Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
НЕСПЕЦИФИЧЕН ИМУНИТЕТ
ШТО Е ИМУНИТЕТ?Имунитетот е способност на организмот да даваотпор на болести со идентификација и уништувањена туѓи супстан...
НЕСПЕЦИФИЧНАОДБРАНАПод неспецифична одбрана се подразбира борење наорганизмот кон повеќе болести.Неспецифичнатаодбрана вкл...
ПРВА ОДБРАНБЕНА ЗОНАНА ОРГАНИЗМОТКожата и лигавицата, на повеќе места воорганизмот, додека се неоштетени, обезбедуваатзашт...
* Трепчестите и мукозните мембрани во респираторниотсистем ( ги филтрираат навлезените честички и ги движаткон гркланот , ...
ВТОРА ОДБРАНБЕНА ЗОНАНА ОРГАНИЗМОТ- Кога природните бариери ( кожата илигавицата ) ќе се оштетат , се овозможуванавлегувањ...
* Фагоцитите ( неутрофилните, еозинофилнителеукоцити и моноцитите ), кои се присутни воциркулацијата. Тие ги напуштаат крв...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

неспецифичен имунитет весна карчевска

:)

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

неспецифичен имунитет весна карчевска

  1. 1. НЕСПЕЦИФИЧЕН ИМУНИТЕТ
  2. 2. ШТО Е ИМУНИТЕТ?Имунитетот е способност на организмот да даваотпор на болести со идентификација и уништувањена туѓи супстанци или организми. Иако ситеживотни имаат некои имуни можности, малку сезнае за немамалискиот имунитет. Цицачите сезаштитени со различни заштитни механизми, од коинекои се неспецифични (на пример, бариери каквашто е кожата), а другите се високоспецифични (например, одговорот на антителата).
  3. 3. НЕСПЕЦИФИЧНАОДБРАНАПод неспецифична одбрана се подразбира борење наорганизмот кон повеќе болести.Неспецифичнатаодбрана вклучува физички и хемиски бариери,воспалителен одговор и интерферони. Физичкибариери можат да бидат недопрената кожа имукозните мембрани. Бариерите се потпомогнати одразлични антимикробни хемикалии во ткивата итечностите. Пример за таква супстанца е лизозимот,ензим присутен во солзите кој ги уништуваклеточните мембрани на одредени бактерии.
  4. 4. ПРВА ОДБРАНБЕНА ЗОНАНА ОРГАНИЗМОТКожата и лигавицата, на повеќе места воорганизмот, додека се неоштетени, обезбедуваатзаштита од навлегувањето на пантогените преку :
  5. 5. * Трепчестите и мукозните мембрани во респираторниотсистем ( ги филтрираат навлезените честички и ги движаткон гркланот , од каде што се отстрануваат) ;* Секретите на егзокрините жлезди во кожата , уснатапразнина и другите системи ( преку присуството на ензимот,лизозим, масните продукти, амонијак и уреа,интерферон,пропердин и др. )дејствуваат антимикробно ;* Киселата реакција на желудечниот сок ( со присуство нахлороводородната киселина ги уништува бројнитемикроорганизми кои навлегуваат во храната) ;* Нормалната бактериска флора која ја населува уснатапразнина, голтката, вагината во женскиот генитален системи сл. ( попречува бројни патогени извори и го држи подконтрола бројот на микроорганизмите).
  6. 6. ВТОРА ОДБРАНБЕНА ЗОНАНА ОРГАНИЗМОТ- Кога природните бариери ( кожата илигавицата ) ќе се оштетат , се овозможуванавлегувањето на микроорганизмите воорганизмот.- Тогаш во одбраната се вклучуваат :
  7. 7. * Фагоцитите ( неутрофилните, еозинофилнителеукоцити и моноцитите ), кои се присутни воциркулацијата. Тие ги напуштаат крвните садови,навлегуваат во ткивата на местото на повредата или однив излегуваат по пат на диапедеза и со фагоцитозаги дигестираат бактериските клетки.* Интерферонот е протеин кој го продуцираорганизмот како одговор на вирусната инфекција. Сепојавува во различна форма и не е специфичен заодделни вируси. Тој ја спречува репродукцијата навирусите се додека не се вклучи имунолошкиотсистем за да ги разгради инфицираните клетки.

×