬
‫می‬ ‫نت‬
‫خواهند‬
‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ،‫حقوقی‬ ‫خدمات‬ ‫قراردادهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫شرکت‬
‫ها‬
.‫شوند‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬
‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬
‫ها‬
‫یی‬
،
‫می‬
‫قرار‬ ‫تدوین‬ ‫با‬ ‫توان‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬ ،‫واجتماعی‬ ‫حقوقی‬ ‫دادهای‬
‫داده‬
‫ها‬
‫را‬
‫امکان‬
.‫ساخت‬ ‫پذیر‬
‫نظران‬ ‫صاحب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫داویس‬ ‫مارک‬
،
‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬
،
،‫عنوان‬ ‫با‬ ‫هنجاری‬
«
‫هنجار‬
‫بهره‬ ‫شرایط‬
‫برداری‬
»
‫پیشنهاد‬
.‫است‬ ‫نموده‬
‫به‬ ‫مزایای‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫کار‬
‫هنجار‬ ‫این‬ ‫گیری‬
‫شهر‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫تفویض‬
‫است‬ ‫وندان‬
‫تا‬
‫از‬
‫داده‬
‫ها‬
‫حفاظت‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬
25
Beckstorm, R.A. (2013). Les droits de l’ homme numerique . Le Temps, ( Mardi 17 decembre 2013), page
11.
26
27
.‫نمایند‬
،‫همچنین‬
‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫هنجار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫می‬
‫دهد‬
‫حجم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫داده‬
‫ها‬
‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬
،
.‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ ،‫هستند‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬
‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬
،
‫اعتماد‬ ‫مسئله‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫سازی‬
‫ا‬
‫لعمل‬
‫سا‬
.‫است‬ ‫زی‬
‫شرکت‬
‫ها‬
‫فناوری‬ ‫عرضه‬ ‫امکانات‬ ‫باید‬
‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫نو‬ ‫های‬
،‫اعتمادسازی‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫برنامه‬ ‫در‬
،‫واقع‬ ‫در‬
ِ‫ن‬‫جها‬ ‫در‬
«
‫انسان‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬
-
‫رایانه‬
»
28
(HCI)
،
،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫چاپ‬
‫فناوری‬
‫و‬ ‫نانو‬ ‫های‬
‫شیست‬ ‫گاز‬ ‫استخراج‬
(Schiste)
‫نوآوری‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫اعتماد‬
‫ا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازی‬
‫و‬
‫سازمان‬ ‫مدیریت‬ ‫لویت‬
.‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬
،‫باالخره‬
‫بر‬ ‫جهان‬ ‫انسانی‬ ‫بعد‬ ‫باید‬
.‫نداریم‬ ‫دور‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خط‬
‫اتصال‬
‫فزاینده‬
‫تنها‬
‫فرصت‬
‫نمی‬ ‫فراهم‬ ‫تجاری‬ ‫های‬
‫شیوه‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬
‫نگا‬
‫شهر‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫ه‬
‫تغ‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫وندان‬
‫ی‬
‫یر‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫سندرم‬
«
‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ترس‬
»
29
(FOMO)
‫نگرانی‬ ‫دهنده‬ ‫بازتاب‬
‫نسل‬ ‫های‬
‫جو‬
،‫لحظه‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انی‬
‫احساس‬
‫می‬ ‫اجبار‬
.‫کند‬
‫به‬
‫طنز‬ ‫طور‬
،‫آمیزی‬
‫اتصال‬ ‫این‬
‫فزاینده‬
‫ما‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬
،
‫دستگاه‬ ‫با‬ ،‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬
.‫کنیم‬ ‫زندگی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬
‫علوم‬
‫عصب‬
‫هستند‬ ‫معتقد‬ ‫شناسی‬
‫واقعی‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ،‫دیگری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫روابط‬ ،‫زندگی‬ ‫شیوه‬ ‫این‬
،
‫دگر‬
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫گون‬
‫این‬ ‫بطن‬ ‫در‬
‫خود‬ ‫برخط‬ ‫هویت‬ ‫رصد‬ ‫برای‬ ‫اختیار‬ ‫داشتن‬ ‫ضرورت‬ ،‫بحث‬
،
‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫در‬
،
‫زندگی‬ ‫مهم‬ ‫جزییات‬ ‫تمامی‬ ،‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫یا‬
،‫شخصی‬
‫میان‬ ‫روابط‬ ‫جمله‬ ‫از‬
-
،‫فردی‬
‫در‬
‫رایانه‬ ‫محضر‬
‫ا‬
.‫است‬ ‫نهفته‬ ،‫حق‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫موجود‬ ‫ی‬
‫که‬ ‫جهانی‬ ‫در‬
«
‫فراموشی‬
»
‫ا‬ ‫رفته‬ ‫میان‬ ‫از‬
،‫ست‬
‫می‬
‫جهان‬ ‫توانیم‬
‫و‬ ،‫انسان‬ ‫منافع‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫نویی‬
‫دو‬ ،‫انسان‬ ‫ضرر‬ ‫به‬ ‫نه‬
‫شکل‬ ‫باره‬
‫ا‬ .‫دهیم‬
‫و‬
‫زندگی‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫تدوین‬ ،‫نو‬ ‫جهان‬ ‫دراین‬ ‫ما‬ ‫وظیفه‬ ‫لویت‬
‫برخط‬
‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫که‬ ‫است‬
‫ظرف‬
‫ت‬ ‫یت‬
‫اخالقی‬ ‫قویت‬
‫و‬
‫نظام‬
‫پایه‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫بنا‬ ‫ارزشی‬
‫اعتماد‬ ،‫امنیت‬ ‫های‬
،
‫و‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ،‫را‬ ‫عدالت‬
28
Human-Computer Interface
29
le syndrome de la peur de rater quelque chose (Fear of Missing out)

