UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
UFCD_0653_pag1 - 8.pdf
Prochain SlideShare
ufcd-0653-omarquivo-manual.pdfufcd-0653-omarquivo-manual.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 8

Contenu connexe

Dernier(20)

UFCD_0653_pag1 - 8.pdf

 1. ! # $ % ' ( # ) ! % # % ( * + ( ! , # - ' . * # % ' % / . 0 ' ( # . 1 # 2 ! $ ! ( # % ' # 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ % ( ! ! , # . # A $ ! , # . # ' . B . # ' % ) , ! # * ( % # . C ) ! / - % # , . % , * # ' ( D , ! , # ' % ( . # ( # * ( % ! . * # E 0 % , ) * ( # $ F G H I J K I L M N O P Q J R J K R S Q K J Q I R T N U I V W I X I I J N Y K O Z I K R [ K R W R I J Q Q I Q R Q K I Q L J I X O P Q I Q Q R Q K Y K J I Q ] ^ Q N Q R T N U S Q K J Q _ J I Q K K N O Z I ` a R O Z I K W I Q ` V R Q M R b J c d J I R W I R O Z I I J N Y K I Q a W R O P Q J I Y R T N U I R J I X e L Q W R O Z I L R J W O Z I L R Q K I L X Q L K R K Y K I L R Q K I c Q J R O Z I L Q W J e I c M N Q Z I L [ W O Z I R T N U I ] V f J J Q Y f K I I Q R T N U I g Q K Y Q J X Q Q M J O Z I I Q I J N Y K I Q c J I M J O Z I h I R Y Q R J N W R O Z I J I K R I X I I Q R Q K I Q ^ J K N X i O Z I I R T N U I R i I Q J I Q R U O Z I I J N Y K I Q N K X e Q K j R J e Q K I R J Q ] k T N W Y K I Q R T N U I X I R T N U I l ! ' ( * # ' * # B D ( ! , ' - m A ( ! , ' * ! , . B . + ! , ' n ( ! $ ! % # % % # * ! , . o ! . * + ( ! , # # B ' ( 0 % # % , ) * ( # E 0
 2. p q r s t u v a R Y I R T N U I ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` w a I J N Y K I Y W R Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` x ^ R T N U I J I J K I Q M N Y K Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` y a T N f I R T N U I z ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` y { J R I M X Y Y ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` | } Q X O Z I W X J U X ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ~ ~ a R i O Z I Y N K O Z I ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ~ V W I Q J X Q Q M J O Z I R T N U I ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ~ x a R O Z I X M € f K J ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ~ y  R Q I R O Z I X M € f K J ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ~ | a R O Z I N Y f R J ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ‚ H X Q Q M J O Z I I R M J ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ~ H X Q Q M J O Z I J R I I X j J ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `  H X Q Q M J O Z I I X j J ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ a R O Z I J Y X ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ g Q K Y Q Y f K J I Q L I W K J I Q Y J I R M J I Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ g Q K Y Q I R O Z I ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` x H R J K R S Q K J Q I Q R T N U I Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` y k T N W Y K I Q R T N U I ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ ~ R i I J I Q R U O Z I I J N Y K I Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ ƒ X I R T N U I ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ x ^ R T N U I X I ^ R T N U Q K Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ „ ^ [ I Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` w ‚  R Q W R N K X i O Z I I Q Q K Y X M € f K J I ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` w ‚ ^ K U Q ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` † † ‡ ˆ ‰ Š † ‹ Š Œ ‡ †  Ž ‡ Œ   ‘  ‘ Œ ‡ ’ H R J N K I H I R R Q W I b J ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` w w “ € X I R M ” K R M ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` w x
 3. • – — ˜ ™ š ™ › — œ  ˜ ž Ÿ – ž ™ ¡ ™ œ ¢ £ ¤ š ™ ¥  ¦ § ¤ — ¡ ™ ¨ © ¦ ™ ¡ ª ˜ « ™ ¨ § ¤ ž ¬ ž ¦ —  œ ™ ˜ © ™ ¬ – ™ ­ ® ­ ¯ ° ± ® ² ® ³ ® ´ µ ¯ ± ¶ · ¸ ´ µ ° ¹ ¯ ® · ­ ° ± º ¯ » · µ ® » ¼ ½ ° ­ ¸ ­ ¯ · ® ­ ® ½ ¯ » ° ¹ ® ³ ® ³ ² ¸ µ ° ³ ¨ ¾ ¿ » À ½ ° Á ¯ · ± ° ¹ ´ °  ° ¼ ¸ » ° ¸ · º ¯ » µ ¸ ´ µ ¯ · ¸ Ã Ä ± ¸ » À ½ ° Á ¯ ± · ¼ ¯ ³ ¯ ° ´ ± µ ° µ ½ ° Å Æ ¯ · µ ° Á ® » ¸ ³ ¸ ± ½ ¸ · ¯ ± µ » ¸ µ ¸ ­ ¯ ± · ² ® ° ± · ³ ° ´ ½ µ ¸ ± ­ ¸ ¸ ± ± ® ³ Ç ² ® ° ¸ º ¯ º ½ ² ¸ » ® ¯ ½ µ » ¯ ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ¯  ° ¼ ° ¸ ± Ã È ´ µ » ® ¯ ± · º ® Å ¸ ± ­ ® É ± À ½ ° ² ¯ · ± Ê Â ¯ ¼ ² ® ± ® ® ½ » Ë º ® ­ ® ± · ® µ ¼ Ã È ± ± ® ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ±  ¯ » ¸ ³ ¼ ¯ ´ ± ® » Á ¸ ­ ¯ ± ¸ µ » ¸ Á É ± ­ ¯ ± µ ® ³ º ¯ ± ­ ® µ ¸ ²  ¯ » ³ ¸ À ½ ® ¸ ° ´ ­ ¸ Ì ¯ Í ® ± ® ® ´ ¼ ¯ ´ µ » ¸ ³ º » ® ± ® » Á ¸ ­ ¯ ± · Í Î ´ Æ ¯ ® ³ ¸ » À ½ ° Á ¯ ± · ³ ¸ ± ® ³ ° ´ ± µ ° µ ½ ° Å Ï ® ± ® ± º ® ¼ Ë Â ° ¼ ¸ ± Ð ³ ½ ± ® ½ ± Ñ Ã È ³ Ò ¯ » µ ½ ¹ ¸ ² ¯ ± ¸ » À ½ ° Á ¯ ± ´ Æ ¯  ¯ » ¸ ³ ­ ® ± ° ¹ ´ ¸ ­ ¯ ± ± ® ³ º » ® ­ ¸ ³ ® ± ³ ¸  ¯ » ³ ¸ ¶ Ó ¶ ¼ ¸ » µ ® ° » ¸ ± ¯ ½ ¼ ¸ » µ Ê » ° ¯ ± Ô ² ¯ ¼ ¸ ° ± ¯ ´ ­ ® ± ® ¹ ½ ¸ » ­ ¸ Á ¸ ³ ¸ ± ¼ ¸ » µ ¸ ± · µ Ë µ ½ ² ¯ ± · ® ± ¼ » ° µ ¸ ± · Ç ½ ² ¸ ± º ¯ ´ µ ° Â Ë ¼ ° ¸ ± ® ¯ ½ µ » ¯ ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ­ ® Á ° µ ¸ ² ° ³ º ¯ » µ Õ ´ ¼ ° ¸ º ¸ » ¸ ¯ » ® ° ´ ¯ · º ¯ ± µ ® » ° ¯ » ³ ® ´ µ ® ­ ® ´ ¯ ³ ° ´ ¸ ­ ¯ ± º ® ² ¯ ´ ¯ ³ ® ­ ®
 4. Ä ¿ » À ½ ° Á ¯ Ö ® ¸ ² Ò ¯ » µ ½ ¹ ½ × ± · Â ½ ´ ­ ¸ ­ ¯ º ¯ » Ø Ã Ù ® » ´ ¸ ´ ­ ¯ Ú · Â ° ¼ ¯ ½ ¼ ¯ ´ Ì ® ¼ ° ­ ¯ º ¯ » º ¯ » µ ® » ± ° ­ ¯ ° ´ ± µ ¸ ² ¸ ­ ¯ ´ ½ ³ ¸ µ ¯ » » ® ´ ¸ ± ³ ½ » ¸ ² Ì ¸ ± ­ ¯ Â ¯ » µ ® ¯ ´ ­ ® Á ° Á ° ¸ ¯ » ® Â ® » ° ­ ¯ ³ ¯ ´ ¸ » ¼ ¸ Ã Ä ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ É ½ ³ » ® ¹ ° ± µ ¯ À ½ ® » ® º » ¯ ­ ½ Û ¯ ½ » ® º » ® ± ® ´ µ ¸ · ½ ³ ¸ ¼ ¯ ° ± ¸ ¯ ½ ½ ³ ¸ º ® ± ± ¯ ¸ · º ¯ ­ ® ´ ­ ¯ ± ® » Á ° » ­ ® ³ ® ° ¯ ­ ® º » ¯ Á ¸ ¯ ½ ­ ® ¼ ¯ ´ Â ° » ³ ¸ Å Æ ¯ ­ ® ½ ³ ¸ ¼ ¯ ´ µ ® ¼ ° ³ ® ´ µ ¯ · ± ° µ ½ ¸ Å Æ ¯ ¯ ½ ¯ ¼ ¯ » » × ´ ¼ ° ¸ Ã ¿ ® ³ º » ® ± ¸ ¸ º » ® ± ® ´ µ ¸ ¸ µ » ¸ Á É ± ­ ® ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ¯ ± Â ¸ ¼ µ ¯ ± » ® ² ¸ µ ° Á ¯ ± Ü ± ½ ¸ ¸ ¼ µ ° Á ° ­ ¸ ­ ® Ã Ä ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ¼ ¯ ´ ± µ ° µ ½ ® ³ ¸ ³ ® ³ Ê » ° ¸ ­ ¸ ® ³ º » ® ± ¸ Ã Ý ¸ Ç ° µ ½ ¸ ² ³ ® ´ µ ® ¯ ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ É ® ± ¼ » ° µ ¯ · ® ± µ ® º ¯ ­ ® µ ¸ ³ Ç É ³ µ ® » ¯ ½ µ » ¯ ± ½ º ¯ » µ ® ³ ¸ µ ® » ° ¸ ² ¸ ² É ³ Ø ¯ º ¸ º ® ² · » ® ¹ ° ± µ ¯ ® ³ Ø Þ Ø · ß Ø · à á â ã ä å æ á · ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® · ® µ ¼ Ã
 5. ç è ' * A . ' # ' $ ! % # * - % ! # . ! # * ( - , * ) * # B . # % C ) # ( ! % # % % % , ) * ( ' C ) , 1 B # * A # . ( * % # * A . ' # F é . ! * A ' ! E ê ' $ B # ! ' - * ) ! ( # % ' ( # % , ) * ( # E 0 % / ' . ë ì í î ï ð ë ñ ë ò - ! B ) # $ * ( - ) % # * ( # $ C ) # * A . ' # A ' ' ) # ) * # B ' ( 0 . # , ! # $ ! , # ó % ' ( # ! . * # E 0 - ' ( ! % % / ! ( # . 3 é . % # % ( * A # A ' C ) ! ' # % # ! . * # E 0 ô ) ! . * # E 0 õ ( ! $ 0 , # ! # ' C ) , ! * ( ) C ) ) , # ' ö # ) ( ! $ ! ó # % # ÷ ø ( . # / ! ' % % , ) * ( # E 0 è % ' . B # ! ó # E 0 % ' ' . / ! E ' - C ) / # ! ! $ ) , ! # . ) , ! # * ( % ( % # # * A . ' # - , ' C ) ( * ( # A . % ) ( ! / ! % # % ù ö ) ( % % , ) * ( ' - C ) # $ C ) . C ) ' ö # # ' ) # % # ( # - . * # - ' ) ' ) A . ( * # ( . ! # $ - $ # 2 . # % ' ) . , 2 ! % ' A . ) * . B # ! ' * A õ 2 $ ! , ) A . ! / # % * ) E 0 % # ' ) # # , ( ! / ! % # % , ' . / # % A # . # ! ( ' # % * ! ! ' ( . # ( ! / ' F n * $ , # $ % ' ( ! # % + , ' . / # E 0 B ) # . % # % % , ) * ( ' % / ! % # * ( , $ # ' ' ! ! , # % ' . % # % ' ú û ü ý þ ÿ ü n * # ) ! % # % % ' . / ! E # % * ! ! ' ( . # ( ! / ' A , ! # $ ! ó # % , ) ö # * ! ' ' 0 , ' ! ' ( * . , 2 . - , $ # ' ' ! ! , # . - B ) # . % # . * A . ' ( # . % , ) * ( ' F ' ( ' ( ! % # . C ) ! / ) , ! # , * # * * m . ! # . B # ! ó # % # % # ! ' ( ! ( ) ! E 0 C ) ' . / l # 2 * ' ( # * 2 D * C ) # ! . * # E 0 - # ( ' % ' . # . C ) ! / # % # - ' . ) * ( . # ( # * ( , $ # ' ' ! ! , # E 0 . % # E 0 è ' ' ! * ' % - A . # . C ) ! / ( % o ' 3