Recommandé

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم par
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومAidin Azari
75 vues14 diapositives
I 4.0 metaverse part 2 par
I 4.0 metaverse part 2I 4.0 metaverse part 2
I 4.0 metaverse part 2Mehdi Arabzadeh Yekta
107 vues9 diapositives
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک par
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک abbas ahmadi
119 vues27 diapositives
ترندهای مهم استارتاپی 2018 par
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018aliaalistartup
7 vues6 diapositives
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی par
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی Sadegh Pourzadeh
1.2K vues64 diapositives
Banking in 2020 par
Banking in 2020Banking in 2020
Banking in 2020Chakameh Mortezania
20 vues1 diapositive

Contenu connexe

Similaire à حقوق بشر دیجیتال

مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی par
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
3 vues5 diapositives
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم par
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومAidin Azari
82 vues11 diapositives
Fesad 961002 par
Fesad 961002Fesad 961002
Fesad 961002abdohnet
196 vues9 diapositives
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها par
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزهافرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزهاAmir Ghorbanali
417 vues40 diapositives
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان par
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانReihan Rabiei
42 vues11 diapositives
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.… par
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…کسب و کار شما
343 vues4 diapositives

Similaire à حقوق بشر دیجیتال(20)

مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی par Dr. Farideh Mashayekh
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم par Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
Aidin Azari82 vues
Fesad 961002 par abdohnet
Fesad 961002Fesad 961002
Fesad 961002
abdohnet196 vues
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها par Amir Ghorbanali
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزهافرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
Amir Ghorbanali417 vues
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان par Reihan Rabiei
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
Reihan Rabiei42 vues
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.… par کسب و کار شما
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین par abbas ahmadi
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
abbas ahmadi27 vues
Mabani modiriat par Lampesht
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriat
Lampesht262 vues
تلگرام ناجی کسب و کار نیست par Ali Moghadam
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیست
Ali Moghadam24 vues
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین par sarahekmat2
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین
sarahekmat293 vues
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) par Dr. Farideh Mashayekh
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98 par HaMiD Fadaei
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
HaMiD Fadaei290 vues
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال par محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالسيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
استارتاپهای برتر سال 2018 par aliaalistartup
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار par mehran sultany nezhad
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار

Plus de Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
5 vues21 diapositives
FMB-ArticlesCollection21.pdf par
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfDr. Farideh Mashayekh
11 vues3 diapositives
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
27 vues39 diapositives
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
13 vues28 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 vues53 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives

Plus de Dr. Farideh Mashayekh(13)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par Dr. Farideh Mashayekh
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par Dr. Farideh Mashayekh
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... par Dr. Farideh Mashayekh
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... par Dr. Farideh Mashayekh
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل par Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل

حقوق بشر دیجیتال

 • 1. ‫دیجیتال‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ 25 ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ :‫ترجمه‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫دیجیتال‬ ‫جهان‬ ‫گسترده‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫آن‬ ‫فهم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫ما‬ ‫ک‬ .‫است‬ :‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫گستردگی‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫سال‬ ‫در‬ 2012 ‫سیستم‬ ‫میالدی‬ ‫نشانی‬ ‫ها‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬ IPv6 ‫تعداد‬ 1038 x 4 / 3 ،‫نشانی‬ ‫حدود‬ ‫یعنی‬ 1028 x 8 / 4 ‫نشانی‬ ‫در‬ ،‫فرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ 5 ‫رس‬ ‫خدمات‬ ‫مشغول‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫دستگاه‬ ‫میلیارد‬ ‫انی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬.‫است‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫میالدی‬ ‫درسال‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ 2020 ‫به‬ 22 .‫برسد‬ ‫میلیارد‬ ‫نیست‬ ‫اتصال‬ ‫ظرفیت‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫اتصاالت‬ ‫انفجار‬ ‫این‬ ‫عمده‬ ‫اشکال‬ ، .‫است‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫پرسش‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫های‬ .‫باشیم‬ ‫پاسخگو‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫شیوه‬ ‫ساکنا‬ ‫تمامی‬ ‫آیا‬ ‫ن‬ ‫کره‬ ‫ات‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ‫باید‬ ‫زمین‬ ‫باشند؟‬ ‫صال‬ ‫داده‬ ‫کدام‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برسد؟‬ ‫عموم‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫دارد؟چگونه‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫قانونمند‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ،‫بله‬ ،‫اگر‬ ‫و‬ ‫چگونه؟‬ ،‫دولت‬ ‫نقش‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫جویی‬ ‫چاره‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫معمولی‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ، ‫چه‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫باشد؟‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پرسش‬ ‫ها‬ ‫نمی‬ ‫توان‬ ‫بی‬ .‫ماند‬ ‫توجه‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اعتماد‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫فرو‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫پاشی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ، .‫است‬ ‫انجامیده‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫نگرانی‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ،‫حتی‬ ‫بی‬ ‫اعتمادی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫دولتی‬ ‫ی‬ ‫مجادله‬ ‫شرک‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫ی‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬ ، ‫برای‬ ‫مطالبه‬ ‫جنبش‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬ « ‫شخ‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫حریم‬ ‫بازگرداندن‬ ‫صی‬ » ‫اشاره‬ ‫اخیرا‬ ‫نیز‬ ‫اقتصاد‬ ‫جهانی‬ ‫مجمع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫انجامیده‬ :‫شد‬ « ،‫باشیم‬ ‫وصل‬ )‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫بیشتر(به‬ ‫هرچه‬ ‫بیشت‬ ‫چشم‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫زندگی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫نموده‬ ‫پوشی‬ ‫ایم‬ ». ‫ب‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫مالحظات‬ ‫رغم‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫می‬ ،‫توانیم‬ ‫جهان‬ ‫رایانه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫امنیت‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ،‫را‬ ‫خود‬ ‫آینده‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫میلیاردها‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫کاربر‬ ‫بر‬ .‫دهیم‬ ‫شکل‬ ،‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫خط‬ ‫امنیت‬ ‫حفظ‬ ، ‫حاکمی‬ ‫نظام‬ ‫نوعی‬ ‫استقرار‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫بازیگران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مستلزم‬ ‫ت‬ .‫بپردازند‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫مانن‬ ‫یی‬ ‫د‬ ICANN) ) 26 ‫می‬ ‫توانند‬ ‫دهند‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جهانی‬ ‫پوشش‬ ‫ولی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫همزمان‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫روی‬ ‫زیاده‬ ‫گذاری‬ ‫دولتی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ، ‫محافظت‬ ‫کنن‬ .‫د‬ ‫بی‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫پاشید‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫اقتدار‬ ‫گی‬ ( IANA ) 27 ، ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫نظارت‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫گرقتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تقاضای‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ،‫دولتی‬ ‫ان‬ ‫نموده‬ ‫اند‬ ‫بی‬ ، .‫نجامد‬ ‫دولت‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫مطمئنا‬ ‫ها‬ ‫نم‬ ‫ولی‬ ‫ایند‬ ‫دولت‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ، ‫از‬ ‫مانع‬ ‫نوآوری‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ،‫شود‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫معترضا‬ ‫صدای‬ ‫شنیدن‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مناسب‬ ‫رویکرد‬ ،‫متنوع‬ ‫مدیریتی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫عمده‬ ‫بازیگران‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫اعتماد‬ ‫یک‬ ‫مدیریتی‬ ‫چنین‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جهان‬ ‫درون‬ ‫از‬ ، .