 6. ¿ ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ¸ ¹ ® ³ É ½ ³ ± ° ± µ ® ³ ¸ ­ ® ¹ ® ± µ Æ ¯ ® º » ® ± ® » Á ¸ Å Æ ¯ ­ ® ° ´  ¯ » ³ ¸ Å Æ ¯ · ³ ® ­ ° ¸ ´ µ ® ¸ ¼ ¸ º µ ¸ Å Æ ¯ ­ ¸ ± ° ³ ¸ ¹ ® ´ ± ­ ® ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± º ¯ » º » ¯ ¼ ® ± ± ¯  ¯ µ ¯ ¹ » Î Â ° ¼ ¯ Ã Ä ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ® » ® ­ ½ Û ­ » ¸ ± µ ° ¼ ¸ ³ ® ´ µ ® ¯ Á ¯ ² ½ ³ ® ­ ¯ ± ¸ » À ½ ° Á ¯ ± · ± ® ´ ­ ¯ ½ ³ ³ ® ° ¯ ­ ® ¸ » ³ ¸ Û ® ´ ¸ ³ ® ´ µ ¯ ³ ¸ ° ± » ¸ ¼ ° ¯ ´ ¸ ² ® º » Î µ ° ¼ ¯ · º » ¯ º ¯ » ¼ ° ¯ ´ ¸ ´ ­ ¯ ¸ ¼ ® ± ± ¯ ®  ° ¼ ° ® ´ µ ® · » Î º ° ­ ¯ · ² ° ³ º ¯ ® ± ® ¹ ½ » ¯ Ü ± ° ´  ¯ » ³ ¸ Å Ï ® ± ¸ » À ½ ° Á ¸ ­ ¸ ± · ® ¸ Ç ¸ ° ¯ ¼ ½ ± µ ¯ Ã Ò ¯ » µ ½ ¹ ¸ ² º ¯ ± ± ½ ° ² ® ¹ ° ± ² ¸ Å Æ ¯ ® ± º ® ¼ Ë Â ° ¼ ¸ · À ½ ® ¸ ½ µ ¯ » ° Û ¸ ¸ ± ¸ ¼ µ ° Á ° ­ ¸ ­ ® ± ­ ® ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ¸ ¹ ® ³ ´ ¯ º ¸ Ë ± · ® ± µ ¸ Ç ® ² ® ¼ ® ´ ­ ¯ À ½ ® ¯ ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ® » ® º » ¯ ­ ½ Û ¯ ± ³ ® ± ³ ¯ ± ®  ® ° µ ¯ ± ² ® ¹ ¸ ° ± ­ ¯ ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ¯ » ° ¹ ° ´ ¸ ° ± · º ¯ ­ ® ´ ­ ¯ ® ± µ ® ± ± ® » ® ³ ® ² ° ³ ° ´ ¸ ­ ¯ ± ¸ º Ê ± ¸ ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ¸ ¹ ® ³ Ã Ä ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ® ¼ Ê º ° ¸ ­ ® ± µ ° ´ ¸ Ô ± ® ¸ ¯ ³ ¸ ´ ½ ± ® ° ¯ ­ ° Î » ° ¯ Ã È ´ À ½ ¸ ´ µ ¯ · À ½ ® ¯ ¯ » ° ¹ ° ´ ¸ ² µ ® ³ º ¯ »  ° ´ ¸ ² ° ­ ¸ ­ ® ¹ ¸ » ¸ ´ µ ° » ¸ ° ´ µ ® ¹ » ° ­ ¸ ­ ® ® º » ® ± ® » Á ¸ Å Æ ¯ ­ ¸ ± ° ´  ¯ » ³ ¸ Å Ï ® ± · º ¯ ­ ® ´ ­ ¯ ± ® » ³ ¸ ´ µ ° ­ ¯ ® ³ ¸ » À ½ ° Á ¯ ± ­ ® ± ® ¹ ½ » ¸ ´ Å ¸ à ¿ ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ¸ ¹ ® ³ É ½ ³ º » ¯ ¼ ® ± ± ¯  » ® À ½ ® ´ µ ® ³ ® ´ µ ® ½ ± ¸ ­ ¯ ® ³ ¯ » ¹ ¸ ´ ° ± ³ ¯ ± ¯  ° ¼ ° ¸ ° ± · ¹ » ¸ ´ ­ ® ± ž ˜ © ¦ ž ¬  ¬ œ ™ ˜ ž ¦ œ —  — ¬ ™ ¤ — Ÿ « ¤ ¬ – ¦ —  — ¬ £  Ÿ œ ™ ¬ ¬ ž › ¤ ¦ ™ ¬ Ã Ñ Ã Ã ® ² ® ¼ Å Æ ¯ ® ¯ » ­ ® ´ ¸ Å Æ ¯ ­ ¯ ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ! à µ ° ² ° Û ¸ Å Æ ¯ ­ ® ³ Î À ½ ° ´ ¸ ± º » Ê º » ° ¸ ± # Ã Ö ® Á ® ² ¸ Å Æ ¯ ­ ¯  ° ² ³ ® $ à µ ° ² ° Û ¸ » ½ ³ ¸ ² ® ° µ ½ » ¸ ­ ® ³ ° ¼ » ¯  ° ¼ Ì ¸ ± à % ® Á ° ­ ® ´ µ ® À ½ ® ² ¯ ¼ ¸ ² ° Û ¸ » ½ ³ ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ® ³ ³ ° ¼ » ¯  ° ² ³ ® · É ° ´ ¼ ¯ ³ º ¸ » ¸ Á ® ² ³ ® ´ µ ® ³ ¸ ° ± » Î º ° ­ ¯ · ­ ¯ À ½ ® ® ³ ¸ » À ½ ° Á ¯ ± ¼ ¯ ´ Á ® ´ ¼ ° ¯ ´ ¸ ° ± ¯ ½ À ½ ° ² ¯ ³ É µ » ° ¼ ¯ ± ¼ ¯ » » ® ­ ¯ » ® ± ¼ ¯ ³ ¼ ¸ ° ¸ ± ­ ® ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± à % º ¯ ± ± Ë Á ® ² ± ® ² ® ¼ ¼ ° ¯ ´ ¸ » ½ ³ ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ® ´ µ » ® ³ ° ² Ì Ï ® ± ® ³ ¸ º ® ´ ¸ ± ¸ ² ¹ ½ ´ ± ± ® ¹ ½ ´ ­ ¯ ± Ð ® ³ ¸ ² ¹ ½ ´ ± ¼ ¸ ± ¯ ±  » ¸ ¼ Å Ï ® ± ­ ® ± ® ¹ ½ ´ ­ ¯ ± Ñ · ± ® ³ ± ® » ´ ® ¼ ® ± ± Î » ° ¯ ± ¸ ° » ­ ¸ ¼ ¸ ­ ® ° » ¸ Ã
 7. ¿ µ Ë º ° ¼ ¸ » ® ­ ½ Å Æ ¯ ­ ® ® ± º ¸ Å ¯ º » ¯ º ¯ » ¼ ° ¯ ´ ¸ ­ ¸ º ® ² ¯ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® · É ­ ® ' ( ) ¯ ½ ³ ® ± ³ ¯ ± ½ º ® » ° ¯ » Ã * ¯ ­ ¸ ¸ ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¸ Å Æ ¯ ­ ® ½ ³ ´ ¯ » ³ ¸ ² ¸ » À ½ ° Á ¯ ­ ® ¸ Å ¯ ¼ ¯ ³ $ ¹ ¸ Á ® µ ¸ ± · º ¯ ­ ® » Î ® ± µ ¸ » ¼ ¯ ´ µ ° ­ ¸ ® ³ µ Æ ¯ ± ¯ ³ ® ´ µ ® ! » ¯ ² ¯ ± ­ ® ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® · À ½ ® ¼ ¸ Ç ® ³ ® ³ ½ ³ ¸ + ´ ° ¼ ¸ ³ Æ ¯ Ã ³ ­ ¯ ± ³ ¸ ° ± ¸ ¼ ® ´ µ ½ ¸ ­ ¯ ± º » ¯ Ç ² ® ³ ¸ ± ­ ¯ ± À ½ ® ³ ¸ ´ ½ ± ® ° ¸ ³ º ® À ½ ® ´ ¸ ± ¯ ½ ¹ » ¸ ´ ­ ® ± À ½ ¸ ´ µ ° ­ ¸ ­ ® ± ­ ® ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± · É ¸ ° ³ ® ´ ± ¸ Á ¸ » ° ® ­ ¸ ­ ® ­ ® Â ¯ » ³ ¸ µ ¯ ± · µ ¸ ³ ¸ ´ Ì ¯ ± ® Â ¯ » ³ ¸ ± ­ ® ± ± ® ± º ¸ º É ° ± Ã Ä ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® É ½ ³ ¸ ¹ ® ´ µ ® ½ ´ ° Â ¯ » ³ ° Û ¸ ­ ¯ » Ã È ± µ ¸ É ½ ³ ¸ ­ ¸ ± ± ½ ¸ ± ³ ¸ ° ± ® º » ® ± ± ° Á ¸ ± Á ¸ ´ µ ¸ ¹ ® ´ ± Ã , Æ ¯ ° ³ º ¯ » µ ¸ ¯ µ ¸ ³ ¸ ´ Ì ¯ ¯ ½ º ¸ ­ » Æ ¯ ¯ » ° ¹ ° ´ ¸ ² · ® ³ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® ® ² ® ® ± µ ¸ » Î ­ ® ´ µ » ¯ ­ ® ½ ³ + ´ ° ¼ ¯ Â ¯ » ³ ¸ µ ¯ Ã Ø ® ± ± ¸ Â ¯ » ³ ¸ · ¯ ³ ¸ ´ ½ ± ® ¸ ³ ® ´ µ ¯ ­ ¸ ° ´ Â ¯ » ³ ¸ Å Æ ¯ ± ® » Î ³ ½ ° µ ¯ ³ ¸ ° ± º » Î µ ° ¼ ¯ Ã Ä ± ¼ ½ ± µ ¯ ± µ ¯ µ ¸ ° ± ­ ® ° ³ º ² ® ³ ® ´ µ ¸ Å Æ ¯ ­ ¯ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® · Á ¸ » ° ¸ ³ ­ ® ¸ º ² ° ¼ ¸ Å Æ ¯ º ¸ » ¸ ¸ º ² ° ¼ ¸ Å Æ ¯ ® ¸ µ É ³ ® ± ³ ¯ ­ ® ® ³ º » ® ± ¸ º ¸ » ¸ ® ³ º » ® ± ¸ Ã Ù ¸ ² ¸ ´ ­ ¯ ¹ ® ´ ® » ° ¼ ¸ ³ ® ´ µ ® · ¯ ¼ ½ ± µ ¯ ® ³ ¸ ² ¹ ½ ´ ± ¼ ¸ ± ¯ ± É ³ ½ ° µ ¯ ° ´ Â ® » ° ¯ » ¸ ¯ ± ° ³ º ² ® ± ¼ ½ ± µ ¯ ­ ® ¸ » ³ ¸ Û ® ´ ¸ ³ ® ´ µ ¯ ­ ¯ º ¸ º ® ² ¼ ¯ ´ Á ® ´ ¼ ° ¯ ´ ¸ ² Ã ³ ° ´ ­ ° ¼ ¸ ­ ¯ » ± ® ¹ ½ » ¯ ­ ® À ½ ® ½ ³ º » ¯ ¼ ® ± ± ¯ ­ ® ¸ » À ½ ° Á ¯ ³ ° ¼ » ¯ ¹ » Î Â ° ¼ ¯ É ® ¼ ¯ ´ Ê ³ ° ¼ ¯ · É ¯ Â ¸ ¼ µ ¯ ­ ® ¯ ± Ç ¸ ´ ¼ ¯ ± ± ® » ® ³ ¯ ± º » ° ´ ¼ ° º ¸ ° ± ½ µ ° ² ° Û ¸ ­ ¯ » ® ± Ã , Æ ¯ ® ° ± µ ® ´ ® ´ Ì ½ ³ ¸ ¯ ½ µ » ¸ Â ¯ » ³ ¸ ³ ¸ ° ± º » Î µ ° ¼ ¸ · ® ¼ ¯ ´ Ê ³ ° ¼ ¸ ® ± ® ¹ ½ » ¸ · ¼ ¯ ´ µ » ¸ ± ° ´ ° ± µ » ¯ ± ´ ¸ µ ½ » ¸ ° ± ¯ ½ º » ¯ Á ¯ ¼ ¸ ­ ¯ ± · ­ ® À ½ ® ¯ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® Ã Æ ¯ ° ´ + ³ ® » ¯ ± ¯ ± ® ® ³ º ² ¯ ± ­ ® ® ³ º » ® ± ¸ ± ® ¯ » ¹ ¸ ´ ° ± ³ ¯ ± À ½ ® ± ¸ ² Á ¸ » ¸ ³ ¯ ± ± ® ½ ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ­ ® ­ ® ± ¸ ± µ » ® ± · ¹ » ¸ Å ¸ ± ¸ ¯ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® ß ¯ ³ ¸ ½ µ ° ² ° Û ¸ Å Æ ¯ ­ ¯ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® Â ° ¼ ¸ ¸ ± ± ® ¹ ½ » ¸ ­ ¯ ¯ ¸ » À ½ ° Á ¯ ¼ ¯ » » ® ¼ µ ¯ ­ ® À ½ ¸ ² À ½ ® » ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ® ¸ Â ½ ´ Å Æ ¯ ­ ® » ® ¸ » À ½ ° Á ¸ » ½ ³ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® · É ± ° ³ º ² ® ± ³ ® ´ µ ® » ® Ç ¯ Ç ° ´ ¸ » ½ ³ ¸ Ç ¯ Ç ° ´ ¸ Ã , Æ ¯ ® ° ± µ ® ³ ¼ ¸ ° ¸ ± · ¼ ¸ ° ¯ µ ® ± · º ¸ ¼ ¯ µ ® ± ® Â ½ ´ ¼ ° ¯ ´ Î » ° ¯ ± ® ¸ ½ ± µ ¯ ± Ã , ¯ ³ ° ¼ » ¯ Â ° ² ³ ® · ¯ ± ­ ¯ ¼ ½ ³ ® ´ µ ¯ ± ® ± µ Æ ¯ ± ® ³ º » ® ´ ¸ ¯ » ­ ® ³ ¼ ¯ » » ® ¼ µ ¸ Ã