‫بگیرد‬ ‫نشات‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫ذی‬ ‫برنده‬ ‫برگ‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬ )‫بازارجهانی‬ ‫(برای‬ ‫قیمتی‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫رود‬ ، ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ ‫زیر‬ ‫فزاینده‬ ، ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اند‬ ‫تا‬ ‫اق‬ ‫الگوهای‬ ‫بر‬ ‫تصادی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خط‬ ، ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫به‬ ،‫کاربران‬ ‫استثمار‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫آنان‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬ ، .‫نمایند‬ ‫مجهز‬ ‫کاربران‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ‫اینتر‬ ‫می‬ ‫نت‬ ‫خواهند‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ،‫حقوقی‬ ‫خدمات‬ ‫قراردادهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ .‫شوند‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫یی‬ ، ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تدوین‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬ ،‫واجتماعی‬ ‫حقوقی‬ ‫دادهای‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫امکان‬ .‫ساخت‬ ‫پذیر‬ ‫نظران‬ ‫صاحب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫داویس‬ ‫مارک‬ ، ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬ ، ،‫عنوان‬ ‫با‬ ‫هنجاری‬ « ‫هنجار‬ ‫بهره‬ ‫شرایط‬ ‫برداری‬ » ‫پیشنهاد‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫به‬ ‫مزایای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫هنجار‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫تفویض‬ ‫است‬ ‫وندان‬ ‫تا‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫حفاظت‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬ 25 Beckstorm, R.A. (2013). Les droits de l’ homme numerique . Le Temps, ( Mardi 17 decembre 2013), page 11. 26 27
 • 2. .‫نمایند‬ ،‫همچنین‬ ‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫هنجار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬ ، .‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ ،‫هستند‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ، ‫اعتماد‬ ‫مسئله‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫سازی‬ ‫ا‬ ‫لعمل‬ ‫سا‬ .‫است‬ ‫زی‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ‫عرضه‬ ‫امکانات‬ ‫باید‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫نو‬ ‫های‬ ،‫اعتمادسازی‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ِ‫ن‬‫جها‬ ‫در‬ « ‫انسان‬ ‫کاربری‬ ‫واسط‬ - ‫رایانه‬ » 28 (HCI) ، ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫چاپ‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫نانو‬ ‫های‬ ‫شیست‬ ‫گاز‬ ‫استخراج‬ (Schiste) ‫نوآوری‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫اعتماد‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫مدیریت‬ ‫لویت‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ،‫باالخره‬ ‫بر‬ ‫جهان‬ ‫انسانی‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ .‫نداریم‬ ‫دور‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خط‬ ‫اتصال‬ ‫فزاینده‬ ‫تنها‬ ‫فرصت‬ ‫نمی‬ ‫فراهم‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬ ‫نگا‬ ‫شهر‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫تغ‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫وندان‬ ‫ی‬ ‫یر‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫سندرم‬ « ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ترس‬ » 29 (FOMO) ‫نگرانی‬ ‫دهنده‬ ‫بازتاب‬ ‫نسل‬ ‫های‬ ‫جو‬ ،‫لحظه‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انی‬ ‫احساس‬ ‫می‬ ‫اجبار‬ .‫کند‬ ‫به‬ ‫طنز‬ ‫طور‬ ،‫آمیزی‬ ‫اتصال‬ ‫این‬ ‫فزاینده‬ ‫ما‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ، ‫دستگاه‬ ‫با‬ ،‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ .‫کنیم‬ ‫زندگی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫علوم‬ ‫عصب‬ ‫هستند‬ ‫معتقد‬ ‫شناسی‬ ‫واقعی‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ،‫دیگری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫روابط‬ ،‫زندگی‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ، ‫دگر‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫گون‬ ‫این‬ ‫بطن‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫برخط‬ ‫هویت‬ ‫رصد‬ ‫برای‬ ‫اختیار‬ ‫داشتن‬ ‫ضرورت‬ ،‫بحث‬ ، ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫در‬ ، ‫زندگی‬ ‫مهم‬ ‫جزییات‬ ‫تمامی‬ ،‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫شخصی‬ ‫میان‬ ‫روابط‬ ‫جمله‬ ‫از‬ - ،‫فردی‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫محضر‬ ‫ا‬ .‫است‬ ‫نهفته‬ ،‫حق‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫موجود‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫در‬ « ‫فراموشی‬ » ‫ا‬ ‫رفته‬ ‫میان‬ ‫از‬ ،‫ست‬ ‫می‬ ‫جهان‬ ‫توانیم‬ ‫و‬ ،‫انسان‬ ‫منافع‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫دو‬ ،‫انسان‬ ‫ضرر‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫شکل‬ ‫باره‬ ‫ا‬ .‫دهیم‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫تدوین‬ ،‫نو‬ ‫جهان‬ ‫دراین‬ ‫ما‬ ‫وظیفه‬ ‫لویت‬ ‫برخط‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ظرف‬ ‫ت‬ ‫یت‬ ‫اخالقی‬ ‫قویت‬ ‫و‬ ‫نظام‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫بنا‬ ‫ارزشی‬ ‫اعتماد‬ ،‫امنیت‬ ‫های‬ ، ‫و‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ،‫را‬ ‫عدالت‬ 28 Human-Computer Interface 29 le syndrome de la peur de rater quelque chose (Fear of Missing out)